Κακοποίηση ζώων

40 %
60 %
Information about Κακοποίηση ζώων
Education

Published on March 9, 2014

Author: freedom_giorgalli

Source: slideshare.net

Description

Useful information about dogs' abuse

Κυνζηανηίνα Μισαήλ…

Ση είλαη ε «θαθνπνίεζε δώσλ»; Η θαθνπνίεζε δώσλ είλαη όηαλ έλαο άλζξσπνο παίξλεη ην θαηνηθίδην ηνπ, ή έλα άιιν δσάθη από ηνλ δξόκν θαη ηνπ θάλεη θαθό. Σν δέξλεη, ην ζθνηώλεη θ.ά. Μεξηθέο εηθόλεο:

Πνηα είλαη ηα ηξία είδε θαθνπνίεζεο; Σα ηξία είδε θαθνπνίεζεο είλαη:  Γηα πιάθα  Γηα θαγεηό  Γηα έζηκν ΠΛΑΚΑ ΕΘΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ

Αλήιηθνη αζίγγαλνη λάξθσλαλ θνπηάβηα κε αιθνόι γηα λα ηνπο ιππεζνύλ νη ηνπξίζηεο. Σν ίδην είρε ζπκβεί θαη ζηελ Αζήλα. Η πξώηε θπξία είπε όηη βιέπεη ζπρλά θνπηάβηα ζηηο αγθαιηέο κηθξώλ αζίγγαλσλ ζην Θεζείν θαη είρε ππνςηαζηεί πσο ηα πνπιάλε παξάλνκα. Η δεύηεξε θπξία είπε όηη βιέπεη λαξθσκέλα θνπηάβηα ζηα ρέξηα αλήιηθσλ αζίγγαλσλ ζηελ ΠΛΑΚΑ, ζηελ νδό Βύξσλνο! Κάζε κήλα είραλ θαη δηαθνξεηηθό παηδί καδί κε έλα ζθπιάθη λα θνηκάηαη καδί κε ην παηδί. Μεηά πήξε ηελ αζηπλνκία θαη ε αζηπλνκία ηεο είρε απάληεζε όηη ην ζέκα είλαη πνηληθό (επαηηεία, θαθνπνίεζε αλήιηθνπ & δώνπ). Εικόνα

Ιζηνζειίδα πιεξνθνξηώλ: Ιζηοζελίδα: http://www.adespoto.gr/index.php?option=com_content&view=article&id =6559:kai-stin-plaka-anilikoi-athigganoi-zitianeyoyn-me-koytabia-stinagkalia&catid=142:animal-abuse&Itemid=116

΢ηελ Βνπιγαξία, θάζε ρξόλν έρνπλε έζηκν λα δέλνπλ έλα δσληαλό αδέζπνην πάλσ ζε ζρνηλί πάλσ από ην λεξό θαη λα ην ζηξηθνγπξίδνπλ. Ο ζθνπόο είλαη όηαλ ην θαηεβάζνπλ από ην ζρνηλί θαη ζα είλαη δαιηζκέλν, λα κελ μέξεη ηελ θαηεύζπλζε πνπ πεγαίλεη, θαη ζα πέζεη κέζα ζην λεξό. Δίλαη απαξάδερην! Δπίζεο όηαλ ν ζθύινο πέζεη κέζα ζην λεξό όινη εθεί πνπ είλαη γύξν, γειάλε...

Ιζηνζειίδα πιεξνθνξηώλ: Ιζηοζελίδα: http://www.adespoto.gr/index.php?option=com_content&view=article&id =1974:2011-03-10-12-20-24&catid=35:generalnews&Itemid=67

Μεξηθνί άλζξσπνη όιν παξακεινύλ ηα θαηνηθίδηα ηνπο, δειαδή δελ ηνπο δίλνπλ θαζόινπ ζεκαζία. Απηό δελ είλαη θαζόινπ ζσζηό, κε απηό ηνλ ηξόπν, δείρλνπλ ζην θαηνηθίδην ηνπο πσο δελ λνηάδνληαη γηα απηά. Πξέπεη λα είζαζηε θαινί ηδηνθηήηεο καδί κε ηα δώα ζαο. Πσο κπνξείηε λα είζαζηε θαινί ηδηνθηήηεο κε ηα δώα ζαο, ζα ην κάζεηε ζηελ επόκελε δηαθάλεηα.

Μεν ηα εγκαηαλείτεηε. Μεν ηοςρ δίνεηε κόκαλα από κοηόποςλο ή παφδάκια γιαηί δεν μποπούνε να ηα συνέτοςν. Μεν δώζεηε ηο καηοικίδιο ζαρ, ζαν δώπο. Μεν αγοπάζεηε καηοικίδιο, αν δεν μποπείηε να ηος πποζθέπεηε έζηυ κι ένα από ηα πιο πάνυ. Μεν ηα πεηάξεηε ζηοςρ κάδοςρ, δεν είναι ζκοςπίδια. Μεν ηα κακοποιείηε, έσοςνε κι εκείνα τςσή ζαν εμάρ. Μεν ηα αθήνεηε μόνα ηοςρ έξυ ζηοςρ δπόμοςρ. Είναι επικίνδςνο να γίνοςν πολύ ζοβαπά αηςσήμαηα.

Μεξηθέο νηθνγέλεηεο πεηάλε ηα δώα ηνπο ζηνλ δξόκν. Απηό κπνξεί λα γίλεη γηα ηνπο ιόγνπο: ηα έρνπλ βαξεζεί, έρνπλε αξθεηά δώα θαη δελ κπνξνύλε λα ηα πηνζεηήζνπλε όια, έηζη μαθληθά δελ ηα ζέινπλ. Να ζπκάζηε πάληα απηό πνπ ζα ζαο πσ γηαηί κπνξεί λα ζαο ηύρεη θαη εζάο ζην κέιινλ. Αλ δελ κπνξείηε λα ηεξήζεηε όια ηα δηθαηώκαηα ηνπο, αιιά εζείο ζέιεηε λα πάξεηε θαηνηθίδηα, ιππάκαη αιιά ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ΓΔΝ πξέπεη λα ηα αγνξάζεηε. Αλ ηα αγνξάζεηε κπνξεί λα ηα πεηάμεηε ζηνπο δξόκνπο γηαηί δελ ζα κπνξείηε λα ηνπο πξνζθέξεηε απηά πνπ ζέινπλε ελώ απηά ζα επηκέλνπλ λα ην έρνπλ. ΔΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ! Σςνεσίδεηαι

Μεξηθέο θνξέο ηα θαηνηθίδηα γελλάλε, θαη όηαλ γελλάλε ΜΠΟΡΔΙ λα θάλνπλε αξθεηά κσξάθηα, 10-12. Δθείλνη νη άλζξσπνη δελ ηα ζέινπλε θαη κεηά δελ μέξνπλε πνηνπ λα δώζνπλε ηα παηδηά ηνπ θαηνηθίδηνύ ηνπο. Έηζη ηα πεηάλε ζηνπο δξόκνπο. Η κόλε ζπκβνπιή πνπ ζα ήζεια λα ζαο δώζσ είλαη λα ζηεηξώλεηε ηα θαηνηθίδηά ζαο γηα λα κελ ζαο ηύρεη απηό.

Μεξηθνί άλζξσπνη έρνπλ ηνπο ζθύινπο ηνπο κόλν γηα ην θπλήγη ζηα βνπλά. Σν αξλεηηθό όκσο είλαη πσο δελ ηνπο δείρλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη. Όηαλ πεξάζεη ιίγνο θαηξόο, θαη νη ηδηνθηήηεο ηνπο δνύλε πσο ν ζπγθεθξηκέλνο ζθύινο πνπ έρνπλε δελ ηνπο είλαη ρξήζηκνο θαη δελ ηνπο βνεζάεη ζην θπλήγη, ην εγθαηαιείπνπλ εθεί ζηα βνπλά κέρξη λα πεζάλεη.

ΤΕΛΟΣ!!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Αυτοψία - Κακοποίηση ζώων | AlphaTV

Στις αρχές Οκτωβρίου, τρία ανήλικα παιδιά συλλαμβάνονται μετά τον άγριο βασανισμό ...
Read more

κακοποιηση-ζωων | Econews

Πιο αυστηρές ποινές για κακοποίηση ζώων ζητά ο Βασίλης ...
Read more

Στοπ στην κακοποίηση των ζώων | Facebook

Στοπ στην κακοποίηση των ζώων, Meneméni, Thessaloniki, Greece. 16,240 likes · 147 talking about this. ΦΙΛΟΖΩΪΚΟΣ ...
Read more

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 2 - YouTube

Αυτοψία - Κακοποίηση ζώων, Aytopsia - Kakopoihsh zwwn (13-11-2014) - Duration: 1:19:02. Fanis Nikolaos 10,507 views.
Read more

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ | Newsbomb

Στα πιο σοβαρά κακουργήματα κατατάσσει το fbi την κακοποίηση ζώων.
Read more

κακοποίηση ζώων. | Anemos Blog | Σελίδα 2

Δημοσιεύσεις στην κατηγορία κακοποίηση ζώων. από anemoos ... Μόλις λίγους μήνες μετά το ...
Read more

Στοπ στην κακοποίηση ζώων | Facebook

Στοπ στην κακοποίηση ζώων. 7,894 likes · 20 talking about this. Community
Read more

Κακοποίηση ζώων - Κακοποίηση ζώων

Σύμφωνα με έρευνες, η κακοποίηση ζώων συνδέεται σχεδόν πάντα με άτομα που πράττουν ...
Read more

Στοπ στην κακοποίηση των ζώων | Facebook

Στοπ στην κακοποίηση των ζώων, Meneméni, Thessaloniki, Greece. Αρέσει σε 16.219 · 96 μιλούν γι' αυτή τη ...
Read more

Κακοποίηση Ζώων - Animal Abuse - YouTube

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους ... soundtrack Babel - Tazarine (Gustavo Santaolalla) soundtrack 21 Grams - Can ...
Read more