พฤติกรรมการมารับบริการบำบัดยาเสพติดจิตสังคมบำบัด

60 %
40 %
Information about พฤติกรรมการมารับบริการบำบัดยาเสพติดจิตสังคมบำบัด
Health & Medicine

Published on February 28, 2014

Author: maple036

Source: slideshare.net

Description

การวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาปัจจัยทีีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมารับบริการบำบัดยาเสพติดจิตสังคม โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปี 2549 จำนวนผู้ป่วย 50 คน

Add a comment

Related presentations

Related pages

พฤติกรรมการมารับบริการบำบัดยาเสพติดจิตสังคมบำบัด by suwan ...

... พฤติกรรมการมารับบริการบำบัดยาเสพติดจิตสังคมบำบัด ...
Read more