το δημοκρατικο πολίτευμα σταθεροποιείται ο περικλής και το δημοκρατικό πολίτευμα

42 %
58 %
Information about το δημοκρατικο πολίτευμα σταθεροποιείται ο περικλής και το δημοκρατικό...

Published on March 10, 2014

Author: giangrez54

Source: slideshare.net

Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (479-431 π.Χ.) ΣΟ ΔΗΜΟΚΡΑΣIΚΟ ΠΟΛIΣΕYΜΑ ΢ΣΑΘΕΡΟΠΟIΕIΣΑI - Ο ΠΕΡIΚΛΗ΢ ΚΑI ΣΟ ΔΗΜΟΚΡΑΣIΚΟ ΠΟΛIΣΕYΜΑ Η πνιηηηθή δσή ηεο Αζήλαο, κεηά ηε ιήμε ησλ Πεξζηθώλ πνιέκσλ, θπξηαξρείηαη από δύν αληαγσληζηηθά πνιηηηθά θόκκαηα, ην αξηζηνθξαηηθό θαη ην δεκνθξαηηθό. Τν πνιίηεπκα, όπσο ην νξγάλσζε ν Κιεηζζέλεο, ζπλερώο εμειίζζεηαη, ράλεη ην ζπληεξεηηθό ηνπ ραξαθηήξα, γίλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν δημοκραηικό.

Η πίστη στο δημοκρατικό πολίτευμα  Τα πξόζσπα, όζν ηζρπξά θαη αλ είλαη, ππνηάζζνληαη ζηηο ζειήζεηο ηνπ ζπλόινπ. Ο Μηιηηάδεο θαη ν Θεκηζηνθιήο, νη δύν πξσηαγσληζηέο ησλ Πεξζηθώλ πνιέκσλ, πεζαίλνπλ ν έλαο ζηε θπιαθή θαη ν άιινο ζηελ εμνξία. Οη θύξηνη εθπξόζσπνη ηεο λέαο πνιηηηθήο γεληάο, αλ θαη αλήθνπλ ζε αληίπαιεο πνιηηηθέο κεξίδεο, όπσο ν Κίκσλ θαη ν Πεξηθιήο, δέρνληαη λα είλαη απιώο νη πξνηθηζκέλνη ππεξέηεο ηεο θνηλόηεηαο. Η λνκηκνθξνζύλε ηνπ Κίκσλα ζην δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα είλαη παξνηκηώδεο.

Η πίστη στο δημοκρατικό πολίτευμα  Ο ίδηνο δέρεηαη αδηακαξηύξεηα ηνλ εμνζηξαθηζκό ηνπ ην 461 π.Χ. θαη, όηαλ ε παηξίδα ηνλ αλαθαιεί, ηίζεηαη επηθεθαιήο ηνπ ζηόινπ ησλ Αζελαίσλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηνπο επηρείξεζε ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ, γηα λα πεζάλεη πνιηνξθώληαο ηε Σαιακίλα ηεο Κύπξνπ θαη λα ληθήζεη, έζησ θαη λεθξόο, ηνπο Πέξζεο (449 π.Χ.). Ο ίδηνο ν Πεξηθιήο δελ είλαη παξά ο πρώηος ανάμεζα ζηοσς πολίηες. Η κεγαιύηεξε δόμα γηα ηνλ Πεξηθιή είλαη όηη, παξόιν πνπ θπξηάξρεζε γηα πνιιά ρξόληα ζηνλ πνιηηηθό ζηίβν ηεο Αζήλαο θαη ζπγθέληξσζε ζηα ρέξηα ηνπ εθηεηακέλεο εμνπζίεο, πνηέ δελ μέθπγε από ηε δεκνθξαηηθή λνκηκόηεηα.

Το πολιτικό πρόγραμμα του Περικλή  Ο Πεξηθιήο, γόλνο ηνπ παιαηνύ γέλνπο ησλ Αιθκεσληδώλ θαη καζεηήο ηνπ θηιόζνθνπ Αλαμαγόξα, εκθαλίδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηνλ πνιηηηθό νξίδνληα ηεο Αζήλαο ζην πιεπξό ηνπ Εθηάιηε, ηνπ εγέηε ηνπ δεκνθξαηηθνύ θόκκαηνο, ην 462 π.Χ. Τόηε, ην δεκνθξαηηθό θόκκα, εθκεηαιιεπόκελν ηελ αηπρή αλάκεημε ηνπ Κίκσλα ζηελ επαλάζηαζε ησλ Μεζζελίσλ εηιώησλ ζηε Σπάξηε, θαηνξζώλεη λα εμνζηξαθίζεη ηνλ Κίκσλα θαη λα πάξεη ηελ εμνπζία. Εθηάιηεο θαη Πεξηθιήο ζα αγσληζηνύλ γηα ηε δεκνθξαηηθόηεξε εμέιημε ηνπ πνιηηεύκαηνο. Ο αγώλαο ηνπο ζα θνξπθσζεί κε ηελ αθαίξεζε, από ηνλ Άξεην Πάγν, πνπ ήηαλ ηο προπύργιο ηοσ ζσνηηρηηιζμού, θάζε πνιηηηθήο εμνπζίαο, θαζώο θαη ηνπ απνθιεηζηηθνύ πξνλνκίνπ ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο.

Το πολιτικό πρόγραμμα του Περικλή  Μεηά ηε δνινθνλία ηνπ Εθηάιηε θαη ηελ πνιηηηθή απνδπλάκσζε ηνπ Κίκσλα, ν Πεξηθιήο, σο αξρεγόο ηνπ δεκνθξαηηθνύ θόκκαηνο, ζα αξρίζεη λα εθαξκόδεη ην πξνζσπηθό ηνπ πνιηηηθό πξόγξακκα. Γηα ηνλ Πεξηθιή δεκνθξαηία ζεκαίλεη ηζόηεηα όισλ ησλ πνιηηώλ απέλαληη ζην λόκν αιιά ζπγρξόλσο θαη δπλαηόηεηα γηα όινπο λα δηάγνπλ κηα άλεηε δσή. Καζηεξώλεη ηε κηζζνθνξία, έλα είδνο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα ηνπο απνξόηεξνπο, ώζηε λα κπνξνύλ, απεξίζπαζηνη, λα παξαθνινπζνύλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Εθθιεζίαο ηνπ Δήκνπ θαη λα αζθνύλ ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα.

Το πολιτικό πρόγραμμα του Περικλή  Αθόκε θαη νη θησρόηεξνη είραλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαιακβάλνπλ πνιηηεηαθά αμηώκαηα. Επηπιένλ, ε Πνιηηεία αλαπηύζζεη ζεζκνύο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πιεξώλεη, γηα ηνπο απόξνπο, ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ ηνπο γηα ηελ είζνδό ηνπο ζην ζέαηξν (θεωρικά τρήμαηα). Αθόκε ν Πεξηθιήο ζπιιακβάλεη ην ζρέδην ηεο αλνηθνδόκεζεο κεγάισλ δεκόζησλ έξγσλ, ηα νπνία ζα πξνζθέξνπλ εξγαζία ζε πνιινύο θαη ζα αιιάμνπλ ηελ όςε ηεο πόιεο. Η πόιε ηεο Αζελάο ζα κεηακνξθσζεί.

Το πολιτικό πρόγραμμα του Περικλή  Η Εηξήλε ηνπ Καιιία εμαζθαιίδεη γηα ηνπο Αζελαίνπο ηελ εηξήλε κε ηνπο Πέξζεο θαη ηελ απόιπηε θπξηαξρία ζην Αηγαίν. Οη ζρέζεηο κε ηε Σπάξηε, νη νπνίεο κεηά ηελ πηώζε ηνπ Κίκσλα ήηαλ αξθεηά ηαξαγκέλεο, εμνκαιύλνληαη κε ηε ζύλαςε ηεο Τξηαθνληαεηνύο Εηξήλεο (446 π.Χ., Τξηαθνληνύηεηο Σπνλδαί). Έηζη ε Αζήλα, απεξίζπαζηε, ζα αζρνιεζεί κε ηελ πινπνίεζε ελόο πςεινύ πνιηηηζηηθνύ, θαιιηηερληθνύ θαη παηδεπηηθνύ νξάκαηνο.

Ερωτήσεις-Δραστηριότητες  1. Με ποια μέηρα ο Περικλής προτωρεί ζηον εκδημοκραηιζμό ηοσ αθηναϊκού πολιηεύμαηος;  2. Μεηά από ηελ ιήμε ησλ Πεξζηθώλ πνιέκσλ πνηα πνιηηηθά θόκκαηα θπξηαξρνύλ;

Add a comment

Related pages

Ιστορία Α' Γυμνασίου : Tο δημοκρατικό πολίτευμα ...

... tο δημοκρατικό πολίτευμα ... και το δημοκρατικό ... και ο Περικλής ...
Read more

2. Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται – Ο Περικλής ...

Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται ... Ο Περικλής και το δημοκρατικό πολίτευμα
Read more

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Ενότητα 2η: Το δημοκρατικό πολίτευμα ...

... Το δημοκρατικό πολίτευμα ... Ο Περικλής και το ... Το δημοκρατικό πολίτευμα ...
Read more

Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται. Ο Περικλής και ...

Visit the post for more. ... Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να ...
Read more

Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

... Ο Περικλής και το Δημοκρατικό Πολίτευμα’ ... Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ...
Read more

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΘΗΜΑ 19, ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ...

... το δημοκρατικό (Περικλής) ... δημοκρατικο πολίτευμα σταθεροποιείται ο περικλής και ...
Read more

" ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ - Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ...

" ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ... Κίμωνα και το δημοκρατικό με ... ο Περικλής και πώς ...
Read more

2.Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται. Ο Περικλής και ...

2.Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται. Ο Περικλής και το δημοκρατικό πολίτευμα.
Read more