2 guia didàctica mòdul 2 v6

75 %
25 %
Information about 2 guia didàctica mòdul 2 v6
Education

Published on March 24, 2014

Author: mforjan

Source: slideshare.net

Description

curs direccio- m2

Mòdul 2- Lideratge transformacional. Promoció del canvi en l’organització orientada a l’èxit. Professorat: Carles Mendieta Objectius del mòdul 1.Desenvolupar competències i habilitats per a la direcció de persones i el lideratge d’un centre educatiu en el S.XXI. 2.Adquirir coneixements i destreses pròpies de la direcció i del lideratge del personal del centre capaç de promoure el treball en equip, observar la pràctica docent i organitzativa, i facilitar el clima de treball autònom, responsable, participatiu i satisfactori. 3.Conèixer els elements clau que propicien les condicions necessàries per impulsar la transformació educativa. Sessions: 3 Hores: 12 presencials + 2 no presencials BCN – març: 25 i 27 / abril: 3 TAR – març: 24 i 26 i 31 Programa del mòdul . Continguts a desenvolupar 1.El lideratge i la motivació de les persones per a la creació d’equips d’alt rendiment. 2.La gestió del talent per al desenvolupament de la intel·ligència creativa en l’organització. 3.La gestió del canvi, estratègies d’innovació en un centre educatiu per dinamitzar les persones. 4.La presa de decisions que afavoreixen el compromís de les persones. Bibliografia: • MENDIETA, Carles. El valor del matiz: Las dimensiones del liderazgo. Editorial Académica Española, 2012. ISBN: 978-3-659-03173-1. • MENDIETA, Carles; VELA, Olga. Ni tu ni jo. Com arribar a acords. Barcelona. Editorial Graó, 2005. ISBN: 84-7827-374-3. • SALA, Mercè. Una nueva aproximación al liderazgo de las organizaciones. Col·lecció Dossiers de la Fundació Factor Humà, 2003. <http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8336%3AUna+nueva+aproximaci%C3%B3n+al+liderazgo+de+organizaciones&catid= 26%3Adossieres&Itemid=44&lang=ca> [Consulta: 24 febrer 2014]. • SANCHEZ, Carles. “Motivación, satisfacción y vinculación ¿Es gestionable la voluntad de las personas en el trabajo?”. Revista Acción Psicológica. Nuevas tendencias de la intervención en las organizaciones. volum 5, gener de 2008, n.1. Ed. UNED. <http://e- spacio.uned.es/revistasuned/index.php/accionpsicologica/article/view/461> [Consulta: 24 febre r 2014]. Competències que es treballen 1. Visió estratègica, anàlisi de problemes i orientació a la ciutadania. Habilitats directives i de conducció de grups humans de caràcter general. Capacitat per visualitzar cap on s’ha d’orientar l’organització. Tenir una visió a mitjà/llarg termini, de manera que s’identifiquin oportunitats i s’implementin i es reajustin accions per tal de dirigir l’organització cap als objectius i les prioritats de les polítiques educatives adoptades per l’Administració. Capacitat per donar resposta a necessitats canviants, reajustant les prioritats i les funcions, i disposició a acceptar nous enfocaments i canvis, evolucionant d’acord amb les demandes de la societat. Capacitat per donar resposta a necessitats de la ciutadania. Orientar les polítiques i dur a terme accions per facilitar l’atenció a les seves demandes i/o necessitats. Capacitats i habilitats de convenciment, generació d’empatia i compromís amb la institució educativa i la ciutadania, en el marc de l’Administració Pública de Catalunya. GUIA DIDÀCTICA DE MÒDUL

2. Gestió i direcció d’equips humans en el context educatiu. Lideratge pedagògic. Treball en equip, treball en xarxa. Capacitat d’exercir un lideratge distribuït orientat a la delegació de funcions i responsabilitats, la motivació i desenvolupament professional, en un clima relacional positiu. Capacitat en la promoció del treball col·laboratiu dels equips docents orientat al progrés de l’alumnat i de l’ambient d’aprenentatge en el centre. Capacitat en l’impuls de processos i estructures participatives en relació a la implicació i compromís de les famílies en l’èxit educatiu. Capacitat en l’impuls dels equips humans del centre en la seva relació amb l’entorn més immediat, les xarxes i agents educatius. 3. Planificació, control i qualitat en els àmbits curricular i de gestió general dels centres educatius. Capacitat en concrecions organitzatives que han de buscar la major sistematització de les activitats del centre i la creació de condicions i formes d’organització que estimulin la implicació de tot el personal en el treball en equip. Metodologia (tipologia d’activitats a desenvolupar) En la formació es combinaran tècniques expositives amb tècniques participatives com l’anàlisi de casos, la resolució de qüestions pràctiques, la discussió en grup, l’intercanvi d’experiències, el joc de rol i d’altres. Els continguts teòrics es complementaran amb bibliografia i la presentació d’eines, mètodes i tècniques de gestió diversa. Relació d’activitats del mòdul (avaluables i no avaluables) Sessió Tipologia d’activitat Desenvolupament de l’activitat Temps Materials 1 1.1 Conversa individual i devolució grupal Exercici en grups reduïts Explicació teòrica Recollida d’expectatives i coneixements previs sobre el llenguatge i els continguts de les expectatives sobre el mòdul Què és un cap?”per a identificar què és un cap i què s’espera d’ell El model de rol directiu i de quines són les dimensions clau del seu exercici en el marc de l’Administració Pública i, especialment, en els Centres Educatius. 45’ 55’ Ordinador amb canó i pissarra o rotafolis Pausa 20’ 1.2 Exercici individual i grupal Explicació magistral Debat Qüestionari “Germà negre” d’ordenació de figures geomètriques El procés d’integració organitzativa i com afecta el desenvolupament de l’equip i l’establiment de visions compartides, així com en la presa de decisions estratègiques. Conclusions de la sessió Encàrrec de resolució d’un qüestionari per a la propera sessió 25’ 60’ 30’ 5’ Exercici de figures geomètriques Pîssarra o rotafolis Exercici LEBA 2 2.1 Exercici LEBA Explicació magistral Debat Correcció de l‘exercici LEBA i anàlisi dels resultats Explicació teòrica del model de Lideratge Situacional com a base per al desenvolupament professional del propi equip. Ell model de lideratge i com afecta el desenvolupament de les persones de l’equip 30’ 80’ 10’ Exercici LEBA Pissarra o rotafolis Pausa 20’

2.2 Exercici – Debat Exercici- Debat Explicació magistrlal + Debat “Els tres pagesos” el valor de l’equitat en els equips de treball i presentació teòrica de la Gestió de les Diferències Com millorar el rendiment? el valor de l’avaluació del rendiment en els equips de treball i presentació teòrica de la Gestió del Compromís Introducció teòrica al concepte de motivació a partir de la pregunta “Es pot gestionar la voluntat de les persones en el treball? 30’ 20’ 50’ Pissarra o rotafolis 3 3.1 Debat Presentació teòrica Exercici en grups de 4 persones “Què és el poder?” seguit de revisió del concepte des del marc teòric. El conflicte en els equips de treball i bases per a la negociació positiva “Harvard” exercici de negociació per a avaluar la seva capacitat d’escolta en situacions de conflicte. Debat sobre els resultats. 30’ 30’ 40 Pissarra o rotafolis Exercici Harvard Pausa 20’ 3.2 Presentació teòrica Exercici: per parelles Presentació teòrica Bases per a arribar a bons acords: Intercanvis de costos i valors “Negociar 1 €” en el qual s’avalua el com s’aconsegueixen bons acords Resum del mòdul a partir del document “Encerts i errors dels caps” 45’ 30’ 45’ Pissarra o rotafolis Ordinador amb canó Activitats d’avaluació (especificació) Activitat Objectiu avaluat: Evidències avaluadores Criteris d’avaluació i % 1 Sessions presencials 1, 2, 3, 4 Exercici: Què és un cap? Exercici: Germà negre Exercici: LEBA Exercici: Els tres pagesos Exercici: Com millorar el rendiment? Exercici: Harvard Exercici: Negociar 1€ Realització dels exercici encarregats durant les sessions presencials Participació en els debats proposats: s’identificaran els participants especialment dotats o amb clares mancances per a l’exercici del comandament 50% 50% 2 No presencial Procés 1, 2, 3, 4 Ús dels conceptes presentats durant el curs Idoneïtat de les accions que durà a terme Coherència de les accions Valor dels criteris a l’avalució 30% 30% 20%

d’incorporació del primer dia d’un director en aquest centre que us presento Viabilitat de les accions proposades Exercici a presentar un cop finalitzat el curs i, com a màxim, una setmana després de la darrera sessió. L’exercici s’entregarà el primer dia del mòdul. 20% Data màxima 11 d’abril Criteris generals - Activitat 1: 10% de la nota final - Activitat 2: 90% de la nota final

Add a comment

Related presentations

Related pages

Guía didáctica del Jclic - Google Docs

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more Got it
Read more

www2.klett.de

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.
Read more

Instrumentos Musicales Orquesta - Guía Didáctica Fácil ...

... Instrumentos Musicales Orquesta - Guía Didáctica Fácil YouTube; Adivina los sonidos de instrumentos musicales 2 - Juego para niños ...
Read more

Spot Diplomado Didáctica... - YouTube

2:04 SEIEM ILCE Plan de Acción Integración Educativa / Diplomado EDECYB ... Didactica de medios de Comunicación en Guerrero, ...
Read more

Guía didáctica Webquest - Google Docs

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more Got it
Read more

Guía Didáctica Hebrea En Línea

Guía Didáctica Hebrea En Línea Versión 2.0 Revision 0 En alguna parte en el camino sur de Dahab, la Península de Sinai oriental… INTRODUCCIÓN ...
Read more

Guía DiDáctica para Docentes De 1° a 4° GraDo De ...

2. COMPONENTE I: DISPONIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS .....13 Tema 1: Importancia de las plantas y animales para la SAN ..... 15 Tema 2 ...
Read more

Biología I Guía Didáctica Ilustrada

Biología I Guía Didáctica Ilustrada Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Ciencias 2 CONTENIDO 1.1 GENERALIDADES E HISTORIA DE LA BIOLOGÍA.
Read more

Guia didàctica i fitxa de la pel·lícula: UNA MENTE ...

... E_WARNING: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given a User.php ... Guia didàctica i Fitxa al catàleg de recursos ...
Read more

Texto Química - Ed. CC - Profesor.

Texto Química - Ed. CC - Profesor.
Read more