การวิเคราะห์วรรณคดี "รำพึงในป่าช้า"

43 %
57 %
Information about การวิเคราะห์วรรณคดี "รำพึงในป่าช้า"
Education

Published on February 24, 2014

Author: Songsak1

Source: slideshare.net

การวิเคราะห์ วรรณคดี วิชา ภาษาไทย รหัส ท ๒๒๑๐๒ ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ครูสุจิฬา ไก่ แก้ ว

กลอนดอกสร้อย “รำพึงในป่ ำช้ำ”

๑. ผู้แต่ งกลอนดอกสร้ อยราพึงในป่ าช้ าคือใคร เลขที่ ๕ คา ตอบ พระยาอุปกิตศิลปสาร ๒. มีนามเดิมว่ าอย่ างไร เลขที่ ๒๐ คาตอบ นิ่ม กาญจนชีวะ

๓. พระยาอุปกิตศิลปสาร ได้ ประพันธ์ จากต้ นฉบับแปลของใคร เลขที่ ๒๙ คาตอบ เสฐียรโกเศศ ๔. เสถียรโกเศศ แปลมาจากต้ นฉบับของใคร เลขที่ ๑ ทอมมัส เกรย์ (Thormas Gray) กวีนิพนธ์ เรื่อง Elegy Writen in a Country Churchyard

๕. ผู้แต่ งมีวตถุประสงค์ ในการแต่ งเพืออะไร ั ่ เลขที่ ๑๔ คาตอบ มุ่งแสดงความจริงเกียวกับชีวต ่ ิ โดยเสนอแนวคิดหลักว่ า มนุษย์ ทุกผู้ทานามไม่ ว่าจะเป็ น บุคคลสาคัญหรือสามัญชนไม่ มีผู้ใดหลีกหนีความตายไปได้

๖. “ราพึงในป่ าช้ า” มีลกษณะการแต่ งอย่ างไร ั เลขที่ ๓ คาตอบ กลอนดอกสร้ อย ๗. กลอนกลอนดอกสร้ อย มีลกษณะทีต่างจากกลอนสุ ภาพอย่ างไรบ้ าง ั ่ เลขที่ ๓๐ -กลอนดอกสร้อยวรรคที่ ๑ มี ๔ คำ คำที่ ๒ เป็ น เอ๋ ย.. เช่น วังเอยวังเวง - กลอนดอกสร้อย ๑ บทมี ๘ วรรค - กลอนดอกสร้อยต้องจบด้วยคำว่ำ เอย

“วังเอ๋ยวังเวง ฝูงวัวควายผ้ ายลาทิวากาล ชาวนาเหนื่อยอ่อนต่ างจรกลับ ทิงทุ่งให้ มืดมัวทัวมณฑล ้ ่ หง่ างเหง่ งยาคาระฆังขาน ่ ่ ค่ อยค่ อยผ่ านท้ องทุ่งมุ่งถิ่นตน ตะวันลับอับแสงทุกแห่ งหน และทิงตนตูเปลียวอยู่เดียวดาย” ้ ่ ๘. คาประพันธ์ บทนีให้ ความรู้ สึกใด ้ เลขที่ ๓๔ มากทีสุด ่ ก. หม่ นหมอง ข. หวาดกลัว ค. เศร้ าหมอง ง. ว้ าเหว่ เดียวดาย คาตอบ ง.

“วังเอ๋ยวังเวง ฝูงวัวควายผ้ ายลาทิวากาล ชาวนาเหนื่อยอ่อนต่ างจรกลับ ทิงทุ่งให้ มืดมัวทัวมณฑล ้ ่ หง่ างเหง่ งยาคาระฆังขาน ่ ่ ค่ อยค่ อยผ่ านท้ องทุ่งมุ่งถิ่นตน ตะวันลับอับแสงทุกแห่ งหน และทิงตนตูเปลียวอยู่เดียวดาย” ้ ่ ๙. โวหารภาพพจน์ ทปรากฏ คืออะไร ี่ เลขที่ ๑๖ คาตอบ โวหารสั ทพจน์ หง่ างเหง่ ง ๑๐. “ผ้ าย” มีความหมายว่ าอะไร คาตอบ เคลือนที่ ่ เลขที่ ๑๔ ๑๑. ทิวากาล มีความหมายว่ าอะไร เลขที่ ๒๓ คาตอบ เวลากลางวัน

“ศพเอ๋ ยศพสูง เป็ นเครื่ องจูงจิตใจให้เลื่อมใสศำนต์ จำรึ กคำสำนวนชวนสักกำร ผิดกับฐำนชำวนำคนสำมัญ ็ ซึ่งอย่ำงดีกมีกวีเถื่อน จำรึ กชื่อปี เดือนวันดับขันธ์ อุทิศสิ่ งที่สร้ำงตำมทำงธรรม์ ของผูน้ นผูน้ ีแก่ผเี อย” ้ ั ้ ๑๒. คาประพันธ์ นีใช้ คาเปรียบตรงตามสานวนไทยว่าอย่ างไร ้ ก. เศรษฐีขาดไฟ ข. ยามจนคนดูหมิ่น ค. คนยากว่ าผี ผู้ดีว่าศพ ง. คบคนจร นอนหมอนหมิ่น ๑๓. “กวีเถื่อน” หมายความว่ าอย่ างไร หรือหมายถึงใคร คาตอบ กวีนิรนาม เลขที่ ๘ เลขที่ ๒๘

ห่ วงเอ๋ยห่ วงอะไร ไม่ ยงใหญ่ เท่ าห่ วงดวงชี วต ิ่ ิ แม้ คนลืมสิ่ งใดได้ สนิท ก็ยงคิดขึนได้ เมื่อใกล้ตาย ั ้ ใครจะยอมละทิงซึ่งสิ่ งสุ ข ้ เคยเป็ นทุกข์ ห่วงใยเสี ยได้ ง่าย ใครจะยอมละแดนแสนสบาย ๑๔. คาประพันธ์ นีมีกบท ้ ี่ เลขที่ ๓๑ โดยไม่ ชายตาใฝ่ อาลัยเอย. คาตอบ ๑ บท ๑๕. กลอนดอกสร้ อยบทนีมีคุณค่ าด้ านวรรณศิลป์ ทีชัดเจนเรื่องใด ้ ่ คาตอบ คาถามเชิงวรรณศิลป์ เลขที่ ๑๘ ๑๖. สิ่ งทีมนุษย์ ห่วงกังวลมากทีสุดคือสิ่ งใด ่ ่ เลขที่ ๒๕ คาตอบ ความตาย

ห่ วงเอ๋ยห่ วงอะไร แม้ คนลืมสิ่ งใดได้ สนิท ใครจะยอมละทิงซึ่งสิ่ งสุ ข ้ ใครจะยอมละแดนแสนสบาย ไม่ ยงใหญ่ เท่ าห่ วงดวงชีวต ิ่ ิ ก็ยงคิดขึนได้ เมือใกล้ตาย ั ้ ่ เคยเป็ นทุกข์ ห่วงใยเสี ยได้ ง่าย โดยไม่ ชายตาใฝ่ อาลัยเอย. ๑๗. คาซ้ อนที่ปรากฏในคาประพันธ์ ข้างต้ นคือคาใด เลขที่ ๑๒ คาตอบ ละทิง ้

ห่ างเอ๋ ยห่ างไกล ห่ างจากพวกมักใหญ่ ฝักใฝ่ หา แต่ สิ่งซึ่งเหลวไหลใส่ อาตมา ความมักน้ อยชาวนาไม่ น้อมไป เพือนรักษาความสราญฐานวิเวก ร่ มเชื้อเฉกหุบเขาลาเนาไศล ่ สั นโดษดับฟุ้ งซ่ านทะยานใจ ตามวิสัยชาวนาเย็นกว่ า เอย. ๑๘. จากคากลอนที่ ๓ และ ๔ ...... ชาวนาได้ รับการยกย่ องสรรเสริญในเรื่องใดมากที่สุด เลขที่ ๔ คาตอบ ความสั นโดษ ๑๙. “ไศล” หมายความว่ าอะไร เลขที่ ๓๓ คาตอบ ภูเขา

“ เพื่อนรักษำควำมสรำญฐำนวิเวก สันโดษดับฟุ้ งซ่ำนทะยำนใจ ๒๐. “เชื้อ” แปลว่ าอะไร เลขที่ ๒๒ ร่ มเชื้อเฉกหุบเขำลำเนำไศล ตำมวิสัยชำวนำเย็นกว่ำเอย” คาตอบ เย็น ร่ ม ชื้น หมดเอ๋ยหมดห่ วง ถึงลมเช้ าชวยชื่นรื่นสบาย อยู่ตามโรงมุงฟางข้ างข้ างนั้น โอ้เหมือนปลุกร่ างกายนอนรายเรียง หมดดวงวิญญาณลาญสลาย เตือนนกแอ่นลมผายแผดสาเนียง ทั้งไก่ขันแข่ งดุเหว่ าระเร้ าเสี ยง พ้นสาเนียงทีจะปลุกให้ ลุก เอย. ่ ๒๑. คาประพันธ์ ข้างต้ นบาทใดมีอุปมาโวหาร คาตอบ บาทที่ ๔ เลขที่ ๓๐

“ ต้ นเอ๋ยต้ นไทร และต้ นโพธิ์พ่มแจ้ แผ่ ฉายา ุ ล้วนร่ างคนในเขตประเทศนี้ แห่ งหลุมลึกลานสลดระทดใจ สู งใหญ่ รากย้ อยห้ อยระย้ า มีเนินหญ้ าใต้ ต้นเกลือนกล่นไป ่ ดุษณีนอนราย ณ ภายใต้ เรายิงใกล้หลุมนั้นทุกวันเอย” ่ ๒๒. คาประพันธ์ ข้างต้ น บาทใดสอนให้ ปลงตก เลขที่ ๖ คาตอบ บาทที่ ๔

“ กองเอ๋ยกองข้ าว เกิดเพราะการเก็บเกียวด้ วยเคียวใคร ่ เช้ าก็ขับโคกระบือถือคันไถ ยึดหางยามยักไปตามใจจินต์ กองสู งราวโรงนายิงน่ าใคร่ ่ ใครเล่าไถคราดพืนฟื้ นแผ่นดิน ้ สาราญใจตามเขตประเทศถิ่น หางยามผินตามใจเพราะใครเอย” ๒๓. “หางยาม” หมายถึงอะไร เลขที่ ๑๓ คาตอบ หางไถตอนทีมือถือ ่ ๒๔. วรรคที่ ๔ สะท้ อนคุณค่ าเชิงวรรณศิลป์ ด้ านใด เลขที่ ๒ คาตอบ คาถามเชิงวรรณศิลป์

๒๕. จากบท “กองเอ๋ยกองข้ าว” สะท้ อนสั งคมในยุคนั้นอย่ างไร เลขที่ ๑๗ ประชาชนมีอาชีพทานาซึ่งยังต้ องใช้ วัว ควายในการไถนา “ สกุลเอ๋ยสกุลสู ง อานาจนาความสง่ าอ่าอินทรีย์ ชักจูงจิตฟูชูศักดิ์ศรี ความงามนาให้ มีไมตรีกน” ั ๒๖. “อินทรีย์” แปลว่ าอะไร เลขที่ ๑๑ คาตอบ ร่ างกาย

“ ทอดเอ๋ยทอดทิง ้ ยามหนาวผิงไฟล้อมอยู่พร้ อมหน้ า ทิงเพือนยากแม่ เหย้ าหาข้ าวปลา ้ ่ ทิงทั้งหนูน้อยน้ อยร่ อยร่ อยรับ ้ เข้ ากอดคอฉอเลาะเสนาะกรรณ ทุกเวลาเช้ าเย็นเป็ นนิรันดร์ เห็นพ่อกลับปลืมเปรมเกษมสั นต์ ้ สารพันทอดทิงทุกสิ่ ง เอย.” ้ ๒๗. ให้ คุณค่ าด้ านสั งคมอย่ างไรบ้ าง เลขที่ ๓๕ การดูแลสุ ขภาพเวลาหนาวด้ วยการผิงไฟ เลขที่ ๒๖ แม่ มีหน้ าทีดูแลเรื่องอาหารการกิน ่

๒๘. คุณค่ าด้ านภาษาทีปรากฏชัดเจนคืออะไร ่ เลขที่ ๙ การเล่นเสี ยงสั มผัสสระ (สระออ แม่ เกย ), เล่นคาซ้า “น้ อยน้ อยร่ อยร่ อย” ๒๙. “พ่อ” ไปไหน เลขที่ ๑๕ คาตอบ ตาย ่ ๓๐. เข้ ากอดคอฉอเลาะเสนาะกรรณ คาทีขีดเส้ นใต้ แปลว่ าอะไร เลขที่ ๑๐ คาตอบ หู

“ซากเอ๋ยซากศพ อาจเป็ นซากนักรบผู้กล้าหาญ เช่ นชาวบ้ านบางระจันขันราบาญ กับหมู่ม่านมาประทุษอยุธยำ ๓๑. วรรคที่ ๒ หมายถึงใคร เลขที่ ๗ คาตอบ ชาวบ้ านบางระจัน ๓๒. “ราบาญ” แปลว่ าอะไร เลขที่ ๓๒ คาตอบ รบ ๓๓. “ม่ าน” หมายความว่ าอย่ างไร เลขที่ ๒๑ คาตอบ พม่ า

๓๔. “ประทุษ” แปลว่ าอะไร เลขที่ ๒๔ คาตอบ โจมตี

“นกเอ๋ ยนกแสก ่ อยูบนยอดหอระฆังบังแสงจันทร์ เหมือนมันฟ้ องดวงจันทร์ให้ผนดู ั ถือเป็ นที่รโหฐำนนมนำนมำ จับจ้องร้องแจ๊กเพียงแถกขวัญ มีเถำวัลย์รุงรังถึงหลังคำ คนมำสู่ซ่องพักมันรักษำ ให้เสื่ อมผำสุ กสันต์ของมัน เอย.” ๓๕. “แถกขวัญ” หมายความว่ าอย่ างไร เลขที่ ๒๗ คำตอบ เสี ยขวัญ ๓๖. โวหารภาพพจน์ ที่ปรากฏ คือโวหารใด โวหารสั ทพจน์ อุปมาโวหาร ๓๗. “รโหฐาน” หมายความว่ าอย่ างไร ที่ลบตาคน ั ที่เฉพาะ

จบบริ บูรณ์

Add a comment

Related presentations

Related pages

เรารักษ์ภาษาไทย

การวิเคราะห์วรรณคดี "รำพึงในป่าช้า" การวิเคราะห์ ...
Read more

ภาษาไทย ม.2

... (กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า) ... การวิเคราะห์วรรณคดี ...
Read more

ตัวอย่างรูปเล่ม

การวิเคราะห์วรรณคดี "รำพึงในป่าช้า" Education. Tweet. 16. 03. 2014 0 views ...
Read more

โครงการ คนรักป่า ป่า ...

1. โครงการ ชื่อโครงการ คนรักป่า ป่ารักชุมชน ...
Read more

coolpank.files.wordpress.com

-การวิเคราะห์วรรณคดี- ... ๗.กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า- ...
Read more

การพูดรายงาน - สื่อ ...

การวิเคราะห์ วรรณคดี ... รำพึงในป่าช้า - ...
Read more

สื่อการสอนภาษาไทย ม.2 ...

... รำพึงในป่าช้า ... การวิเคราะห์ วรรณคดี ...
Read more

OTPC ...

... (กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า) ... การวิเคราะห์วรรณคดี ...
Read more