εργασια στη βιολογια εγκεφαλοσ κουτρουμπα,κωστοπουλου,κανταρη,μπασιου

29 %
71 %
Information about εργασια στη βιολογια εγκεφαλοσ κουτρουμπα,κωστοπουλου,κανταρη,μπασιου
Education

Published on March 8, 2014

Author: lelman

Source: slideshare.net

ΚΑΝΣΑΡΗ ΢ΣΑΜΑΣΙΑ ΚΩ΢ΣΟΠΟΤΛΟΤ ΝΑΣΑΛΙΑ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΜΠΑ΢ΙΟΤ ΥΡΙ΢ΣΙΝΑ

Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ  Είλαη γλσζηό όηη ε αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ παξαηεξείηαη ζηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ . Καζ’όιε ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ κελώλ ν εγθέθαινο αλαπηύζζεηαη κε ηαρύ θαη δξακαηηθό ξπζκό παξάγνληαο εθαηνκκύξηα θύηηαξα . Η δηαδηθαζία απηή δηαξθεί πεξίπνπ ηνπο πξώηνπο 18 κήλεο . Ωζηόζν , λέεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηνπ εγθεθάινπ πθίζηαηαη αιιαγέο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη νξκόλεο επζύλνληαη γηα ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθήβνπ . Η πεξίνδνο αθνινπζείηαη από κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν εγθέθαινο «δηαθιαδίδεηαη» θαη «νξγαλώλνληαη» νη λεπξηθέο νδνί . Απηή είλαη ε πην ηαξαρώδεο επνρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ.

«USE IT OR LOSE IT»  Η αύμεζε ηεο θαηάο νπζίαο πνπ αθνινπζείηαη από ην «θιάδεκα» ησλ λεπξηθώλ ζπλδέζεσλ είλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ . Καηά ηελ πεξίνδν απηή νηηδήπνηε νη λένη θάλνπλ κπνξεί λα επεξεάζεη ην ππόινηπν ηεο δσήο ηνπο . Οη λεπξνεπηζηήκνλεο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ όξν «use it or lose it» πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ απηή ηε δηαδηθαζία . Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Giedd αλ έλαο έθεβνο αζιείηαη , αθνύεη κνπζηθή νη λεπξηθέο ζπλδέζεηο πνπ ζα «επηβηώζνπλ» είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο . Αληίζηνηρα αλ θάλεη θαζηζηηθή δσή , παίδεη βηληενπαηρλίδηα ηόηε απηά ηα θύηηαξα θαη νη λεπξηθέο νδνί ζα δηαηεξεζνύλ.

ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ(MRI)  Οη επηζηήκνλεο κε ηε βνήζεηα ησλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ όπσο ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI) κπνξνύλ λα παξαηεξήζνπλ αιιαγέο ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ ηόζν ζηελ πξνεθεβηθή (ήβε) όζν θαη ζηελ εθεβηθή δσή.

ΩΡΙΜΑΝ΢Η ΣΟΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ  Οη κεηαβνιέο μεθηλνύλ από ηνλ ηληαθό ινβό .  Μηα ιεηηνπξγία πνπ ζα επεξεαζηεί από ηελ σξίκαλζε είλαη ε θξίζε ζπκπεξηθνξάο. Γηα παξάδεηγκα , έλαο έθεβνο είλαη πην παξνξκεηηθόο από έλαλ ελήιηθα , παίξλεη ξίζθα θαη δελ αλαινγίδεηαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεώλ ηνπ.

ΠΡΟΜΕΣΩΠΙΑΙΟ΢ ΦΛΟΙΟ΢  Είλαη γλσζηό όηη ε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα πςεινύ επηπέδνπ δηεξγαζίεο νλνκάδεηαη πξνκεησπηαίνο θινηόο. Υξεζηκεύεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηνλ έιεγρν παξνξκήζεσλ ,ην ζρεδηαζκό κειινληηθώλ απνθάζεσλ , ηελ θαηάθηεζε ζηόρσλ θαη ηελ εθηίκεζε απνηειεζκάησλ ζην κέιινλ. Ο πξνκεησπηαίνο θινηόο ινηπόλ σξηκάδεη αξγά ,έσο ηα πξώηα ρξόληα ηεο ελήιηθεο δσήο.

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ΢ ΣΟΤ ΕΜΠΡΟ΢ΘΙΟΤ ΜΕΣΩΠΙΑΙΟΤ ΛΟΒΟΤ Ο εκπξόζζηνο κεησπηαίνο ινβόο: Ειέγρεη ηηο αλώηεξεο πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο όπσο ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηε θξίζε, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε ζπζρέηηζε ιέμεσλ.  Ειέγρεη ηνλ απζνξκεηηζκό, ηε ζπλαηζζεκαηηθόηεηα , ηε ζεμνπαιηθόηεηα.  Ειέγρεη ηηο εθνύζηεο θηλήζεηο ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ. 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ΢ ΠΟΤ ΒΕΛΣΙΩΝΟΝΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΩΡΙΜΑΝ΢Η ΣΟΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ηνπ εγθεθάινπ ν έθεβνο απνθηά θαιύηεξε ηθαλόηεηα αηηηνιόγεζεο , κπνξεί λα παίξλεη πην ζσζηέο απνθάζεηο θαη λα είλαη ιηγόηεξν παξνξκεηηθόο.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Εργασίες στη Βιολογία - 2ο ...

2ο Γυμνάσιο Πειραιά. Αρχή; Το σχολείο μας. Υποδομές; Διακρίσεις; Καθηγητές
Read more

plaabrainwiki - 4.1 Παρουσιάσεις Α2 και Α3

wiki ιστοσελίδες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν wiki in education Csi plaa ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ...
Read more

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Παιδεία ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Παιδεία ... αγρότες στη γύρω περιοχή, ... ΕΡΓΑΣΙΑ
Read more

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ | The agymkids blog...

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ... Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ;
Read more

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ...

ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ... να διατηρηθούν στη ζωή χωρίς τα ... ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ...
Read more

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ...

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ... ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ video; ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ...
Read more

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ...

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ... Γιατί η τροφή στη στοματική κοιλότητα πρέπει να ...
Read more

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΡΑΣ - YouTube

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παναγιώτης ...
Read more