مقدمه ای بر مدل کسب و کار

50 %
50 %
Information about مقدمه ای بر مدل کسب و کار
Business & Mgmt

Published on March 3, 2014

Author: mahdinasseri

Source: slideshare.net

Description

در این ارائه مدل کسب و کار و بوم مدل کسب و کار به صورت مقدماتی تعریف شده است

‫هدل کسب و کار‬ ‫بوم هدل کسب و کار‬

‫بیایید از یک‬ ‫سوال بسرگ‬ ‫شروع کنین...‬

‫اگر ایدهتاى را عولی کنید،‬ ‫هشتریاى به سراغتاى خواهند آهد؟‬

‫ضبیذ ًِ.‬

‫حتی اگر بیایند آنقدر درآهد‬ ‫خواهید داشت که جیبتاى را‬ ‫پر کنید؟‬

‫پس، چِ ثبیذ کرد؟‬

‫طراحی هدل کسب‬ ‫و کار‬

‫یک هذل کست ٍ کبر چیست؟‬

‫پبسخ #1‬ ‫یک هذل کست ٍ کبر چیسی جس ًوبیص‬ ‫ًحَُ درآهذزایی یک سبزهبى ًیست‬

‫پبسخ #2‬ ‫یک هذل کست ٍ کبر سبدُتریي راُ‬ ‫ثرای فْن ًحَُ ثْرُهٌذی از‬ ‫فرصتّبی ثبزار است.‬

‫پبسخ #3‬ ‫هذل کست ٍ کبر ّستِ یک عرح تجبری‬ ‫ٍ ّر هستٌذ راّجردی دیگر است‬

‫ثیبییذ آى را سبدُتر کٌین...‬

‫ثَم: یک فضبی خبلی‬ ‫چِ‬ ‫چیسی؟‬

‫ثَم: یک فضبی خبلی‬ ‫چِ کسی؟‬ ‫چِ‬ ‫چیسی؟‬

‫ثَم: یک فضبی خبلی‬ ‫چِ کسی؟‬ ‫چِ‬ ‫چیسی؟‬ ‫چگًَِ؟‬

‫ثَم: یک فضبی خبلی‬ ‫چِ کسی؟‬ ‫چِ‬ ‫چیسی؟‬ ‫چِ هقذار؟‬ ‫چگًَِ؟‬

‫حبل... اجسای سبزًذُ‬

‫9 جسء سبزًذُ ثَم هذل کست ٍ کبر‬ ‫ضرکبی کلیذی‬ ‫ثخص هطتری‬ ‫ارتجبط ثب‬ ‫هطتری‬ ‫کبًبلّبی‬ ‫تَزیع‬ ‫جریبىّبی درآهذ‬ ‫ارزش‬ ‫پیطٌْبدی‬ ‫فعبلیتّبی‬ ‫کلیذی‬ ‫هٌبثع کلیذی‬ ‫سبختبر ّسیٌِّب‬

‫2 هثلث جبدٍیی (چِ کسی؟ چگًَِ؟)‬ ‫ضرکبی کلیذی‬ ‫ثخص هطتری‬ ‫ارتجبط ثب‬ ‫هطتری‬ ‫کبًبلّبی‬ ‫تَزیع‬ ‫جریبىّبی درآهذ‬ ‫ارزش‬ ‫پیطٌْبدی‬ ‫فعبلیتّبی‬ ‫کلیذی‬ ‫هٌبثع کلیذی‬ ‫سبختبر ّسیٌِّب‬

‫ثَم (‪ )CANVAS‬چیست؟‬ ‫اثساری هفیذ ثرای ثیبى یک هذل کست ٍ کبر ثِ ضیَُای هَثر...‬ ‫ارائِ ضذُ تَسظ‬ ‫‪Alex Osterwalder‬‬ ‫”راّی ثرای ایجبد، تحَیل ٍ‬ ‫کست ارزش تجبری“‬

‫ثَم (‪ )CANVAS‬چگًَِ چیسی است؟‬ ‫یک عرح گرافیکی ثرای خالصِسبزی راّی کِ سبزهبى ثرای‬ ‫ایجبد، تحَیل ٍ ثِ دست آٍردى ارزش پیص گرفتِ است.‬ ‫کبهل: توبم ٍیژگیّبی یک کست ٍ‬ ‫کبر ثِ عَر ٍاضح ًوبیص دادُ ضذُ‬ ‫است.‬ ‫سبدُ: فْن ٍ اًتقبل هغبلت آى‬ ‫ثسیبر آسبى است.‬ ‫هختصر: ًیبزی ثِ حجن اًجَُ‬ ‫هستٌذات هختلف ًیست.‬

‫تقسینثٌذی ثر اسبس ًَع:‬ ‫ًیبزّب‬ ‫کبًبلّبی تَزیع‬ ‫ارتجبعبت‬ ‫سَدآٍری‬ ‫عالیق‬

‫کبرآیی (ثْتر ٍ سریعتر)؟‬ ‫سفبرضیسبزی؟‬ ‫عراحی؟‬ ‫کبّص ّسیٌِّب؟‬ ‫کبّص خغرات؟‬ ‫دردسترس ثَدى؟‬ ‫قبثلیت ثکبرگیری؟‬

‫تحَیل (ٍة، ٍاسغِّب،‬ ‫عبهالى فرٍش ٍ...)‬ ‫اعالع رسبًی‬ ‫ارزیبثی‬ ‫پس از فرٍش‬ ‫ٍ...‬

‫دستیبر ضخصی‬ ‫دستیبر خَدکبر‬ ‫سلف سرٍیس‬ ‫هطبرکت در سبخت یب فعبلیت‬

‫خذهبت پس از فرٍش‬ ‫پرداخت ثِ ازای ّر ثبر استفبدُ‬ ‫حق عضَیت‬ ‫دستوسد‬ ‫حق اهتیبز‬ ‫اجبرُ‬ ‫ٍ....‬

‫فیسیکی‬ ‫(تجْیسات، هَاد اٍلیِ)‬ ‫هعٌَی‬ ‫(حق اختراع، ثرًذ)‬ ‫اًسبًی‬ ‫(ثرًبهًَِیسبى،‬ ‫هذیراى)‬ ‫هبلی‬

‫تَلیذ‬ ‫حل هسئلِ‬ ‫زیرسبخت‬ ‫تضویي کیفیت‬ ‫ٍ...‬

‫ّوکبراى راّجردی‬ ‫ضرکبی علویبتی‬ ‫تبهیيکٌٌذگبى‬ ‫سرٍیسدٌّذگبى‬

‫ثبثت یب هتغیر‬ ‫تَلیذ‬ ‫حول ٍ ًقل‬ ‫ثبزاریبثی‬ ‫ٍ....‬

‫مثا ‌ها‬ ‫ل‬

‫شما‌م ‌توانید‬ ‫ی‬ ‫ثِ راحتی هذل کست ٍ کبر را‬ ‫ایجبد کٌیذ‬ ‫هذل کست ٍ کبرتبى را تحلیل ٍ‬ ‫ثٌْگبم کٌیذ‬

‫ثَم هذل کست ٍ کبر فقظ هجوَعِای از‬ ‫فرضیات‬ ‫است‬

‫راست ‌آزمایی‌فرضیات‬ ‫ی‬ ‫هبداهی کِ درستی هذل کست‬ ‫ٍ کبرتبى را اثجبت ًکردُایذ‬ ‫ثبیذ آى را‬ ‫ثْجَد دّیذ‬

‫فرضیبت هذل کست ٍ کبر در فرایٌذ‬ ‫«ارزیبثی هطتری» تست ضذُ ٍ در‬ ‫صَرت عذم اثجبت، ثبیذ تغییر کٌٌذ‬

about.me/mahdi.nasseri 50

:‫در ایي ارائِ، ّوچٌیي استفبدُ ضذُ ثَد از‬ http://www.emadsaif.com/ http://www.businessofsoftware.ir/

Add a comment

Related presentations

Related pages

مقدمه‌ای بر مدل کسب و کار | وبلاگ شتابدهنده دیموند

شاید تاریخچه استارتاپ به حدود سال ۱۹۵۰ برگردد که پارک صنعتی استنفورد با حمایت فردریک ...
Read more

مقدمه اي بر تئوريهاي کسب و کار خانوادگي

مقدمه اي بر تئوريهاي کسب و کار ... آنها يک کسب و کار خانوادگي را به عنوان يک سيستم ...
Read more

مقدمه‌ای بر فرایندهای کسب و کار -بخش اول

... هستیم که کسب و کار را ... مقدمه‌ای بر ... و انطباق: نقش مدل‌های ...
Read more

مدل کسب و کار | مهدي ناصري

... کسب و کار from mahdinasseri مدل ... مقدمه ای بر مدل کسب و کار ... مشتری و یا مسئله‌ای از ...
Read more

مقدمه ای بر کسب و کار - rayabook.net

خرید کتاب مقدمه ای بر کسب و کار ... انواع سازمان کسب و کار کتاب مقدمه ای بر کسب و ...
Read more

مقدمه ای بر تئوریهای کسب و کار خانوادگی

مقدمه ای بر تئوریهای کسب و کار ... دیدگاه تخصصی خود، مقاله ای درباره کسب و کار ...
Read more

مقدمه‌ای بر کسب و کار - entbook.ir

نتیجه ای برای این جستجو پیدا نشد. ... مدل کسب و کار; تدوین طرح کسب و ...
Read more

مدل کسب و کار - Business - documents.tips

مقدمه ای بر مدل کسب و کار در این ارائه مدل کسب و کار و بوم مدل کسب و کار به صورت ...
Read more