2005 M. Leonardo Da Vinci Programos Mobilumo Projektų Kokybės Konkurso Laureatai

46 %
54 %
Information about 2005 M. Leonardo Da Vinci Programos Mobilumo Projektų Kokybės Konkurso...

Published on July 29, 2009

Author: smpf

Source: slideshare.net

Description

2005 M. Leonardo Da Vinci Programos apžvalga ir laureatai

200 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso laureatai Winners of Quality awards for 200 Leonardo da Vinci programme mobility projects

LT/05/EX/1/0887 LT/05/PL/3/0895 LT/05/PL/2/0927 LT/05/EX/1/0848 LT/05/EX/1/0887 LT/05/EX/1/0848 LT/05/PL/2/0927 LT/05/PL/2/0964 LT/05/PL/2/0964 LT/05/pl/2/0964 LT/05/PL/1/0941 LT/05/EX/1/0873 LT/05/EX/1/0883 LT/05/EX/1/0873 LT/05/PL/1/0941

Turinys Contents 6 Pratarmė 7 Introduction 8 200 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso apžvalga 9 Overview of quality contest results of Leonardo da Vinci programme mobility projects P I r m I n I O P r O f e s I n I O Lyg m e n s m O ks L e I V I ų s ta ž u O č I ų P r O j e k ta I P L a ce m e n ts O f P eO P L e u n d e r g O I n g I n I t I a L VO c at I O n a L t r a I n I n g 10 nacionalinė virtuvė – kulinarinio turizmo dalis 11 national cuisine – art of culinary tourism 12 kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių praktika 13 Work placement of deaf and hearing impaired pupils in german enterprises st u d e n t ų s ta ž u O č I ų P r O j e k ta I P L a ce m e n ts O f st u d e n ts 14 Praktinių įgūdžių tobulinimas želdynų restruktūrizavime 15 Improvement of practical skills in landscaping 16 tarptautinė praktika audiovizualiniame sektoriuje 17 International practice in the audiovisual sector a b s O LV e n t ų I r j a u n ų d a r b u OtO j ų s ta ž u O č I ų P r O j e k ta I P L a ce m e n ts O f yO u n g WO r k e r s a n d r ece n t g r a d uat es 18 tarptautinių apskaitos standartų taikymo praktika jauniems finansistams 19 Practice in the application of international accounting standards for the young financiers d ė s ty t O j ų , m O ky m O s P ec I a L I s t ų , į m O n I ų P e r s O n a LO e xc h a n g es O f h u m a n r es O u r ces m a n a g e r s , VO c at I O n a L Va d OV ų m a I n ų P r O j e k ta I traInIng PrOgramme PLanners and managers, 20 Inovatyvi ir pažangi siuvėjo profesinė patirtis užsienio šalių profesinio rengimo t r a I n e r s a n d O ccu Pat I O n a L g u I da n ce s P ec I a L I sts įstaigose ir siuvimo pramonės verslo įmonėse 21 Innovative and progressive vocational experience of the sewer in the overseas vocational 22 Lietuvos muzikinių teatrų techninių bei administracinių/vadybinių mokymo specialistų training institutions and sewing industry companies patirties mainų su europos muzikiniais teatrais bei festivaliais projektas 23 Project for exchange in experience of the technical and administrative/management teaching 24 tarptautinių gabenimų (krovinių) vairuotojų mokymas es šalyse ir mokymo specialists of the Lithuanian music theatres with the european music theatres and festivals programos rengimas Lietuvoje 25 training of international freight drivers in the eu countries and elaboration of the teaching program 26 neįgaliųjų profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimas, taikant 27 Professional skill advancement in vocational rehabilitation of the disabled by applying novatoriškas veiklas innovative activities 28 namas 29 house 

pratarmė introduction Leonardo da Vinci programa – pirmoji es programa, skirta europos profesinio rengimo plėtrai, kuri remia tarptautinius the Leonardo da Vinci programme is the first eu programme designated to develop vocational education and training sys- bendradarbiavimo tarp įvairių profesinio rengimo dalyvių projektus, siekiančius didinti žmonių mobilumą, skatinti tems (Vet) in europe. this programme supports international cooperation projects among different Vet participants with novatoriškumą ir profesinio rengimo kokybę. Programos projektai prisideda prie verslo ir įvairių lygių mokymo įstaigų an aim of enhancing peoples’ mobility, promoting innovation and quality of vocational education and training system. bendradarbiavimo ir siekia užtikrinti, kad profesinis mokymas atitiktų darbo rinkos poreikius. the programme projects contribute to the cooperation of businesses and different level educational institutions and are įgyti naujų žinių ir įgūdžių kitoje kultūrinėje aplinkoje į europos šalis vykta vis daugiau Leonardo da Vinci progra- aimed at ensuring that vocational education and training meets the labour market demands. mos mobilumo projektų dalyvių: profesinio mokymo įstaigų moksleivių, įmonių darbuotojų, profesijos bei užsienio thanks to Leonardo da Vinci programme mobility projects, an ever greater number of students from vocational educa- kalbų dėstytojų, kitų profesinio rengimo ir profesinio konsultavimo specialistų. dalyvavimas mobilumo projektuose tion and training institutions, enterprise employees, vocation and foreign languages teachers, and other Vet and guid- leidžia tiesiogiai susipažinti su naujausiomis technologijomis, tobulinti savo asmenines ir profesines kompetencijas, ance specialists come to other european countries for work placement, acquisition of new knowledge, and skills in an- pažinti novatoriškus organizacijų valdymo sprendimus, atnaujinti užsienio kalbų žinias, užmegzti naudingų kontaktų. other cultural environment. Participation in these projects enable people to become directly familiarised with the newest kasmet apdovanojami kokybiškiausi mobilumo projektai, kurie sėkmingiausiai įgyvendino projekto tikslus, kurių technologies, improve their professional and vocational competencies, get to know management solutions of innovative rezultatai turėjo didžiausią naudą dalyviams bei institucijoms. apdovanojimas projektų rengėjams reiškia jų kruopš- organisations, renew foreign language skills, establish useful contacts, etc. taus darbo įvertinimą, organizacijai – gero vardo garsinimą, Švietimo mainų paramos fondui – kokybiškų, pavyzdinių each year the mobility projects that achieved the project goals most successfully and brought the biggest benefit to projektų sklaidą. its participants and institutions are given awards. an award for the contractors means acknowledgement of their diligent work, for an organisation – name recognition, and for the education exchanges support foundation - dissemination of high quality, exemplary projects. 

2005 m. Leonardo da Vinci programos overview of quality contest results mobilumo projektų kokybės of Leonardo da Vinci programme konkurso apžvalga mobility projects 200 metų gegužės mėnesį Švietimo mainų paramos fondas pakvietė visus 200 m. mobilumo projektų rengėjus aktyviai dalyvauti may 200 the education exchanges support foundation invited all promoters of 200 mobility projects to actively participate in the Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurse. svarbiausias konkurso tikslas – įvertinti įgyvendintų 200 m. quality contest of the Leonardo da Vinci programme mobility projects. the main goal of the contest was to assess the quality of 200 mobilumo projektų kokybę ir apdovanoti geriausių projektų rengėjus, skleisti informaciją apie geriausius mobilumo projektus Lietu- mobility projects as well as to award promoters of the best projects and disseminate information about the best mobility project in voje ir europoje. Lithuania and europe. mobilumo projektų kokybės konkursas organizuojamas jau ketvirtą kartą. nuo 2000 metų apdovanoti 32 kokybiški mobilumo the contest of mobility exchange projects has been organised four times now. since 2000, 32 good quality mobility projects that projektai, kurie nepriklausomų vertintojų pripažinti geriausiais. were recognised as the best by independent assessors have been awarded. Šiais metais mobilumo projektų kokybės konkurse galėjo dalyvauti visi įgyvendinti Leonardo da Vinci programos 200 m. mo- this year the quality contest of mobility projects could be attended by all implemented Leonardo da Vinci programme 200 mo- bilumo projektai. Švietimo mainų paramos fondui pateiktos 2 dalyvių anketos. kiekvieną konkurse dalyvaujantį projektą (projekto bility projects. twenty-seven participant questionnaires were submitted to the education exchanges support foundation. each project galutinę ataskaitą ir jos priedus) vertino 2 nepriklausomi vertintojai, kurie turėjo įvertinti keturis projekto kokybės aspektus: rezul- participating in the contest (the project final report and appendages thereto) was assessed by two independent assessors who had to tatus ir naudą projekto dalyviams bei organizacijoms, rezultatų sklaidos įgyvendinimą bei projekto valdymo kokybę. kiekvienam evaluate four aspects of the project quality: results and benefit to the project participants and organisations, implementation of the kokybės aspektų vertintojai suteikė nuo 1 iki 10 balų. galutinis projekto balas – dviejų vertintojų galutinių įvertinimų aritmetinis result dissemination and project management quality. each quality aspect was rated by the assessors within a 1-10 point scale. the vidurkis. final project score was an arithmetic average of the final assessments of the two assessors. Švietimo mainų paramos fondas, atsižvelgdamas į vertintojų skirtus balus ir Leonardo da Vinci programos atrankos komisijos In consideration of the points given by the assessors and suggestions of the Leonardo da Vinci programme screening commission, siūlymus, nusprendė apdovanoti 10 kokybiškiausių 200 m. mobilumo projektų, kurių galutinis įvertinimo vidurkis buvo aukštes- the education exchanges support foundation decided to award the 10 best quality 200 mobility projects, whose final assessment nis nei balai. konkurso nugalėtojais tapo projektai, kurie sėkmingai pasiekė planuotus rezultatus, efektyviai paskleidė apie tai average was higher than points. the contest winners became the projects which achieved the planned results most successfully, informaciją, gauti rezultatai turėjo įtakos dalyviams, organizacijų plėtrai ir pokyčiams. Šie projektai gali būti sėkmingos projekto efficiently disseminated information about it, and the results obtained had an effect on the participants, development of organisations vadybos ir dotacijos panaudojimo pavyzdžiai. and changes. these projects may be examples of successful project management and grant usage. Leonardo da Vinci programos atrankos komisija nusprendė skirti padėką Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai už projekto the screening commission of the Leonardo da Vinci programme decided to extend an acknowledgement to the Lithuanian associa- „dialogo tarp bendruomenių ir formalaus bei neformalaus mokymo institucijų stiprinimas neformalaus ir savaiminio mokymosi tion of adult education for relevance of the topic and results of the project “enhancement of dialogue between communities and formal kontekste“ temos ir rezultatų aktualumą. and non-formal educational institutions in the non-formal and spontaneous learning context.” Sveikiname laureatus ir pristatome kokybiškiausius 2005 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektus! We congratulate the laureates and introduce the best quality Leonardo da Vinci programme 2005 mobility projects! 

P I r m I n I O P r O f es I n I O Lyg m e n s m O ks L e I V I ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I P L a c e m e n t s O f P eO P L e u n d e r g O I n g I n I t I a L VO c at I O n a L t r a I n I n g Nacionalinė virtuvė – kulinarinio turizmo dalis National cuisine – art of culinary tourism Projekto dalyvė natalija Venediktova: Nacionalinė virtuvė – kulinarinio turizmo dalis įgyvendindami projektą, 2 utenos apskrities profesinių nokyklų Project participant natalija Venediktova: National cuisine – art of culinary tourism during the project implementation 2 students of utena county voca- Lt/0/PL/1/01 moksleiviai, būsimieji maisto ruošimo specialistai bei viešbučių ir Lt/0/PL/1/01 tional schools, future food preparation specialists and hotel and tourism „Po stažuotės supratau, kad projekto rengėjas utenos regioninis profesinio mokymo centras turizmo kompleksų darbuotojai, vyko į stažuotes Latvijoje ir norvegijo- “After the placement I understood that Contractor complex workers were placed in Latvia and norway where they improved utena regional Vocational training centre je, kur tobulino profesines žinias ir darbo įgūdžius europos kulinarinio their vocational knowledge and work skills at enterprises of european aukštaičių g. , Lt-221 utena aukštaičių str. , Lt-221 utena, Lithuania studijuojama specialybė man patinka, projekto kontaktinis asmuo paveldo įmonėse. I like the speciality I am studying and project contact person culinary heritage. Projekto dalyviai gilino praktinius įgūdžius dirbdami su naujausia the project participants advanced their practical skills while working nijolė gailešienė nijolė gailešienė pradėjau labiau ja domėtis.“ tel. ( ~ 3)  el. paštas nijole.projektai@utenosrpmc.lt virtuvės ir baro įranga, naujausiomis viešbučių priežiūros priemonėmis became more interested in it.” tel. +30 3 with the newest kitchen and bar equipment, modern hotel maintenance bei prietaisais, mokėsi gaminti nacionalinius latvių ir norvegų patieka- e-mail nijole.projektai@utenosrpmc.lt means and devices, learned how to cook Latvian and norwegian dishes, Dotacija eurais lus, susipažino su Latvijos ir norvegijos maisto ruošimo, serviravimo Grant in Euros became familiarised with food preparation and serving customs and tra- 2 3 papročiais bei tradicijomis, patobulino užsienio kalbų žinias. 2 3 ditions of Latvia and norway, and improved their foreign language skills. P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s Dalyvių skaičius Projekto iniciatoriai džiaugiasi užsimezgusiais stipriais bendradar- adVIce tO Other PartIcIPants the project initiators are happy about the strong relationships that Number of participants 2 biavimo ryšiais su užsienio partneriais: dalinamasi patirtimi, inicijuo- 2 were established with their overseas partners: they shared experiences „Jei yra galimybė ir noras – dalyvaukite partneriai jami nauji bendri projektai. “If you have the opportunity and willin- partners and new common projects were initiated. anykščių technologijos mokykla anyksciai Vocational school of technology, Lithuania stažuotėje. Tikrai nepasigailėsite. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Vertintojai teigia, kad šis projektas vertas būti apdovanotas kaip koky- gness, take part in the placement. You Visaginas technology and business Vocational The assessors claim that this project is worthy to be awarded as a good education and training centre, Lithuania Všį alantos technologijos mokykla biškas, nes projekte sėkmingai įgyvendinti visi iškelti tikslai. Stažuotė quality project since all goals raised in the project were implemented. Public Institution alanta Vocational school of Prieš važiuodami į kitą šalį, uab „abuva“ prisidėjo prie dalyvių socializacijos gebėjimų sustiprinimo ir konkuren- won’t be sorry. Before going to another technology and business, Lithuania The placement contributed to the strengthening of the participants’ so- uab „utenos mėsa“ cingumo darbo rinkoje didinimo, ypač atsižvelgiant į tai, kad nemaža uab “abuva”, Lithuania cialisation capabilities and enhancement of their competitiveness on the utenos apskrities viršininko administracija uab “utenos mėsa”, Lithuania pasidomėkite, koks ten oras, nes daugavpils tirdzniecibas skola, Latvija dalis stažuotojų buvo iš kaimiškų vietovių ir socialiai remtinų šeimų. Jie country, find out what the weather is like utena county governor’s administration, Lithuania labour market, in particular considering the fact that quite a few of the Luster vidaregaande skule, norvegija įgijo profesinių įgūdžių tarptautinėje aplinkoje, įgijo gyvenimo ir darbo trainees came from rural locations and socially supported families. They daugavpils tirdzniecibas skola, Latvia komandoje gebėjimų, sustiprino tarpkultūrinę kompetenciją. nebūtina prisikrauti daug rūbų.“ there, as it is not necessary to bring a lot Luster vidaregaande skule, norway acquired vocational skills in an international environment, mastered life and teamwork skills, and strengthened inter-cultural competence. rita kaminskaitė of clothes.” rita kaminskaitė 10 11

P I r m I n I O P r O f es I n I O Lyg m e n s m O ks L e I V I ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I P L a c e m e n t s O f P eO P L e u n d e r g O I n g I n I t I a L VO c at I O n a L t r a I n I n g Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių praktika Work placement of deaf and hearing impaired pupils in German enterprises Projekto dalyvis andrej kirilov: Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių praktika 12 klausos negalią turinčių jaunuolių 1 savaičių stažavosi įvairiose Project participant andrej kirilov: Work placement of deaf and hearing impaired pupils twelve hearing impaired young people went for a 1 week placement Vokietijos įmonėse Vokietijos įmonėse, kuriose gilino profesines žinias ir praktinius in German enterprises in different german enterprises where they advanced their vocational Lt/0/PL/1/0 Lt/0/PL/1/0 „Darbe labai daug bendravau su projekto rengėjas įgūdžius. “I communicated a lot at work with the Contractor knowledge and practical skills. staliaus ir apdailininko profesijas siekiantys įgyti moksleiviai turėjo students seeking to become professional joiners and carpenters uab „salo baltic International“ uab “salo baltic International” progą padirbėti naujais įrengimais ir medžiagomis, pasimokyti naujos were provided with an opportunity to work with modern equipment and kolektyvu ir neprigirdinčiais žmonėmis ir rinktinės g. , Lt-020 Vilnius gamybos kultūros. dvi viešbučio darbuotojo specialybės moksleivės staff members and hearing impaired rinktinės str. , Lt-020 Vilnius, Lithuania materials and to learn the new production culture. two students of the projekto kontaktinis asmuo project contact person naujų darbo metodų sėmėsi atlikdamos praktiką moderniuose Vokie- hotel management speciality studied new work methods by undergoing labai gerai juos suprasdavau. Išmokau tel. ( ~ ) 21 0 el. paštas ingasukaitiene@salo-baltic.lt tijos viešbučiuose. stažuotės metu dalyviai susipažino su užsienio people and understood them very well. Inga Šukaitienė tel. +30 210 a work placement in modern hotels in germany. during the placement šalies kultūra, išmoko geriau bendrauti, ėmė labiau pasitikėti savimi e-mail ingasukaitiene@salo-baltic.lt the trainees became familiarised with the overseas culture, learned dirbti su naujomis technologijomis.“ Dotacija eurais 2 ir savo profesiniais gebėjimais, sustiprėjo dalyvių motyvacija aktyviai I learned to work with new technologies.” Grant in Euros to communicate better, and boosted their self-confidence and trust in ieškotis darbo bei integruotis į visuomenę. 2 vocational skills. their motivation to actively seek work and become Dalyvių skaičius 12 užsienyje atliktą praktiką palankiai įvertino Vilniaus bei Šiaulių Number of participants integrated into society was enhanced. prekybos, pramonės ir amatų rūmai. tarptautinė darbo patirtis padėjo 12 the overseas placement was favourably assessed by Vilnius and partneriai adVIce tO Other PartIcIPants P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis visiems dalyviams sėkmingai įsidarbinti Lietuvoje. partners Šiauliai chamber of commerce, Industry and crafts. International experi- „Patariu klausyti ir labiau įsiklausyti profesinio mokymo centras Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras “I would recommend listening to and Vilnius Vocational rehabilitation centre for the deaf and the aurally Impaired, Lithuania ence helped all participates to successfully obtain a job in Lithuania. Didžiausias projekto privalumas – suteikta apčiuopiama nauda Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai Lithuanian centre of Vocational rehabilitation, Lithuania į mokytojų duodamus patarimus. salo+Partner berufliche bildung gmbh, Vokietija stažuotės dalyviams, nes jie turėjo galimybę atlikti profesinę praktiką following the advice given by the Vilnius chamber of commerce, Industry and crafts, Lithuania The greatest advantage of the project is tangible benefits provided to moderniose įmonėse. Stažuotė buvo vertinga socialinės integracijos salo+Partner berufliche bildung gmbh, germany the placement participants since they were offered an opportunity to patirtis moksleiviams, kurių negalia dažnai verčia juos likti socialinėje undergo vocational placement in modern companies. The placement Dalyvaukite projektuose ir mokykitės izoliacijoje. Pagirtina vykdančiosios organizacijos iniciatyva suteikti teachers more attentively, participating was a valuable social integration experience for students whose dis- papildomą parengimą dalyviams – paruošti vaizdo siužetą kaip jų ability frequently makes them stay in social isolation. An initiative of the kalbų.“ prisistatymą darbdaviui. in the project and learning foreign implementing organisation to provide the participants with additional preparation – a video as their introduction to the employer is particularly languages.” commendable. Loreta simanynaitė Loreta simanynaitė 12 13

s t u d e n t ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I PLacements Of students praktinių įgūdžių tobulinimas želdynų Improvement of practical skills in landscaping restruktūrizavime Projekto dalyvė Lina remezaitė: praktinių įgūdžių tobulinimas želdynų restruktūrizavime Projekto iniciatorius žemaitijos kolegija į 1 savaičių stažuotes užsie- Project participant Lina remezaitė: Improvement of practical skills in landscaping the project initiator žemaitijos college sent 12 students of the Lithua- Lt/0/PL/2/02 nio įmonėse siuntė 12 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų. Projektu Lt/0/PL/2/02 nian higher school for a 1 week placement in overseas companies. the „Grįžusi labiau domiuosi savo profesija. projekto rengėjas žemaitijos kolegija siekta tobulinti želdinių ir jų dizaino studijų programos studentų “Since coming back I am more interested Contractor žemaitijos college project was aimed at improving the practical skills of students attending praktinius įgūdžius želdynų projektavime, jų įrengimo ir priežiūros the planting and landscaping program in landscape design, organisa- L. Ivinskio g. , Lt-0311 rietavas L. Ivinskio str. , Lt-0311 rietavas, Lithuania organizavime. tion of landscape installation, and maintenance. Įgijau žinių ir daug patirties ir man labai projekto kontaktinis asmuo Projekto dalyviai turėjo puikias galimybes susipažinti su Ispanijos, in my vocation. I acquired knowledge project contact person the project participants had excellent opportunities to become famil- daiva jackūnienė daiva jackūnienė Lenkijos, Italijos želdynų ir jų kūrimo ypatumais, įgyti praktinio darbo iarized with plantings and landscape design in spain, Poland and Italy malonu savo patirtimi pasidalinti su tel. ( ~ ) 1 el. paštas zemko@zemko.lt įgūdžių realioje želdynų kūrimo aplinkoje. būsimieji želdinių ir jų and am very pleased to share my tel. +30 1 e-mail zemko@zemko.lt and acquire practical work skills in the landscape design environment. dizaino specialistai Italijoje darbavosi moderniose augalų dauginimo future planting and landscape design specialists worked in modern kitais žmonėmis.“ Dotacija eurais 3 laboratorijose, Ispanijoje restauravo martos mietelio senuosius rūmus experience with other people.” Grant in Euros 3 plant multiplication laboratories in Italy, restored an old mansion and Dalyvių skaičius ir jų sodus, Lenkijos Wroclavo miesto botanikos sode susipažino su Number of participants its gardens in the town of marta, became familiarised with a variety of 12 augalų įvairove bei jų priežiūra, parengė miesto savivaldybei detalų 12 plants and their maintenance in the botanical gardens of Wroclaw in P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s partneriai vaikų aikštelės apželdinimo projektą. adVIce tO Other PartIcIPants partners Poland, and prepared a detailed landscape design on the planting of the kauno kolegija dalyvių stažuotės metu rengtus projektus ir sukauptą informaciją, kaunas college, Lithuania children’s playground for the city municipality. „Imkite viską, ką duoda ši stažuotė, Vilniaus kolegija klaipėdos verslo ir technologijų kolegija išleistą mokslinės-praktinės studentų konferencijos „bendruomenių “Take everything that the placement Vilnius college, Lithuania klaipeda business and technology college, Lithuania Projects prepared by the participants during the placement, informa- želdinių ir sodybų teritorijų tvarkymo ir planavimo darbai“ medžiagą tion accumulated, and published materials of the scientific-practical ac tradustores, Ispanija ac tradustores, spain naudokitės proga pamatyti viską toje academia cordoba, Ispanija dėstytojai naudoja paskaitų metu. offers to you; use the opportunity to academia cordoba, spain student conference “territory arrangement and landscaping works in sistema turismo, Italija sistema turismo, Italy community plantings and homesteads” are used by the lecturers during futurum, Lenkija Vertintojų nuomone, projektas įgyvendintas kokybiškai dėl efektyvaus futurum, Poland the classes. šalyje, į kurią vykstate.“ administravimo, tinkamos nuolatinės projekto eigos priežiūros, plačios see everything in the country you are rezultatų sklaidos. Dalyviai įgijo vertingų profesinių įgūdžių (pvz., In the assessor’s opinion the project was implemented in good qual- Indrė budrytė stogų apželdinimo technologijos, miesto želdynų teritorijų ir parkų visiting.” ity because of efficient administration, proper supervision of the project priežiūros), kurie yra pakankamai nauji Lietuvos želdynų priežiūros course, and broad dissemination of the results. The participants acquired praktikoje, sukaupta kitų šalių unikali sektorinė patirtis. Indrė budrytė valuable vocational skills (e.g. in roof planting technology, maintenance of urban planting territories and parks) that are quite new in the Lithuanian maintenance practice of plantings, and unique sectoral experience of other countries was accumulated. 1 1

s t u d e n t ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I PLacements Of students Tarptautinė praktika audiovizualiniame sektoriuje International practice in the audiovisual sector Projekto dalyvis dovydas Petravičius: Tarptautinė praktika audiovizualiniame sektoriuje Projektu siekta audiovizualinio sektoriaus studentams suteikti galimybę Project participant dovydas Petravičius: International practice in the audiovisual sector the project was aimed at providing students of the audiovisual sector Lt/0/PL/2/0 susipažinti su naujosiomis technologijomis, naudojamomis šiuolaikinėje Lt/0/PL/2/0 with an opportunity to become familiarized with the state of the art tech- „Šie keli mėnesiai, situacijų, įvykių projekto rengėjas Lietuvos muzikos ir teatro akademija audiovizualinių projektų gamyboje. jo metu 11 Lietuvos muzikos ir teatro “By the plenitude of events and situations Contractor Lithuanian academy of music and theatre nologies used in contemporary production of audio-visual projects. dur- bei Vilniaus dailės akademijų studentų pasisemti patirties vyko į Ispanijos ing the placement 11 students of the Lithuanian academy of music and gedimino pr. 2, Lt-01110 Vilnius gedimino av. 2, Lt-01110 Vilnius, Lithuania ir čekijos kino ir televizijos studijas bei reklamos agentūras. Vilnius academy of fine arts went to the movie and television studios gausumu prilygstantys vieneriems projekto kontaktinis asmuo dalyviai susipažino su kino, televizijos, reklamos agentūrų infrastruktū- these several months may be equated project contact person

Add a comment

Related pages

Leonardo kokybes konkurso leidinys by Karolis - issuu

200 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų ... Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso laureatai Winners of ...
Read more

Švietimo mainų paramos fondo 2010 metų kokybės konkurso ...

... 2 Kokybės konkurso apžvalga ... 4 Laureatai: Comenius ... 17 Leonardo da Vinci ...
Read more

Švietimo mainų paramos fondas 2010 metų kokybės konkurso ...

vido veiklos kūrybiškumas. 2010 m. Kokybės konkurso ... programos projektus, individualaus mobilumo dalyvius ... Kokybiškiausias 2007 m. Leonardo da Vinci
Read more

Švietimo aprūpinimo centras

Lietuvos mokinių fotografijos konkurso laureatai ... dalyvavo programos „Erasmus+“ projektų, ... 2014 m. įgyvendina Comenius programos ...
Read more

INFORMACINIS BIULETENIS NR 81/ 2011 M R - kpmpc.lt

... Leonardo da Vinci). Kvietimo teikti paraiškas 2012 m ... Pažintinių vizitų programos konkurso galutinis ... programų ir projektų kokybės ...
Read more

TURINYS - silute.lt

Konkurso laureatai buvo ... finansuota 17 projektų. Iš programos ... Vykdant „Šilutės rajono strateginiame plėtros plane 2005-2014 m ...
Read more

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija - Naujienų archyvas

... ekologinio turizmo vystymo ir iniciavo daug minėtos tarnybos projektų ... konkurso komisijos pirmininkė (2013 m ... mobilumo programos ...
Read more

Mūsų rajonas - jurbarkiskis.lt

Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinė mokykla tapo Comenius kokybės konkurso ... Leonardo da Vinci programos mobilumo ... Leonardo da Vinci ...
Read more