அழகு வெள்ளம்

40 %
60 %
Information about அழகு வெள்ளம்
Spiritual

Published on March 10, 2014

Author: nbgirija

Source: slideshare.net

Description

adi shankara, soundarya lahari,இந்த சுலோகம் திருவானைக்கா அகிலாண்டேஸ்வரி ஆலயத்தின் வெளி சுற்று சுவரில் பொறிக்கப்படுள்ளது. இதை தமிழாக்கம் செய்தவரின் விவரம் சரியாக தெரியவில்லை, நாரயணசுவாமி - திருச்சியை சேர்ந்தவர் என்று என் அம்மாவின் original book copy பார்த்த ஞாபகம், என்னிடம் இந்த சுலோகம் xerox or photocopy உள்ளது, இந்த சுலோகத்திற்கு அருளாசி வழங்கியவர் காஞ்சி மகா பெரியவா.

ச ௌந்தரிய லஹரி அழகு செள்ளம் Dr.Girija Narasimhan 1

S.No. Title 1 சுபம் திருவும் சித்தி Page 9 2 உலகம் உன் வசம் 4 பயநிவர்த்தி ர ோக நிவர்த்தி 3 5 6 7 8 9 சகல கலலயும் அலையும் குடும்ப ஒற்றுலை நிலவும் ைக்கள் போக்யம் விர ோதம் நீங்கும் துய ம் தீரும் - இலட்சிய சித்தி ைலைலயப் பிரிந்தவன் திரும்பி வருவோன் 10 11 12 13 14 15 16 17 10 சரீ சுத்தி 18 12 ஊலையும் ரபசும் 20 11 13 14 19 நன்ைக்கட்ரபறு ஆன்ை சுகம் பபற பஞ்சம், பகோள்லை, ரநோய் தீ Dr.Girija Narasimhan 21 22 2

s.no. Title 16 ரவத ஆகை ஞோைம் பபற 15 17 18 19 Page கவித்துவம் பபற பவல்லும் பசோல் ரபச வோக்கு பலிதம் ைைிதர், ைிருகங்கள் வசப்படுவர் 23 24 25 26 27 28 29 21 விஷஜு ம் தீரும் சகலஜை ரகோபம் தீரும் 22 சகலமும் சித்திக்கும் 30 பூதப் பிர த பிசோசு பய நிவோ ணம் 32 20 23 24 25 26 27 28 ஸர்வ சம்பத்து வரும் - கடன் தீரும் உன்ைத பதவி கிட்டும் அகத்தும் புறத்தும் சத்துரு நோசம் ஞோை சித்தி 31 33 34 35 36 விஷபயம் தீரும் Dr.Girija Narasimhan 3

S.No. Title மூர்க்கனும் ெ மாொன் 29 30 31 32 33 34 35 36 ததரியம் கிட்டும் ஸர்ெ ெ கரம் ீ கார்ய ித்தி - தீர்க்காயுள் நிதைத்தது நடக்கும் அருள் ெிளக்கம் செறலாம் க்ஷயரராகம் ரொகும் ெியாதிகள் தீரும் Page 37 38 39 40 41 42 43 44 45 37 மருள் நீ ங்கும் 38 ொலாரிஷ்டம் ரொகும் 46 40 நல்ல கைவுகள் ரதான்றும் 41 குன்ம ரநாய் தீரும் 48 42 நீ ர்ரராகம் தீரும் 39 தீயகைவுகள் தீரும் 47 49 50 Dr.Girija Narasimhan 4

S.No. Title 43 44 ரகட்டது கிதடக்கும் கல ெியாதிகளும் தீரும் 45 52 53 ச ான்ைது நடக்கும் 46 Page 51 இலட் ிய ித்தி 47 கல ரதெரும் ெ மாெர் 48 நெநாயகர் ரதாஷம் தீரும் 49 புததயல் கிட்டும் 50 அம்தம ரநாய் தீரும் 51 கலரும் ெ மாெர் 54 55 56 57 58 59 52 கண்களதுரநாய் தீரும் 53 ரதெியின் கருதைதயப்செற 54 மர்மஸ்தாை ரநாய்தீரும் 55 அண்டரராகம் தீரும் 56 ததடகள் தீரும் 60 61 62 63 64 Dr.Girija Narasimhan 5

S.No. Title துன்பம் துய ம் தீரும் 57 58 59 60 61 62 63 64 உடல் உபோலத நீங்கும் வறு பபறலோம் ீ ஊலையும் ரபசும் -- பசோல் பலிதம் ைைம் வசப்படும் -- திரு ரசரும் நல்ல நித்தில வரும் -- பஜயம் வரும் ஸர்வ ஜைமும் வசியைோவர் வோணியின் நல்லருள் வரும் Page 65 66 67 68 69 70 71 72 73 65 பவற்றிக்கு ரைல் பவற்றி 66 ஸங்கீ த ஞோைம் 74 அதிகோரிகள் வசியம் 76 67 68 69 70 ரதவியின் பி சன்ைம் எடுத்த கோரியம் பவற்றி சிவன் ரகோபம் சோந்தி Dr.Girija Narasimhan 75 77 78 6

S.No. Title திருமகள் அனுபூதி 71 72 Page 79 80 கல ெயம் நிெர்த்தி 81 73 சொங்குக ொல் 74 நற்கீ ர்த்தி செருகும் 75 கெித்துெம் அதமயும் 76 ெரம தெராக்யம் 77 தர் ைம் கிட்டும் 78 சர்வசக்தி வசைோகும் ித்திக்கும் 82 83 84 85 86 87 79 வித்லதயில் கீ ர்த்தி 80 இந்தி ஜோலம் சித்தி 88 ஜல ஸ்தம்ெைம் 90 81 82 83 84 89 அக்ைி ஸ்தம்பம் 91 பலட ஸ்தம்பைம் 92 ெரகாய ெிரரெ ம் Dr.Girija Narasimhan 7

S.No. Title 85 86 87 88 89 90 பூத, த்ரு ெி ா ஜயம் ெயநிெர்த்தி நாகம் - ெ மாகும் துஷ்ட மிருகங்கள் ெ ப்ெடும் ஸகல ரராக நிெர்த்தி ஏெல், ெில்லி சூன்யம் தீரும் பூமி லாெம் -- தை லாெம் 93 மரைாரதம் ித்தி 94 இஷ்ட 91 92 95 96 97 98 99 100 ஆளும் திறதம ஏற்ெடும் ித்தி இரைம் நிெர்த்தி ித்தப்ெிரதம தீரும் ஜீென்முக்தி கிட்டும் ெிடுத்த ொய்சமாழிக் சகங்ஙனும் செற்றி ரெரின்ெம் கிட்டும் ஸகல ித்தி Dr.Girija Narasimhan Page 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 8

1.சுெம் திருவும் ித்தி திங்கலைச் சலடயில் தரித்திடும் சிவன் போல் ரதவி நீ அன்புடன் ஒன்றித் தங்கிடி லன்றி இயங்கிடும் திறமும் இலறவரை இழந்திடும் என்ைில் கங்லகவோர் சலடயன் அயன் திருைோலும் லகபதோழு ரதத்திரய ரபோற்றும் பங்கயச் பசல்வி , புண்ணிய ைிலோர்நின் போதரை பதோழுவதும் எைிரதோ! Dr.Girija Narasimhan 9

2. உலகம் உன் ெ ம் தோயுன்றன் போதத் துகைிலைக் பகோண்டு சதுர்முகன் உலகிலைப் பலடக்க தூயரதோர் ஆதி ரசடை துருவில் சுடர்முடி ஆயி ம் பகோண்ட ைோயவன் உன்றன் ைல டித் துகைோம் ைோபபரு முலகுகள் சுைக்க நோயகன் சிவனும் ரைைியி லதலை நலமுறப் பூசிரய ைகிழ்வோன் Dr.Girija Narasimhan 10

3. கல கதலயும் அதமயும் அறிவிலோர் உைத்ரத அகத்திருள் ைடிய அருணநல் உதயைோய்த் ரதோன்றும் பசறிந்திடு கற்பக ைலர்ைக ந்தம் ரதர்ந்தநல் ஞோைைோய் இலகும் வறியவர் துய ம் துலடத்திடும் சிந்தோ ைணிபயை விைங்கிடும், ஆழி பிறவிைின் பறடுக்க மு ோரியின் வ ோகப் பிலறபயயி றுகுைத் துகரை ! Dr.Girija Narasimhan 11

4. ெயநிெர்த்தி ரராக நிெர்த்தி விஞ்லசரய புரியும் திருவடி யுலடரயோய் ரவறுை பதய்வங்கள் எல்லோம் அஞ்சுரவோர் தைக்கு அஸ்தரை கோட்டி அபயரை தருவதற் கலழக்கும் ைஞ்சுபோ ஷிணிரய நீபயதும் கோட்டி ைைிதல அலழத்திலல எைினும் தஞ்சபைன் றுந்தன் தோைிலை அலடந்தோர் சகலமும் பபற்றுவோழ்ந் திடுவோர் Dr.Girija Narasimhan 12

5. குடும்ெ ஒற்றுதம நிலவும் ைோந்தருக்ரக பசௌபோக்கிய ைருள்ரவோய் ைோலுலைப் பூசலை புரிந்து ரபோந்துதன் எழிலோர் ரைோகிைி வடிவோல் பு ோரியும் ையங்கிடப் புரிந்தோன் ஏந்திநின் போதம் ரபோற்றிய கோைன் இ தியும் ையங்பகழில் பவய்தி சோந்தைோர் முைிவர் தம்லையும் ையக்கும் சது னுய் ஆயிை ைன்ரற. Dr.Girija Narasimhan 13

6. மக்கள் ொக்யம் அைங்கைின் வில்ரலோ ைலர்கரை யோக அதற்குறு நோரணோ ரதை ீக்கரை யோக இைங்பகோளும் ஐந்து ைலர்கைம் போக இன்ைிை ரவைில் அலைச்சனு ைோக ைைங்கவர் பபோதியத் பதன்றல் ரத ோக ைலலைகரைநின் போர்லவயி ைோரல கைபவை உலவும் உருவிலோக் கோைன் கோசிைி முழுவதும் பவன்றை ைன்ரற Dr.Girija Narasimhan 14

7. ெிரராதம் நீ ங்கும் முழுைதி நிகர்த்த முகம் அருள் பபோழிய முப்பு பைரித்த சிவன் ைைம் பநகிழ தழுவிய இலடயில் ரைகலல குலுங்க தோைோ நகில்கைம் இலடபைலத் துவை கலழவில் லுடரை கடிைலர் அம்பும் லகயி லங்குசமும் போசமும் தரித்து பதோழுதிடும் அடிரயோர் முன்வந் தருளும் ரதவி என்முன் நீவ ரவண்டும் Dr.Girija Narasimhan 15

8. துயரம் தீரும் - இலட் ிய ித்தி அைிர்தக் கடலில் கற்பக ை ங்கள் அழகுறச் சூழ்ந்த இ த்திைத் தீவில் திைிர்ந்துற கதம்ப ை நிலற கோவில் திகபழோைி சிந்தோ ைணிபுலை ைலையில் இைிழ்சிவ வடிவோம் கட்டிலின் ைிலசரய இலறவைோம் சிவன் பதோலடகைின் ைீ ரத குைிநலக புரிந்து பகோலுவற் றிருக்கும் ீ குைரிரய நின்லைத் பதோழுபவர் ரைரலோர் Dr.Girija Narasimhan 16

9. மதைதயப் ெிரிந்தென் திரும்ெி ெருொன் மூலோதோ நில ைணிபூ க நீர் மூண்ட ஸ்வோதிஷ் டோைைைர் தீயுடன் சீல அனுஹத வோயுவும் தோண்டி ரசர்விசுத்தி ஆகோயமும் ஏறிரய ஞோல ஆக்ஞோ ைைத்தத்துவங்கள் யோலவயும் சுழிமுலை வழியில் பிைந்து ரகோல ைோயி இதழ்க்கை லத்தில் குலவு கின்றோய் சதோசிவர்க்கூடரவ Dr.Girija Narasimhan 17

10. ரீர சுத்தி திருவடி இ ண்டி லிருந்துரை பபருகும் திருவருள் அமுத பவள்ைைோய்ப் பபருக பருவுருக் பகோள் ஐம்பூதங்க ைோரல பலடப்புறு முடலின் நோடிகள் நலைய அருள்பபோழி ைதியின் ைண்டலம் விட்டு அலடகுலவ அண்டக் குலகயிலைத் ரதடி உருவிைில் குண்டலி யோம்சிவ சக்தி உட்புகுந் தங்ரக உறங்கிடு வோரய Dr.Girija Narasimhan 18

11. நன்மக்கட்ரெறு சிவசக்க ம் ஒருநோன்கும் வடதிலசலய ரநோக்க ரதவியுன் ஐந்துவட்டம் பதன்புறரை போர்க்க பவைோை ஒன்பதுரை உடலுலக ைோக பரிகோ பிண்டோண்ட ரயோைியது வோகி சிவயுவதி அஷ்டவசு எண்தைங்க ைோக ரசர்ந்தகலல ஈப ட்டு ரைல்தைங்க ைோக நவைோை மூவட்டம் முக்ரகோடு நோல்வோய் நோற்பத்து நோன்கோகி ஸ்ரீசக் ைோைோய் Dr.Girija Narasimhan 19

12. ஊலையும் ரபசும் வோணியருள் ைோகவிஞர் நோன்முகைோர் தோமும் வோக்கோரல நின் அழலக வடித்துவலை கூற ரபணிபல வழிமுயன்றும் இயலோதோ ரப ழரக நின் அழலக ஏர் அை ோவோர் ைோதர் கோணுதற்குக் கோதலுற்றுக் கடுந்தவரை பசய்து கண்ணுதலோன் கண்ணதைோல் நின்லைநிதம் கண்டு தோணுவருள் சோயுச்ய பதந்தன்லை ைட்டும் தம்ைைதோல் எய்திசக்தி தோஸருரை யோவோர் Dr.Girija Narasimhan 20

13. ஆன்ை சுகம் பபற ரதவிநின் கருலண நிலறக் கலடக்கண்ணின் போர்லவ சிறுைைிதர் தம்ைீ ரத விழுந்திடுரை யோகில் பூவில்லோக் பகோடிபயைரவ மூடஜட பைன்ைப் புகழில்லோப் ரபலதபயை அவன்வோழ்ந்த ரபோதும் ஆவிபயைக் கன்ைியர்கள் துகில்குழல்தோம் ரசோ அவைிடத்து ரவட்லகயுற்றுப் பின்பதோடர்வோர் அன்ரற கோவியரை சோக ைோம் கோரைசன் தன்போல் கலந்திடரவ சக்திபவள்ைம் நடத்துகிறோய் ரதவி Dr.Girija Narasimhan 21

14 ெஞ் ம், சகாள்தள, ரநாய் தீர நிலம் நீர் தீ வைிவோைம் ைைைோறு நிலலயில் நிலறகின்ற ஆதோ ம் ஆறுசக்க ைோக உலகிதைில் நோட்கைது பிண்டோண்டம் தன்ைில் உணர்வுபபறு கி ணங்கள் எைவிரிந்து நிற்க குலவிடு மூலோதோ க் குலகயிருந்து நின்லைக் குறிப்போக முத்தீயும் ஒடுங்குகின்ற ரசோதி திலதைிடு ஆயி ைோம் இதழ்க்கைலம் தன்ைில் ரதவியுலை ஏற்றிஇரு திருவடிகள் துதிப்ரபோம். Dr.Girija Narasimhan 22

15 கெித்துெம் செற ச த்கோல பவண்ைதிரபோல் திகழும்நின் ரைைி சலடமுடியில் பிலறைதியும் ைணிமுடியும் சூடி க ங்கைிரல புத்தகம்பவண் ஜபைோலல பகோண்டு கருலணஅருள் வ ம்தந்து அபயைதும் தருரை சி ம்தோழ்த்தி ஒருமுலறநின் ரசவடிலயத் பதோழுரத சிந்திக்கும் கவிவோணர் சிந்லதயிைில் நீரய ச ைலழரபோல் ரதன்தீம்போல் தி ோட்லசயிலும் இைிதோய் சத்தியைோய் பசோற்கள்தலை சலைத்திடுவோய் தோரய Dr.Girija Narasimhan 23

16 ரெத ஆகம ஞாைம் செற பவள்லைைைம் பலடத்தகவி வோணர்கைின் சித்தம் ரைலோை கைலவை ரைவும் இைங் கதி ோய் அள்ளுசுடர் கண்டுன்லை அருணன் எைப்ரபோற்றி அருைோைர் கவிவோணர் பதோழுரதத்தி நின்றோல் பதள்ளுதைிழ்க் கவிவோணர் சிந்லதயிைில் பி ைன் ரதவியவள் நோைகளும் பதள்ளுமுதம் துள்ை பவள்ைபைை அருட்கவிலத வறுபகோைச் பசய்வோள் ீ ரைதிைிரயோர் உள்ைபைலோம் ரகட்டுைகிழ் பவய்தும். Dr.Girija Narasimhan 24

17 செல்லும் ச ால் ரெ சந்தி கோந்தக் கல்பலோன்று பிைந்ததைோல் ரதோன்றும் தைிக்கோந்தி ரபோல் திகழம் வசீைிபயனும் சக்தி ைந்தி ம்ரபோல் வோக்கினுக்கு வலிலைதரும் சக்தி ைோசக்தி நின்னுடரை லவத்துவழி பட்டோல் எந்நோளும் வறுபபற்று ைந்தி ம்ரபோல் நிற்கும் ீ எதிரில்லோச் பசோற்கள் தலைஈந்திடுவோய் தோரய சிந்லதயிரல நோைகளும் தீங்கவிலத ஆக்கத் திறம்தருவோள் பசோல்லும் உயிர் பபற்றிங்ரக வோழும். Dr.Girija Narasimhan 25

18. ொக்கு ெலிதம் இைஞோயி பறனுமுன்றன் எழில்ரைைியி நின்றும் எழுகின்ற கி ணங்கள் இவ்வுலகும் வோனும் இைம்சிகப்பில் முழுகலவக்கும் எழில்கோட்சி தன்லை இைைறிந்து தியோைிப்போர் எவப ைினும் அந்த இைமுருகும் நின்ைடியோர் வசப்பட்டு நிற்க ஊர்வசியும் வோைகத்து ைோன்விழிலயக் பகோண்ட இைலைைிகு கன்ைியரும் பின்பதோடர்ந்து நிற்போர் ஈபதல்லோம் நின்னுலடய இன்ைருரை யன்ரறோ. Dr.Girija Narasimhan 26

19 மைிதர், மிருகங்கள் ெ ப்ப்டுெர் சிவன் ைகிழும் ைோசக்தி ஸ்ரீசக் ம் தன்ைில் திகழ்பிந்து முகைல ோய்த் தியோைத்தில் இருந்தி தவைகள் நின் தைைி ண்டும் அதன்கீ ரழ யுள்ை சரிபோதி சிவசக்தி குறிலயைைங் பகோண்டு சிவசக்தி நின்னுலடய கோைகலல க்லலலை தியோைிக்கும் எவரிடத்தும் கோைசக்தி யோவும் யுவதிகளும் ஆதித்த சந்தி ல த் தைைோய் உற்றுள்ை மூவுலகும் ையங்கிநிற்கு ைன்ரறோ? Dr.Girija Narasimhan 27

20 ெிஷஜுரம் தீரும் சந்தி கோந் தத்திலைரய ஒத்துைநின் ரைைி தைித்தைிரய அைிர்த சம் தோன்துைிர்க்கும் அங்கம் ைந்தி ைோய் ைைத்திருத்தித் தியோைித்து நின்றோல் ைகிலைைிகு கருடலைப்ரபோல் வலிலைைிக ஓங்கி சந்ததமும் சர்ப்பைதின் ைதைடக்கும் சக்தி தோம்பபறுவ ரதோடைிர்த நோடியத ைோரல சுந்த ைோய்க் கண்போர்லவ படுகின்ற ரபோரத ஜு ைடங்கிப் பீலடயது பதோலலந்திடுரை தோரய ! Dr.Girija Narasimhan 28

21 கலஜை ரகாெம் தீரும் வோன்ரதோன்றும் ைின்ைபலைத் ரதோன்றிடுநின் ரைைி வடிவோக முத்தீயில் ஒைிர்கின்ற ரசோதீ ரகோைோகு ைோதோ ம் ஆறதற்கும் ரைலோய்க் பகோண்டிடுைோ யி த்பதட்டோம் இதழ்க்கைலம் தன்ைில் ரைன்லையுடன் நிலலபபறுமுன் "ஸதோ" என்னும் கலலலய பைய்ஞோைத்தோல் கோைம் அவித்லதையல் விட்டுத் தோைறிந்த ஞோைியர்கள் தம்ைைத்ரத ரபோற்றிச் சத்தியைோய் அலலயலலயோய் நித்யசுகம் பபறுவோர். Dr.Girija Narasimhan 29

22 கலமும் ித்திக்கும் என்ைிடத்ரத கருலணவிழி லவத்திடு பவோை ீ எைத்துதித்துப் போடுதற்ரக அடிபயடுத்து நின்று அன்லைரய பவோைிநீ எைத்துதிக்கும் ரபோரத அப்பபோழுரத அரிஹ னும் அயனும்பதோழு ரதத்தும் தன்ைிகரில்லோ நின்றன் தோைிலணகள் கோட்டிச் சோயுஜ்ய பதம் அருளும் தயவுலடய தோரய சின்ையைோய் விைங்குதிரு சிவனுலடய ரதவி சித்துைது லவத்பதைக்ரக அருள்தருவோய் பவோை ீ! Dr.Girija Narasimhan 30

23. ஸர்ெ என் ம்ெத்து ெரும் - கடன் தீரும் உள்ைத்தில் இைம்சிவப்போய் இலங்குகின்றோய் தோரய ! இருநகிலும் முக்கண்ணும் பிலறைதியும் பகோண்டோய் தன்ைிறைோய் பவண்நிறங்பகோள் ஸதோசிவலைக் கூடி தோரயநீ அவனுடலில் இடப்போகம் பபற்றும் பபோன்னுடலில் ஒருபோதி பபற்றடங்கோ ைைத்தோல் பூ ணைோய் சிவனுடலல நீ கவர்ந்தோய் என்ரபன் அன்லையுடன் அப்பனுைோய் ஒருவடிவம் தோங்கி அலைத்துலகம் ஆளுகிறோய் அருளுலடய தோரய ! Dr.Girija Narasimhan 31

24 பூதப் ெிரரத ெி ாசு ெய நிொரைம் அயன்பலடக்க அரிகோப்போன் உருத்தி ரைோ அழிப்போன் அவர்மூவர் தம்லை யுந்தன்னுள் ைலறக்கு ைீ சன் இயன்றிடுதன் னுடலிலையும் ைலறத்திடுவ ைோங்ரக ஏழிபலோழுகும் பகோடிநிகர்நின் புருவபநோடி யலசய நயமுணர்த்தவ் வோலணயிைோல் சோதசிவனும் அந்த நோல்வல யும் ஏவியுயர் நன்லைபுரி கின்றோன் பயன்புரிய யோவல யும் ஏவிகின்ற அன்ைோய் போக்கியரை புரியநின்றன் போர்லவவலி என்ரை? Dr.Girija Narasimhan 32

25 உன்ைத ெதெி கிட்டும் சிவசக்தி நின்னுலடய திருவடிகள் தம்ைில் பசய்கின்ற பூசலைகள் யோவும்மும் மூர்த்தி தவமுலடய சி ங்கைிரல பசய்பூலச யோகும் தோயுந்தன் திருவடிலயத் தோங்கு த்ை பீடச் சுவடருகில் மூவருரை பதோழுரதத்தி நிற்போர் சுடர்சி சில் பூசலையின் ைலர்விழுரை யன்ரறோ சிவசக்தி ஆதோ ம் ஆறுடன்முக் கண்டம் திகழ்கின்ற முக்கி ந்தி ரைைின்றோய் நீரய! Dr.Girija Narasimhan 33

26 அகத்தும் புறத்தும் த்துரு நா ம் அயன்ைோலும் ஊழியதில் அைிழ்ந்தழிந்து ரபோக அண்டத்தில் நைன் அழிய, அைரகசன் அழிய வியைோர்ந்த வோைகத்ரத ஓய்வறியோ வோகி விைங்குகிற இந்தி ைோர் வரிலசயுரை துயில நயைோகும் "ஸதோ" என்னும் கலலயோரல நின்லை நயந்திட்ட ஸதோசிவலை அலணத்பதன்றும் கோத்தோய் தயவுலடயோய் பதிவி லதத் தன்லையிைோய்! நின்றன் தோள்பணிந்த அடிரயலைக் கோத்திடுவோய் தோரய ! Dr.Girija Narasimhan 34

27 ஞாை ித்தி என்னுல கள் அத்தலையும் நின்ஜபரை யோக இயங்கிடுபைன் பசயபலல்லோம் முத்தில பத் தோக உன்லைவலம் வருவபதை என் நலடக ைோக உண்பபதல்லோம் ரவள்வித்தீ ரஹோைஹவிசோக ைன்னுலகில் படுப்பதுரை வணக்கைோய் ஆக ைற்றுள்ை பசயல்யோவும் நின்பூலச யோக அன்லைபயன் ஆவியுட லத்தலையும் ஸதோவில் ஐக்கியைோய் ஆகிவிட அர்ப்பணித்ரதன் இன்ரற. Dr.Girija Narasimhan 35

28 ெிஷெயம் தீரும் போற்கடல் கலடந்ரத அமுதிலைப் பகிர்ந்து பருகயன் முதலிய ரதவர் ரநர்படு மூப்புப் பிணிதுயர் தீர்ந்து நிலலக்கினும் ஊழியில் ைடிவர் தீர்த்தரைோ பகோடிய ஆலகோலத்லதத் தின்றைன் என்ைினும் வோழ்வோன் கோர்த்தடங் கண்ணிநின் கற்புடன் ரதோடும் கோத்தது கண்டலை யன்ரறோ? Dr.Girija Narasimhan 36

29. மூர்க்கனும் ெ மாொன் ரதவிரய நீதோன் ைந்தி த் தவிசில் திருக்பகோலு வைர்ந்துை ரபோது ரதவர்தம் ரதவன் ஸதோசிவன் நின்லைத் ரதடியுன் இருக்லகக்கு வ வும் ரசவடி படோைல் அரி, அயன் முடியும் ரதவர்ரகோன் முடியுதும் ஒதுங்க கூவுரச டியர்தம் கு லதும் ஒலிக்கக் குைரிநீ எழுந்த்பததிர் வருவோய் Dr.Girija Narasimhan 37

30 ததரியம் கிட்டும் ஆதியந்த ைற்றப ம் பபோருைோம் தோரய அழகிநின் ரைைியதில் அணிைோ சித்தி ரசோதிைிகு கி ணங்கள் சூழ்ந்து நிற்கச் ரசவிக்கும் அடியவர்தம் ஆன்ைோ பவன்ரற ஆதிநிலைத் பதோழுரதத்திச் சிந்தித் பதன்றும் அனுபூதி பபற்றசிவ சோயுஜ்ய ரைனும் ரைதிைியில் துரும்பபைரவ ைதித்திடுவோர் அந்த ரைலவல ஊழித்தீ ஆலம்சுற் றோரதோ? Dr.Girija Narasimhan 38

31 ஸர்ெ ெ கரம் ீ அவ வர் நோடும் சித்திலய வழங்க அறுபத்து நோன்கு தந்தி த்தோல் பவபைனும் ப ைன் இவ்வுலக பைங்கும் ப ப்பிரய சிவபைை அைர்ந்தோன் தவைகள் நிைது விருப்பிலை அறிந்த ஸதோசிவம் அறம்பபோருள் இன்பம் குவலயம் தன்ைில் வடுடன் எல்லோம் ீ பகோடுக்கநின் வித்லதலயப் பலடத்தோன் Dr.Girija Narasimhan 39

32 கார்ய ித்தி - தீர்க்காயுள் அன்லைரய கோதிவித்யோ அக்ஷ் ங்க ைோகும் அருளுசிவ பீஜவோக் பவகூட ைோகும் கன்ைி ரலோபோமுத் ோ வித்யோ ைதன்பீஜம் கோை ோஜ கூடபைை ஆக்லஞயிரல ஆடும் தன்னுறுதுர் வோசவித்யோ சக்திகூட ைோகித் தைியோக லலோடத்தில் வியோபித்து நிற்கும் உன்வடிவோம் இவற்ரறோடு புவரைஸ்வரி பீஜம் ஒன்றோக்கிப் ரபோற்றிடுரவோம் ைந்தி ைோம் இஃரத. Dr.Girija Narasimhan 40

33. நிதைத்தது நடக்கும் எங்கணுரை நிலறந்தப ரைஸ்வரிரய தோரய ஈடில்லோ நின்பஞ்ச தசோக்ஷரியின் முன்ைோல் ைங்கைைோய் கோைபீஜம் க்லீம்தன்லை லவத்து ைோபுவரைஸ் வரியுலடய ஹ்ரீம்பீஜத் ரதோடு தங்குைகோ லட்சுைியின் ஸ்ரீம்பீஜம் ரசர்த்து தவச்பசல்வர் எந்நோளும் தை ோைல் ரபோற்றி பபோங்குசிவோக் ைியில்சிந்லத பஜபைோலல பயன்ைப் பூரிப்ரப பநய் யோக்கிப் ரபோற்றுவ ோம் தோரய Dr.Girija Narasimhan 41

34 அருள் ெிளக்கம் செறலாம் சந்தி ன் சூரியனும் இருநகில்க ைோக தோன்பகோண்ட தோரயநீ சிவன் உடல ைோைோய் எந்லதசிவன் ஒன்பபதனும் வியூகைதின் ரூபம் ஈடில்லோ கோலம்குலம் நோைபைோடு ஞோைம் பிந்துகலல நோதம்சித்தம் ஜீவன் என்னும் சிவைில் ரப ழரக நின்னுருலவ ைைக்கண்ணோல் கண்டு அந்த த்தில் நீஅவைோய் அவன் நீயோய் ஆகி ஆைந்த லப வலப வியோைோய் தோரய ! Dr.Girija Narasimhan 42

35 க்ஷயரராகம் ரொகும் ஆக்லஞயிரல ைைதோக விைங்குகின்றோய் தோரய ஆகோசம் விசுத்தியிரல இருப்போயும் நீரய போக்கியைோய் அைோகத்தில் வோயுபவை ஆவோய் போலிக்க ஸ்வோதிஷ்டோை அக்கிைியு ைோைோய் ரதக்கோத நீர்ைணிபூ கத்திைிரல நிலறந்து ரதர்ந்தமூலோ தோ த்தில் நிலைோைோய் தோரய கோக்கின்ற கருலணயதோல் சிவபத்ைி சித்தோய் கோண்பபோருைோய் பிறிதின்றி எங்குநிலற வோைோய் Dr.Girija Narasimhan 43

36 ரகோடிசூர்ய ெியாதிகள் தீரும் சந்தி ரின் ஒைிபயல்லோம் கூட்டக் குலறயில்லோ ஒைிக்கோசி புருவைத்தி தன்ைில் ஆடிவரும் ப ஞ்ரசோதி தன்லை இரு புறமும் அலணத்துைநீ சகுணமுடன் நிர்க்குணமு ைோைோய் ரதடிஅந்த சிவலையோன் பதோழுதிடுரவன் தோரய ரதவோதி ரதவன் அந்த சிவலைஎவ ர னும் நோடியடி பணிந்திடுவோர் முத்தீக்கும் எட்டோ நயைங்கள் கோணோநின் சோயுஜ்யம் பபறுவோர். Dr.Girija Narasimhan 44

37 மருள் நீ ங்கும் சந்தி ைில் நின்பறோைிரும் ைோசக்தி நீயும் தைிப்பரிதி யில்விைங்கும் சிவனுடரை ரசர்ந்து அந்த ைோம் விசுத்தியிரல தில்லலயிரல கூடி ஆைந்தப் பபருபவள்ை ஆதோ ைோைோய் சுந்த ைோய்ப் பைிங்பகன்ைச் சிவனுடரை அன்ைோன் சுயசங்கல் பங்பகோண்ட ரதவிநிலை நோனும் ைந்தி ைோய் ைருள்நீங்க அருள்வழங்கும் தோரய ைோசற்ற ைைத்ரதோடு வணங்குகிரறன் ரபோற்றி. Dr.Girija Narasimhan 45

38 ொலாரிஷ்டம் ரொகும் ஞோைியரின் உைத்தடத்ரத தோைல ரய ைல நல்லைலர் ைக ந்தம் நோடியனு பவித்ரத ஆைந்த ரயோகியரின் ைோைஸ "ஹம்" "ஸ" ஸதிரல எை நீந்துைிரு ஹம்ஸங்கள் தம்ைின் ரைோைபைனும் ரபச்சிைிரல பூத்தபதி பைட்டு முதுைலறகள் ைீ ைோம்சம் சிட்லசஆயுர் ரவதம் ரைைியிரல அைோஹதத்தில் கோைத்தி ரைவும் விலைபிரித்து குணரைோச்சும் அன்ைங்கோள் ரபோற்றி. Dr.Girija Narasimhan 46

39 தீயகைவுகள் தீரும் அக்ைியோம் ஸ்வோதிஷ்டோைத் தோடுகின்ற ருத் ன் அலணயோத கோலோக்ைி அண்ணோைலல யோக நக்கன் நற் றுலணவிநிலை சந்தி கலோ "ஸையோ" நயைறிந்ரத இருவல யும் ரபோற்றிடுரவன் தோரய! திக்பகட்டும் அைல்கக்க உலகபைலோம் எரிய சிவபபருைோன் ரநோக்குலகயில் கருலணநிலற தோரய பக்குவைோய் உன்னுலடய போர்லவயிைோல் உலகம் போலித்துக் குைிர்விக்கும் போர்வதிரய ரபோற்றி ! Dr.Girija Narasimhan 47

40 நல்ல கைவுகள் ரதான்றும் ைணிபூ கத்திைிரல உலறவிடைோய்க் பகோண்டு ைருள் இருட்லட வி ட்டுகின்ற ைின்பைன்று நின்லை தணியோத கோதலுடன் தழுவிஒைி கதுவும் தைி த்தை ஆப ண இந்தி வில்லும் கூடி அணியோகக் பகோண்ட இருள் ஆலைக்கோ ருத் ன் அைல்கக்கும் கதி வைோய் மூவுலகும் எரிக்க பிணிதீர்க்கும் கருலணைலழ பபய்துலலகக் கோக்கும் ரப கிலோண்ரடஸ்வரிரய ஸதோசிவனு ைோைோய். Dr.Girija Narasimhan 48

41 குன்ம ரநாய் தீரும் மூலமுறும் சக்க த்தில் திருநடைம் பசய்யும் மூர்த்தியுட ரைஸையோ எைப்பபயரும் பகோண்டு கோலோ த் திருநடை நவ சங்கள் பபோங்கக் கைித்தோடும் சிவசக்தி கலந்தோடும் அந்த வோலறிவன் தலைப்ரபோற்றி தியோைிப்ரபன் தோரய வல்லவரை ஊழியதில் ைடிந்தவற்லற ைீ ண்டும் மூலபைைக் கருலணயுடன் இருவரும் ரசர்ந்ரத ீ மூவுலகும் பலடத்திடுவர் அம்லையப்பர் நீர . ீ Dr.Girija Narasimhan 49

42 நீ ர்ரராகம் தீரும் இையத்தின் தவைகரை ஈ ோறு கதிர்கள் எந்நோளும் நின்ைருரக இருந்திடரவ விலழந்து சையபைலோம் தவைிருந்து நவ த்திை ைோகித் தங்கையத் தலலமுடியில் ஒைிகதுவ நிற்கும் விைலலநின் திருமுடியில் விைங்குபிலற ைதியும் வியத்தகு பன்ைிறங்கைிரல இந்தி வில்ரலோ என்ை சைரிநிலை அருட்கவிஞர் உருவகிக்கும் ரபோதுன் சந்தி கலல வியக்கோைல் இருப்பபதங்கன் அம்ைோ. Dr.Girija Narasimhan 50

43 ரகட்டது கிதடக்கும் சிவசக்தி கருபநய்தல் ைலர்க்கோடு ைலர்ந்து திகழ்வது ரபோல் நின்கூந்தல் பைன்லையுடன் திகழும் தவச்பசல்வி அக இருலை அகற்றும்தைிக் கோந்தி தலலமுடியும் ஒைிகதுவி திகழ்ந்திடுரை தோரய சிவன் ைகிழும் ஸ்ரீைட்டு வோர்குழலி நின்லை தியோைித்துப் ரபோற்றிடுரவன் சிந்லதநிலற தோரய சுவர்ரலோக கற்பகப்பூ நின்குழலின் ைணத்லதச் சுலவத்திடரவ கூந்தலிரல வந்தைர்ந்த பதன்ரை? Dr.Girija Narasimhan 51

44 கல ெியாதிகளும் தீரும் கோரிருைில் ரதோன்றுகின்ற ைின்ைபலை நின்றன் கைிந்தமுக ைண்டலத்தில் அழகுபவள்ைம்போய வோரிபயை விைங்கிடுசீர் வகுட்டிைது முகப்பில் வட்டோடும் இைங்கதிர்ரபோல் குங்குைரை இலகும் ரபரிருள்தோன் இைங்கதில ச் சிலறப்பிடித்தோற் ரபோல பி ோட்டிநின் சிந்தூ த் திலகமுரை ரதோன்றும் சீரியநற் றிலகமுறும் வகுபடைக்ரக என்றும் திகழ்ரயோக ரக்ஷைத்லத தந்திடுரை தோரய! Dr.Girija Narasimhan 52

45 ச ான்ைது நடக்கும் புன்ைலகரய ைலர்ச்சிபயை முகைலரும் ரதோன்றும் புவலை! நின் பற்கள்பூக் ரகச ங்க ைோகும் அன்லை அவ் வைங்கலைரய எரித்தசிவன் கண்கள் ஆங்குலவி ரதை ீக்கள் எைையங்கி நிற்கும் பசன்ைியிரல சுருண்டுைது பநற்றியிரல தவழும் திருவைகம் சிறுவண்டின் கூட்டபைைத் ரதோன்றும் என்ரைநின் திருமுகந்தோன் தோைல லய விஞ்சி இன்ைணமும் அருைமுதும் பபற்பறோைிரு ைம்ைோ! Dr.Girija Narasimhan 53

46 இலட் ிய ித்தி ைைைடங்க ரயோகியர்நின் பநற்றியிைம் பிலறலய ைைத்திைிரல தியோைித்து நித்யசுகம் பபறுவோர் கைிவுலடய தோரயநின் பநற்றியிைம் பிலறலயக் கண்டுபவட்கிக் கிரீடத்தில் பிலறைதியும் அங்ரக இைிக்கீ ரழ ரநோக்க அஞ்சி ஊர்த்துவமுக ைோைோன் எழில்வடிரவ நின் பநற்றி சந்தி கலல என்ரபன் ைைத்திைிரல பிலறைதிகள் ஒருமுகரை ஆக்கி ைகிழ்வுடரை முழுைதிலயத் பதோழுதிடுரவன் தோரய. Dr.Girija Narasimhan 54

47 கல ரதெரும் ெ மாெர் உலகத்ரதோர் பயம்நீக்கும் உலையவரை நின்றன் உயர்புருவ முலைஇ ண்டும் அரதோமுகரை ரநோக்கும் இலகுதிரு கண்விழியோம் வண்டுகரை ரசர்ந்து இலணத்தவில்லின் நோண்கயிறோய் இலகுகின்ற தம்ைோ! துலக்கமுறும் நோசியதும் திலதைிடும் வலைவும் சுடர்பநற்றி நடுவதைில் வி ல்களுரை ைடங்கிக் கலக்கைிலோ அைங்கைிடக் க ந்தைிரல ரதோன்றும் கரும்புவில்ரலோ எைையங்கிக் கோண்கின்ரறன் தோரய! Dr.Girija Narasimhan 55

48 நெநாயகர் ரதாஷம் தீரும் கோலத்லத பவன்றவரை! கருலணநிலற தோரய கண்மூன்று பகோண்டவரை! கோசிைியில் நின்றன் ரகோலவலக் கண்ணதுதோன் ஆதவைின் ரதோற்றம் பகோண்டதைோல் பகபலைரவ ரதோன்றுகின்ற தம்ைோ! ஆலவட்டம் ரபோல்சுழலும் இடக்கண்ரணோ இங்ரக ஆைந்த ைதிபயைரவ இ வதலைத் ரதோற்றச் சீலப்பபோற்றோைல யோய் திகழபநற்றிக் கண்ணும் பசக்க ந்தி வோைபைைத் ரதோன்றுகிற தம்ைோ! Dr.Girija Narasimhan 56

49 புததயல் கிட்டும் ைங்கைைோய் ஒைிகதுவும் ைரகஸ்வரிநின் கண்கள் ைலர்க்குவலை கற்பிக்கக் குவலைவலு விழக்கும் சங்கரிநீ ஆங்கோங்ரக தோன் நிலறந்த ரகோலத் தைிப்போர்லவ எண்நக ப் பபயர்கைிரல இலகும் துங்கமுறும் விசோலநற் கல்யோணி அரயோத்யோ சுடர்தோ ோ சீர்ைது ோ ரபோகவதி அவந்தி சிங்கநிகரும் விஜயோ எைவிைங்கும் நக ோய்ச் சீர்பபற்று நீண்டகன்று திகழ்வது நின்போர்லவ. Dr.Girija Narasimhan 57

50 அம்தம ரநாய் தீரும் கவிஞர்கைின் உைமுருக்கும் கோவியப்பூங் பகோத்தின் கைிரதலை அருந்தும் நின் கோதுகளும் அந்தச் பசவிகலைரய பிரியோைல் நவ சங்கள் பகோஞ்சத் திகழ்பசவியின் ைதுஅருந்த இச்லசைிகக் பகோண்டு உவப்புடரை வண்டுகள்ரபோல் பசவிவல க்கும் பசன்ரற உலோவி ல் கண்டசுடர் பநற்றிவிழி தோனும் தவிப்புடரை சிைைிகரவ சீறிக்கைல் பபோங்கத் தகதபகைச் பசம்பிழம்போய்த் திகழ்கிறரத அம்ைோ! Dr.Girija Narasimhan 58

51 சிங்கோ கலரும் ெ மாெர் ஸம்சிவலை நீரநோக்கத் ரதோன்றும் சிவசக்தி போபிகலை அருவருக்கும் ரநோக்கும் கங்லகயிலைக் கடுகடுத்தும் கோரைசன் பநற்றிக் கண்ணிலைரய ஆச்சர்யம் பகோண்டுவக்கும் ரநோக்கும் சங்லகயுடன் அ வணிலய ரநோக்கும்நின் போர்லவத் தோைல ரபோல் சிவப்போக வ ீ ஸம் துலங்கும் ைங்லகயல ப் பரிகசித்தும் லைந்தன் என்ரைல் கருலண லவத்துவிழி ரநோக்குகின்றோய் லவயகத்தின் தோரய. Dr.Girija Narasimhan 59

52 கண்களதுரநாய் தீரும் இைவோைின் தவைகரை! நிைதுதிருக் கண்கள் இைியபசவி வல நீண்ட இயல்புடரை அலையக் குைரிநீன் புருவையிர் குலவுகின்ற வில்லின் பகோண்டநோண் கயிறதைில் இறகதலை ஒப்பும் விைலலரய ! பு பைரித்த சிவனுலடய ைைத்தில் விைங்குகின்ற சோந்தி ஸம் நிலலகுலலயச் பசய்யச் சைரிநீ கண்வில்லோல் கோைைது வில்லலச் சைைோக்க நடிப்பதுரபோல் ரதோன்றுகின்ற தம்ைோ! Dr.Girija Narasimhan 60

53 ரதெியின் கருதைதயப்செற அழகுக்ரக அழகுபசய அன்லைநின் இலையில் அணிபசய்யும் மூவர்ண இலைலையும் தோரய சுழலுகின்ற பி ையத்ரத மூம்மூர்த்தி களுரை துஞ்சலும்பின் ரதோன்றுவதும் படம்பிடித்துக் கோட்டும் விழிக்குைத்தின் ஓ த்ரத முக்குணங்கள் ரதங்கி வியனுலகின் முத்பதோழிலலப் போர்லவயிைோல் கோட்டும் குழகைிகு போர்லவயிைோல் குவலயத்லத நீரய குணம்மூன்று தரித்தருள்பகோண் டியக்குகிறோய் தோரய. Dr.Girija Narasimhan 61

54 மர்மஸ்தாை ரநாய்தீரும் பசுபதிலய உைக்ரகோவில் பதியலவத்த உலைரய பரிசுத்த தலயயினுக்ரக உரியவளும் நீரய கசிந்துருகும் கருலணயது கருப்புடரை சிவப்பு கைகபவள்லை நிறங்கைிரல கண்ைலரில் இருந்து திலசதிரும்பிச் ரசோணபத் ோ கங்லகபயோடு யமுலை சு நதிகள் சங்கைைோய் இலங்குகின்ற தம்ைோ நசித்திட எம்போவபைலோம், புைிதபைலை ஆக்க நதிகபைைப் பி வகித்தோய் கருலணபவள்ைம் நீரய. Dr.Girija Narasimhan 62

55 அண்டரராகம் தீரும் இலையோத கண்பலடத்த என்ைம்லை நின்தன் இலைப்பிைிரல அழிவுடரை பலடப்புமுடன் நிகழ அலைந்திட்ட கோ ணத்லத அன்லைநீ யறிந்ரத அகிலத்லதக் கோப்பதற்கோய் இலைக்கோைல் நின்ரற எலைக்கோக்க அருட்போர்லவ கருலணயிைோல் பகோண்டு எக்கோலும் இலைக்கோைல் எழில்தபசு பசய்யும் உலையவரை, மூவுலகும் விழிகைிைோல் கோக்கும் ஓம்சக்தி இலைமூடோ உண்லையிது வோரைோ ! Dr.Girija Narasimhan 63

56 ததடகள் தீரும் பைதுவோகச் பசவியருரக நின்ைிலையோ விழிகள் ரைவுவதோல் தலைப்பற்றிக் ரகோளுல க்கு பைன்று ைதுல ப்பபோற் றைல ப்பூங் குைத்திலுறு ைிலையோ ைதர்விழிைீ ன் கன்ைியர்கள் அச்சமுற்று ைலறவர் கதிர்பபோங்கும் ஒைித்திருவும் அறிதுயில் நீ புரியின் கருங்குவலை ைலர்தோங்கிக் கோலலவரும் ரபோதில் புதுைலர்ரபோல் விரிவுறுநின் கண்ைலரில் உற்றுப் புவைத்திற் பகோைிரசர்க்கும் புதுலைபயன்ை தோரய Dr.Girija Narasimhan 64

57 துன்பம் துய ம் தீரும் பநடிதோகிச் சிறிது அலர்ந்த நீரலோத்பல ைலர நிலைவுறுத்தும் நின்விழியோல் பநடுந்பதோலலவில் தைித்து பகோடியதுயர் வறுலையிைோல் வோடும் எைிரயோலைக் குைிர்விக்கக் கருலணைலழ பபய்திடுவோய் தோரய! முடிைதிதோன் கோைகத்தும் பபோற்ரகோவில் ைீ தும் முழுநிலறவோய் ஒருசைைோய் ஒைிவசல் ரபோல ீ அடியவர்க்கு வற்றோரத அருள்சு க்கும் தோரய அருள்விழியில் யோன் உவப்ப என்போரல ரநோக்கோய் Dr.Girija Narasimhan 65

58 உடல் உொதத நீ ங்கும் ைலலய சன் ைடக்பகோடிரய வலைந்த நின்றன் பபோட்டு வலைபசவிக்கும் கண்களுக்கும் இலடபோை ீ யோகும் சிலலைதைன் பதோடுத்த எழில் சிலலயதலை பயோப்பத் திகழ்ந்துபநடுங் கண்கைிரல கலடப்போர்லவ தோனும் பதோலலதூ ம் அம்பிலைப்ரபோல் பசல்கிறது தோரய பதோடுைதைன் சிலலக்கலசயோக் கோரைசன் தோனும் நிலலகுலலந்து நின் ரநோக்கோல் கோைியுரை யோைோன் நிலையண்டி வந்த என்லை பநருங்கிடுரைோ கோைம்? Dr.Girija Narasimhan 66

59 ெறு செறலாம் ீ திரிபு த்லதச் சுட்படரிக்கப் ப சிவைோர் அன்று திங்கலையும் ைதியிலையும் ரதர்க்கோல்கள் ஆக்கி விரிபுவிலய தைோக்கிப் ரபோர் பசய்து பவன்றோர் விைலலைரய தோபைதிர்க்கும் சிலலைதைன் ரதர ோ ! பரிவுலடய நின்முகைோய் திகழ்கின்ற தம்ைோ ! போங்குடன் நின் தோடங்கம் கன்ைைதில் ைின்ைத் தரித்தைதன் ரதரினுக்கு நோலுசக்க தோரயநின் ைோகித் ஸ்ரீசக்க ம் திகழ்கின்ற தம்ைோ! Dr.Girija Narasimhan 67

60 ஊதமயும் ரெசும் -- ச ால் ெலிதம் அைிர்தஸம் ரபோல் இைிக்கும் நிைது திருவோக்கின் அற்புதைோம் நோதைலதச் பசவியதைில் ைோந்த விைிதபைோடு வோணியவள் வோய்திறவோ திருந்து வலணயிலை ைீ ட்டோைல் பைய்ைறந்து நின்று ீ குமுதபைோழி ரகட்டவளும் தலலயலசக்கும் ரபோது குலழக்கோதின் குண்டலங்கள் ஜணஜணபவன்பறோலித்ரத அைிர்தபைோழி தைக்கிலசந்ரத எதிப ோலிப்ப பதோக்கும் அன்லைநின் வோக்கிைிலை யோனுல க்கப் ரபோரைோ ! Dr.Girija Narasimhan 68

61 மைம் ெ ப்ெடும் -- திரு ர ரும் இைவோைின் குலக்பகோடிரய ஈஸ்வரிரய நின்றன் எழில்தவழும் நோசிலகதோன் மூங்கிலலப்ரபோல் இலகும் கைகைக்கும் பைன்கோற்லற உள்வோங்கிக் கும்பிக் கழற்றிவிடப் பிங்கலைதோன் முத்பதோன்லற அள்ைி அலைதிபயோடு வருலகயிைில் ஆங்கந்த முத்தும் அன்லைநிலைப் பிரியைை ைின்றிபவைித் தங்கும் சைிக்லஞயிது தோன் அறிந்துன் மூக்குத்தி தோனும் தைித்திலங்கும் சத்தியத்லதத் தியோைித்ரதன் தோரய ! Dr.Girija Narasimhan 69

62 நல்ல நித்திதர ெரும் -- சஜயம் ெரும் முத்பதோத்த பல்வரிலச மூடிநிற்கும் அத ம் ரைவிநிற்கும் எழிற்சிவப்பிற் கீ டிலணயும் ஏது? பகோத்துநற் பவைபைனும் பகோடியதற்ரகோ புவியில் பகோஞ்சுகைி தோைிருந்தோல் உவைிக்கக் கூடும் சுத்தபவண்லையோகி நின்றன் ரதோட்டிைிரல இலகும் சூரியைின் சுடர்பட்ரட பகோவ்லவக்கைி சிவக்கும் நத்தியலத உவைித்தோல் நோணித்தலல கவிழ்ந்து நழுவோைல் எப்படித்தோன் தலலநிைிரும் அம்ைோ ! Dr.Girija Narasimhan 70

63 ஸர்ெ ஜைமும் ெ ியமாெர் முழுைதிலய நிகர்த்தநின் முகைதைில் பபோங்கும் முல்லலபயோத்த புன்ைலகயில் பி வகிக்கும் அமுதம் தழுதழுக்க ைோந்துகின்ற சரகோ ங்கள் எல்லோம் தைித்தைிக்கும் இன்சுலவயோல் திகட்டிடவும் அலவகள் விழுைிநிற்கும் ரவட்லகயிைோல் ரைலுைலத ைோந்த ரவரறோன்று ைோற்றறிய ரவண்டியங்கு வோைில் கழிவுநீர் புைிப்புடரை விண்பவைியில் தூவும் கலலைதியின் கி ணைலத ைோந்துகின்ற தம்ைோ ! Dr.Girija Narasimhan 71

64 வோணியின் நல்லருள் வரும் எம்பபருைோன் கோரைசன் குணநலலை பயன்றும் இலடவிடோ துன் நோவும் ஜபிப்பதைோல் தோரய பசம்பருத்திப் பூபவோத்துச் பசபித்ததிரு 'நோவும் பசக்கப ைத் தோன்சிவந்து திகழ்கின்ற தம்ைோ ! அம்பைன்னும் ஒலிஉதவி நோவதைில் வதியும் அழகுபவள்லை ஸ்படிகபைைத் திகழும்கலல வோணி தம்முலடய நோவதைில் வதிவதைோல் தோ

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

அழகு ரஸனையே அதற்குப் பலனும் : ( தெய்வத்தின் குரல் - ஆறாம் ...

அழகு ரஸனையே அதற்குப் பலனும் . சிவானந்த வெள்ளம் ...
Read more

வெள்ளம் - வாழ்க்கை கவிதை

வெள்ளம்" வெள்ளம் " தென்னம் பாளை தின்னுது துள்ளும் வாளை
Read more

வெள்ளமோ வெள்ளம் (3) - Google Groups

வெள்ளமோ வெள்ளம் (3) ... "கொள்ளை"அழகு தான். ரியல் எஸ்டேட் ...
Read more

Re: சந்த வசந்தக் கவியரங்கம்- 42 தலைப்பு: வெள்ளம் அளித்த ...

... வெள்ளம் ... எடுத்துரைத்த பாடலின் முடிவுரை அழகு!
Read more

சௌந்தரிய லகரி - தமிழ் விக்கிப்பீடியா

... (அழகு வெள்ளம்). இதனை மொழிபெயர்த்து வீரை கவிராச பண்டிதர் ...
Read more

வெள்ளம் News - வெள்ளம் Latest news on tamil.boldsky.com

வெள்ளம் News - Get List of Updates on வெள்ளம் news வெள்ளம் breaking news and வெள்ளம் current news ...
Read more

அம்பள்:அழகு - அன்புகளின் முழுமை : ( தெய்வத்தின் குரல் ...

அம்பாள் : அழகு - அன்புகளின் முழுமை . அம்பாள் எப்படிப்பட்டவள்?
Read more

Tamil Cinema News & Tamil Movie News - Kollywood News ...

Tamil Cinema News & Tamil Movie News - Kollywood News - Kollywood Tamil News - Event News in Tamil
Read more

Hello tholi|varamalar|siruvarmalar|computer malar|velai ...

ரோஜா மலர்ந்து விரிந்தால் தான் அழகு! பெண்கள் மகத்தானவர்கள்.
Read more