2 Medine Dönemi-Mescidi Nebi-Eğitim-Barış

67 %
33 %
Information about 2 Medine Dönemi-Mescidi Nebi-Eğitim-Barış
Entertainment

Published on March 3, 2014

Author: kocasinanmerkez

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: İslâm’ın ilk mescidi hicret esnasında Ranuna vadisinde yapılan Kuba mescididir. Kuba Mescidi; Hz. Muhammed'in Mekke'den hicret ederek gelişinde, Medinelilerin sevgi ve coşkuyla karşıladıkları bölgede yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu mescid ve cemaatiyle ilgili şöyle buyrulmaktadır. "... İlk günden temeli takva (Allah'a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit ( Kuba mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha lâyıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. " ( Tevbe 108) (Ancak bu ayetteki Mescidin Mescidi Nebevi olduğunu savunan alimler de vardır.) Peygamberimiz Kuba’dan ayrıldıktan sonra Ranuna vadisinde Beni Salim yurdunda ilk Cuma namazını kıldırmıştır. Rasulullah sonraları da çoğu zaman bu mescide gelerek ziyaret eder ve namaz kılardı. KUBA MESCİDİ (İslam'ın İlk Mescidi) Peygamberimiz Medine'den önce burada 14 gün konak- lamıştır . Bu zaman zarfında İslam'ın ilk mescidini yaparak namazlarını da ilk defa cemaatle kılmaya başlamıştır. PowerPoint Presentation: Medine’de de hicretten sonra Rasûlullah (s.a.s.)'in devesinin çöktüğü, Halid b. Zeyd'in evinin karşısındaki boş arsaya mescit yapılacaktı. Neccâroğullarından iki yetim çocuğa âit olan bu arsayı, Neccâroğulları hibe etmek istedilerse de Peygamber (s.a.s.) Efendimiz kabûl etmedi. Bedeli olan 10 miskal (40.9 gr) altını Hz. Ebû Bekir ödedi. Arsada müşrik kabirleri, yabâni hurmalar ve engebeler vardı. Kabirler başka yere nakledildi, çukurlar düzlendi. Mescid -i Nebevi ’nin yapımında bizzât Peygamberimiz (s.a.s.) de bir işçi gibi çalıştı. Temeli taştan, duvarları kerpiçten, direkleri hurma ağaçlarından yapıldı. Üzeri de hurma dallarıyla örtüldü; zemini ise topraktı. Kıblesi Kudüs'e doğru olan bu mescidin, biri mihrabın karşısındaki ana kapı, biri Rasûlullah (s.a.s.)'in evine açılan kapı, diğeri de " Bab -ı Rahmet" denilen kapı olmak üzere üç kapısı vardı. Kıble'nin değişmesinden sonra, ana kapı ile mihrap yer değiştirdiler. İnşâsı 7 ay süren mescidin bir tarafına Rasûlullah (s.a.s.) ve âilesinin ikameti için odalar yapıldı. Rasûlullah (s.a.s.)'in şu an " Kabr -i Saâdet"inin (mezarının) bulunduğu yer, Hz. Âişe'ye tahsis edilen oda idi. Mescid ve hücrelerin yapımı tamamlanınca, Hz. Peygamber (s.a.s.) misâfir kaldığı Halid b. Zeyd'in evinden buraya taşındı. MESCİD-İ NEBEVİ Müslümanların merkeziydi, her türlü kararlar burada alınırdı, etrafına Suffa adı verilen kim-sesiz ve yetim- lere eğitim verilen odalar yapılmıştı. PowerPoint Presentation: Müslümanlar böylece bir çatı altında toplanmış oldu, işlerini buradan aldıkları kararlarla idare edeceklerdi. Bu mescidin bir tarafına Suffa adı verilen okul diğer tarafında da Peygamberimiz için kalacakları odalar inşaa edildi. Bu inşaatlarda bizzat Peygamberimiz taş ve kerpiç taşıyarak çalışmıştı. Bu mescidin üç kapısı ile bir mihrabı vardı. Mescidi Nebevi bu dönemde Müslümanların sadece ibadet amacıyla kullandıkları bir yer değildi. Dinlerini öğreniyorlardı çünkü okunan vaazlar ve hutbeler bilgilerini arttırıyordu. Toplumu ilgilendiren kararları alıyorlardı çünkü tüm Müslümanlar burada toplanıyordu. Bu bakımdan mescidin bu dönemde fonksiyonu çoktu. Yine bu dönemde muhacirden birisi ile Ensardan birisi kardeş ilan edildi. Böylece her şeyini Medine’de bırakan muhacirler zor durumdan kurtuldu. Peygamberimizin Medine’ye Hicretten Sonraki Bazı Önemli Faaliyetleri Mescidi Nebevi ve çevresinde Suffa adı verilen eğitim yuvaları yapıldı. (Birlik, beraberlik – Eğitim) Yahudilerle Medine Sözleşmesi (Antlaşması) imzalandı. (Toplumsal barış - Güvenlik) Ensar ile Muhacir arasında Kardeşlik Anlaşması yapıldı. (Birlik ve beraberlik – Dayanışma) Medine’nin etrafına “ Seriyye ” adı verilen küçük askeri ve keşif birlikleri gönderildi. (Güvenlik – Strateji) Müslümanların nüfus sayımı yapıldı. (Güvenlik vb.) Medine Antlaşmasının (Sözleşmesinin) Önemli Maddeleri Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardı. Şehrin dışından gelen saldırılarda, hep birlik olunacak ve şehir savunması birlikte yapılacaktır. Yahudiler dinlerinde serbest olacaktır. Başkalarıyla olan anlaşmazlıkta iki taraf birbirini destekleyecektir. Yahudiler ve Müslümanlar arasında olacak anlaşmazlıklarda, Hz Muhammed hakem olarak kabul edilecektir. Her topluluk kendine ait bölgeden sorumlu olacaktır. Çıkacak bütün anlaşmazlıklar Allah'a ve Resul'üne sunulacaktır.  (Bu teklifin Yahudilerden geldiği kaynaklardan öğrenilmektedir.) Medine antlaşması İslâm devletinin resmen tanındığını göstermektedir. PowerPoint Presentation: HİCRET SONRASI MEDİNELİ HALKI Medineli Müslümanlar Mekke’li Müslümanlar Evs Kabilesi Hazrec Kabilesi Peygamberimiz bu iki kabileyi barıştırdı.. Ensar (Yardım Eden Medine’li Müslümanlar) Muhacir (Göç Eden Mekke’li Müslümanlar) KARDEŞLİK ANTLAŞMASI MÜSLÜMANLAR Medine’li Yahudiler MEDİNE ANTLAŞMASI PowerPoint Presentation:  Peygamber Efendimiz, Mekkelilere ait olup Şam'dan geri dönmüş bulunan bir ticaret kafilesini elde etmek için üç yüz beş kişi ile Medine'den " Revha denilen yere çıkmıştı. Bu askerlerin altmış dördü muhacirlerdendi. Geri kalanı da Ensar'dandı . Müslümanların ilk ordusunu bunlar teşkil ediyordu. Ticaret kafilesi bunu öğrenince, başka bir yola saparak Mekkelilere haber göndermişlerdi. Mekkeliler dokuz yüz elli kişilik bir ordu ile kafileyi kurtarmaya koştular. Kafilenin Bedir'den savuşup kurtulduğunu öğrendikleri halde sadece Ebû Cehil'in ısrarı üzerine geri dönmediler. Bedir'e kadar geldiler. Müslümanlarla savaşmak istiyorlardı. Peygamber Efendimiz, düşmanın bu hareketini öğrendi. Ashabı ile müşavere (danışma) yaptı. Kafileyi mi izleyelim, Kureyş ordusuna karşı mı çıkalım? Yüce Allah bunlardan birini bana va'd etmiştir, buyurdu. Ashabtan bazıları, biz böyle bir kuvvetle savaşaca - ğımızı bilmiyorduk, yoksa daha hazırlıklı olurduk, diyerek kafileyi izlemek istediler. Fakat Hazret-i Peygamberin savaş etmeye meyilli olduğunu anlayınca: "Ya Resulallah ! Biz sana bağlıyız; sen ne tarafa yürürsen, biz de seninle beraberiz. Denizlere atılacak olsan, biz de beraber atılırız.” şeklindeki sözleri ile dinlerindeki sağlamlığı ve Hazret-i Peygambere olan bağlılıklarını ispat ettiler. YEMEN x Mekke x Medine kervan x Bedir ARABİSTAN YARIMADASI PowerPoint Presentation: Böylece İslâm ordusu Bedir'e doğru yürüdü. Pey- gamber Efendimiz mübarek elleri ile: "Burası Kureyş - ten falanın, şurası da falanın ve falanın öldürüleceği yerdir," diyerek işaret etti. Sonra hep öyle oldu. Düşman ordusu önceden Bedir suyunu tutmuş olduğundan İslâm ordusu susuz kalmıştı. Yüce Allah o gece müslümanlara tatlı bir uyku verdi. Karşılarında düşman yokmuş gibi, korkusuzca uyuyup yorgunluk- larını giderdiler. Ertesi gün de yağmurlar yağdı, dereler aktı. Müslümanlar su sıkıntısından kurtuldular. Bulun- dukları yer savaşa elverişli bir hale geldi. Nihayet savaş başladı. Düşman tarafından atılan bir ok ile Hazret-i Ömer'in azatlısı olan " Mihca " şehid düştü. Peygamber Efendimiz, " Mihca şehitlerin seyyididir ," buyurmuştur. Peygamber Efendimiz: "Allah'ım! Müslümanlara zafer ver. Eğer bugün bu İslâm topluluğunu helâk edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse bulunmayacaktır," anlamında dua etti ve yerden bir avuç ufacık taşlar alarak, "Yüzleri kara olsun" deyip düşmanların üzerine saçtı. Bu taşlardan her biri bir mucize olarak müşriklerden birinin gözüne veya kulağına isabet etti. Sonunda düşman ordusu fena bir halde bozuldu. Hain Ebû Cehil iki Müslüman genç tarafından öldürüldü. Düşmandan yetmiş kişi öldürül- müş , yetmiş kişi kadar da esir alınmıştı. Müslümanlar-dan ise, on dört şehid olmuştu. PowerPoint Presentation: Bedir savaşının İslâm tarihinde önemi pek büyüktür. Bu savaşa birçok melekler katılmış, Müslümanların kuvvetini arttırmışlardı. Bedir savaşında bulunan ashab -ı kiram ile özürlerinden dolayı bulunamayan sekiz kişiye " Ashab -ı Bedir" denir ki, bunların hepsi üç yüz on üç sahabidir . Bedir Savaşının Sonuçları Müslümanlardan 14 kişi şehit olurken; müşriklerden 70 kişi öldürüldü, 70’i de esir alındı. Müşrikler büyük bir şoka girdiler. Çünkü kendilerinin üçte birinden daha az olan hatta çoğu kendi hizmetlileri olan Müslümanlardan bu yenilgiyi almışlardı üstelik liderlerinden Ebu Cehil, Utbe , Ümeyye de öldürülmüştü. Müşrikler Hübel adındaki putlarını yardım etsin diye bu savaşa getirmişler ancak putun hiçbir şeye yararının olmadığını görmüşlerdir. İslâmiyet’in yayılması hızlandı, ilahi yardımın kendi taraflarında olduğunu gören Müslümanlara büyük bir moral oldu. Gülistân -ı risâletde gül-i handân Muhammed’dir O bostân -ı hidâyetde gül-ü reyhân Muhammed’dir Bedir Savaşı Esirlerine Yapılan Muamele: Esirler birer ikişer Müslüman ailelere verildi ve kendilerine çok iyi davranıldı. Esirlerden okuma yazma bilenler 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakıldı. Esirlerden zengin olanlar fidye (para) karşılığı serbest bırakıldı. Bunların dışındaki esirler Müslümanlarla bir daha savaşmayacaklarına dair söz vermeleri karşılığında serbest bırakıldılar. PowerPoint Presentation: Mekkeli müşrikler Bedir savaşında aldıkları ağır yenilginin öcünü almak amacıyla büyük bir ordu hazırladılar.Bedir Savaşından 13 ay sonra 625 Mart ( Hicri 3. yıl Şevval ) tarihinde 3000 kişilik bir orduyla Müslümanların üzerine yürüdüler. Bu ordunun 700’ü zırhlı 200’ü süvari birliğidir. Peygamberimiz müşriklerin bu hazırlıklarını haber alınca ashabıyla bir istişare yaptı. Zira O şehir savunması istiyordu. Ancak Medineli gençler bu şekilde yapılacak savaştan dolayı Mekkeli müşriklerin kendilerini korkaklıkla suçlayacaklarını ileri sürdüler. Bu sebeple Peygamberimiz meydan savaşını kabul etti. Gençler daha sonra da Peygamberimize isterse şehir savunması savaşını da yapabileceklerini ileri sürdülerse de Peygamberimiz bunu reddetti. Müslümanlar savaşa 1000 kişi olarak başlayacaklarsa da münafıklar 300 kişilik askerle beraber savaşa katılmadı, Müslümanların sayısı 700’e düştü. PowerPoint Presentation: Müslümanlar Uhud dağı eteklerine karargah kurdular. Peygamberimiz dağa arkadan süvarilerin gelişini engellemek amacıyla 40 kişi kadar okçu birliği yerleştirdi. Her ne pahasına olursa olsun yerlerinden ayrılmamalarını emretti. Savaş başladı. Çok çetin mücadelelerden sonra Müslümanlar müşrikleri kovalamaya başladılar. Bunu gören okçu birlikleri ganimet almak amacıyla yerlerini terk ettiler. Bunu gören müşriklerin süvarileri arkadan Müslümanlara saldırıya geçti. Onları durduracak okçular yerlerinden ayrılmışlardı. Dolayısıyla ani bir baskınla karşı karşıya kaldı Müslümanlar. Bu sırada bir çok şehit verildi. Peygamberimiz müşriklerin tuzak kurduğu çukura düştü miğferi yanağının üst tarafına battı, dişi kırıldı, omzundan yaralandı. Peygamberimiz (s.a.s.)’in şehit olduğu dahi zannedildi. Hz. Hamza (r.a.) şehit edildi. Müslümanlar canlarını dişlerine takarak savaştılar. Peygamberimiz (s.a.s.)’in sağ olduğu anlaşılınca Müslümanlar Peygamberimiz (s.a.s.)’in etrafında toplandılar. Savaşı toparladılar. Uhud dağı eteklerine çekildiler. Müşrikler daha fazla savaşmanın beraberinde yenilgiyi de getirebileceğini düşünerek savaşı bıraktılar. Bedir’in öcünü aldıklarını belirttiler. Peygamberimiz müşrik ordusu Mekke’ye dönerken takip ettiyse de müşrikler tekrar savaşmak için geri dönemediler. PowerPoint Presentation: Müslümanlardan bu savaşta 70 kişi şehit oldu. Savaştan sonra Peygamberimiz (s.a.s.) düşmanı takip ettirdi; çünkü düşmanın tekrar geri dönüp, ani bir baskın yapması söz konusuydu. Bu savaşta Mekke müşrikleri Bedir Savaşı’na getirdikleri putu getirmemişti. Çünkü Bedir’de bir faydası olmamıştı. Uhud’da da savaşı kazandıklarını düşündüler ve putların bir zararının olmadığını gördüler. Aslında bütün bu hadiseler Kur'an-ı Kerim ayetlerinin uygulamalı olarak açıklaması anlamına geliyordu. Uhud Savaşı’nın İslam Tarihi açısından önemini şöylece sıralamamız mümkündür : 1. Müslümanlardan 70 kişi şehit olurken, müşriklerden 45 kişi öldürüldü. 2. Putlarını getirmemelerine rağmen putların kendilerine bir zararının dokunmadığını gördüler. 3. Peygamberimizin sözüne uymamanın kötü sonuçları görüldü. 4. Dünya malına fazla sevginin zararları anlaşıldı. 5. Müşrikler Bedir Savaşı’nın şokunu atlattılar, ileride Müslüman olmaları kolaylaştı. Uhud şehitliği PowerPoint Presentation: Mekkeli müşrikler Müslümanları kesin olarak ortadan kaldırmak amacıyla Uhud savaşından 2 yıl sonra Şevval – Mart 627 tarihinde 10 000 kişilik bir orduyla Medine’ye yürüdüler. Peygamberimiz (s.a.s.) ve ashabı, arkadaşları Selman-ı Farisi’den gelen teklifi kabul ederek şehrin etrafına hendek kazmaya başladılar. (Genişliği 9m, derinliği 4,5m, uzunluğu 5,5km.) Bu şekilde şehir savunması yapılacaktı. Bu sebeple bu savaşa hendek savaşı adı verilir. Mekkeli müşrikler 10.000 kişiyle saldırıya geçtiklerinde karşılarında hendeği görünce şoka uğradılar. Müslümanların bu savaştaki sayısı 3 000 kişiydi. Kuşatma bir ay kadar sürdü. Müslümanlara arkalarından Yahudiler ihanet ederek, isyan etti. Bu durumda Müslüman birlikleri ikiye ayrılmak zorunda kaldı. Müslümanlar çok zor duruma düştüler. Bu kuşatmanın sonunda şiddetli bir fırtına çıktı, müşriklerin çadırlarını uçurdu. Aynı zamanda müşriklerin yiyecekleri de tükendi. Bunun üzerine korkuya kapılıp geri döndüler. Artık bundan sonra Müslümanların üzerlerine gelemediler. Hendek savaşında müşriklerden 8 kişi öldürülürken, Müslümanlardan 6 kişi şehit oldu. Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.: Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim. Hazırlayan ve Sunan: Sezai Dönmez Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Add a comment

Related presentations

Related pages

Mescidi Nebevinin Tarihi - Çifter

... Mekke’li Müslümanlar ile birlikte Medine’ye ''hicret ... 2. Mescidin uzunluğu ... Ebu Bekir (RA) Dönemi Mescidi Nebevi’ye Hz. Ebu Bekir ...
Read more

Mescidi Nebevi'nin Tarihi - Forumhane.net

... Mekke’li Müslümanlar ile birlikte Medine’ye hicret ettiklerinde ... 2. Mescidin uzunluğu ... Ebu Bekir (RA) Dönemi Mescidi Nebevi’ye Hz. Ebu ...
Read more

Mescidi Nebevi'nin Tarihi

... Mekke’li Müslümanlar ile birlikte Medine’ye hicret ettiklerinde tarih 12 Rebiyülevvel ... 2. Mescidin uzunluğu ... Ali (RA) Dönemi. Mescidi ...
Read more

Hz. Abbas R.a. - Konya Hakimiyet Gazetesi, Son dakika haber

Spor Toto 2. ve 3. Lig'de toplu sonuçlar. Ana Sayfa; Foto ... Abbas, uzun bir dua yaptı. Daha dua bitmeden, yağmurdan ve selden Medine sokaklarından ...
Read more

Akşemseddin K.S. - Konya Hakimiyet Gazetesi, Son dakika haber

Tıb ilminde de kendini yetiştiren Akşemseddîn hazretleri çeşitli hastalıklara, hangi otlardan hazırlanan ilaçların iyi geleceğini bilirdi. Bu ...
Read more