مقدمه ای بر مدل کسب و کار

50 %
50 %
Information about مقدمه ای بر مدل کسب و کار
Business & Mgmt

Published on March 3, 2014

Author: mahdinasseri

Source: slideshare.net

Description

در این ارائه مدل کسب و کار و بوم مدل کسب و کار به صورت مقدماتی تعریف شده است

‫هدل کسب و کار‬ ‫بوم هدل کسب و کار‬

‫بیایید از یک‬ ‫سوال بسرگ‬ ‫شروع کنین...‬

‫اگر ایدهتاى را عولی کنید،‬ ‫هشتریاى به سراغتاى خواهند آهد؟‬

‫ضبیذ ًِ.‬

‫حتی اگر بیایند آنقدر درآهد‬ ‫خواهید داشت که جیبتاى را‬ ‫پر کنید؟‬

‫پس، چِ ثبیذ کرد؟‬

‫طراحی هدل کسب‬ ‫و کار‬

‫یک هذل کست ٍ کبر چیست؟‬

‫پبسخ #1‬ ‫یک هذل کست ٍ کبر چیسی جس ًوبیص‬ ‫ًحَُ درآهذزایی یک سبزهبى ًیست‬

‫پبسخ #2‬ ‫یک هذل کست ٍ کبر سبدُتریي راُ‬ ‫ثرای فْن ًحَُ ثْرُهٌذی از‬ ‫فرصتّبی ثبزار است.‬

‫پبسخ #3‬ ‫هذل کست ٍ کبر ّستِ یک عرح تجبری‬ ‫ٍ ّر هستٌذ راّجردی دیگر است‬

‫ثیبییذ آى را سبدُتر کٌین...‬

‫ثَم: یک فضبی خبلی‬ ‫چِ‬ ‫چیسی؟‬

‫ثَم: یک فضبی خبلی‬ ‫چِ کسی؟‬ ‫چِ‬ ‫چیسی؟‬

‫ثَم: یک فضبی خبلی‬ ‫چِ کسی؟‬ ‫چِ‬ ‫چیسی؟‬ ‫چگًَِ؟‬

‫ثَم: یک فضبی خبلی‬ ‫چِ کسی؟‬ ‫چِ‬ ‫چیسی؟‬ ‫چِ هقذار؟‬ ‫چگًَِ؟‬

‫حبل... اجسای سبزًذُ‬

‫9 جسء سبزًذُ ثَم هذل کست ٍ کبر‬ ‫ضرکبی کلیذی‬ ‫ثخص هطتری‬ ‫ارتجبط ثب‬ ‫هطتری‬ ‫کبًبلّبی‬ ‫تَزیع‬ ‫جریبىّبی درآهذ‬ ‫ارزش‬ ‫پیطٌْبدی‬ ‫فعبلیتّبی‬ ‫کلیذی‬ ‫هٌبثع کلیذی‬ ‫سبختبر ّسیٌِّب‬

‫2 هثلث جبدٍیی (چِ کسی؟ چگًَِ؟)‬ ‫ضرکبی کلیذی‬ ‫ثخص هطتری‬ ‫ارتجبط ثب‬ ‫هطتری‬ ‫کبًبلّبی‬ ‫تَزیع‬ ‫جریبىّبی درآهذ‬ ‫ارزش‬ ‫پیطٌْبدی‬ ‫فعبلیتّبی‬ ‫کلیذی‬ ‫هٌبثع کلیذی‬ ‫سبختبر ّسیٌِّب‬

‫ثَم (‪ )CANVAS‬چیست؟‬ ‫اثساری هفیذ ثرای ثیبى یک هذل کست ٍ کبر ثِ ضیَُای هَثر...‬ ‫ارائِ ضذُ تَسظ‬ ‫‪Alex Osterwalder‬‬ ‫”راّی ثرای ایجبد، تحَیل ٍ‬ ‫کست ارزش تجبری“‬

‫ثَم (‪ )CANVAS‬چگًَِ چیسی است؟‬ ‫یک عرح گرافیکی ثرای خالصِسبزی راّی کِ سبزهبى ثرای‬ ‫ایجبد، تحَیل ٍ ثِ دست آٍردى ارزش پیص گرفتِ است.‬ ‫کبهل: توبم ٍیژگیّبی یک کست ٍ‬ ‫کبر ثِ عَر ٍاضح ًوبیص دادُ ضذُ‬ ‫است.‬ ‫سبدُ: فْن ٍ اًتقبل هغبلت آى‬ ‫ثسیبر آسبى است.‬ ‫هختصر: ًیبزی ثِ حجن اًجَُ‬ ‫هستٌذات هختلف ًیست.‬

‫تقسینثٌذی ثر اسبس ًَع:‬ ‫ًیبزّب‬ ‫کبًبلّبی تَزیع‬ ‫ارتجبعبت‬ ‫سَدآٍری‬ ‫عالیق‬

‫کبرآیی (ثْتر ٍ سریعتر)؟‬ ‫سفبرضیسبزی؟‬ ‫عراحی؟‬ ‫کبّص ّسیٌِّب؟‬ ‫کبّص خغرات؟‬ ‫دردسترس ثَدى؟‬ ‫قبثلیت ثکبرگیری؟‬

‫تحَیل (ٍة، ٍاسغِّب،‬ ‫عبهالى فرٍش ٍ...)‬ ‫اعالع رسبًی‬ ‫ارزیبثی‬ ‫پس از فرٍش‬ ‫ٍ...‬

‫دستیبر ضخصی‬ ‫دستیبر خَدکبر‬ ‫سلف سرٍیس‬ ‫هطبرکت در سبخت یب فعبلیت‬

‫خذهبت پس از فرٍش‬ ‫پرداخت ثِ ازای ّر ثبر استفبدُ‬ ‫حق عضَیت‬ ‫دستوسد‬ ‫حق اهتیبز‬ ‫اجبرُ‬ ‫ٍ....‬

‫فیسیکی‬ ‫(تجْیسات، هَاد اٍلیِ)‬ ‫هعٌَی‬ ‫(حق اختراع، ثرًذ)‬ ‫اًسبًی‬ ‫(ثرًبهًَِیسبى،‬ ‫هذیراى)‬ ‫هبلی‬

‫تَلیذ‬ ‫حل هسئلِ‬ ‫زیرسبخت‬ ‫تضویي کیفیت‬ ‫ٍ...‬

‫ّوکبراى راّجردی‬ ‫ضرکبی علویبتی‬ ‫تبهیيکٌٌذگبى‬ ‫سرٍیسدٌّذگبى‬

‫ثبثت یب هتغیر‬ ‫تَلیذ‬ ‫حول ٍ ًقل‬ ‫ثبزاریبثی‬ ‫ٍ....‬

‫مثا ‌ها‬ ‫ل‬

‫شما‌م ‌توانید‬ ‫ی‬ ‫ثِ راحتی هذل کست ٍ کبر را‬ ‫ایجبد کٌیذ‬ ‫هذل کست ٍ کبرتبى را تحلیل ٍ‬ ‫ثٌْگبم کٌیذ‬

‫ثَم هذل کست ٍ کبر فقظ هجوَعِای از‬ ‫فرضیات‬ ‫است‬

‫راست ‌آزمایی‌فرضیات‬ ‫ی‬ ‫هبداهی کِ درستی هذل کست‬ ‫ٍ کبرتبى را اثجبت ًکردُایذ‬ ‫ثبیذ آى را‬ ‫ثْجَد دّیذ‬

‫فرضیبت هذل کست ٍ کبر در فرایٌذ‬ ‫«ارزیبثی هطتری» تست ضذُ ٍ در‬ ‫صَرت عذم اثجبت، ثبیذ تغییر کٌٌذ‬

about.me/mahdi.nasseri 50

:‫در ایي ارائِ، ّوچٌیي استفبدُ ضذُ ثَد از‬ http://www.emadsaif.com/ http://www.businessofsoftware.ir/

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

مقدمه‌ای بر مدل کسب و کار | وبلاگ شتابدهنده دیموند

شاید تاریخچه استارتاپ به حدود سال ۱۹۵۰ برگردد که پارک صنعتی استنفورد با حمایت فردریک ...
Read more

مقدمه اي بر تئوريهاي کسب و کار خانوادگي

مقدمه اي بر تئوريهاي کسب و کار ... آنها يک کسب و کار خانوادگي را به عنوان يک سيستم ...
Read more

مقدمه‌ای بر فرایندهای کسب و کار -بخش اول

... هستیم که کسب و کار را ... مقدمه‌ای بر ... و انطباق: نقش مدل‌های ...
Read more

مدل کسب و کار | مهدي ناصري

... کسب و کار from mahdinasseri مدل ... مقدمه ای بر مدل کسب و کار ... مشتری و یا مسئله‌ای از ...
Read more

مقدمه ای بر کسب و کار - rayabook.net

خرید کتاب مقدمه ای بر کسب و کار ... انواع سازمان کسب و کار کتاب مقدمه ای بر کسب و ...
Read more

مقدمه ای بر تئوریهای کسب و کار خانوادگی

مقدمه ای بر تئوریهای کسب و کار ... دیدگاه تخصصی خود، مقاله ای درباره کسب و کار ...
Read more

مقدمه‌ای بر کسب و کار - entbook.ir

نتیجه ای برای این جستجو پیدا نشد. ... مدل کسب و کار; تدوین طرح کسب و ...
Read more

مدل کسب و کار - Business - documents.tips

مقدمه ای بر مدل کسب و کار در این ارائه مدل کسب و کار و بوم مدل کسب و کار به صورت ...
Read more