แนวข้อสอบกพ วิชาภาษาไทย-ความเข้าใจภาษาฯ

67 %
33 %
Information about แนวข้อสอบกพ วิชาภาษาไทย-ความเข้าใจภาษาฯ
Education

Published on March 6, 2014

Author: valrom

Source: slideshare.net

Description

http://pun2013.bth.cc/

แนวข้ อสอบกพ วิชาภาษาไทย ความเข้ าใจภาษา ความสามารถในการอ่านและการทาความเข้ าใจกับบทความ ข้อ 1. ข้อความใดเป็ นลาดับที่ 2 1. และตกเป็ นระยะเวลานานติดต่อกัน 2. พายุหมุนในโซนร้อนนับว่าเป็ นตัวการสาคัญ 3. ทาให้แผ่นดินได้รับความชุ่มชื้นทัวไป ่ 4. ที่ทาให้เกิดฝนตกแผ่เป็ นบริ เวณกว้าง ข้อ 2. ข้อความใดเป็ นลาดับที่ 3 1. ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 2. กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3. คณะรัฐมนตรี อนุมติการทาความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือการทูต ั 4. และความตกลงยกเว้นหนังสือเดินทางทูตและราชการกับบราซิลและอาเจน ติน่า ข้อ 3. ข้อความใดเป็ นลาดับที่ 3 1. โดยให้ภาคเอกชนเป็ นแกนนาในการจัดตั้งบริ ษท ั 2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่ วมถือหุนเพื่อดาเนินการ ้ 3. เนื่องจากมีความพร้อมอยูแล้ว ่ 4. บริ ษทบริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากัด ั ข้อ 4. ข้อความใดเป็ นลาดับที่ 3 1. กาหนดไว้เป็ นอีกส่วนหนึ่งที่ชดเจน ั 2. มีสอนกันอยูทวไปไม่เฉพาะแต่พระพุทธศาสนา ่ ั่ 3. การสอนให้ละเว้นความชัวและให้ทาความดี ่

4. แต่การสอนให้ชาระจิตใจให้สะอาดทางพระพุทธศาสนา ข้อ 5. ข้อความใดเป็ นลาดับที่ 3 1. เข้าในจานแม่เหล็กชนิดแข็ง 2. ประเทศไทยได้ทางานสาคัญเป็ นประเทศแรกในโลก 3. เพื่อนาเข้าคอมพิวเตอร์ต้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ั 4. ที่ได้นาข้อความในพระไตรปิ ฎกทั้ง 45 เล่ม คาสัง ให้อ่านและทาความเข้าใจกับบทความหรื อข้อความที่กาหนดให้ แล้ตอบคาถามที่ตามมา ่ ข้อ 6. กรมการค้าภายในเชื่อว่าภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตครั้งนี้คงจะไม่กระทบกระเทือน ประชาชน ผูบริ โภคมากนัก เพราะปริ มาณน้ ามันพืชที่มีอยูในสต๊อกในขณะนี้ยงมีพอเพียงกับค วามต้องการในประเทศ ้ ่ ั ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 1. ปริ มาณน้ ามันพืชในอนาคตจะลดลง 2. ความต้องการน้ ามันพืชในประเทศมีไม่มากนัก 3. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ ามันพืชกาลังขาดแคลน 4. กรมการค้าภายในมีหน้าที่สารวจตลาดน้ ามันพืช ข้อ 7. ประเทศที่มีประชาชนด้อยการศึกษานิยมใช้วิธีเลือกผูแทนไปอ อกความเห็นในสภาแต่ประเทศที่เจริ ญที่ ้ พลเมืองมีการศึกษานั้นยังน ิิยมให้ประชาชนแสดงประชามติตดสินใจในปั ญหาสาคัญ ั ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 1. ประเทศที่มีพลเมืองมีการศึกษาจะไม่มการเลือกผูแทน ี ้ 2. ประเทศที่ประชาชนด้อยการศึกษาจะใช้วิธีการแสดงประชามติไม่ได้ 3. ในการตัดสินปัญหาบางเรื่ องประชามติดีกว่าการให้ผแทนออกเสียง ู้ 4. พลเมืองที่มีการศึกษาดีจะแสดงความคิดเห็นได้ดีกว่าผูแทนที่ออก ความคิดเห็นในสภา ้

ข้อ 8. สาเหตุของการเกิดนิ่วเป็ นเรื่ องที่ยงไม่มีใครสามารถบอกได้แน่น อนว่าอะไรเป็ นสาเหตุที่แท้จริ ง เท่าที่พบ ั พอบอกได้ว่าอะไรบ้างที่อาจจะเป็ นสาเหตุส่งเสริ มทาให้เ กิดนิ่วได้ ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 1. นิ่วไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ 2. สาเหตุของการเกิดนิ่วเท่าที่พบนั้นเป็ นสาเหตุที่แท้จริ ง 3. สาเหตุที่ส่งเสริ มทาให้เกิดนิ่วนั้นยังไม่มีใครบอกได้แน่นอน 4. สิ่งที่เป็ นสาเหตุส่งเสริ มทาให้เกิดนิ่วเสมอ ข้อ 9. จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน ให้ถือเขตจังหวัดเป็ นเขตเลือกตั้ง ้ ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 1. แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได้ไม่นอยกว่า 3 คน ้ ้ 2. แต่ละจังหวัดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน ้ 3. จังหวัดที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน ให้มีเขตเลือกตั้งเดียว ้ 4. จานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ้ ข้อ 10. เท่าที่ผานมาในอดีตนั้นหนังสือภาพสาหรับเด็กที่ผลิตและเขียนโด ยคนไทยมีนอยมากจะมีอยูบางก็เป็ น ่ ้ ่ ้ ประเภทการ์ตูนซึ่งมีเนื้อหาไ ม่เหมาะสมกับวัยเด็ก ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 1. ในอดีตที่ผานมาไม่มีหนังสือการ์ตนที่เขียนโดยคนไทย ่ ู 2. หนังสือภาพสาหรับเด็กที่ไม่ใช่การ์ตนยังไม่เคยมีคนไทยผลิต ู 3. หนังสือที่ผลิตสาหรับเด็กเรี ยกว่าหนังสือการ์ตูน 4. คนไทยส่วนใหญ่ผลิตหนังสือภาพสาหรับเด็ก

แนวข้ อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ความเข้ าใจภาษา ความสามารถในการอ่านและการทาความเข้ าใจกับบทความ ข้อ 1 - 4 ข้อ 2 - 2 ข้อ 3 - 1 ข้อ 4 - 4 ข้อ 5 - 1 ข้อ 6 - 3 ข้อ 7 - 4 ข้อ 8 - 1 ข้อ 9 - 3 ข้อ 10 - 3

Add a comment

Related presentations

Related pages

แนวข้อสอบกพ วิชาภาษาไทย-ความเข้าใจภาษาฯ

แนวข้อสอบกพ วิชาภาษาไทย-ความเข้าใจภาษาฯ
Read more

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษาฯ

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบกพ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษาฯ ...
Read more

แจก แนวข้อสอบ กพ - gat pat 60 รับตรง 60 แนวข้อสอบ กพ ...

... กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษาฯ ...
Read more

รวมแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของก.พ. และส่วน ...

... บกพ วิชาภาษาไทย-ความเข้าใจภาษาฯ. ... แนวข้อสอบกพ ...
Read more