"ఓరి దేవుడో" ఎప్పుడంటే?

67 %
33 %
Information about "ఓరి దేవుడో" ఎప్పుడంటే?
Entertainment

Published on February 26, 2014

Author: yanigandlashoba

Source: slideshare.net

Description

"ఓరి దేవుడో" ఎప్పుడంటే?

Add a comment

Related presentations

Related pages

తెలుగు మీడియా కబుర్లు....: March 2010

నైతిక జర్నలిజం ధ్యేయంగా...నిజాయితీపరులకు ... ...
Read more