1o Γυμν Βολου_ECOMOBILITY 2013-14_Περπατωντας στο κεντρο του Βολου Part4

67 %
33 %
Information about 1o Γυμν Βολου_ECOMOBILITY 2013-14_Περπατωντας στο κεντρο του Βολου Part4
Education

Published on March 9, 2014

Author: jpatras

Source: slideshare.net

Μηα από ηα ηδηα ζηελ Η. Καξηαιε (θέληξν)

Ο πεδόδξνκνο ηεο Σάθε Οηθνλνκαθε (θέληξν)

Υωξίο ιόγηα.

Σν καγαδί είλαη πξνο ελνηθίαζε ….oπνηε κπξνζηά γίλεηαη parking!!

Υωξίο ιόγηα

Φειά πεδνδξόκηα γηα άηνκα πνπ δπζθνιεύνληαη.

Εαξληηληέξεο , πνδήιαηα αλαγθαζηηθά θάπνπ θαη ηειηθα όπνηνο ρωξεί αο πεξάζεη!

Ζ ζπλάληεζε κε ηνλ ζύιινγν ΗΠΠΟΚΑΜΠΟ΢ θαη ε ζηαηηζηηθή έξεπλα κε ηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα

• Σνπο επηζθεθηήθακε , καο επηζθεθηήθαλ ζην ζρνιεηό (… ηη ληξνπή δελ κπνξέζακε λα ηνπο αλεβάζνπκε ζηνλ πξώην όξνθν πνπ βξίζθνληαη νη αίζνπζεο ηνπ ζρνιεηνύ καο) θαη ηέινο βξεζήθακε καδί εμω…ζηελ πόιε • Σνπο αθνπγθξαζηήθακε, γηα ηα παξαπάλω πνπ ζαο δείμακε, ηνπο δώζακε λα καο ζπκπιεξώζνπλ εξωηεκαηνιόγην. • Σα απνηειέζκαηα ζε ζύλνιν 76 αηόκωλ ηνπ ζπιιόγνπ, πνπ απάληεζαλ, είλαη:

• ΘΔΜΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ: • • • • • Πφς θρίλεηε ηελ προζβαζηκόηεηα ηοσ θέληροσ ηοσ Βόιοσ κε ηελ τρήζε δηαβάζεφλ πεδώλ θαη πεδοδρόκφλ ( δειαδή ότη οδηθά) ? ΚΑΛΖ 0% ΜΔΣΡΗΑ 5% ΚΑΚΖ 20 % ΠΟΛΤ Α΢ΥΖΜΖ 75 % • • • • Καηά ηελ γλώκε ζας έτοσλ κερίδηο εσζύλες οη θφηεηλοί ζεκαηοδόηες? ΜΗΚΡΖ 55 % ΜΔΣΡΗΑ 23 % ΑΡΚΔΣΖ 22 % • • • • Σα πεδοδρόκηα έτοσλ ηο θαηάιιειο ύυος? ΟΥΗ ΔΗΝΑΗ ΦΖΛΑ ΝΑΗ ΔΗΝΑΗ ΢ΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΤΦΟ΢ ΝΑΗ ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΤ ΥΑΜΖΛΑ ΢Δ ΤΦΟ΢ • • • • ΟΗ ΓΗΑΒΑ΢ΔΗ΢-ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢Ζ΢ ΣΧΝ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΢ΣΗ΢ ΓΧΝΗΔ΢ ΣΟΤ΢ ΔΗΝΑΗ : ΢ΤΝΖΘΧ΢ ΔΛΔΤΘΔΡΔ΢ ΥΧΡΗ΢ ΠΑΡΚΑΡΗ΢ΜΔΝΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ Ζ ΜΖΥΑΝΑΚΗΑ ΢ΤΝΖΘΧ΢ ΚΛΔΗ΢ΣΔ΢ ΑΠΟ ΟΥΖΜΑΣΑ 100 % ΣΟ ΗΓΗΟ ΚΛΔΗ΢ΣΔ΢ Ο΢Ο ΚΑΗ ΑΝΟΗΥΣΔ΢ • ΢Α΢ ΔΥΔΗ ΢ΤΜΒΔΗ ΝΑ ΒΡΔΘΔΗΣΔ ΢Δ ΓΗΑΒΑ΢Ζ ΠΔΕΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗΕΟΝΣΑ΢ ΣΟ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟ ΝΑ ΓΗΑΠΗ΢ΣΧ΢ΔΣΔ ΟΣΗ ΔΥΔΗ ΚΛΔΗ΢ΔΗ ΣΔΛΔΗΧ΢ ΑΠΟ ΟΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΟΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΣΔ ΡΗΕΗΚΑ ΣΖ ΠΟΡΔΗΑ ΢Α΢ ? ΝΑΗ ΜΟΤ ΢ΤΜΒΑΗΝΔΗ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ 100 % ΟΥΗ ΓΔΝ ΜΟΤ ΔΥΔΗ ΢ΤΜΒΔΗ ΠΟΣΔ ΝΑΗ ΜΟΤ ΢ΤΜΒΑΗΝΔΗ ΑΛΛΑ ΛΗΓΔ΢ ΦΟΡΔ΢ • • • • Ζ ΠΡΟ΢ΒΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΢ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΒΟΛΟΤ 85 % 5% 10 % • • • ΢Α΢ ΔΥΔΗ ΢ΤΜΒΔΗ ΢Δ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΑ ΔΠΗ΢ΚΔΦΖ΢ ΢ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΝΑ ΒΡΗ΢ΚΔΣΔ ΓΗΑΒΑ΢ΔΗ΢ ΠΔΕΧΝ ΟΠΟΤ ΝΑ ΓΗΑΠΗ΢ΣΧΝΔΣΔ ΟΣΗ ΔΥΟΤΝ ΚΛΔΗ΢ΔΗ ΣΔΛΔΗΧ΢ ΑΠΟ ΟΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΠΟΜΔΝΧ΢ ΟΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΦΔΣΔ ΣΔΛΔΗΧ΢ ΣΖΝ ΒΟΛΣΑ Ζ ΣΖΝ ΓΟΤΛΔΗΑ ΢Α΢ ΚΑΗ ΝΑ ΔΠΗ΢ΣΡΔΦΔΣΔ ΢ΠΗΣΗ ? ΝΑΗ ΜΟΤ ΢ΤΜΒΑΗΝΔΗ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ 85 % ΟΥΗ ΓΔΝ ΜΟΤ ΔΥΔΗ ΢ΤΜΒΔΗ ΠΟΣΔ ΝΑΗ ΜΟΤ ΢ΤΜΒΑΗΝΔΗ ΑΛΛΑ ΛΗΓΔ΢ ΦΟΡΔ΢ 15 % • • • • • ΓΗΑ ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΢ΤΝΑΝΣΑΣΔ ΢ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟ΢ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΝΧΜΖ ΢Α΢ ΔΗΝΑΗ : Ο ΓΖΜΑΡΥΟ΢ Ο ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ΢ Ο ΚΑΘΔ ΢ΤΜΠΟΛΗΣΖ΢ ΜΑ΢ ΠΟΤ ΦΔΡΝΔΗ ΔΜΠΟΓΗΑ ΜΔ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΢ΤΝΓΗΑ΢ΜΟ΢ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ 100 %

Δπηθίλδπλνη πεδόδξνκνη ζην θέληξν ηνπ Βόινπ ΢ηελ νδό Δξκνύ κε Αληωλνπνύινπ ( πην θέληξν δελ γίλεηαη!!)

Add a comment

Related presentations

Related pages

sevolou - Google Sites

... η Σ.Ε. Βολου στο ... του Βολου αντιμετωπισε ... Γυμν. Βολου. 4. 6.
Read more

ΠΙΝΑΚΑΣ των Κέντρων Διάγνωσης ...

... διαδικασία και τρόπος παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι ... του ... 1o ΧΛΜ ...
Read more

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ...

Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα του ΚΠΕ ... ΓΥΜΝ .ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ...
Read more

Εξεταστικά κέντρα Διαγωνισμού ...

Άσκηση του ... 1o Γ. Αγ. Νικολάου ... 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ:
Read more

www.minedu.gov.gr

... (9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ) Τ.Ε. ΣΤΟ 1ο ... ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ... ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ...
Read more