2007 12 03 Program PEOPLE projekty indywidualne

67 %
33 %
Information about 2007 12 03 Program PEOPLE projekty indywidualne
Travel-Nature

Published on March 18, 2008

Author: Altoro

Source: authorstream.com

Program „Ludzie” dla naukowców w 7PR Projekty indywidualne:  Program „Ludzie” dla naukowców w 7PR Projekty indywidualne Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Program „Ludzie” dla naukowców w 7PR, Kraków, 19 lipca 2007 Plan prezentacji:  Plan prezentacji 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie 2. Projekty indywidualne Intra-European Fellowships for Career Development (IEF), International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) 3. Projekty indywidualne - zasady finansowe 4. Mechanizmy reintegracyjne 5. Zagadnienia prawne 6. Jak przygotować wniosek projektowy? - wskazówki Slide3:  1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie:   patronat Marie Curie  różne typy projektów badawczo-szkoleniowych (rozwój zasobów ludzkich w nauce)  podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery  międzynarodowa i międzysektorowa mobilność naukowców  brak limitu wieku – istotne jest doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych  dowolna tematyka badań (zgodna z art.163 TWE; aspekty etyczne)  nacisk kładziony na aktywny udział przemysłu (głównie MŚP)  nacisk kładziony na aktywny udział kobiet w pracach badawczych (40%)  większość akcji otwartych jest na udział naukowców z krajów trzecich zwiększony budżet: FP5: 1050 mln EUR FP6: 1580 mln EUR FP7: 4728 mln EUR Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców”. 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie Slide5:  Projekty instytucjonalne  instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące)  kontrakt z KE – max. 4 lata  zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia i prowadzenie badań pobyt szkoleniowy może trwać 2 miesiące – 36 miesięcy (w zależności od rodzaju projektu) Projekty indywidualne  naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy  kontrakt z KE podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia naukowca  pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu) 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie:   Kraje członkowskie UE:  Austria, Belgia, Bułgaria*, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia*, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włoc  Kraje stowarzyszone z 7.PR:  Islandia, Lichtenstein, Norwegia (jako kraje EOG)  Izrael, Szwajcaria (na podstawie dwustronnych postanowień dotyczących działalności naukowej)  Chorwacja, Serbia, Turcja, (na podstawie Memorandum of Understanding)  Kraje trzecie:  Wszystkie pozostałe kraje.  Instytucje zlokalizowane w krajach z listy ICPC (FP7 International Co-operation Partner Country) będą mogły korzystać z dofinansowania w ramach projektu. 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie:   Uczestnicy Host organization/ participant/ beneficiary (Co-ordinator + partners) Uczestnikami mogą być organizacje posiadające osobowość prawną, aktywnie działające na polu nauki : - Instytucje publiczne (np. uniwersytety, instytuty badawcze); - Instytucje komercyjne, zwłaszczaj małe bądź średnie przedsiębiorstwa - Organizacje charytatywne, stowarzyszenia - Instytucje międzynarodowe (np.CERN, EMBL); - Wspólnotowe Centrum Badawcze (The Joint Research Centre of the European Commission) Więcej na ten temat zasad uczestnictwa: http://www.cordis.lu/fp7/participationrules/ 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie Slide8:   Naukowcy Fellows, researchers Doświadczony naukowiec (experienced researcher) to osoba ze stopniem doktora lub z co najmniej 4-letnim stażem naukowym (po uzyskaniu tytułu magistra) Naukowiec początkujący (early stage researcher) to osoba, która po uzyskaniu tutyłu magistra ma mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych i nie ma stopnia doktora. 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie Slide9:   Warunki mobilności (rules of mobility): Muszą być spełnione w dniu zamknięcia konkursu. Naukowiec nie może odbyć szkolenia w kraju, którego jest obywatelem. Naukowiec nie może odbyć szkolenia w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat. WYJĄTKI: Naukowiec europejski pracujący przez 3 lata poza UE i krajami stowarzyszonymi w okresie ostatnich 4 lat. Kilka obywatelstw (jeśli nie przebywał w kraju obywatelstwa przez ostatnich co najmniej 5 lat). Organizacje międzynarodowe. 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie :  1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie :  Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Intra-European Fellowship for Career Development (IEF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR. Co-funding - współfinansowanie programów regionalnych/krajowych European Reintegration Grant (ERG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy uprzednio skorzystali ze szkolenia w ramach projektów Marie Curie przez okres co najmniej 18 miesięcy, na kontynuację podjętych badań w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR. 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie :  Wymiar międzynarodowy International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju trzecim. International Reintegration Grants (IRG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy przez co najmniej 3 ostatnie lata pracowali naukowo poza Europą, na prowadzenie badań w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR. International Incoming Fellowships (IIF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju członkowskich lub stowarzyszonym z UE . 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie Slide13:  2. Projekty indywidualne Intra-European Fellowships for Career Development (IEF), International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) 2. Projekty indywidualne - IEF:  Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Developme (MCIEF) FP7-PEOPLE-2007-2-1-IEF Budżet konkursu: 72 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/ „find a call” http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=44 Workprogramme Guide for Applicants Electronic Proposal Submission System (EPSS) Termin składania wniosku: 14 sierpnia 2007 o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli Ogłoszenie wyników: listopad 2007 Podpisanie pierwszych kontraktów: luty 2008 2. Projekty indywidualne - IEF Slide15:  Projekt MCIEF (1-2 lata): Kształcenie ustawiczne (life-long learning) Wyjazd szkoleniowy nie powinien nosić cech „tymczasowego rozwiązania”. Powinien jasno wynikać z wcześniejszych dokonań naukowca i być niezbędnym krokiem do realizacji konkretnych zamierzeń naukowych w przyszłości (po zakończeniu projektu). Naukowiec powinien nabyć/wzmocnić umiejętności pozwalające na samodzielne kierowanie zespołem naukowym (leadership). dywersyfikacja umiejętności (competence diversification) umiejętności „miękkie” (complementary skills) interdyscyplinarność (mutli- or interdisciplinary level) współpraca z sektorem prywatnym (intersectorial experience) Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, czyli umięjętności do nabycia w ramach szkolenia (w tym umiejętności „miękkie”); cele naukowe; sprawozdanie z ich realizacji 2. Projekty indywidualne - IEF Slide16:  International Outgoing Fellowships for Career Development (MCIOF) FP7-PEOPLE-2007-4-1-IOF Budżet konkursu: 24 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/ „find a call” http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=45 Workprogramme Guide for Applicants Electronic Proposal Submission System (EPSS) Termin składania wniosku: 14 sierpnia 2007 o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli Ogłoszenie wyników: listopad 2007 Podpisanie pierwszych kontraktów: luty 2008 2. Projekty indywidualne - IOF Slide17:  Projekt MCIOF (2– 3 lata): projekt składa się z dwóch faz: - pierwsza faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego - druga faza: 1 rok w instytucji kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z 7.PR Umowa podpisywana jest pomiędzy KE a instytucją, w której realizowana będzie faza powrotna. Instytucja w kraju trzecim musi być niezależna od instytucji, w której realizowana będzie faza powrotna. Cele dodatkowe: reinforce international dimention of the career acquire new knowledge in a world level third country research organisation apply the experience gained (back in Europe) Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, czyli umięjętności do nabycia w ramach szkolenia (w tym umiejętności „miękkie”); cele naukowe; sprawozdanie z ich realizacji 2. Projekty indywidualne - IOF Slide18:  3. Projekty indywidualne - zasady finansowe 3. Projekty indywidualne – zasady finansowe:  3. Projekty indywidualne – zasady finansowe struktura świadczeń dla naukowca  wynagrodzenie (monthly living allowance)  koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance)  jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) struktura dofinansowania instytucji  koszty szkolenia (materiały, odczynniki, drobny sprzęt), także związane z uczestnictwem w szkoleniach zewnętrznych, konferencjach, publikacje...  koszty zarządzania projektem (w tym ewentualny audyt)  koszty ogólne (overheads) Slide20:  struktura świadczeń dla naukowca (1) wynagrodzenie (monthly living allowance):  stała kwota bazowa, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego  podlega „correction coefficient”  wynagrodzenie można otrzymać w ramach: 1. umowy o pracę „employment contract” 2. innej umowy istniejącej w porządku prawnym państwa, w którym zlokalizowana jest instytucja przyjmująca, o ile obejmuje ona „minimum social security” Naukowiec doświadczony (4-10 lat): 1. 52 000 EUR/rok 2. 26 000 EUR/rok Naukowiec doświadczony (> 10 lat): 1. 78 000 EUR/rok 2. 38 000 EUR/rok 3. Projekty indywidualne – zasady finansowe 3. Projekty indywidualne – zasady finansowe:  struktura świadczeń dla naukowca (2) koszty podróży (travel allowance): przyznawane raz na 12 miesięcy  kwota stała, zależna od odległości pomiędzy „domem” a instytucją przyjmujacą <500 km: 250 EUR 500-1000km: 500 EUR 1000-1500km: 750EUR koszty relokacji (mobility allowance):  stała kwota wypłacana miesięcznie w wysokości 500 EUR lub 800 EUR (dla osób posiadających rodzinę) kwota podlega „correction coefficient” OIF – nie stosuje się w fazie powrotnej jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance):  kwota wysokości 2000 EUR  przysługuje w przypadku pobytów szkoleniowych trwających co najmniej 1 rok 3. Projekty indywidualne – zasady finansowe 3. Projekty indywidualne – zasady finansowe:  struktura dofinansowania instytucji zwrot kosztów szkolenia: ryczałt w wysokości 500 EUR/miesiąc lub 800EUR/miesiąc – w przypadku badań prowadzonych w laboratorium koszty zarządzania projektem (w tym ewentualny audyt): do 3% całego budżetu projektu koszty ogólne (overheads): do 10% całego budżetu projektu 3. Projekty indywidualne – zasady finansowe Slide23:  4. Mechanizmy reintegracyjne 4. Mechanizmy reintegracyjne:  European Reintegration Grants (ERG) FP7-PEOPLE-2007-2-2-ERG Budżet konkursu: 9,5 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=22 International Reintegration Grants (IRG) FP7-PEOPLE-2007-4-3-IRG Budżet konkursu: 14,5 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=23 Workprogramme Guide for Applicants Electronic Proposal Submission System (EPSS) Termin składania wniosku: 17 października 2007 o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli Ogłoszenie wyników: grudzień 2007 Podpisanie pierwszych kontraktów: marzec 2008 4. Mechanizmy reintegracyjne 4. Mechanizmy reintegracyjne:  European Reintegration Grant (ERG) Cel projektu: zachęcenie naukowców do kontynuacji prac badawczych na terenie Europy, ułatwienie naukowcom integracji w nowym środowisku pracy, wzmocnienie „brain circulation” Instytucje: z krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7.PR Naukowcy: z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7.PR, którzy przez co najmniej 18 miesięcy uczestniczyli w projektach finansowanych w ramach akcji szkoleniowych bieżącego oraz poprzedniego Programu Ramowego. Wniosek należy złożyć najwcześniej na 1 rok przed zakończeniem bieżącego projektu Marie Curie i najpóźniej na 6 miesięcy po jego zakończeniem. Finansowanie: W wysokości 15 000 EUR rocznie przez 2-3 lata - w czasie trwania całego projektu instytucja może otrzymać 45 000 EUR. max. 3 % - koszty zarządzania; max. 10% - narzuty 4. Mechanizmy reintegracyjne 4. Mechanizmy reintegracyjne:  International Reintegration Grant (IRG) Cel projektu: zachęcenie naukowców do ponownego podjęcia prac badawczych na terenie Europy ułatwienie naukowcom integracji w nowym środowisku pracy Naukowcy: z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7.PR, którzy od co najmniej 3 lat prowadzą badania naukowe poza Europą (w krajach trzecich). W ciągu 3 lat poprzedzających projekt nie można pracować/studiować itp. w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR dłużej niż 1 rok. Nie jest wymagane wcześniejsze uczestnictwo w projektach Marie Curie. Finansowanie: W wysokości 25 000 EUR rocznie przez 2-4 lata - w czasie trwania całego projektu instytucja może otrzymać max. 100 000 EUR. max. 3 % - koszty zarządzania; max. 10% - narzuty 4. Mechanizmy reintegracyjne Osoby do kontaktu: Marta Muter Piotr Bednarek Ewelina Mossakowska mobility@kpk.gov.pl :  Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoby do kontaktu: Marta Muter Piotr Bednarek Ewelina Mossakowska mobility@kpk.gov.pl

Add a comment

Related presentations

Related pages

Operační programy 2007 - 2013, ESF v ČR

Operační programy 2007 ... 03. 2016, 04:00 - 30. 12. 2016, 12:00 2 3 Seminář pro... (Akce) 3. 03. ... Realizované projekty;
Read more

Projekty indywidualne Marie Curie dla doświadczonych ...

Projekty indywidualne Marie Curie dla ... Projekty indywidualne - IEF Marie Curie IEF 2007 Distribution of proposals ... Program PEOPLE System ...
Read more

People1

Willkommen auf People1.de. People First ist ein gemeinnütziger Verein von und für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Die Mitglieder legen großen Wert ...
Read more

PROJEKTY DOMÓW ARCHON+ Czas kupić projekt domu!

Projekty indywidualne. Pomoc w doborze projektu. ... 2016-03-12 przez marcin.cie. Projekt dolnej łazienki. Oto projekt dolnej łazienki. Będzie wanna, ...
Read more

Programmes managed by the Agency - The Education ...

Programmes 2007-2013; Online application tools. e-Forms; Participant's portal; ECAS; Our partners. Directorate-General for Education and Culture; ... 11/03 ...
Read more

People.com : Celebrity News, Celebrity Photos, Exclusives ...

Get your fix of the hottest celebrity news, celebrity photos, style and videos from PEOPLE Magazine. ... 12 Delicious Recipes for People Who Really Love Beer.
Read more

TV-Programme von Gestern und Vorgestern

Hallo! Leider ist es mir seit einiger Zeit aufgrund geänderter Interessenlage nicht mehr möglich, Zeit in dieses Projekt zu investieren.
Read more

Marie Skłodowska-Curie actions - Research Fellowship ...

Marie Skłodowska-Curie actions ... Understanding the Seventh Framework Programme (2007-2013) RSS and social media. News; Events; Twitter; Youtube ...
Read more

Images of sun - Photojournal: NASA's Image Access Home Page

South Pole of the Sun, March 20, 2007 (Anaglyph) Full Resolution: ... 2004-03-12: Sol (our sun) Mars Exploration Rover (MER) Panoramic Camera: 360x360x5 ...
Read more

Gotowe projekty domów z kosztorysem - Archipelag

Projekty indywidualne; Nowoczesne; ... EX 12 (z wiatą) ... 2016-03-14. Projekt z adaptacją - w pakiecie TANIEJ!
Read more