20 บรรณานุกรม f

60 %
40 %
Information about 20 บรรณานุกรม f
Education

Published on March 13, 2014

Author: pichitnannantavichit

Source: slideshare.net

บรรณานุกรม ภาษาไทย นภดล ทัพวัฒน. โครงการอาคารสํานักงานใหญ บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ แอมโรเอเชีย จํากัด. วิทยานิพนธสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยรังสิต, 2545. ผศ.ดร.นฤพนธ ไชยยศ และ ผศ.ดร.อวิรุทธ เจริญทรัพย. การจัดทําโครงการทางสถาปตยกรรม ศาสตร. กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.พันธุธัช ศรีอรุโณทัย. องคประกอบทางกายภาพในการออกแบบชุมชนเมือง. พิมพครั้งที่ 2. ปทุมธานี : สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2549. วิชัย พิทักษวรรัตน. ระบบอุปกรณอาคารสําหรับงานสถาปตยกรรม. ปทุมธานี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรังสิต, 2540 วิสาข สอตระกูล. สรางแบรนดแบบ “ไรแบรนด” สไตล MUJI. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.tcdc.or.th/src/16683/www-tcdcconnect- com/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%8 1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E 0%B8%9A%E0%B8%9A- %E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0 %B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C- %E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C-MUJI- %E2%80%93-How-to-Create-a-Brand-by-Being-Non-brand. (วันที่คนขอมูล: 1 ธันวาคม 2556). สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ. แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.asa.or.th/?q=node/312. (วันที่คนขอมูล: 1 ธันวาคม 2556).

ภาษาอังกฤษ Edward, T. White. Site Analysis. Arizona: Architectural Media Ltd, 1972 Ernst and Peter Neufert. Architects’ Data. Third Edition. Wiley-Blackwell, 2002 Josept De Chiara & John Callender. Time-Saver Standards for Building Types. Second Edition. McGraw-Hill, 1987 Corporate Information / Investor Relations. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://ryohin- keikaku.jp/eng/. (วันที่คนขอมูล: 1 ธันวาคม 2556). Case Study. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.archdaily.com/. (วันที่คนขอมูล: 1 ธันวาคม 2556). ผ

Add a comment

Related presentations

Related pages

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม. กาญจนา เกียรติธนาพันธุ . ... William F. (1977). Management. Hinsdale : ...
Read more

APA Style

APA Style CENTRAL has been developed for academic institutions by the American Psychological Association, the creator of and authority on APA Style, ...
Read more

บรรณานุกรม - yarangnfe.com

บรรณานุกรม. ... http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ajarnben&month=20-07- 2009&group=12&gblog=24 [14 พฤษภาคม 2555].
Read more

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ... LISU.//Retrieved/September/20,/2003,/from/http ... Peter F ...
Read more

1.6) บรรณานุกรม - Supapan Yodhom

1.6) บรรณานุกรม. 1.7 ...
Read more

บรรณานุกรม - โครงงานเเล็ปฟิ

บรรณานุกรม. ... / snet 7/ trans.htm (สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2558) ไอซี. (2555). ...
Read more

บรรณานุกรม วารสาร

บรรณานุกรม ... J. 20 (2001), 240-246. Chow ... Lemeshow, S. and Saulnier, F. 1993. “A New Simplified Acute Physiology
Read more

Web of Science - Please Sign In to Access Web of Science

Web of Science provides you access to the most reliable, integrated, multidisciplinary research connected through linked content citation metrics from ...
Read more