Концепція антикорупційної реформи

64 %
36 %
Information about Концепція антикорупційної реформи
News & Politics

Published on March 7, 2014

Author: OlaSytnyk

Source: slideshare.net

Description

Проект концепції антикорупційної реформи

РЕФОРМА АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Успішна боротьба проти корупції ґрунтується на трьох головних складових: 1) наявність політичної волі найвищого керівництва; 2) усунення (або максимальне скорочення) умов і стимулів для корупції; 3) ефективне виявлення та переслідування корупційних правопорушень, незворотність відповідальності за їх вчинення. Антикорупційні заходи повинні бути спрямовані на різні прояви корупції (політична корупція, побутова корупція, корупція в державному управлінні, в судах і правоохоронних органах, корупція в приватному секторі тощо). Антикорупційна реформа потребує системного підходу. Тому першим кроком повинна стати підготовка нової антикорупційної стратегії, яка дозволить комплексно підійти до вирішення проблеми, визначити чіткі цілі та засоби і часові рамки їх досягнення, а також поєднати антикорупційні реформи із іншими, зокрема такими як судова реформа, реформи органів правопорядку, адміністративна, реформа публічної служби тощо. На відміну від попередніх подібних документів нова антикорупційна стратегія повинна бути затверджена законом у вигляді основних засад державної антикорупційної політики. Це дозволить зробити стратегію актом вищої юридичної сили та поширити її на всі державні органи та органи місцевого самоврядування. Крім того, це буде виявом політичної волі представників народу та означатиме, що парламент візьме на себе відповідальність за антикорупційні реформи. Основні завдання реформи: 1. Посилити доброчесність та підзвітність в публічному секторі. 2. Забезпечити прозорість партійних фінансів і політичної діяльності, обмежити вплив приватного капіталу на політику. 3. Зруйнувати державну монополію на інформацію та гарантувати доступ до суспільно важливої інформації. 4. Посилити можливості для виявлення та кримінального переслідування корупційних діянь. 5. Забезпечити прозорість і конкурентність державних закупівель. Основні складові реформи: 1. Посилити доброчесність та підзвітність в публічному секторі 1.1. Вдосконалити положення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів державних службовців, осіб, які займають політичні посади, суддів, прокурорів, інших публічних службовців. Запровадити декларування інтересів публічними службовцями (володіння службовцем та пов’язаними з ним особами часткою в капіталі юридичних осіб, членство та входження до органів управління, наглядових органів громадських об’єднань тощо). 1.2. Вдосконалити порядок декларування доходів, майна і витрат публічних службовців, у тому числі визначивши дієвий порядок перевірки відповідних декларацій, встановлення відповідальності за подання недостовірних відомостей, зниження розміру одноразових витрат, які підлягають декларуванню до місячного розміру оплати праці, створення єдиного веб-порталу для подання та оприлюднення декларацій з відкритими доступом. 1.3. Створити на підставі закону спеціалізований орган з координації антикорупційної політики та запобігання корупції (наприклад, Національну комісію із запобігання корупції), який повинен відповідати міжнародним стандартам незалежності й ефективності (автономія від органів виконавчої влади, прозорий і конкурсний відбір керівництва та основного персоналу, адекватні повноваження, зокрема з проведення адміністративних

розслідувань та застосування санкцій, достатнє фінансування) та здійснювати такі основні функції: координація виконання національних антикорупційних стратегій та планів дій, антикорупційна експертиза проектів актів, які розглядаються Урядом та Президентом, співпраця з громадськістю, проведення/замовлення антикорупційних досліджень, антикорупційна просвіта; розслідування порушень правил про конфлікт інтересів, подарунки та сумісництво, моніторинг та перевірка декларацій службовців, захист викривачів (осіб, які повідомляють про правопорушення), консультування та нагляд за розробкою планів доброчесності в кожному державному органів тощо. 1.4. Реформувати систему оплату праці публічних службовців шляхом суттєвого підвищення рівня посадових окладів, скасування премій (додаткових виплат), які розподіляються на розсуд керівництва, скасування необґрунтованих пільг і переваг. 2. Забезпечити прозорість партійних фінансів і політичної діяльності, обмежити вплив приватного капіталу на політику 2.1. Відновити пряме державне фінансування політичних партій, які здобули певну підтримку виборців за результатами парламентських виборів – бюджетна підтримка партій є необхідною умовою усунення впливу великого капіталу на політику. 2.2. Забезпечити прозорість і підзвітність фінансування політичних партій (не пов’язаного з виборами) та фінансування кампаній з проведення виборів і референдумів, а також незалежний державний нагляд у цій сфері (Центральною виборчою комісією або Рахунковою палатою). 2.3. Посилити прозорість у діяльності народних депутатів України та Верховної Ради (передбачити опублікування інформації про помічників-консультантів, звітів про використання бюджетних коштів, забезпечити доступність та онлайн-трансляцію засідань парламентських комітетів і Верховної Ради, оприлюднення протоколів засідань комітетів, проекту кошторису Верховної Ради та звіту про його виконання тощо). 3. Зруйнувати державну монополію на інформацію та гарантувати доступ до суспільно важливої інформації 3.1. Зняти законодавчі перешкоди для повної реалізації Закону про доступ до публічної інформації шляхом узгодження з ним іншого законодавства. 3.2. Забезпечити доступ (у т.ч. через мережу інтернет) до усіх державних реєстрів, які містять інформацію про юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, інформацію про власність чи інші майнові права (у тому числі доступ до інформації про осіб, які цими правами володіють), а також іншу суспільно необхідну інформацію. 3.3. Запровадити обов’язкову фіксацію інформації про фізичних осіб - бенефіціарних власників юридичних осіб під час їх державної реєстрації та оприлюднення цієї інформації. 3.4. Забезпечити оприлюднення та доступ до інформації про використання публічних коштів, якими розпоряджаються державні установи, суб’єкти господарювання державної і комунальної власності, установи загальнообов’язкового державного страхування і органами Пенсійного фонду, зокрема шляхом оприлюднення в режимі реального часу усіх трансакцій Державного казначейства. 3.5. Запровадити обов’язкове розкриття інформації про платежі до Державного та місцевих бюджетів, які сплачують суб’єкти господарювання, що мають право на видобуток корисних копалин (зокрема, шляхом впровадження стандартів «Ініціативи прозорості видобувних галузей»). 3.6. Запровадити стандарти “відкритих даних” та повторного використання інформації, що передбачає можливість отримання від державних органів і наступного вільного використання масивів (баз) даних, які придатні для автоматизованої обробки. 2

4. Посилити можливості для виявлення та кримінального переслідування корупційних діянь 4.1. Запровадити склад злочину “незаконне збагачення” (наявність у публічного службовця майна, що не може бути пояснено законними джерелами) відповідно до Конвенції ООН проти корупції. 4.2. Створити на підставі закону спеціалізовану службу для виявлення та досудового розслідування кримінальних корупційних правопорушень, що відповідатиме міжнародним стандартам незалежності та ефективності (автономія від органів виконавчої влади та інших державних органів, прозорий і конкурсний відбір керівництва та основного персоналу, достатні ресурси) та матиме справу виключно із значними правопорушеннями (вчинені політичними посадовцями або іншими публічними службовцями високого рівня, суддями, прокурорами; вартість предмету злочину або завданої злочином шкоди перевищує визначену межу, підкуп іноземної посадової особи). 4.4. Запровадити антикорупційну спеціалізацію прокурорів із забезпеченням їх автономії від системи органів державного обвинувачення. 4.4. Забезпечити на законодавчому рівні дієвий захист осіб, які повідомляють про корупційні правопорушення (захист викривачів). 4.5. Поширити поняття “публічних діячів” у законодавстві про боротьбу проти легалізації злочинних доходів на національних публічних службовців. 4.6. Створити спеціальний підрозділ для розшуку і арешту майна, яка підлягає конфіскації, та ефективного управління заарештованим майном. 4.7. Запровадити можливість подання цивільно-правових позовів про вилучення в дохід держави майна, яке є предметом незаконного збагачення та інших корупційних злочинів. 5. Забезпечити прозорість і конкурентність державних закупівель 5.1. Підвищити прозорість процедур державних закупівель, у тому числі шляхом обов’язкового оприлюднення усієї основної документації закупівель, зокрема договорів про закупівлі. 5.2. Запровадити оприлюднення звітів та іншої інформації про закупівлі підприємств, що створені або контролюються державою чи органами місцевого самоврядування. 5.3. Переглянути та істотно скоротити перелік виключень із сфери регулювання закону про державні закупівлі, скоротити можливості для проведення неконкурентних закупівель. 5.4. Заборонити участь в державних закупівлях суб’єктам господарювання, які притягалися до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або порушень законодавства про закупівлі (або якщо до такої відповідальності притягалися їхні керівники); створення відкритого реєстру таких суб’єктів. 5.5. Забезпечити відкритість та доступність основної інформації про концесії, проекти державно-приватного партнерства та інших подібних механізмів, зокрема шляхом оприлюднення текстів відповідних угод. Базові пропозиції до нової редакції Конституції України: З огляду на основні наведені вище складові реформи, у новій редакції Конституції України слід передбачити: 1) окреме право на доступ до інформації та можливість пропорційного втручання у право на захист персональних даних у випадку переваги суспільного інтересу; 2) створення спеціалізованих антикорупційних органів із спеціальним статусом – національної комісії із запобігання корупції та служби з антикорупційних розслідувань (або передбачити в Конституції можливість створення таких органів законом); 3

3) створення посади уповноваженого (або комісії) із доступу до інформації та захисту персональних даних; 4) можливість відповідальності за незаконне збагачення. Основні необхідні законодавчі зміни: Складові реформи Назва/cпрямування Затвердити законом України нову національну антикорупційну стратегію 1.1.-1.3. 1.4. 2.1.-2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.-3.5. Спосіб втручання Новий закон Вдосконалити положення щодо Нова редакція запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, декларування доходів, майна і витрат публічних службовців, створення спеціалізованого органу з координації антикорупційної політики та запобігання корупції Реформувати систему оплату праці Зміни до публічних службовців законів та підзаконних актів Відновити державне фінансування Зміни до політичних партій, забезпечити законів прозорість і підзвітність фінансування політичних партій та фінансування кампаній з проведення виборів і референдумів Посилити прозорість у діяльності Зміни до народних депутатів України та законів діяльності Верховної Ради Зміст Закон України про Основні засади (стратегію) державної антикорупційної політики в Україні Нова редакція Закону “Про засади запобігання і протидії корупції” (можлива нова назва – “Про доброчесність та запобігання корупції”) Готовність Окремі напрацювання Базовий текст окремих положень, напрацювання інших Зміни до законів, що Напрацювання регулюють державну та інші відсутні види публічної служби, актів Кабінету Міністрів Зміни до законів “Про Концепція змін політичні партії”, “Про Центральну виборчу комісію”, законів про вибори і референдуми та інших Зміни до законів “Про статус Базовий текст народного депутата законопроекту України”, “Про комітети Верховної Ради України”, “Про Регламент Верховної Ради України” Запровадити законодавче регулювання Новий закон Закон “Про регулювання Окремі лобістської діяльності лобістської діяльності” напрацювання Зняти законодавчі перешкоди для повної Зміни до Закон про внесення змін до Роботу завершено реалізації Закону про доступ до законодавчих деяких законодавчих актів (законопроект публічної інформації актів України у зв’язку з №0947 очікує на прийняттям Закону України розгляд у другому “Про інформацію” (у новій читанні) редакції) та Закону України “Про доступ до публічної інформації” Забезпечити доступ до усіх державних Зміни до Зміни до Земельного кодексу, Окремі реєстрів, які містять суспільно необхідну законодавчих законів “Про державну напрацювання інформацію актів, новий реєстрацію речових прав на закон нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про Державний земельний кадастр” та інших. Закон про публічні реєстри. Запровадити обов’язкову фіксацію та Зміни до закону Зміни до Закону “Про Окремі оприлюднення інформації про фізичних державну реєстрацію напрацювання осіб – бенефіціарних власників юридичних осіб та фізичних юридичних осіб осіб – підприємців” Забезпечити оприлюднення та доступ до Новий закон, Закон про відкритість Базовий текст інформації про використання публічних зміни до використання публічних (законопроект коштів, обов’язкове розкриття кодексів коштів, зміни до Бюджетного №2012а), окремі інформації про платежі до Державного та Податкового кодексів напрацювання та місцевих бюджетів 4

3.6. 4.1. 4.2.-4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 5.1.-5.4. 5.5. Запровадити стандарти “відкритих даних” та повторного використання інформації Запровадити склад злочину “незаконне збагачення” (наявність у публічного службовця майна, що не може бути пояснено законними джерелами) відповідно до Конвенції ООН проти корупції. Створити спеціалізовану службу для виявлення та досудового розслідування кримінальних корупційних правопорушень; запровадити антикорупційну спеціалізацію прокурорів Новий закон Зміни до кодексу Новий закон, зміни до законодавчих актів Закон про відкриті дані та повторне використання інформації Зміни до Кримінального кодексу України Напрацювання відсутні Концепція Закон про службу Базовий текст антикорупційних розслідувань / Закон про Державне бюро розслідувань. Зміни до Кримінального процесуального кодексу, Закон “Про прокуратуру” Закон про захист осіб, які Окремі повідомляють про корупційні напрацювання правопорушення Забезпечити на законодавчому рівні Новий закон дієвий захист осіб, які повідомляють про корупційні правопорушення (захист викривачів). Поширити поняття “публічних діячів” у Зміни до закону Зміни до Закону “Про Концепція законодавстві про боротьбу проти запобігання та протидію легалізації злочинних доходів на легалізації (відмиванню) національних публічних службовців. доходів, одержаних злочинним шляхом” Створити спеціальний підрозділ для Зміни до Зміни до Кримінального Напрацювання розшуку і арешту майна, яка підлягає законодавчих процесуального кодексу, відсутні конфіскації, та ефективного управління актів врахувати при підготовці заарештованим майном. нових законів про органи правопорядку Запровадити можливість подання Зміни до Зміни до Цивільного кодексу Напрацювання цивільно-правових позовів про законодавчих та Цивільно-процесуального відсутні вилучення в дохід держави майна, яке є актів кодексу предметом незаконного збагачення та інших корупційних злочинів. Підвищити прозорість процедур Зміни до Зміни до законів “Про Базовий текст державних закупівель, скоротити перелік законів здійснення державних (зокрема, виключень із сфери регулювання закону закупівель”, “Про законопроект про державні закупівлі, скоротити особливості здійснення №2207), окремі можливості для проведення закупівель в окремих сферах напрацювання неконкурентних закупівель, реєстр господарської діяльності” та суб’єктів, яким заборонено участь у інших державних закупівлях Забезпечити відкритість та доступність Зміни до Зміни до законів “Про Напрацювання основної інформації про концесії, законів концесії”, “Про концесії на відсутні проекти державно-приватного будівництво та експлуатацію партнерства та інших подібних автомобільних доріг”, “Про механізмів особливості оренди чи концесії об'єктів паливноенергетичного комплексу, що перебувають у державній власності”, “Про державноприватне партнерство” та інших 5

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Обговорення антикорупційної реформи в Україні

Під час семінару судді вивчили питання щодо антикорупційної реформи в Україні, ...
Read more

Цільова(команда(антикорупційної( реформи(

судової реформи Оновлення влади та антикорупційна ... з-антикорупційної-політики-
Read more

Судово-правова реформа: мета, принципи, етапи реалізації

Назаренко Є. Концепція судово-правової реформи в Україні, схвалена Постановою ...
Read more

Тренінг для журналістів та громадських діячів ...

Під час тренінгу аудиторію знайомлять з перебігом Антикорупційної реформи в ...
Read more

Обговорення антикорупційної реформи в Україні

На семінарі судді вивчають питання стосовно антикорупційної реформи в Україні, ...
Read more

Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я ...

Суть і зміст реформи Нова сучасна модель фінансування системи охорони здоров’я, яка
Read more

10. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ...

10. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (проект)*: ВступРозділ І.
Read more

II. Антикорупційна реформа: “Нульова толерантність”

УСПІШНА КОМУНІКАЦІЙНА КАМПАНІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ –ЦЕ ... ЧІТКЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Read more