නැප්සැක් ඉසින යන්ත්‍රයන්හි දර්ශීය හරස්කඩ හා උපාංග

33 %
67 %
Information about නැප්සැක් ඉසින යන්ත්‍රයන්හි දර්ශීය හරස්කඩ හා උපාංග
Education

Published on August 17, 2018

Author: mmpmm

Source: authorstream.com

Slide1: එම්.එම්.පාලිත මහින්ද මුණසිංහ යාන්ත්‍රික උපදේශක නැප්සැක් ඉසින යන්ත්‍රයන්හි දර්ශීය හරස්කඩ හා උපාංග Crosscut view of Knapsack Sprayers and Parts Slide2: 05/10/2008 mmpmm 2 අත් ඉසිනය ( පිස්ටන් වර්ගය ) Hand Sprayer (Piston Type) චූෂන නලය Suction tube පෙරහන Filter විසුරුම් නැසින්න Spray Nozzle Slide3: 05/10/2008 mmpmm 3 1 පරීක්ෂක කපාටය 2 වක්‍ර පිත්තල නලය 3 පිත්තල කරාමය , හැඬලය සහ පෙරහන 4 වැසුම් පියන සදහා වූ මුද්‍රාව 5 රබර පිස්ටනය 6 පීඩන කුටීරය සහිත පොම්ප ඒකකය 7 සුනම්‍ය නලය 8 හැඬලය 9 කපාට ඒකකය 10 හා 11 උරහිස් පිටි අල්ලුව 12 පිත්තල නැසින්න 13 නැසින්න සදහාවූ මුද්‍රාව නැප්සැක් ඉසින යන්ත්‍රය (බාහිර පිස්ටන් ආකාරය) Knapsack Sprayer ( External Piston Type ) Slide4: 05/10/2008 mmpmm 4 නැප්සැක් ඉසින යන්ත්‍රය (බාහිර පිස්ටන් ආකාරය) Knapsack Sprayer ( External Piston Type ) පීඩන කුටීරය හැඬළය පහලට යොමු කිරීමේ අවස්ථාව හැඬළය ඉහලට යොමු කිරීමේ අවස්ථාව චූෂණ කපාටය වැසෙන අවස්ථාව දියර ටැංකිය පිස්ටනය විසර්ජන නලය චූෂණ කපාටය විවෘතවන අවස්ථාව පිටාර කපාටය විවෘත වන අවස්ථාව Slide5: 05/10/2008 mmpmm 5 නැප්සැක් ඉසින යන්ත්‍රය (අභ්‍යයන්ත්‍ර පිස්ටන් ආකාරය) Knapsack Sprayer ( External Piston Type ) පීඩන කුටීරය හැඬය විසර්ජන නලය පෙරහන නැසින්න ට්‍රිගර කපාටය දියර ටැංකිය පීඩන පාලකය Slide6: 05/10/2008 mmpmm 6 1 k, iïnkaOh Screw-on hose connection 2 fmryk Filter 3 ye~,h Ergonomic handle 4 msiagk l%shdlrjk ye~,h Pressurization/carrying handle 5 msrjqï uqj Filing mouth 6 *hsn¾ , dkaih Fiberglass lance 7 wdrCIl lmdgh Safety valve 8 iajhxl%Sh mSvk ñÿï uÕ Automatic Pressure-release slot 9 Ndysr , Sjr ineÿu External level indicator 10 oshr / f.k hk gexlsh Polypropylene tank 11 , dkaih ioyd ineÿu Attachment clips for lance and hose 12 Wrysia má Shoulder transport strap 13 keisks iïnkaOl Connector for accessories 14 iSreudre l< yels keiskak Adjustable conical nozzle 15 Wmfoia Illustrations showing start-up and use 16 m;= f,a jQ msguÕ Bottom drainage 17 mSvk l= àr lmdgh Closing valve in the pressure chamber 18 úksúo fmfkk k,h Translucent hose 19 mq ¿,a m;=,a wdOdrlh Wide base නැප්සැක් ඉසින යන්ත්‍රය (පීඩන ආකාරය) Knapsack Sprayer ( Pressurize Type ) Slide7: බල සහායක ඉසින යන්ත්‍රය Power Assisted Back Pack Spra yer 05/10/2008 mmpmm 7 රසායන ද්‍රව්‍ය දමන ටැංකිය විනිවිද පෙනෙන නලය පාලක කරාමය පරිමා පාලකය තුෂර බිදු නැසින්න නැමි නලය සෘජු නලය අල්ලුව සුනම්‍ය නලය අල්ලුව ඉන්ධන ටැංකිය එංජිම ත්වරණ ලීවරය Slide8: 05/10/2008 mmpmm 8 බල සහායක ඉසින යන්ත්‍රයක එංජිම Power Assisted Back Pack Spra yer Engine සිලිංඩර හිස පණ ගැන්නුම පුළිගු පේනුව පිටාර විවරය දඟර කඳ කුටීරය දඟර කඳ පිස්ටනය දහන කුටීරය ත්වරණ සබැදුම කාබියුරේටරය Slide9: 05/10/2008 mmpmm 9 ප්‍රේරණ කපාට Trigger Valves පිත්තල හෝ ප්ලාස්ටික්(පොලිමර්) ඇසුරෙන් නිපදවන අතර සමහර කපාට පිටුපසින් පෙරනක්ද පිහිටුවා ඇත. Choose from brass or plastic body or optional HD filter Slide10: 05/10/2008 mmpmm 10 කපාටය සහිතදිගු ලාන්සය හා නැසින්න Spray Lance Extension ළගාවීමට අපහසු හෝ තරමක් දුරට ද්‍රව විසර්ජනය සදහා භාවිතා කළහැක Longer Lance reach for hard-to-get spots Slide11: 05/10/2008 mmpmm 11 නියත පීඩනයක් පවත්වාගත හැකි කපාට සහිත නැසිනි Nozzle with Constant Pressure Valve නියත පීඩනයක් රඳවාගනී එය 5,10 වශයෙන් 45 psi දක්වා වේ Maintain a constant pressure of 5,10 up to 45 PSI Slide12: 05/10/2008 mmpmm 12 ද්විත්ව නැසිනි Double Nozzle Tip එකවර වැඩි දියර පරිමාවක් විසර්ජනය කිරීමට හා වපසරියක් ආවරණය කිරීමට භාවිතා කළ හැක For high-volume spraying Slide13: 05/10/2008 mmpmm 13 ඒකාකාර විසුරුමැති පැතලි පංකා Even spray flat fan විවිධ අවස්ථාවන් සදහා පොදුවේ භාවිතා කළ හැක suitable for a wide variety of spray jobs විචල්‍ය පීඩන පැතලි පංකා Variable pressure flat fan පැතලි ටේපර හැඩ විවරයක් සහිත මෙම නැසිනි බාර් 1 සිට 5 දක්වා වූ පීඩනයක් යටතේ ක්‍රියාත්මකවේ. විසුරුම් පරාසය අංශක 80 සිට 110 කි variable pressures of 1-5 bar at 80° & 110° spray angle සම්මත පැතලි පංකා Standard flat fan ටේපර හැඩයේ මෙම නැසිනි විශේෂය බාර් 2 සිට 4 දක්වා වූ පීඩනයක් යටතේ රසායන ද්‍රව්‍ය බිඳිති විසුරුවා හැරේ. විසුරුම් පරාසය අංශක 80 සිට 110 කි Tapered fan pattern with mixed droplet spectrum suitable for a wide range of targets at pressures of 2-4 bar. 80° & 110° spray angle පංකා නැසිනි Fan nozzles Slide14: 05/10/2008 mmpmm 14 සියුම් නොවූවද ඒකාකාරී විසුරුමක් සහිතව වල් නාශක හා දියරමය පොහොර යෙදීම සදහා උපයෝගීකරගත හැක. විශාල ප්‍රමාණයේ සිදුරු හේතුවෙන් අවහිරවිමකින් තොරව ද්‍රව විසර්ජනය කිරීමට හැකියාව ඇත. බාර් 1 සිට 3 දක්වා වු පීඩනයක් යටතේ අංශක 80 හා 145 ක විසුරුම් පරාසයකින් යුතුව සෙ.මීටර 50 සිට මීටර 2 දක්වා පළලකින් යුක්තව ලාන්සය සෙ.මීටර 50 ක උස මට්ටමක සිට වෑස්සීමකින් තොරව දියර විසර්ජනය කළ හැකිවේ. නැසිනි මෝස්තර හතරක් දැකිය හැක Flooding nozzles produce coarse droplets with uniform distribution. Ideal for use herbicide and liquid fertilizers. Large circular orifice means resistant to clogging Less prone to spray drift Wide spray angled even 80-145° applications through 1-3 bar .Available in four different spray angles that give ground coverage of between 50 cm and 2 m at 50 cm boom height Can be used with spray shield to reduce spray drift ප්‍රවාහ නැසිනි Flooding ( Poly-Jet) nozzles Slide15: 05/10/2008 mmpmm 15 ඉහළ ප්‍රෙව්ගයක් යටතේ සුළි ආකාරයෙන් සියුම් දියර බිඳිති විසුරුම් රටාවක් ලබා දෙයි. ඉක්කගතව හොද පැතිරීමක් ඇති හෙයින් දිලීර හා කෘමිනාශක ඉසීම සදහා සුදුසුවේ Produce a high velocity fine spray which swirls around in a cone pattern They give good target coverage and are therefore ideal for use fungicides and insecticides අංශක 80 ක කෝණයක් සහිත වූ නැසින්නෙන් පීඩනය බාර් 3-6 අතරදී ගමන්කරන වේගය මත හෙක්ටයාරයකට ලීටර 8 සිට 200 ක ප්‍රමාණයක් විසර්ජනය කළ හැක Hollow Tip 80° Produces fine droplets at pressures from 3-6 bar applying from 8 to 200 l/ha depending on nozzle and forward speed කේතු නැසිනි- කුහර ආකාරය Cone nozzles - Hollow Type Slide16: 05/10/2008 mmpmm 16 ස්ථානීය යෙදවීම් සදහා සුදුසුවේ. බාර් 1 සිට 5 දක්වා පීඩනයක් යටතේ අංශක 80 ක පරාසයකින් දියර විසුරුමක් ලබාගත හැක For spot applications with knapsack or compression sprayers A full cone pattern for comprehensive coverage 80° angle at 1-5 bar pressures. fla ;= keisks - mQ¾K l= yr Cone Nozzle - Full Cone

Add a comment

Related presentations