Тест з хімії

25 %
75 %
Information about Тест з хімії

Published on December 20, 2016

Author: ssuser12fa1d

Source: slideshare.net

1. ТЕСТ ІЗ Х І М І Ї Завдання 1-35 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Оберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді 1. Укажіть молярну масу ортофосфатної кислоти (г/моль): А 98; Б 68; В 58; Г 78. 2. Визначте формулу простої речовини: A H2; Б CO2; В H2S; Г H2O. 3. Визначте формулу газу, легшого за повітря: A NO2; Б CH4; В O2; Г CO2. 4. Визначте правильне твердження щодо молекули вуглекислого газу: А складається з двох атомів одного хімічного елемента; Б містить менше атомів Оксигену, ніж Карбону; В складається з трьох видів атомів; Г складається з двох видів атомів. 5. Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення Нітрогену однаковий: А HNO3; N2O5; NaNO3; Б NH3; HNO2; NaNO2; В NH3; Mg(NO3)2; Ca(NO3)2; Г N2O; NO2; KNO3. 6. Виберіть формулювання закону Авогадро: А «якісний і кількісний склад речовин молекулярної будови завжди сталий і не залежить від місцезнаходження та способів добування»; Б «загальна маса речовин, які вступили в хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, які утворилися внаслідок реакції»; В «в однакових об'ємах різних газів за однакових умов міститься однакова кількість молекул»; Г «об'єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного й до об'ємів газуватих продуктів реакції як невеликі цілі числа ». 7. Визначте сполуку з ковалентним полярним зв'язком: A NaCl; Б CH4; В CaO; Г H2. 1

2. 8. Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до побічної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва: А Hg; Ba; Mg; Б Cr; Mg; Ca; В P; N; S; Г Cu; Zn; Ag. 9. Визначте рядок, утворений лише з елементів малого періоду періодичної системи Д.І.Менделєєва: А Ba; Au; Hg; Б Аl; Р; С1; В К; Са; Сu; Г Ca; Zn; Br. 10. Визначте рядок, утворений лише з елементів великого періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва: A Al; Ba; Au; Б Ba; Hg; Pb; В N; Ba; Au; Г F; Ca; Mn. 11. Визначте рядок сполук лише з йонним зв'язком: A H2S; PH3; N2; Б MgO; Н2О; KBr; В NaF; KBr; CaO; Г O2; HBr; NO. 12. Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до головної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва: A Pb; Ca; Hg; Б F; Cl; I; В С; Тi; Pb; Г Si; Ag; S. 13. Укажіть хімічну формулу кислотного оксиду: A ZnO; Б P2O5; В K2O; Г Al2O3. 14. Укажіть хімічну формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з утворенням йонів гідрогену: A NaOH; Б HCl; В NaCl; Г BaCl2. 15. Укажіть хімічну формулу основного оксиду: A ZnO; Б MgO; 2

3. В N2O5; Г NO2. 16. Укажіть пари йонів, які не можуть знаходитись одночасно в розчині: A H+ і Сl- ; Б Cu2+ і 2OH- ; В Na+ і I- ; Г K+ і NO . 17. Укажіть йони, що утворюються у водному розчині під час дисоціації натрій сульфату: A 3Na+ і PO −3 4 ; Б 2Na+ i SO −2 4 ; В Na+ і Сl- ; Г 2Na+ і SO −2 3 . 18. Укажіть сполуку з ковалентним неполярним зв'язком: A KF; Б Н2О; В SiH4; Г N2. 19. Визначте протонне число елемента, атом якого містить на зовнішній електронній оболонці два електрони: А 8; Б 6; В 20; Г 13. 20. Укажіть хімічну формулу солі ортофосфатної кислоти: A MgS; Б K2SiO3; В Na3PO4; Г Na2SO4. 21. Укажіть хімічну формулу оксигеновмісної кислоти: A H2S; Б CaO; В КОН; Г H2SO4. 22. Укажіть хімічну формулу нерозчинної основи: A КОН; Б Zn(OH)2; В Ba(OH)2; Г NaOH. 23. Укажіть хімічну формулу лугу: А Mg(OH)2; Б Zn(OH)2; 3 − 3

4. В Fe(OH)3; Г КОН. 24. Укажіть хімічну формулу алкену: A C5H12O; Б C5H8; В C5H12; Г C5H10. 25. Укажіть хімічну формулу спирту: A C6H5OH; Б C2H5OH; В C6H6; Г CH3-CH2-COOH. 26. Укажіть загальну формулу алкінів: А СпН2n-6; Б CnH2n; В CnH2n+2; Г СnН2n-2. 27. Укажіть речовину, з якою взаємодіє сульфур(VІ) оксид: А магній сульфат; Б калій гідроксид; В нітроген(ІV) оксид; Г хлоридна кислота. 28. Укажіть загальну формулу вищого оксиду елемента з протонним числом 11: A RO; Б R2O5; В R2O3; Г R2O. 29. Укажіть тип хімічної реакції добування синтетичного волокна капрону: А етерифікація; Б поліконденсація; В ізомерізація; Г полімеризація. 30. Визначте схему рівняння реакції, у результаті якої утвориться брометан: A C6H6 + Br2→; Б C2H6 + Br2→; В C2H2 + Br2→; Г C2H4 + Br2→. 31. Укажіть реактив для визначення етилену: А аргентум(І) оксид; Б спиртовий розчин йоду; В бромна вода; 4

5. Г купрум(ІІ) гідроксид. 32. Визначте клас органічних сполук, до якого належить бутаналь: А карбонові кислоти; Б альдегіди; В алкани; Г спирти. 33. Укажіть формулу сахарози: A CH3OH; Б C6H12O6; В C12H22O11; Г C6H5OH. 34. Укажіть назву речовини, позначеної хімічною формулою CH3 - CH3 : А бензен; Б етан; В етен; Г етин. 35. Укажіть речовину, що вступає в реакцію заміщення: А пентен; Б пропен; В етен; Г етанол. У завданнях 36—40 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених ЦИФРАМИ, виберіть один, на Вашу думку, правильний варіант, позначений БУКВОЮ. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 36. Установіть відповідність між хімічними формулами та назвами органічних сполук: A метаналь; Б метанол; В аміноетанова кислота; Г етанова кислота; Д етанол. 5

6. А Б В Г Д 1 2 3 4 37. Установіть відповідність між хімічними формулами та класифікацією неорганічних сполук: 1 H3PO4; 2 HCl; 3 CaO; 4 P2O5. А кислотний оксид; Б оксигеновмісна кислота; В основний оксид; Г основа; Д безоксигенова кислота А Б В Г Д 1 2 3 4 6

7. 38. Установіть відповідність між назвами неорганічних та органічних сполук і галузями їх використання: 1 естери; 2 озон; 3 азот; 4 амінокислоти. А добування амоніаку; Б синтез білків; В для знешкодження промислових стічних вод; Г есенції для напоїв, цукерок; Д виробництво паперу. А Б В Г Д 1 2 3 4 39. Установіть відповідність між назвами електролітів та йонами, на які вони дисоціюють у водних розчинах: 1 сульфатна кислота; 2 барій бромід; 3 кальцій гідроксид; 4 нітритна кислота. А Ba2+ + 2Вг- Б Н+ + NO2 - ; В 2Н+ + SO −2 4 ; Г Ca2+ + 2ОН- ; Д Na+ + ОН- . А Б В Г Д 1 2 3 4 40. Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їх типами: MnO2 1 2H2O2 = 2H2O + O2; 2 3КОН + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O; 3 Na2O + H2O = 2NaOH; 4 Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2. А обміну ; Б заміщення; В сполучення; Г розкладу; Д полімеризації. А Б В Г Д 1 2 3 4 У завданнях 41—50 розташуйте певні дії ( поняття, формули, характеристики) у правильній послідовності. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних 7

8. рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша дія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. 41. Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші цукру, залізних ошурок і річкового піску: А фільтрування; Б дія магнітом; В розчинення; Г випарювання. А Б В Г 1 2 3 4 42. Установіть послідовність посилення металічних властивостей атомів елементів: А Силіцій; Б Натрій; В Магній; Г Алюміній. А Б В Г 1 2 3 4 43. Установіть генетичний ланцюжок добування натрій сульфату з поданих речовин: А сульфатна кислота; Б пірит; В сульфур (IV) оксид; Г сульфур (VI) оксид. А Б В Г 1 2 3 4 8

9. 44. Установіть генетичний ланцюжок добування етилену із зазначених речовин:А метан; Б оцтовий альдегід; В етиловий спирт; Г ацетилен. А Б В Г 1 2 3 4 9

10. 45. Установіть генетичний ланцюжок добування барій сульфату з поданих речовин: А сульфур (IV) оксид; Б натрій сульфіт; В сірка; Г натрій сульфат. А Б В Г 1 2 3 4 10

11. 46. Установіть послідовність збільшення ступенів окислення Карбон в сполуках:А карбон (II) оксид; Б кальцій карбонат; В метан; Г вуглець. А Б В Г 1 2 3 4 47. Установіть послідовність збільшення електронегативності атомів елементів: А Хлор; Б Магній; В Натрій; Г Сульфур. А Б В Г 1 2 3 4 11

12. 48. Установіть генетичний ланцюжок добування етилового естеру оцтової кислоти:А ацетилен; Б етилен; В етанол; Г метан. А Б В Г 1 2 3 4 12

13. 49. Установіть послідовність розташування гомологів алкенів у гомологічному ряду вуглеводнів: А етен; Б бутен; В пентен; Г пропен. А Б В Г 1 2 3 4 13

14. 50. Установіть генетичний ланцюжок добування калій ацетату із зазначених речовин:А етиловий спирт Б оцтова кислота В глюкоза Г оцтовий альдегід А Б В Г 1 2 3 4 Розв’яжіть завдання 51-60. Позначте свою відповідь 51. Допишіть рівняння хімічної реакції Mg + HCl → та складіть електронний ба- ланс. Укажіть суму відданих і приєднаних у цій реакції електронів. Відповідь:____________________________ 52. Магній оксид обробили розчином хлоридної кислоти масою 200г з масовою част- кою розчиненої речовини HCl 36,5%. Обчисліть масу магній хлориду (г), що утворився в результаті хімічної реакції. Відповідь:________________________________ 53. Атом елемента має на 3 електрони більше, ніж йон Калію. Укажіть порядковий номер елемента. Відповідь:________________________________ 54. Обчисліть суму індексів катіону й аніону нерозчинного продукту реакції йон- ного обміну між магній хлоридом і натрій ортофосфатом. Відповідь:_________________________________ 55. Укажіть число структурних ізомерів вуглеводню складу C4H10. Відповідь:________________________ 56.Під час окиснення сірки масою 200 г одержали газувату речовину, об'єм якої -112л (н.у.). Обчисліть масову частку домішок (у %) у вихідній речовині. Відповідь:____________________________ 14

15. 57. Під час взаємодії одновалентного металу масою 9,2 г із хлором добуто хлорид цього металу масою 23,4 г. Обчисліть молярну масу металу (г/моль). Відповідь:____________________________ 58.10 л етану піддали термічному розкладу, в результаті якого утворилися вуглець і . водень об'ємом 24 л (н.у.). Обчисліть об'ємну частку водню (у %) від теоретично можливого виходу. Відповідь:____________________________ 59. У результаті спалювання 0,93 г газоподібної речовини утворилося 672 мл кар- бон( IV) оксиду (н.у.), 1,35 г води та азот. Густина цієї речовини за повітрям ста- новить 1,07. Обчисліть її склад і запишіть суму атомів органічної сполуки. Відповідь:____________________________ 60. Яку масу (кг) натрій силікату можна добути під час сплавлення надлишку річ- кового піску з кальцинованою содою масою 58,89 кг, масова частка домішок у якій становить 10%. Відповідь:_______________________________ 15

Add a comment