θρη

50 %
50 %
Information about θρη

Published on February 20, 2014

Author: gkapetanakis

Source: slideshare.net

Μηα κέξα ζηε ζεκεξηλή Ιεξνπζαιήκ πηζηεύσ πσο ζα είλαη πνιύ ζπλαξπαζηηθή θαζώο ζα κπνξνύκε λα ζαπκάζνπκε από θνληά όια ηα αμηνζέαηα όπσο ηνλ Παλάγην Τάθν, ην Γνιγνζά θαη ην Ναό ηεο Αλαζηάζεσο γηα ηνπο Χξηζηηαλνύο. Δπίζεο, κπνξνύκε λα ζαπκάζνπκε θαη αμηνζέαηα ηεο κνπζνπικαληθήο ζξεζθείαο όπσο είλαη ν ηέκελνο ηνπ Οκάξ. Αθόκε, κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε θαη κηλαξέδεο αιιά θαη ηνλ Τνίρν ησλ Γαθξύσλ. Βέβαηα, ηα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρνπλ πνιιέο ζπγθξνύζεηο ζε απηά ηα κέξε. Γίλνληαη ζπλερώο θαλαηηζκνί, δηακαξηπξίεο θαη αθξόηεηεο, ηα νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Ιεξνπζαιήκ.

Τέκελνο ηνπ Οκάξ Παλάγηνο Τάθνο Μηλαξέδεο

Τν ιάδη απνηεινύζε από ηελ αξραηόηεηα βαζηθό ζηνηρείν ηεο ειιεληθήο δηαηξνθήο. Τν ιάδη εθηόο από βαζηθή ηξνθή απνηεινύζε απαξαίηεηε θαύζηκε ύιε γηα θσηηζκό, αθνύ κε ιάδη έθαηγαλ νη ιύρλνη. Απηή ε ρξήζε ηνπ επηβηώλεη ζήκεξα ζηα θαληήιηα.

Γηαδεδνκέλε επίζεο ήηαλ ε ρξήζε ηνπ ζηε ζσκαηηθή πγηεηλή. Δπάιεηςε ηνπ ζώκαηνο κε ιάδη πξνζηάηεπε από ηνλ ήιην ή ην ςύρνο. Μεηά ην ινπηξό γηλόηαλ επάιεηςε ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο θόκεο κε αξσκαηηθό ιάδη, θαζώο απηό ήηαλ ην βαζηθό ζπζηαηηθό πνιιώλ αξσκάησλ. Τν ιάδη ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηελ αξραηόηεηα θαη γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηέο ηνπ. Ήηαλ θαηάιιειν γηα ηε ζεξαπεία δεξκαηηθώλ παζήζεσλ, σο επνπισηηθό θαη αληηζεπηηθό ζε ηξαύκαηα, εγθαύκαηα θαη γπλαηθνινγηθέο αζζέλεηεο.

Τν ιάδη απνηεινύζε ζεκαληηθόηαην παξάγνληα ηεο αξραίαο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Οη Σπαξηηάηεο εηζβάιινληαο ζηελ Αηηηθή θαηά ηνλ Πεινπνλλεζηαθό Πόιεκν θαηέζηξεςαλ ηνπο ειαηώλεο ηεο, αιιά θαη νη Αζελαίνη κε ηνλ Πεξηθιή έθνςαλ ηα ειαηόδεληξα ησλ πεδηάδσλ ηεο Κπλνπξίαο θαη ηεο Αξγνιίδνο.

Σήκεξα ρξεζηκνπνηνύκε ην ιάδη γηα:  Μαγεηξηθή  Καύζηκε ύιε  Λίπαλζε  Πεηξνρεκηθά  Μεηαθνξά ζεξκηθήο ελέξγεηαο  Χξώκαηα

http://www.kairatos.com.gr/elia.htm http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%B4 %CE%B9

Add a comment

Related pages

Υπουργίο Παι / 0ίας Θρη 1κ 0υμά 2ων ...

NIVEAU B (B1&B2) Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen PHASE 3 Hörverstehen Mai 2014 Υπουργίο Παι / 0ίας και Θρη 1κ ...
Read more

ΘΡΗ΢ΚΕΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΤ΢ΙΚΗ ΢ΣΟ ...

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ ΘΡΗ΢ΚΕΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΤ΢ΙΚΗ
Read more

Υπουργίο Παι / 0ίας Θρη 1κ 0υμά 2ων ...

NIVEAU B1&B2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen PHASE 3 Hörverstehen November 2013 Υπουργίο Παι / 0ίας και Θρη ...
Read more

Η ΘΡΗ΢ΚΕΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ...

Η ΘΡΗ΢ΚΕΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΦΙΛΟΣΟΦΙ από stauros πόπα 1μα από ο βιβλίο: «Η ι ...
Read more

ΕΛΛΑΔΑ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ...

θρη 1κ 0υ 2ικά ους καθήκον 2α 0λύθ 0ρα και να 0ρυνή 1ουν κα 2αγγλί 0ς που αφορού 1αν
Read more

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ...

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ΢, ΔΡΔΤΝΑ΢ & ΘΡΗ΢ΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/Ν΢Η ...
Read more

Lamentations Chapter 5 - King James Bible With Strong's ...

Lamentations 4: King James Bible With Strongs Dictionary: The Lamentations of Jeremiah. Chapter 5: 1: Remember, 3 O LORD, what is come upon us: consider ...
Read more

Φώτης Τερζάκης - Βικιπαίδεια

Θρη­σκειο­ϊ­στο­ρι­κές προ­ο­πτι­κές [συλλο­γι­κός τό­μος, ε­πιμ.] (Αρ­χέ­τυ­πο: ...
Read more

Υπουργίο Παι / 0ίας Θρη 1κ 0υμά 2ων ...

ΚΠγ/ Certificación de Lengua Española Noviembre 2014 NIVELES B1&B2 MÓDULO 2 PAGE 2 ACTIVIDAD 3 Tu amigo venezolano, Juan, necesita una bici pero no ...
Read more