1o Γυμν Βολου_ECOMOBILITY 2013-14_Περπατωντας στο κεντρο του Βολου Part3

71 %
29 %
Information about 1o Γυμν Βολου_ECOMOBILITY 2013-14_Περπατωντας στο κεντρο του Βολου Part3
Education

Published on March 9, 2014

Author: jpatras

Source: slideshare.net

Η νκάδα καο επί ην έξγνλ …θαη ε κεραλή ηνπ ππαιιήινπ ηνπ απέλαληη θξενπωιείνπ πνπ ζε ώξεο εξγαζίαο ( από ηηο 6:00πκ βξίζθεηαη παξθαξηζκέλε δηαξθώο όπνηε πεξάζακε ζην απέλαληη πεδνδξόκην ( ζην θέληξν Βόινπ – 50κ από πιαηεία Διεπζεξίαο)

Σην ηδην ζεκείν κέρξη ην ηέινο ηεο εξγαζίαο καο είδακε ην απνηέιεζκα ηεο ‘ζπλεύξεζεο’ ηεο κόληκα παξθαξηζκέλεο κεραλήο κε ηελ ηδακαξία ηνπ ππό ελνηθίαζε (εδώ θαη θαηξό ) θαηαζηήκαηνο έπεηηα από θαξακπόια κε απηνθίλεην πνπ αλέβεθε ζην πεδνδξόκην…

Γελ καο θηαλαλ όια ηα΄αιια… (ζπλερίδεηαη)

…πιάθωζε θαη παξθάξεη θαη ην θνξηεγό!! (θέληξν Ιωιθνπ/Γεκεηξηάδνο)

H πόιε γηα ηνπο ππεξήιηθεο, ηα παηδηά, ηηο κεηέξεο κε κηθξά θαη ηέινο γηα ηα μεραζκέλα ΑΜΔΑ Οη εηθόλεο κηινύλ από κνλέο ηνπο …..

Γηάβαζε πξνζπέιαζεο πεδνδξνκίνπ ζην θέληξν Βόινπ (Ιάζνλνο)

Η ίδηα κπάξα κηαλ άιιε κέξα.

Μηα άιιε ‘θαη’ εηθόλα’ πξνζπέιαζε πεδόδξνκνπ !!!

Χωξίο ιόγηα.

Πεδνδξόκην κε πεξίπηεξν ζην θέληξν

Μηα παξόκνηε πεξίπηωζε….

Add a comment

Related presentations

Related pages

sevolou - Google Sites

... η Σ.Ε. Βολου στο ... «1o open chess ... του Βολου αντιμετωπισε ...
Read more

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ...

Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα του ΚΠΕ ... ΓΥΜΝ .ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ...
Read more

Εξεταστικά κέντρα Διαγωνισμού ...

Άσκηση του ... 1o Γ. Αγ. Νικολάου ... 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ:
Read more

.: Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α :. ( Γήπεδα/Γυμναστήρια )

1o ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ... ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΜΕΓ.ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ 10: ... (δίπλα στο ...
Read more

ΠΙΝΑΚΑΣ των Κέντρων Διάγνωσης ...

... διαδικασία και τρόπος παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι ... του ... 1o ΧΛΜ ...
Read more

www.ktpae.gr

Η τεχνική της επικάλυψης έχει χρησιμοποιηθεί τόσο για την έξοδο του φορέα στο Internet ...
Read more

neospalamedes.blogspot.com

Στατιστικά σκακιστικών websites και «Νέος Παλαμήδης» - Ιούλιος 2008 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Με ...
Read more