2-Din Anlyaşındaki Farklılıkların Sebepleri

63 %
37 %
Information about 2-Din Anlyaşındaki Farklılıkların Sebepleri
Entertainment

Published on March 9, 2014

Author: kocasinanmerkez

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: SİYASET TERCÜME FAALİYETLERİ İNSAN, KÜLTÜR, FELSEFE İCTİHADİ MESELELER HADİSLERİN PEYGAMBERİMİZ ZAMANINDA YAZILMAMASI Her insanın zevki, dü - şünceleri farklı farklıdır. Bu insan olmanın tabii bir sonucudur. Tabii bu değişkenlikte bir çok et- ken vardır: Çevre, aile, kişisel arzu ve istekler, kültür, felsefe vb. İnsan- ların böyle bir yapıya sahip olmaları, mezheplerin görüşlerine etki etmiştir. Fetihler sonucu eski medeniyetlerin eserleri Halifelerin de destekle- riyle Arapça’ya tercüme edilmye başlandı.. Bu iş için Beytül Hikme adında bir de araştırma merkezi kuruldu. Değişik düşünceler müslümanlar arasında da farklı mezheplerin oluşmasına etki etti. Peygamberimizin vefatından sonra halife seçimiyle ortaya çıkan karışıklıklar, Hz. Osman’ın son dönemleriyle birlikte Hz. Ali ve sonrasında Müslümanların bölünmesine, binlerce müslümanın şehit olmasıyla sonuçlandı: Hz. Osman’ın ve Hz. Ali’nin Şehit edilmeleri, Cemel vakası, Sıffin savaşı, Yüzük olayı vb. Yeni ortaya çıkan dini meselelerin Kur’an’a ve Sünnete uygun olarak çözü- me kavuşturulması konusunda mücte - hidler farklı görüş- ler ileri sürdüler. Peygamberimiz dönemin-de hadisler yazılmamıştı. Bunun iki temel sebebi vardı: Kur’ana verilen öne- min azalmaması Hadislerin Kur’ an’a karışmaması Sonuçta toplanan hadis- ler mezhepler tarafından farklı değerlendirilmiştir. DİN ANLAYIŞINDAKİ FARKLILIKLARIN SEBEPLERİ (MEZHEPLERİN) Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı?: İslam tarihine bir göz attığımızda aynı soydan gelen Haşimîler (İsmail as’ın soyundan gelen araplaşmış yahudiler = Arab -ı Müstağrebe ) ile Kureyşliler (Yerli Araplar ve onların kolu Ümeyye Oğulları) arasında bir rekabetin ve düşmanlığın olduğunu görmekteyiz. Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı? PowerPoint Presentation: Hepimizin bildiği gibi, Hz. Muhammed (s.a.s.), Milliyetçi Arapları ve Arap olmayan halkları Müslümanlaştırmak için büyük uğraşlar vermiştir. Üstün ırk anlayışına dayanan milliyetçiliği ve kavmiyetçiliği ortadan kaldırmış, bu uğurda canını ortaya koyarak büyük mücadelelere girişmiştir. Arap toplumunun genelinin başlangıçta tek Alah inancına ve İslâmiyet'in getirdiği dinsel anlayışa karşı çıkması ve ekonomik çıkarların kaybedilebileceği endişesi yüzünden, İslâmiyet'in Arap toplumu içerisinde kabul görmesi oldukça güç olmuştu. PowerPoint Presentation: Hz. Muhammed, Allah'ın yeryüzündeki son temsilcisi idi ve manevî bir otoriteye sahipti. Hz. Muhammed'in döneminde İslâmiyet içerisinde herhangi bir farklılaşma ve görüş ayrılığından söz etmek mümkün değildir . Kısaca Hz Peygamberimiz döneminde bu günkü mezheplerin hiç birisi yoktu. Ancak Hz. Muhammed'in ölümünden sonra ihtilaflar arttı, hatta bölünmeye varabilecek boyutlara ulaştı. Özetle mezheplerin çıkış nedenlerinden birincisi siyasi olaylardır. Daha sonra bunların üzerine dini görüşler bina edilmiştir. PowerPoint Presentation: Hicrî 11. yılda hastalanan Rasûlullah (s.a.s.) 13 Rebiyülev - vel Pazartesi günü (8 Haziran 632) vefât etti. Onun vefâtını duyan müslümanlar büyük bir üzüntüye kapıldılar ve ilk anda ne yapmaları gerektiğine karar veremediler. Hz. Ömer , onun Hz. Musa gibi Rabbi ile buluşmaya gittiğini, O'nun için "öldü" diyen olursa ellerini keseceğini söylüyordu. Hz.Ebû Bekir "Ey insanlar, Allah birdir, O'ndan başka ilâh yoktur, Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. Allah apaçık hakikattir. Muhammed'e kulluk eden varsa, bilsin ki o ölmüştür. PowerPoint Presentation: Allah'a kulluk edenlere gelince, şüphesiz Allah diri, bâkî ve ebedîdir. Size Allah'ın şu buyruğunu hatırlatırım: "Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Simdi o ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geriye dönerse Allah'a hiçbir ziyan veremez. Allah şükredenleri mükâfatlandıracaktır" ( Âl - iİmrân , 3/144) . Allah'ın kitabı ve Rasûlullah'ın sünnetine sarılan doğruyu bulur, o ikisinin arasını ayıran sapıtır. Şeytan, peygamberimizin ölümü ile sizi aldatmasın, dininizden saptırmasın. Şeytanın size ulaşmasına fırsat vermeyiniz." PowerPoint Presentation:  Hz. Ebû Bekir bu konuşmasıyla orada bulunanları teskin ettikten sonra damadı Hz Ali ile birlikte Rasûlullah'ın teçhiziyle uğraşırken , Ensâr , Benû Sâide sakifesinde toplanarak Hazrec'in reisi olan Sa'd b Ubâde 'yi Rasûlullah‘ tan sonra halife tayini için bir araya gelmişlerdi. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Ebû Ubeyde ve Muhacirlerden bir grup hemen Benû Saîde'ye gittiler. Orada Ensâr ile konuşulduktan ve hilâfet hakkında çeşitli müzakereler yapıldık-tan sonra Hz. Ebû Bekir, Ömer ile Ebû Ubeyde'nin ortasında durdu ve her ikisinin ellerinden tutarak ikisinden birine bey'at edilmesini istedi. O, kendisini halife olarak öne sürmedi. Hz. Ebû Bekir'in konuşmasından sonra Hz. Ömer atılarak hemen Ebû Bekir'e bey'at etti ve, "Ey Ebû Bekir, müslümanlara sen Rasûlullah'ın emriyle namaz kıldırdın. Sen onun halifesisin ve biz sana bey'at ediyoruz. Rasûlullah'a hepimizden daha sevgili olan sana bey'at ediyoruz" dedi. Hz. Ömer'in bu âni davranışı ile orada bulunanların hepsi Ebû Bekir'e bey'at ettiler. PowerPoint Presentation: Bu özel bey'attan sonra ertesi gün Mescid -i Nebî'de Hz. Ebû Bekir bütün halka hutbe okudu ve resmen ona bey'at edildi. Rasûlul - lah'ın defni salı günü gerçekleşir- ken , onun nereye defnedileceği hakkında da bir ihtilâf meydana geldiğinde Hz. Ebû Bekir yine ferasetini ortaya koydu ve "Her peygamber öldüğü yere defnedi -lir" hadisini ashaba hatırlatarak bu ihtilâfı giderdi. Bütün bunlar olurken, Hz. Ali'nin Hz. Fatıma'nın evinde Haşimoğulları ve yandaşları ile toplandığı ve bey'ata ilk zamanlar katılmadığı nakledilir. Hz. Ali rivâyetlere göre daha sonra Hz. Ebû Bekir'e bey'at etmiştir. ( Taberî , Târih , III, 207) PowerPoint Presentation: Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesinden ba ş ta Hz. Ali kanadı olmak üzere Ümeyyeo ğ ullar ı ve özellikle Ebû Süfyan rahats ı z oldular. Ebû Süfyan , Ümeyyeoğulları ’nın o dönemdeki konumu itibariyle hilafet için bir girişimde bulunmalarının imkânsızlığının farkında olması nedeniyle bu defa aralarındaki tarihi düşmanlığa rağmen hilafet konusunda amcaoğulları olan Haşimoğulları ’nı tercih ettiği anlaşılmaktadır. Kendisinin Hz. Ali’ye: “Uzat elini bey’at edeyim.” dediği, Hz. Ali’nin ise bunu kabul etmeyerek: “Yemin olsun ki, sen bu davranışınla fitneyi amaçladın” dediği rivayet edilmektedir. PowerPoint Presentation: Hz. Ömer Hz. Ebû Bekir’in tayini ile yönetime gelmi ş tir. Hz. Ebû Bekir,ölümüne yak ı n günlerde önde gelen sahabesi ile görüş al ış -veri ş inde bulunarak Hz. Ömer’in halife olmas ı na karar verdi. Böylece ikinci halife iktidar konusunda bir polemik yaşanmaksızın atanmış oldu. Hz. Ömer kendisinden sonraki halife için yeni bir yönteme başvurdu. Hz.Ömer halifelik işini o günün kamuoyu temsilcileri olarak isimlendirebileceğimiz altı kişiden oluşan bir “şûra”ya havale etti. Bu şûra Ali b. Ebî Talib , Osman b. Affan, Abdurrahman b. Avf , Sa’d b. Ebî Vakkas , Zübeyr b. Avvam ve Talha b. Ubeydullah’tan oluşan altı kişilik bir kuruldu. PowerPoint Presentation: Haşimoğulları’na yakın isimler Hz. Ali’yi , Ümeyyeoğulları’na yakın isimler ise Hz. Osman’ı desteklediler. Ayrıca Kureyş’in diğer kolları da idarenin Haşim- oğulları’na geçmemesi için gayret göstermişlerdi. Gerçek-ten de şûranın yaptığı seçim ile birlikte Hz. Osman halife oldu. Onun halife olması aynı zaman-da Ümeyyeoğulları’nın da gali- biyeti anlamına geliyordu Böylece Ümeyyeoğulları İslâm’ın gelişinden itibaren kaybetmiş oldukları siyasi güce tekrar kavuşmuş oluyorlardı. Hz. Osman akrabalarını sadece yönetime getirmekle kalmamış, onlara beytülmalden de çeşitli yardımlar yapmıştı. Bu da eleştirilere neden oluyordu. Haşimoğulları ile Ümeyyeoğulları artık iktidar mücadelesi içine girdiler. Olaylara diğer kabilelerin de katılımıyla ülke içinde iç savaşların meydana geldiği görülmektedir.Hz Aliyi desteklediğini söyleyen Iraklı azgın bir grup Hz Osmanı şehit ettiler.İki kabile arasına bir de kan davası girmiş oldu ve iş içinden çıkılmaz bir hâl aldı. PowerPoint Presentation: Hz. Ali’ye ilk bey’at eden kişiler, isyancılar arasında önde gelenlerden Mâlik el- Eşter ile Sahabîlerden Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Avvam olmuştur. Hz Ali daha ilk günden Hz Osman’ın katillerini bulmak gibi ağır bir yük altında hissediyordu kendini. Zira muhalifler bu işte Hz Ali taraftarlarını suçluyorlardı. İşin zor yanı Hz Ali onları deşifre edecek durumda da değildi. Zaman geçtikçe Ümeyyeoğulları’nın propagandalarının da etkisiyle bir çok sahabe Hz.Ali’ye cephe almaya başladı. Peygamberimizin hanımı Hz Aişe dahi karşı tarafta yer almıştı. Ümeyyeoğulları’nın en büyük temsilcisi Şam valisi Muaviye de bağımsızlığını ilan etmişti. Artık iç savaş kaçınılmaz olmuş Cemel ve Sıffin diye adlandırılan iki büyük savaştan sonra İslam alemi tamamen kaosa girmiş ve savaşın da bir galibi çıkmamıştı. PowerPoint Presentation: Sonunda hakemlikle halife seçimine gidildi ve hakem olarak Hz. Ali'nin hakemi Ebu Musa el- Eş'ari , Muaviye'nin hakemi ise Amr İbn - ül As oldu. Onlar sulhün böyle devam edemeyeceğini, hem Hz. Ali hem de Muâviye'ye bey'at edilmemesi gerektiğine inanarak fikir birliğine vardılar. O halde yeni halife müslümanlar tarafından seçilmeliydi. Şimdi yapılacak iş bu kararlarını müslümanlara bildirmeye gelmişti Bu kararı cemaate açıklamak üzere Ebû Musa minbere çıktı ve Allah'a hamd ve senadan sonra "Ey Nas ! Biz ümmetin durumunu düşünüp bir formül bulmakta epey zorlandık. Hem benim hem de Amr'ın görüşü şudur: Hz. Ali ve Muâviye'yi hilâfetten uzaklaştırmak ve ümmetin kendisinin istediği birisini halife tayin etmelerini sağlamak gerekir. Bundan dolayı ben, Hz. Ali ve Muâviyeyi hilâfet görevinden alıyorum" dedi. PowerPoint Presentation: Sıra Amr'a gelince O da minbere çıktı ve şöyle konuştu; "Şüphesiz Ebû Musa'nın söylediklerini duydunuz. O Ali'yi görevden almıştır. Ben de onun yerine Muâviye'yi halife tayin ettim" deyince herkes şaşkınlıktan ne yapacağını, ne diyeceğini bilemedi. Bu karara Ebû Musa derhal itiraz ederek " Sana ne oluyor ki anlaşmaya ihanet ediyorsun, sen facir oldun. Allah seni başarıya ulaştırmasın" diyerek orayı terkett . ( iİbnü'l - Esîr a. g.e 340) Bu olay üzerine müslümanlar dağılmış, Muâviye kendisini meşru halife ilan ederek İslâm tarihinde çift halife dönemi başlamıştır. Bu durum Hz. Hasan'ın elinden halifeliğin alınmasına kadar devam etmiştir. Ancak Hz. Ali hiç bir zaman Muâviye'yi meşru halife olarak tanımamış, şehîd edilinceye kadar Şam hariç bütün müslümanlarca halife olarak kabul edilmiştir. PowerPoint Presentation:  İslam aleminde ortaya çıkan bu kaosun temelinde İlayı Kelimetullah davasının kaybedilip yerine milliyetçilik ve kişisel menfaatler in ön plana çıkmış olmasının elbette tesiri büyüktür ama hızla dünya siyaset alanına giren bu yeni medeniyet için dış dünya nın sessiz seyirci kaldığını düşünmek saflık olur. O dönemde çoğu aktörlerini bilmediğimiz bir medeniyetler savaşı yaşanmıştır. Çünkü İslam o bölgede zamanla bir çok medeniyeti tarih sahnesinden silmiştir. Mısır medeniyeti , İran’da binlerce yıllık Mecusilik inancı , Irak bölgesinde Sabiilik inancı ve daha alt seviyede nice inanç ve medeniyetler 7.yüzyılda Raşid Halifeler döneminde tarihin karanlık sayfalarına kaldırılmıştır. PowerPoint Presentation:  Bütün bunlar olurken diğer medeniyetlerin temsilcilerinin elleri kolları bağlı her şeye razı olduklarını sanmak gerçekçilikle bağdaşmaz. Özellikle Yahudilerin ta Peygamberimiz döneminde başlayan engelleme ve dezenfor - masyon çalışmaları bilinmektedir. Peygamberimizden sonra yapılan- ların çoğunu ise bilmiyoruz. Ancak bir tanesi var ki burada bahsetmeden geçmek konunun anlaşılmasında eksiklik bırakır. Birinci dünya savaşında Laurens denilen ajanın etkisini bu gün hatıratlarından öğrenebiliyoruz. Aynı görevin aktörü o zaman Yahudi asıllı güya müslüman olmuş gözüken Abdullah İbn -i Sebeydi . Hz. Osman (r.a.) zamaninda Yemen'den Medine-i Münevvere'ye gelerek zahiren Müslüman olup, İ slam ‘ı yıkmak için çalışmıştır. Bütün gayesi Müslümanların itikadını bozmak olan İ bn -i Sebe , menfur faaliyetlerini sürdürürken, nabza göre şerbet vermesini iyi beceriyordu. Önce, bazı kimselere Hz. Ali'nin (r.a.) ilah olduğunu telkin etmeye çalışıyor, bunun tutmayacağını anladığı yerde, O'na peygamberlik isnad ediyor; bunun da geçerli olmayacağını anladığı zaman ise, "Hilafetin en evvel PowerPoint Presentation:  Hz. Ali'nin hakki oldugunu , bu hakkin kendisinden zulmen alindigini " çevresine telkin ederek zaten var olan kaos ve kargaşayı iyice alevlendiriyordu. Böylece ilk itikadi mezhepsel bölünme Abdullah İbn -i Sebe’nin etkisiyle kurulan Şiiliğin çekirdeğini oluşturan Sebeiyye hareketi diyebiliriz. İbni Sebe ve taraftarlarının yaptığı fitnenin etkisinde kalarak Mısır ve Irak’tan Medine’ye gelen isyancılar Hz. Osman’ı şehid ettiler. Hz. Ali zamanında da fitne ateşini körüklemeye çalışan ibni Sebe , Kufe’ye giderek Hz. Ali’ye yaranmaya çalıştı. Hz. Ali’ye “sen tanrısın” diyerek ona secde etti. Hz. Ali, onu Medayin şehrine sürdü. Sebeiyye fırkası, Cemel ve Sıffin olayının hazırlayıcılarıdır. PowerPoint Presentation:  Hz. Ali’yi de şehid ettiler. Hz.Ali şehid olunca; “O ölmedi, bulutlara yerleşti, şimşek, yıldırım onun emri ile olmaktadır” derdi. Daha nice düzmece sözleri ile cahilleri aldatıp Müslümanları içeriden yıkmaya çalıştı . Kuran ve Sünnet çizgisinden ayrılmayan Maturudi ve Eş’ari gibi alimler yazdıkları eserlerle zihinlerin bulandırıldığı bir dönemde gelecek nesillere saf İslam inancını aktarabilmek için yoğun çaba sarf etmişler, bu uğurda hapis yatmaktan ve canlarını feda etmekten korkmamışlardır. Şimdi doğru yolu bulmak isteyenler için düşmanların bütün çabalarına rağmen bir harfi bile değiştirilmemiş KUR’AN , Peygamberimizin açıklamalarını içeren HADİS kitapları ve bu ikisi ile bütünleşen İslam alimlerinin ESERLERİ okuyucularını beklemektedir. PowerPoint Presentation: HAZIRLAYAN : HAMZA GÜLMEZ (Hiçbir Hakkı Mahfuz Değildir.Dilediğiniz Gibi Kullanabilirsiniz.)

Add a comment

Related presentations