γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης ασκήσεις παρουσίασης

30 %
70 %
Information about γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης ασκήσεις παρουσίασης
Education

Published on February 25, 2014

Author: IoannaChats

Source: slideshare.net

Κυκλϊςτε το μειωτζο. Κυκλϊςτε τον αφαιρετζο. Κυκλϊςτε τθ διαφορά. Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr

Βρείτε τθ διαφορά ςτισ παρακάτω αφαιρζςεισ. Τϊρα βάψτε κίτρινουσ τουσ μειωτζουσ , γαλάηιουσ τουσ αφαιρετζουσ και ροη τισ διαφορζσ. Κάντε και αυτζσ τισ αφαιρζςεισ γράφοντασ δίπλα ςε κάθε όρο το όνομά του. Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr

Add a comment

Related presentations