ลิลิตโองการแช่งน้ำ

47 %
53 %
Information about ลิลิตโองการแช่งน้ำ
Education

Published on March 10, 2014

Author: chinnakornwt608

Source: slideshare.net

ลิลิตโองการแช่งน้า หรือ ประกาศแช่งน้าโคลงห้า ๑ โอมสิทธิสรวงศรีแกล้ว แผ้วมฤตยู เอางูเป็นแท่น แกว่นกลืนฟ้ากลืนดิน บินเอาครุฑมาขี่ สี่มือ ถือสังข์จักรคธาธรณี ภีรุอวตารอสูรแลงลาญทัก ททัคนิจรนาย (แทงพระแสงศรปลัยวาต) ๒ โอมบรเมศวราย ผายผาหลวงอะคร้าว ท้าวเสด็จเหนือวัวเผือก เอาเงือกเกี้ยวข้าง อ้างทัด จันทร์เป็นปิ่น ทรงอินทรชฎา สามตาพระแพร่ง แกว่งเพชรกล้า ฆ่าพิฆนจัญไร (แทงพระแสงศรอัคนิวาต) ๓ โอมชัยชัยไขโสฬสพรหมญาณ บานเศียรเกล้า เจ้าคลี่บัวทอง ผยองเหนือขุนห่าน ท่านรังก่อ ดินก่อฟ้า หน้าจตุรทิศ ไทมิตรดา มหากฤตราไตร อมไตยโลเกศ จงตรีศักดิท่าน พิญาณปรมาธิเบศ ไท ธเรศสุรสิทธิพ่อ เสวยพรหมาณฑ์ใช่น้อย ประถมบุญภารดิเรก บูรภพบรู้กี่ร้อย ก่อมา (แทงพระแสงศร พรหมาศ) ๔ นานาอเนกน้าวเดิมกัลป์ จักร่่าจักราพาฬเมื่อไหม้ กล่าวถึงตระวันเจ็ดอันพลุ่ง น้่าแล้งไข้ขอดหาย ๕ เจ็ดปลามันพุ่งหล้าเป็นไฟ วาบจัตุราบายแผ่นขว้่า ชักไตรตรึงษ์เป็นเผ้า แลบล้่าสีลอง ๖ มรรถญาณครเพราะเกล้าครองพรหม ฝูงเทพนองบนปานเบียดแป้ง สรลมเต็มพระสุธาวาสแห่งหั้น ฟ้าแจ้งจอดนิโรโธ ๗ กล่าวถึงน้่าฟ้าฟาดฟองหาว ดับเดโชฉ่่าหล้า ปลาดินดาวเดือนแอ่น ลมกล้าป่วนไปมา ๘ แลเป็นแผ่นเมืองอินทร์ เมืองธาดาแรกตั้ง ขุนแผนแรกเอาดินดูที่ ทุกยั้งฟ้าก่อคืน ๙ แลเป็นสี่ปวงดิน เป็นเขายืนทรง้่าหล้า เป็นเรือนอินทร์ถาเถือก เป็นสร้อยฟ้าคลี่จึ่งบาน ๑๐ จึ่งเจ้าตั้งผาเผือกผาเยอ ผาหอมหวานจึ่งขึ้น หอมอายดินเลอก่อน สรดึ้นหมู่แมนมา

๑๑ ตนเขาเรืองร่อนหล้าเลอหาว หาวันคืนไป่ได้ จ้าวชิมดินแสงหล่น เพียงดับไต้มืดมูล ๑๒ ว่นว่นตาขอเรือง เป็นพระสูรย์ส่องหล้า เป็นเดือนดาวเมืองฉ่่า เห็นฟ้าเห็นแผ่นดิน ๑๓ แลมีค่่ามีวัน กินสาลีเปลือกปล้อน บมีผู้ต้อนแต่งบรรณา เลือกผู้ยิ่งยศเปนราชาอะคร้าว เรียกนามสมมติราชเจ้า จึ่งตั้งท้าวเจ้าแผ่นดิน ๑๔ สมมติแกล้วตั้งอาทิตย์เดิมกัลป์ สายท่านทรงธรณินทร์เรื่อยหล้า วันเสาร์วันอังคารวันไอยอาทิ์ กลอยแรกตั้งฟ้ากล่าวแช่งผี ๑๕ เชือกบาศด้วยชันรอง ชื่อพระก่าปู่เจ้า ท่านรังผยองมาแขก แรกตั้งขวัญเข้าธูปเทียน ๑๖ เหล็กกล้าหญ้าแพรกบั้นใบตูม เชียรเชียรใบบาตรน้่า โอมโอมภูมิเทเวศ สืบค้่าฟ้าเที่ยงเฮยย่่าเฮย ๑๗ ผู้ใดเภทจงคด พาจกจากซึ่งหน้า ถือขันสรดใบพลูตานเสียด หว้ายชั้นฟ้าคู่แมน ๑๘ มารเฟียดไททศพลช่วยดู ไตรแดนจักอยู่ค้อย ธรรมมารคปรตเยกช่วยดู ห้าร้อยเฑียรแมนเดียว ๑๙ อเนกถ่องพระสงฆ์ช่วยดู เขียวจรรยายิ่งได้ ขุนหงส์ทองเกล้าสี่ช่วยดู ชรอ่่าฟ้าใต้แผ่นหงาย ๒๐ ฟ้าฟัดพรีใจยังช่วยดู ใจตายตนบใกล้ สี่ปวงผีหาวแห่งช่วยดู พื้นใต้ชื่อกามภูมิ ๒๑ ฟ้าชรแร่งหกคลองช่วยดู ครูมคลองแผ่นช้างเผือก ผีกลางหาวหารแอ่นช่วยดู เสียงเงือกงูวางขึ้นลง ๒๒ ฟ้ากระแฉ่นเรือนผยองช่วยดู เอาธงเป็นหมอกหว้าย เจ้าผาด่าสามเส้าช่วยดู แสนผีพึงยอมท้าว ๒๓ เจ้าผาด่าผาเผือกช่วยดู หันเหย้าวปู่สมิงพราย เจ้าผาหลวงผากลายช่วยดู

๒๔ ดีร้ายบอกคนจ่า ผีพรายผีชรหมื่นด่าช่วยดู ก่ารูคลื่นเป็นเปลว บซื่อน้่าตัดคอ ๒๕ ตัดคอเร็วให้ขาด บซื่อมล้างออเอาใส่เล้า บซื่อน้่าหยาดท้องเป็นรุ้ง บซื่อแร้งกาเต้าแตกตา ๒๖ เจาะเพาะพุงใบแบ่ง บซื่อหมาหมีเสือเข่นเขี้ยว เขี้ยวชาชแวงยายี ยมราชเกี้ยวตาตาวช่วยดู ๒๗ ชื่อทุณพีตัวโตรด ลมฝนฉาวทั่วฟ้าช่วยดู ฟ้าจรโลดลิวขวาน ขุนกล้าแกล้วขี่ยูงช่วยดู ๒๘ เคล้าฟ้าเคลือกเปลวลาม สิบหน้าเจ้าอสูรช่วยดู พระรามพระลักษณชวักอร แผนทูลเขาเงือกปล้่าช่วยดู ๒๙ ปล้่าเงี้ยวรอนราญรงค์ ผีดงผีหมื่นถ้่า ล้่าหมื่นผา มาหนน้่าหนบก ตกนอกขอกฟ้าแมน แดน ฟ้าตั้งฟ้าต่อ หล่อหลวงเต้า ทั้งเหง้าภูติพนัสบดี ศรีพรหมรักษ์ยักษ์กุมาร หลายบ้านหลายท่า ล้วนผีห่าผี เหว เร็วยิ่งลมบ้า หน้าเท่าแผง แรงไกยเอาขวัญ[15] ครั้นมาถึงถับเสียงเยียชระแรงชระแรง แฝงข่าวยิน เยียรชรรางชรราง รางชางจุบปาก เยียจะเจียวจะเจียว เขี้ยวสรคาน อานมลิ้น เยียละลายละลาย ตราบ มีในฟ้าในดิน บินมาเยียพพลุ่ง จุ่งมาสูบเอา เขาผู้บซื่อ ชื่อใครใจคด ขบถเกียจกาย วายกระทู้ฟาดฟัด ควานแควนมัดศอก หอกดิ้นเด้าเท้าถก หลกเท้าให้ไปมิทันตาย หงายระงมระงม ยมบาลลากไป ไฟนรก ปลาบปลิ้นดิ้นพลาง เขาวางเหนืออพิจี ผู้บดีบซื่อ ชื่อใครใจคด ขบถแก่เจ้า ผู้ผ่านเกล้าอยุธยา สมเด็จ พระรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิศร ราชาธิราช ท่านมีอ่านาจมีบุญ คุณอเนกา อันอาศัยร่ม แลอาจข่มชัก หักกิ่งฆ่า อาจถอนด้วยฤทธานุภาพ บาปเบียนตน พันธุ์พวกพ้อง ญาติกามาไสร้ ไขว้ใจ จอด ทอดใจรัก ชักเกลอสหาย ตนทั้งหลายมาเพื่อจ่าท่าขบถ ทดโทรห แก่เจ้าตนไสร้ จงเทพยุดา ฝูงนี้ ให้ตายในสามวัน อย่าให้ทันในสามเดือน อย่าให้เคลื่อนในสามปี อย่าให้มีสุขสวัสดีเมื่อใด อย่ากินเข้า เพื่อไฟจนตาย ๓๐ จงไปเป็นเปลวปล่อง อย่าอาศัยแก่น้่าจนตาย น้่าคลองกลอกเป็นพิษ นอนเรือนค่ารนคาจนตาย ๓๑ คาบิดเป็นตาวงุ้ม ลืมตาหงายสู่ฟ้าจนตาย ฟ้ากระทุ่มทับลง ก้มหน้าลงแผ่นดินจนตาย แล่งแผ่นดินปลงเอาชีพไป สีลองกินไฟต่างง้วน ๓๒ จรเข้ริบเสือฟัด หมีแรดถวัดแสนงขนาย หอกปืนปลายปักครอบ ใครต้องจอบจงตาย งูเงี้ยว พิษทั้งหลายลุ้มฟ้า ตายต่่าหน้ายังดิน นรินทร[16] หยาบหลายหล้า ใครกวินซื่อแท้ผ่านฟ้า ป่าวอวยพร

๓๓ อ่านาจแปล้เมือแมนอ่ามรสิทธิ มีศรีบุญพ่อก่อเศกเหง้า ยศท้าวตริไตรจักร ใครซื่อเจ้าเติมนาง ๓๔ มิ่งเมืองบุญศักดิ์แพร่ ใครซื่อรางควายทอง เพิ่มช้างม้าแผ่วัวควาย ใครซื่อฟ้าสองย้าวเร่งยิน ๓๕ เพรงรัตนพรายพรรณยื่น ใครซื่อสินเภตรา เพิ่มเขาหมื่นมหาไชย ใครซื่อใครรักเจ้าจงยศ ๓๖ กลืนชนมาให้ยืนยิ่ง เทพายศล่มฟ้า อย่ารู้ว่าอันตราย ได้ใจกล้าดังเพชร ๓๗ ขจายขจรอเนกบุญ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรบรมมหา จักรพรรดิศรราชเรื่อยหล้า สุข ผ่านฟ้าเบิกสมบูรณ์พ่อสมบูรณ์

Add a comment

Related presentations

Related pages

ลิลิตโองการแช่งน้ำ - วิกิพีเดีย

ลิลิตโองการแช่งน้ำ; กวี : พราหมณ์ ในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ...
Read more

ลิลิตโองการแช่งน้ำ - วิกิซอร์ซ

การตรวจสอบชำระวรรณคดีลิลิตโองการแช่งน้ำในครั้งนี้ ...
Read more

วรรณคดีไทย | ลิลิตโองการแช่งน้ำ

ลิลิตโองการแช่งน้ำบางทีเรียกว่า ประกาศโองการแช่งน้ำ ...
Read more

ลิลิตโองการแช่งน้ำ พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ...

ลิลิตโองการแช่งน้ำฉบับนี้ แต่งขึ้นด้วยโคลงห้า และร่าย ...
Read more

ลิลิตโองการแช่งน้ำ [ค.ป.] - YouTube

ลิลิตโองการแช่งน้ำ รร.นนทรีวิทยา - Duration: 1:25. Cholthida Thongfang 54 views ...
Read more

ลิลิตโองการแช่งน้ำ - YouTube

ลิลิตโองการแช่งน้ำ [ค.ป.] - Duration: 7:11. Ctk konthiean 2,288 views. 7:11
Read more

๑. ลิลิตโองการแช่งน้ำ

๑. ลิลิตโองการแช่งน้ำ | | | ๑. ...
Read more

ลิลิตโองการแช่งน้ำ

ลิลิตโองการแช่งน้ำ เป็นวรรณคดีที่เก่าแก่มาก แต่งขึ้น ...
Read more

Thailändische Literatur – Wikipedia

Die thailändische Literatur ist bisher im Westen relativ unbekannt. Während man sich der Literatur der meisten außereuropäischen Völker bereits seit ...
Read more

ลิลิตโองการแช่งนํ้า | รวมกลอนไทย กลอนภาษาอังกฤษ และคำคมโดนใจ

รวมกลอนไทย กลอนภาษาอังกฤษ และคำคมโดนใจ บทกวีที่มี ...
Read more