διαγωνισμα α τετρ 2004 2005

29 %
71 %
Information about διαγωνισμα α τετρ 2004 2005

Published on January 31, 2014

Author: BasGenn

Source: slideshare.net

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΜΑΔΑ Α ΤΑΞΗ ΓΤ2Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Απαντήστε με σωστό ή λάθος 1 Οι εντολές που βρίσκονται σε μια εντολή Οσο συνθήκη επανελαβε εντολή εκτελούνται τουλάχιστο μια φορά Σ Λ 2 Η τιμή του βήματος στην εντολή επανάληψης ΓΙΑ είναι υποχρεωτική να αναγράφεται σε όλες τις περιπτώσεις Σ Λ 3 Με την εντολή «αρχή επανάληψης … μέχρις ότου» υπάρχει μια ομάδα εντολών που θα εκτελεστεί τουλάχιστον μια φορά Σ Λ 4 Όταν η συνθήκη είναι ψευδής στη δομή «αρχή επανάληψης … μέχρις ότου» ο έλεγχος του προγράμματος πηγαίνει στην επόμενη εντολή του αλγορίθμου Σ Λ (20 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΘΕΜΑ 2 1 Ο βρόχος «Για Χ από 5 μέχρι 5» εκτελείται : Α)μία φορά Β)δύο φορές γ)καμία φορά δ)τίποτα από τα παραπάνω 2 Η λογική πράξη «και» μεταξύ δύο προτάσεων είναι αληθής όταν Α)οποιαδήποτε από τις δύο προτάσεις είναι αληθής Β)η πρώτη πρόταση είναι αληθής Γ)η δεύτερη πρόταση είναι αληθής Δ)και οι δύο προτάσεις είναι αληθείς 3 Ο υπολογισμός του αθροίσματος 1+3+5+…+99 θα γίνει με αλγόριθμο Α)πολλαπλής επιλογής β)απλής επιλογής γ)επαναληπτικής δομής Οσο… επανέλαβε δ) ακολουθίας 4 Η εντολή «Αν … τότε» περιλαμβάνει κάποια Α)συνθήκη β)ακολουθία γ)ανάθεση δ)επανάληψη (20 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΘΕΜΑ 3 Να γραφεί αλγόριθμος που να αθροίζει τους αριθμούς 22 + 42 + 62 + 82 +….+ 222 και να τυπώνει το άθροισμά τους (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΘΕΜΑ 4 Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει και θα προσθέτει άγνωστο πλήθος θετικών αριθμών. Ο αλγόριθμος θα τελειώνει όταν δοθεί ο αριθμός 0 και θα εμφανίζει το άθροισμα τους Π.χ. διαβάζει 7, 9, 13, 0 θα τυπώσει ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ 29 (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΜΑΔΑ Β ΤΑΞΗ ΓΤ2Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Απαντήστε με σωστό ή λάθος 1 Στη δομή Οσο συνθήκη Επαναλαβε εντολή η εντολή που ακολουθεί την λέξη επανάλαβε εκτελείται όταν η συνθήκη είναι αληθής Σ Λ 2 Στη δομή αρχή_επαναληψης εντολή μεχρις_οτου συνθήκη , η εντολή μπορεί να μην εκτελεστεί ποτέ Σ Λ 3 Μια δομή επανάληψης που δεν μεταβάλλει την αρχική τιμή της συνθήκης εκτελείται απεριόριστα Σ Λ 4 Η εντολή «Για ι από …μέχρι … με_βήμα …» πρέπει να περιλαμβάνει για βήμα πάντα ένα θετικό αριθμό Σ Λ (20 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΘΕΜΑ 2 1 Η λογική συνθήκη «ή» είναι αληθής όταν Α)οποιαδήποτε από τις δύο προτάσεις είναι αληθής Β)η πρώτη πρόταση είναι αληθής Γ)η δεύτερη πρόταση είναι αληθής Δ)τίποτα από τα παραπάνω 2. Οι δομές επανάληψης χρησιμοποιούνται όταν μια ομάδα εντολών πρέπει να εκτελεστεί Α)άπειρες φορές β)τουλάχιστον μια φορά γ)καμία φορά δ)τίποτα από τα παραπάνω 3.Πόσες φορές θα εκτελεστεί η παρακάτω επανάληψη κ 2 X2 Όσο κ>0 επανάλαβε ΧX*X Τέλος επανάληψης Α)0 Β)άπειρες Γ)κ φορές Δ)Τίποτα από τα παραπάνω 4 Ο βρόχος «Για Χ από 10 μέχρι 10» εκτελείται : Α)μία φορά Β)δύο φορές γ)καμία φορά δ)τίποτα από τα παραπάνω (20 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΘΕΜΑ 3 Να γραφεί αλγόριθμος που να αθροίζει τους αριθμούς 103 + 153 + 203 + 253 +……+ 503 και να τυπώνει το άθροισμά τους (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΘΕΜΑ 4 Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει άγνωστο πλήθος από ακέραιους αριθμούς (θετικούς ή αρνητικούς όχι μηδέν) και τους μετράει. Ο αλγόριθμος θα πρέπει να τελειώσει μόλις διαβάσει τον αριθμό 999 και τότε θα τυπώσει το πλήθος των θετικών αριθμών και το πλήθος των αρνητικών αριθμών που έχει διαβάσει Π.χ. διαβάζει 4, 1,-2, 5, -7, -9, -11, 999 και τυπώνει ΘΕΤΙΚΟΙ 3 ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ 4 (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΜΑΔΑ Α ΤΑΞΗ ΓΤ2Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Απαντήστε με σωστό ή λάθος 1 Εντός μιας δομής επανάληψης δεν μπορεί να περιέχεται δομή επιλογής Σ Λ 2 Κάθε βρόχος Για μπορεί να μετατραπεί σε Οσο Σ Λ 3 Στη δομή αρχή_επαναληψης εντολή μεχρις_οτου συνθήκη , τερματίζει τις επαναλήψεις όταν η συνθήκη είναι αληθής Σ Λ 4 Οι εντολές που βρίσκονται σε μια εντολή Οσο συνθήκη επαναλαβε εντολή εκτελούνται τουλάχιστο μια φορά Σ Λ (20 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΘΕΜΑ 2 1 Ο βρόχος «Για Χ από 5 μέχρι 1» εκτελείται : Α)μία φορά Β)δύο φορές γ)καμία φορά δ)τίποτα από τα παραπάνω 2 Η λογική συνθήκη «ή» είναι αληθής όταν Α)οποιαδήποτε από τις δύο προτάσεις είναι αληθής Β)η πρώτη πρόταση είναι αληθής Γ)η δεύτερη πρόταση είναι αληθής Δ)τίποτα από τα παραπάνω 3 Πόσες φορές θα εκτελεστεί η παρακάτω επανάληψη χ3 αρχη_επαναληψης χχ+1 μεχρις_οτου χ<2 Α)0 Β)άπειρες Γ)2 φορές Δ)Τίποτα από τα παραπάνω 4 Η δομή Επίλεξε τελειώνει με την δεσμευμένη λέξη __________________________ (20 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΘΕΜΑ 3 Να γραφεί αλγόριθμος που να αθροίζει τους αριθμούς 11+14+17+20+….+26+29+32+35 και να τυπώνει το άθροισμά τους (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΘΕΜΑ 4 Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει 50 τυχαίους αριθμούς (θετικούς – αρνητικούς – μηδέν) και να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο των αρνητικών (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΜΑΔΑ Β ΤΑΞΗ ΓΤ2Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Απαντήστε με σωστό ή λάθος 1 Όταν σε μια δομή Για το βήμα παραλείπεται τότε εννοείται πως το βήμα είναι 1 Σ Λ 2 Στην επαναληπτική δομή ΓΙΑ … ΑΠΟ …. ΜΕΧΡΙ … ΜΕ ΒΗΜΑ οι τιμές από ,μέχρι και με_βήμα δεν είναι απαραίτητο να είναι ακέραιες Σ Λ 3 Με την εντολή «αρχή επανάληψης … μέχρις ότου» υπάρχει μια ομάδα εντολών που θα εκτελεστεί τουλάχιστον μια φορά Σ Λ 4 Κάθε βρόχος Οσο μπορεί να μετατραπεί σε Για Σ Λ (20 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΘΕΜΑ 2 1 Ο βρόχος «Για Χ από 5 μέχρι 5» εκτελείται : Α)μία φορά Β)δύο φορές γ)καμία φορά δ)τίποτα από τα παραπάνω 2 Με την ερώτηση «ΑΝ Α mod 2 =0» εξετάζουμε α)αν ο α είναι περιττός β)αν ο α είναι μικρότερος του 2 γ)αν ο α διαιρείται ακριβώς με το 2 δ)ο α ισούται με 2 3 Πόσες φορές θα εκτελεστεί η παρακάτω επανάληψη χ3 αρχη_επαναληψης χχ+1 μεχρις_οτου χ>=2 Α)0 Β)άπειρες Γ)1 φορά Δ)Τίποτα από τα παραπάνω 4 Δεν μπορούμε να έχουμε δομή επιλογής μέσα σε μια άλλη δομή επιλογής Σ Λ (20 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΘΕΜΑ 3 Να γραφεί αλγόριθμος που να αθροίζει τους αριθμούς 100+97+94+91+…..+76+73+70 και να τυπώνει το άθροισμά τους (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΘΕΜΑ 4 Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει 30 βαθμούς μιας τάξης στο μάθημα ανάπτυξη εφαρμογών και να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των μαθητών που έχουν πάνω από 18 (β>18) (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Add a comment

Related pages

διαγωνισμα α τετρ 2004 2005 - Documents

1. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΜΑΔΑ Α ΤΑΞΗ ΓΤ2Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ...
Read more

SWISS FUTSAL LEAGUE 2004 / 2005 - Documents

SWISS FUTSAL LEAGUE 2004 / 2005; Download. of 15
Read more

Askhseis Word 2004 2005 - Documents

Askhseis Word 2004 2005; Download. of 30 ...
Read more

nmandoulidis's blog » Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ... 20151130_διαγωνισμα ... Ζωγράφου 2004, Καρέας 2005, Ζωγράφου 2005,
Read more

U.S. Influenza Surveillance 2004 - 2005 - Documents

U.S. Influenza Surveillance 2004 - 2005. Keiji Fukuda Influenza Branch National Center for Infectious Diseases Centers for Disease Control and Prevention.
Read more

Search "Cardiologia repaso 2004 2005" (15366 documents ...

search Cardiologia repaso 2004 2005. Documents.tips. Upload Login / Signup. Leadership; Technology; Education; Marketing; Design; More Topics. Search ...
Read more

διαγωνισμα α τριμηνο - Education

διαγωνισμα α τριμηνο. by konmaria. on Aug 12, 2015. Report Category: Education
Read more

Τράπεζα Θεμάτων - Εργασίες - Σπαντίδης Δημήτρης

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, όσοι κάνατε τον κόπο να συμμετάσχετε στην ...
Read more