Нарын Мамлекеттик Университет

58 %
42 %
Information about Нарын Мамлекеттик Университет
Education

Published on February 21, 2014

Author: bekjumabaev

Source: slideshare.net

Description

www.naryn.info

С . Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети Билим бер ¿¿н ¿н сапат менеджмент борбору   2009-жылы НМУнун Ректорунун приказы менен тъзълг =н .Нарын мамлекеттик университетинин структуралык б =лъм ¿ болуп саналат .

Негизги максаты : Cапат менеджмент системасын иштеп чыгуу , киргизъъ , бардык тараптардын жана кардарлардын суроо -талаптарына жооп бергендей кызыкчылыгын эске алуу менен окуу процессин жакшыртууга к =м =к к =рг =зъъ .  

Борбордун директору : Шерматова Ильмира Кубанычбековна • Дареги: Нарын шаары Сагынбай Орозбаков кєчєсї,25 • Тел./Факс: (996 3522) 508-41 • E-Mail:ilmirsher@ mail.ru •

• Жетектєєчї адис: Жапаров Адилет Дареги: Нарын шаары Сагынбай Орозбаков кєчєсї,25 • Тел./Факс: (996 3522) 5-08-41 • E-Mail: Adij1990@mail.ru

Адис : Шеримбекова Арзыгїл Шарабидиновна •Дареги: Нарын шаары Сагынбай Орозбаков кєчєсї,25 •Тел./Факс: (996 3522) 5-08-41 •E-Mail: (nsu@ ktnet/kg Веб стр) •www /nsu.to.kg.

Менеджер : Абыкеева Бактыгъл Аалыкадыровна •Дареги: Нарын щаарыСагынбай Орозбаков кєчєсї,25 •Тел./Факс: (996 3522) 5-0841 •E-Mail: Bakula_25@mail.ru

Аткарган иштери : Аталган 2009-жылдан бери НМУнун кызматкерлери ъчън жана Нарын областынын билим беръъ мекемелеринин мугалимдери ъчън сапат менеджментинин принциптерин , методдорун ишке ашыруу ъчън лекцияларды , семинарларды , билимин =ркънд =тъъ курстарын уюштуруп келет . Билим беръънън сапатын к =т =ръъ максатында НМУнун кызматкерлери ъчън семинарларды , тренингдерди , тегерек столдорду ъзгълтъксъз єткєр =т . Студенттердин алган билимдерин терещдетип ,керектъъ компетенцияларга ээ болуу максатында алар ъчън семинарларды =тк =ръп , конкурстарды жарыялап , жеў ¿ ¿ ч ¿ лєргє сыйлыктарды тапшырып студенттердин илимге - билимге болгон кызыгуусун шарттоодо . НМУнун студенттеринин арасында окуунун билим сапатына монитроинг ж ¿ рг ¿ з ¿ ¿ максатында сурамжылоо ж ¿ рг ¿ з ¿ л =т .

  Билим бе p¿ ¿ н¿н сапат менеджменти борбору 2013-жылдын октябрь , ноябрь айларында Германия кызматташтыгы -giz жана «MSDSP KG» коомдук фонду менен биргеликте Нарын облусунун мектепке чейинки билим бер¿¿ мекемелеринин тарбиячыларынын билимин

2013-жылдын ноябрь айында С .Нааматов атындагы НМУнун окумуштуулары : Байбагышов Э .,Дюйшекеев К .,Шерматова И . «Окуу программасынын сапатын кепилдєєн ¿н документациясы » (DoQuP) проектисинин алкагында Италиянын Рим шаарында ЖОЖдордогу билим сапатын к єтєр¿¿гє арналган семинар -конференцияга катышып келишти .

« Студенттердин алгачкы инновациялык илимий иши » конкурсу учурунда . Конкурстун максаты : •эщ мыкты чыгармачылык менен изденген изилд== ишин табуу; •студенттердин практика жъзънд= иш алып баруусун =зд=штъръъ; •чыгармачылык ишт==сън жакшыртуу; •студенттердин мотивациясын жогорулатуу болуп эсептелинет;

2013- жылдын 25- октябрында Бириккен улуттар уюмунун секретары Пан Ги Мундун ассистенти Джуди Ченк - Хопкинс айым Нарын областына келип , С . Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин окутуучулары , студенттери менен жолугушууу =тк =рдъ .

НМУнун Билим беръъънън сапат менеджменти борборунда 2013- жылдын 8-10- ноябрда «Ала - Тоо » єнїктїрїї фонду менен биргеликте «Жогорку окуу жайында дистанттык окутууну уюштуруу маселелери » семинары =тк =рълдъ С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде 2013-жыл 810-ноябрьда «Ала-Тоо» єнїктїрїї фонду менен биргеликте «Жогорку окуу жайында дистанттык окутууну уюштуруу маселелери» деген темада єткєрїлгєн семинар.

2013- жылдын 17- декабрында Агахан фондунун «MSDSP KG» коомдук фонду менен биргеликте Афганистан мамлекетинин билим берїї министринин орун басары жетектеген чет элдик делегацияны Борбордун ишмердъъълъгъ менен тааныштырып эки тараптуу тажрыйба алмашуу болду

НМУнун кызматкерлери ъчън жана Нарын областынын билим беръъ мекемелеринин мугалимдери ъчън сапат менеджментинин принциптерин , методдорун ишке ашыруу ъчън лекцияларды , семинарларды , билимин =ркънд =тъъ курстарын уюштурат .

Нарынский государственный университет им.С.Наматова 40 21.02.14

Мугалимдердин кесиптик кїнїндє окутуучуларды сыйлоо аземинен . «НМУнун э ¢ мыкты окумуштуулары » профессорлор : Cияев Т .М , Шерматов С .М , Асанов Ж .А доцент : Бектемирова А .К «Э ¢ мыкты окутуучу » номинациясына тємєнкїлєр татыктуу болушту . Дегенбаева Н .К -техника илимдеринин кандидаты , доцент Чоробаева Н .Ж -НПУнун окутуучусу Абдразакова М .У .-ага окутуучу

Билим берїїнїн сапат менеджменти борбору Окутуучулардын ишмердїїлїгїнїн рейтингин баалоонун жыйынтыгы менен «Мыкты окутуучу» наамына к =рс =тїлг =н окутуучулар ББСМБнун директору :_________________Шерматова И .К № 1 2 3 . А .А .А Балл Факультети Кафедра Бийгелдиева Нуржан Жантаев Адилбек Аман кызы Бактыгїл 1051 1326 1111 Филология Филология Филология Кыргыз тили жана адабияты Кыргыз тили жана адабияты Кыргыз тили жана адабияты

2013-2017-жылдардын аралыгында Кыргыз Республикасынын Туруктуу єнїктїрїїнїн улуттук стратегиясынын » негизинде Нарын облусу боюнча 2014-2017-жылдары айылдын жана районду єнїктїрїїнїн «Жол картасын » иштеп чыгууга жардам берїїчї НМУнун тобу иш учурунда

НМУнун Билим бер ¿¿н ¿н сапат менеджмент борбору барыщыздарга ийгилик каалап , Сиздерди кызматташууга чакырат .

Add a comment

Related presentations

Related pages

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети ...

Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик ... Нарынский государственный университет имени ...
Read more

Нарын педагогикалык колледжи — С. Нааматов атындагы Нарын ...

Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик ... Шань өрөөнүндө элдик университет катарында ...
Read more

Нарын мамлекеттик университети - Wikipedia

Нарын мамлекеттик ... Брауншвайгдагы Тюнен институту Северо-западный университет ...
Read more

университет - Последние Новости Кыргызстана

университет ... Нарын; Талас ... Ош мамлекеттик университетинде бүгүн Индиядан келип ...
Read more

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети ...

11,307 Universities > С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети web ranking & review including ...
Read more

Turmush: Нарын мамлекеттик университети 20 жылдык ...

Turmush: Нарын мамлекеттик университети 20 жылдык мааракесин белгилейт
Read more

Нарын мамлекеттик университети 20 жылдыгын белгилөөдө - 183370

Нарын мамлекеттик ... Нарын; Талас ... Сатыбалды Нааматов атындагы университет 1996 ...
Read more

Wikipedia:Кыргыз уикипедисттердин студенттик уюмдары

Кыргыз Улуттук университет. ... Нарын Мамлекеттик ... Кыргыз Мамлекеттик Курулуш, ...
Read more