ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Β2, 3-4

55 %
45 %
Information about ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Β2, 3-4
Education

Published on March 9, 2014

Author: georgiasofi

Source: slideshare.net

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Β΄, ΚΕΦ. 2, παπ. 3-4, σελ. 63) Η αναγγελία της καταστρουής - Ο θρήνος - Οι επόμενες κινήσεις 1. Οη θάηνηθνη ηεο Μήινπ είραλ απνζηαηήζεη ην 415 ἖ λ δὲ ηαῖ ο Ἀ ζήλαηο π.Χ. από ηελ Αζ. Σπκκαρία θαη είραλ ηηκωξεζεί πνιύ ἀ θηθνκέλεο ηῆ ο Παξάινπ λπθηόο ζθιεξά από ηνπο Αζελαίνπο. «ἀ πέθηεηλαλ Μειίωλ ὅ ζνπο ἡ βῶληαο ἔ ιαβνλ» ἐ ιέγεην ἡ ζπκθνξά, 2. Τν 445 π.Χ. νη θάηνηθνη ηεο Ιζηηαίαο ληθήζεθαλ θαὶ νἰ κωγή δηῆ θελ εἰ ο ἄ ζηπ από ηνπο Αζελαίνπο θαη εθδηώρζεθαλ από ηελ πόιε ηνπο. ἐ θ ηνῦ Πεηξαηῶο 3. Οη άλδξεο θάηνηθνη ηωλ πόιεωλ ηεο Χαιθηδηθήο δηὰ ηῶλ καθξῶλ ηεηρῶλ, Σθηώλεο θαη Τνξώλεο εθηειέζηεθαλ από ηνπο Αζελαίνπο, όηαλ επηρείξεζαλ λα απνζηαηήζνπλ. Τα παξαγγέιιωλ γπλαηθόπαηδα ηα πνύιεζαλ ωο δνύινπο θαη ηε γε ηνπο ηελ παξέδωζαλ ζηνπο Πιαηαηείο, γηα λα ηελ ὁ ἕ ηεξνο ηῷ ἑ ηέξῳ. εθκεηαιιεπηνύλ. ὥζη’ νὐ δείο ἐ θνηκήζε 4. Οη Αηγηλήηεο ππήξμαλ επηθίλδπλνη αληαγωληζηέο ηωλ Αζελαίωλ θαη εθδηώρζεθαλ από ην λεζί ηνπο ην ἐ θείλεο ηῆ ο λπθηόο, 448 π.Χ. πελζνῦ ληεο 5. Οη Αζ. απνθάζηζαλ λα θξάμνπλ κε ρώκα ηα ζηόκηα ηωλ ιηκέλωλ (Φαιήξνπ, Μνπληρίαο, Ζέαο, Καλζάξνπ) νὐ κόλνλ ηνὺ ο ἀ πνιωιόηαο, εθηόο από ην εκπνξηθό ηνπο ιηκάλη (Εκπόξηνλ). ἀ ιιὰ πνιὺ κᾶ ιινλ ἔ ηη Γπαμματική αὐ ηνὶ ἑ απηνὺ ο,  λύμ-λπθηόο, Πεηξαηεύο-Πεηξαηῶο, ηεῖ ρνο-ηείρνπο, ιηκήλ-ιηκέλνο, πόιηο-πόιεωο λνκίδνληεο πείζεζζαη  Α.Χ. ἀ θηθλνῦ καη(-ένκαη), παξαγγέιιω, πάζρω, νἷ α ἐ πνίεζαλ πνηῶ, θξαηῶ (-έω), δνθεῖ Μειίνπο ηε ὄ ληαο ἀ πνίθνπο Λαθεδαηκνλίωλ, θξαηήζαληεο πνιηνξθίᾳ , θαὶ Ἱ ζηηαηέαο θαὶ Σθηωλαίνπο θαὶ Τνξωλαίνπο θαὶ Αἰ γηλήηαο θαὶ ἄ ιινπο πνιινὺ ο ηῶλ ἗ ιιήλωλ. Τῇ δ’ ὑ ζηεξαίᾳ (ἡ κέξᾳ ) ἐ πνίεζαλ ἐ θθιεζίαλ, ἐ λ ᾗ ἔ δνμε ἀ πνρῶζαη ηνὺ ο ιηκέλαο πιὴ λ ἑ λόο θαὶ εὐ ηξεπίδεηλ ηὰ ηείρε θαὶ ἐ θηζηάλαη θπιαθὰ ο θαὶ παξαζθεπάδεηλ ηὴ λ πόιηλ πάληα ηἆ ιια ὡο εἰ ο πνιηνξθίαλ. Επμηνεςτικέρ παπατηπήσειρ Λεξιλόγιο Λέμεηο ηεο λ.ε. από: ἀ θηθνκέλεο, ἄ ζηπ, λπθηόο, ἀ πνιωιόηαο, πείζεζζαη, ἔ δνμε, ἐ θηζηάλαη ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................... Επωτήσειρ 1. νὐ δείο ἐ θνηκήζε: Πνηα εληύπωζε δεκηνπξγεί ζηνλ αλαγλώηε ε θξάζε απηή; 2. Πνηα κέηξα πήξαλ νη Αζ. κεηά ηελ ήηηα; Πώο θξίλεηε ηα κέηξα απηά;

Add a comment

Related presentations

Related pages

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β2 1-2

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β2 1-2 Education presentation. ... ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Β΄, ΚΕΦ. 2, παρ. 1-2, ...
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ...

ΚΕΦ. Ιi ~ ΠΑΡ. 3 - 4 ~ «ΜΕΤΑ ΤΗΝ ... ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (3) Ο ...
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Β2, 18-20

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Β2, 18-20 Education presentation. ... ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Β΄, ΚΕΦ. 2, παρ. 18-20, ...
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3, 4, 3 - YouTube

4o ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ... Παντελής Καλογεράκης@Public 3/4 ...
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝ (Κατάλογος κειμένων)

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ; ΞΕΝΟΦΩΝ, ... ΞΕΝ Ελλ 3.4.1–3.4.6, Ο Αγησίλαος ξεκινά εκστρατεία στην ...
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3, 4, 4-5 - YouTube

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3, 4, 4-5 ... 4o ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Duração: 3:34.
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2 ...

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ . ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ, ... ΑΣΚΗΣΕΙΣ παρ 3-4. 1.
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Greekbooks.gr ...

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συγγραφέας: ...
Read more