19784841-Taksonomi-Bloom

33 %
67 %
Information about 19784841-Taksonomi-Bloom
Entertainment

Published on April 14, 2012

Author: nurhida_78

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 1 Taksonomi objektif pendidikan - cara menyatakan objektif dalam berbagai mata pelajaran 1. Taksonomi Bloom: Domain kognitif Domain afektif dan Domain psikomotor Objektif/ Hasil Pembelajaran 2. Taksonomi SOLO PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 2 SOALAN PERBINCANAN: Apakah perbezaan matlamat, tujuan, objektif dan hasil pembelajaran? Apakah domain yang terdapat dalam objektif pendidikan/ pengajaran? Bagaimanakah pengenalpastian dapat dilakukan terhadap penulisan objektif yang baik? Apakah perbezaan taksonomi Bloom dan Taksonomi SOLO? Nyatakan kategori domain kognitif, afektif dan psikomotor? Apakah model pengajaran? Bagaimanakah model tersebut diterjemahkan dalam proses pengajaran? Nyatakan langkah-langkah dan kesesuaian penulisan objektif dalam pengajaran. PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 3 Kategori objektif: Domain Kognitif – aspek pengetahuan. Berbeza mengikut kompleksnya Domain Afektif – sikap perasaan, emosi. Berbeza mengikut aras penghayatan Domain Psikomotor – perkembangan kemahiran motor – berbeza mengikut kepakaran pelaksanaannya Objektif Pembelajaran PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 4 PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 5 Domain Objektif Kognitif ( Taksonomi Bloom ) Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sistesis Penilaian Ingatan semula: Istilah, fakta, laziman, turutan, dll Kebolehan faham prinsip: memahami, meramal, menjelas, menterjemah Kebolehan mengguna prinsip: mengguna, menunjuk, melakukan, kembangkan, membina dll Memisah & senaraikan elemen: pisahkan, tentukan, asingkan, kategorikan, mengesan dll. Mencantum elemen: gabungkan, ringkaskan, menyusun, mengelas, merumus, mengubah dll. Menghakim alat & kaedah untuk capai tujuan: Nilaikan, cadangkan, kritikan, sokongan, bangkangan, mencabar, menentukan dll. Pemikiran Aras Rendah Pemikiran Aras Tinggi [Moore menggabungkan sintesis dan penilaian menjadi aras creation] PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 6 Ciri-ciri khusus Mengingat semula apa yang telah dipelajari seperti istilah, fakta, prinsip, prosedur. Tiada manipulasi atau interpretasi Contoh kata kerja : melabel, melakar, melukis, memadan, memerihal, mendefinisi, mengenal pasti, mengenalpasti, mentakrif, menulis, menyatakan, menyenarai, Contoh penulisan hasil pembelajaran : Pada akhir pengajaran, pelajar dapat; i. menamakan 7 orang Menteri Besar di Malaysia. Domain Kognitif Aras 1 - Pengetahuan PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 7 Pengetahuan tentang: Perkara khusus Istilah Fakta khusus Cara/ kaedah kendalikan perkara khusus Perkara lazim Trenda dan urutan Pengkelasan dan kategori Kriteria Pengkaedahan Perkara universal dan pengabstrakan Prinsip dan generalisasi Teori dan struktur pengetahuan PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 8 Ciri-ciri khusus: Interpretasi mudah Menunjukkan bukti yang pelajar faham Kebolehan menggunakan maklumat Mengubah ke bentuk baru Contoh kata kerja : membanding beza, memberikan contoh, membuat inferens, menambah, menentukan, menerangkan, menerangkan, menganggar, mengubah , menukar, meramalkan, merumus Contoh penulisan hasil pembelajaran : Pada akhir pengajaran, pelajar dapat: i. menerangkan keadaan yang menyebabkan perang saudara berlaku di negeri Perak. Domain Kognitif Aras 2 – Kefahaman PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 9 Kategori Kefahaman Terjemahan Dapat menyatakan atau meringkaskan apa yg diketahui dalam bentuk lain dgn tepat Cth menyatakan simbol matematik dalam bentuk perkataan dan sebaliknya; menghuraikan makna metafora, sindiran dsbnya Interpretasi Kebolehan memahami sesuatu idea secara menyeluruh Cth Dapat mentafsir berbagai jenis data dan maklumat tentang pendidikan; dapat menghurai dan merumus sesuatu Ekstrapolasi Kebolehan membuat perluasan [ extension ], kesimpulan, penelahan dpd data atau maklumat yg diketahui unutk melihat implikasinya, kesannya dsb PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 10 Ciri-ciri khusus Penggunaan idea, teori, prinsip, kaedah atau maklumat ke situasi baru Mengaplikasi peraturan, idea, konsep, prinsip. Pemindahan pembelajaran Contoh kata kerja : menyelesaikan, menunjukkan Contoh hasil pembelajaran : Pada akhir pengajaran, pelajar dapat: i. melukis pelan rumah berasaskan maklumat yang diberi. Domain Kognitif Aras 3 – Aplikasi PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 11 Ciri khusus: Memahami perhubungan khasnya dengan memecahkan kepada komponen dan melihat perkaitan antara komponen. Contoh kata kerja - membezakan, mengenalpasti Contoh hasil pembelajaran: Pada akhir pengajaran, pelajar dapat: i. Diberi satu ayat, pelajar dapat mengenalpasti komponen utama dalam satu ayat yang diberi. Domain Kognitif Aras 4 - Analisis PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 12 Kategori Analisis Analisis unsur Kenalpasti unsur-unsur yg terdapat dalam sesuatu idea, prinsip, kaedah, maklumat dsbnya. Kebolehan melihat atau mengenal andaian-andaian yg tersirat, yg tidak dinyatakan. Kebolehan membezakan antara fakta dan hipotesis, contoh dan prinsip dsbnya Analisis hubungan antara unsur [relationships] Kebolehan melihat dan mencerakinkan hubungan antara pemboleh ubah, bahagian atau unsur di dalam sesuatu idea, hubungan antara satu idea dgn idea yg lain, hubungan antara bahagian dalam sesuatu kaedah, maklumat dsbnya Analisis prinsip organisasi unsur Kebolehan mencerakinkan bahagian-bahagian dalam struktur, susunan atau sistem yg menyatukan sesuatu idea, teori, hujah, kaedah dsbnya termasuk struktur yg eksplisit dan implisit, dan elemen-elemen di dalamnya yg menjadikan satu unit Cth kebolehan mengecam dan melihat bentuk [ form ] dan pola sesebuah novel, puisi, lukisan, teori dsbnya. PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 13 Ciri khusus: Kebolehan menggabungkan/ menyusun bahagian-bahagian dan menjadikanya satu pola, struktur, sistem yg baru yg tidak ujud sebelum ini Contoh kata kerja – berkomunikasi, membina, membuat gambaran mental, membuat hipotesis, mendefinisikan secara operasi, menganalogi, mengeksperimen, menggabungkan, mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah, merancang, merangkakan, mereka bentuk, mereka cipta, meringkaskan. Contoh hasil pembelajaran: Pada akhir pengajaran, pelajar dapat: i. Membina model tiga dimensi sistem solar. Domain kognitif aras 5 - Sintesis PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 14 Kategori Sintesis Penghasilan satu komunikasi unik Pembinaan suatu komunikasi dimana pelajar cuba menyampaikan suatu idea, perasaan atau pengalaman kepada orang lain. Cth kebolehan menulis dgn susunan dan gaya yg menarik untuk menyampaikan sebuah cerpen dsbnya Penghasilan suatu rancangan/ pelan operasi Membina sebuah pelan tindakan atau rancangan operasi untuk sesuatu tujuan, mengikut keperluan tertentu Membina suatu hubungan yg abstrak Kebolehan membina/ membangunkan satu set hubungan yg abstrak spt teori, hipotesis untuk menghuraikan sesuatu fenomena atau mengklasifikasikan fakta. Kebolehan membuat deduksi berdasarkan maklumat yg diberikan. Cth dapat membuat suatu teori dpd data atau faktor-faktor diberi, dapat memperbaiki teori yg sedia ada berdasarkan fakta baru, kebolehan membuat penemuan atau generalisasi baru dalam bentuk simbol matematik PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 15 Ciri-ciri khusus : Membuat pertimbangan [ judgement ] nilai ke atas sesuatu bahan, idea, kaedah bagi sesuatu tujuan. Membuat penelitian dan pertimbangkan sejauh mana sesuatu bahan atau kaedah memenuhi sesuatu kriteria. Penggunaan sesuatu kriteria untuk menilai sesuatu sama ada kriteria dari luar atau dalam. Contoh kata kerja: membuat keputusan, menaksir, mengesan kecondongan, mengkritik, menjustifikasi, mentafsir, menyokong, mewajarkan Contoh penulisan hasil pembelajaran: Pada akhir pengajaran, pelajar dapat: i) Menjustifikasikan Dasar Ekonomi Baru sebagai pemangkin pembangunan seimbang antara kaum di Malaysia. Domain kognitif aras 6 - Penilaian PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 16 Pertimbangan Dalam Penilaian i. Pertimbangan dari segi bukti dalaman Menilai ketepatan sesuatu, menggunakan bukti-bukti logik, ketekalan dll kriteria dalaman Contoh kebolehan menunjukkan kesilapan-kesilapan dari segi logik dalam sesuatu hujah yg dikemukakan oleh seseorang ii. Pertimbangan dari segi kriteria luaran Penilaian bahan yg merujuk kepada beberapa kriteria yg dipilih atau yg diingati Contoh perbandingan mengenai teori-teori utama, generalisasi, dan fakta mengenai kebudayaan tertentu PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 17 Domain Objektif Afektif (Krathwohl) Menerima Sedar & sedia menerima sesuatu (idea, proses, benda dll), perhatian yang terkawal/ terpilih. Gerakbalas/ respon Persetujuan & kesudian bertindakbalas dan hasilkan tingkahlaku baru sebagai hasil pengalaman Menilai/ menghargai Penerimaan & kecenderungan terhadap sesuatu nilai serta minat menyertai & memberi komitmen. Organisasi Tanggapan & organisasi sesuatu sistem nilai Mensepadukan dlm nilai baru mengikut keutamaan. Pencirian Generalized set & perwatakan. Bertindak secara berterusan dengan nilai yang baru. Aras Rendah Aras Tinggi Komitmen PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 18 1. Menerima [receiving] – Sedar menerima rangsangan. Kata kerja pilih, dengar, lihat Cth - Bila diminta pelajar akan mengangkat dan menunjukkan spesimen 2. Memberi respon [responding] Memberi respon kepada rangsangan. melibatkan diri dengan lebih aktif [pergerakan fizikal] Secara sukarela memberi respon. Kata kerja menjawab, mengucapkan. Cth - Pelajar akan menawarkan diri dalam projek sains PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 19 3. Menghargai [valuing] Secara sukarela menunjukkan penghargaan. Kata kerja bertanya, menyoal, mengajak Cth Bila diberi pilihan pelajar akan memohon untuk menghadiri kelas amali 4. Komitmen [commitment] (menggabungkan aras 4 - organization dan aras 5 – characterization) Mempunyai sistem nilai yang tekal dan mengamalkan nilai-nilai tersebut. Kata kerja mempertahankan, mempengaruhi Cth - Pelajar akan berhujah mempertahankan pendapatnya PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 20 Domain Objektif Psikomotor Gerakan Rekleksi Gerakan Asas Kebolehan Persepsual Kebolehan Fizikal Kemahiran Gerakan Gerakan Ekspresif Tidak dapat di kawal  pantulan Gerakan yang mudah Gerakan berasaskan kemahiran Gerakan tektikal & teknikal Gerakan kemahiran tinggi Bahasa tubuh PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 21 Structure of the observed learning outcome (Biggs 2003) Prestructural - Here students are simply acquiring bits of unconnected information, which have no organisation and make no sense. Unistructural - Simple and obvious connections are made, but their significance is not grasped. Multistructural - A number of connections may be made, but the meta-connections between them are missed, as is their significance for the whole. Relational - The student is now able to appreciate the significance of the parts in relation to the whole. Extended abstract - At the extended abstract level, the student is making connections not only within the given subject area, but also beyond it, able to generalise and transfer the principles and ideas underlying the specific instance. SOLO Taxonomy PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 22 PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 23 Tujuan pendidikan : “Pelajar akan menjadi warga yang berpengetahuan” Objektif penerangan [ informational objectives ]: “Pelajar akan memadankan industri utama dengan kawasannya” Objektif pengajaran [ instructional objectives/ learning outcomes ]: “Dalam masa 5 minit [C] bila diberi satu senarai kawasan industri di Malaysia [C] , pelajar Tingkatan 2Z (A) boleh memadankan (B) setiap industri kepada kawasannya dengan ketepatan 90 %” (D). Perbezaan pernyataan tujuan dan objektif pengajaran/ penerangan PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 24 Contoh Tujuan pendidikan Pelajar akan: belajar cara membaca menjalankan kehidupan yang sihat menghayati seni dan muzik tahu bagaimana menyelesaikan masalah algebra berfikir dengan lebih jelas dan rasional Sifat Tujuan pendidikan 1. Tidak boleh diukur atau dilihat 2. Pernyataan kabur walaupun ia memenuhi hala tuju untuk pengajaran. BANDINGKAN faham, tahu, hargai, hayati DENGAN menyenaraikan, menerangkan, memadankan, menghuraikan PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 25 1. Berorientasikan murid Murid boleh menyelesaikan masalah berkaitan operasi bahagi dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua cara Murid boleh menyenaraikan lima peraturan nahu yang dibincangkan dalam Bab 3 Bila diberi huraian mengenai bentuk kerajaan, murid boleh mengklasifikasikan bentuk kerajaan itu Empat Ciri Objektif Pengajaran Yang Baik MURID Menghuraikan hasil pembelajaran jelas dan boleh difahami Boleh diukur/ terlihat kesannya PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 26 2. Menghuraikan hasil pembelajaran 2.1 Hasil pembelajaran Diberi rajah bunga yang tidak berlabel, dan dalam masa tidak lebih 2 minit, melabelkan sekurang-kurangnya 8 bahagian bunga 2.2 Aktiviti pembelajaran Set induksi Baca ms 17-22 buku teks sains Teliti rajah bunga Gunakan rajah bunga yg tidak dilabel, praktis melabel. S emak label yg terdapat dalam buku teks. Kuiz labelkan rajah bunga. Taksir PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 27 3. Adalah jelas dan boleh difahami Ia eksplisit. Mempunyai katakerja [ clearly stated verb that describes a define action or behaviour ] Contoh : Melabel bahagian jantung Mengukur panjang tali Mengenalpasti unsur dalam sebatian Menyenaraikan komponen surat rasmi Mengucapkan petikan dalam Bahasa Jerman 4. Boleh terlihat [ observable ] kenalpasti, senaraikan, menerangkan, memilih, tuliskan, lukiskan, menganalisa, meramal, mengasingkan [/] tahu, faham, percaya, hargai, hayati, fakir, suka, sedar, seronok [X] PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 28 A – Audience : [siapa yg diajar] cth murid tingkatan 4 B – Behaviour : [tingkahlaku yang diperlihatkan] cth menyenaraikan [prestasi + konten- produk] C – Condition : keadaan dimana behaviour didemonstrasikan] cth dalam masa 10 saat, tanpa bantuan alatan, dalam kumpulan 4 orang D – Desired criteria : [aras prestasi yang diterima] cth 8 dari 10 betul, tiada yang salah, kesemuanya betul Komponen Objektif PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 29 Pelajar tingkatan 6 atas Pelajar perempuan Pelajar asrama harian Pelajar bermasalah pembelajaran Kanak pra sekolah Ibu tunggal Belia sukarelawan Komponen objektif [1] Audien: SIAPA? PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 30 Pelajar dapat: Menulis (B- aras kognitif Bloom) angka hingga 10 (B – isi pelajaran). Menggariskan (B- aras kognitif Bloom) katanama dalam ayat (B – isi pelajaran). Menyenaraikan (B- aras kognitif Bloom) idea utama dalam cerpen (B – isi pelajaran). Mengkategorikan (B- aras kognitif Bloom) daun mengikut tekstur daun (B – isi pelajaran). Menyelesaikan (B- aras kognitif Bloom) masalah berkaitan pendaraban log (B – isi pelajaran) Komponen objektif [2] Behavior atau prestasi dgn produk PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 31 Batasan masa, bantuan alatan/ sumber tenaga . Diberi satu senarai yang mengandungi 20 pengarang Setelah membaca Bab 2 Dengan menggunakan buku teks Diberi pembaris dan protraktor Tanpa menggunakan sebarang rujukan Dalam masa 10 minit Sebelum minggu ke 10 Dalam kumpulan 3 orang Komponen objektif [3]: Condition [keadaan] PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 32 Aras minima yang diterima: sekurang-kurangnya 3 sebab, kesemua 5 langkah. Peratus atau kadar yang diterima: 80 % tepat, 90 % daripada 20 masalah, 9 dari 10 kes. Toleransi keralatan yang diterima: +/- 10 %, .01 terdekat, peratus terdekat. Had batasan masa: Dalam 10 minit, kurang dari 5 minit. Gabungan: sekurang-kurangnya 2 masalah dalam masa 5 minit, dalam masa 20 minit dengan 90 % ketepatan Komponen objektif ( 4 ) : Kriteria PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 33 Huraikan konten dan respons terhadap konten berkenaan. Tuliskan objektif secara am. Analisa objektif yg am ini untuk kenalpasti objektif yg lebih spesifik dan boleh dilihat – labelkan dgn unsur ABCD. Semak jika obj adalah jelas dan sesuai [Minta kawan yg sama bidang semak] Langkah-Langkah Menulis Objektif PowerPoint Presentation: Zaini Abdullah 34 Adakah ia jelas – memberi satu makna sahaja? Adakah ia boleh dicapai dalam masa yg ada? Adakah keadaan dan kriterianya sesuai? Adakah dlm turutan yg sesuai? Adakah ia selari dgn tujuan matapelajaran? Keseluruhannya dan tajuk berkenaan? Adakah ia selari dengan niat kurikulum? Bolehkah dikenalpasti instrumen taksiran yang sesuai? Kesesuaian Objektif

Add a comment

Related presentations

Related pages

64120079-செயலாய்வு-1

... Azizi Ahmad.com/doc/19784841/Taksonomi-Bloom 1 சிரம்பான். 6) Elantamil Maruthai.org/wiki/Bloom%27s_Taxonomy 8) http://id.
Read more

1 Pel. 13 Unit 1 Kewajipan Haji Dan Umrah - ml.scribd.com

19784841 Taksonomi Bloom. النظافة من الإيمان الأصلdocx. Anak Soleh Arab Sahaja True. Qiamullail. Back Drop2 Kempas 2011. CIRI-CIRI ...
Read more

Study Plan for b. Ed Ised Phase 8 Cohort 12jb - Scribd

Study Plan for b. Ed Ised Phase 8 Cohort 12jb - Free download as Word Doc (.doc / .docx), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or view presentation slides ...
Read more

CIRI-CIRI KEPIMPINAN (PENGAWAS SEKOLAH)

19784841 Taksonomi Bloom. النظافة من الإيمان الأصلdocx. Anak Soleh Arab Sahaja True. Qiamullail. Back Drop2 Kempas 2011. CIRI-CIRI ...
Read more

proposal - ml.scribd.com

19784841 Taksonomi Bloom. KERTAS KERJA.pptx. UCAPAN. 201208150648_Topik 3 Tanggung Jawab Dan Peranan Guru. 1a Apa Itu Program I-THINK. 01._pendidikan_pemulihan
Read more