Το χάνι της Γραβιάς

50 %
50 %
Information about Το χάνι της Γραβιάς
Education

Published on March 12, 2014

Author: pitm

Source: slideshare.net

EUZZ3E& EIKOVK :Hi. KAIJANAKH N! 1051;

TH IZTOPIKH H rpafiid, OTO IOTOPIKO Xdvi nig onoiag, eyive orig 8 Mafou 1821 ri MaXH, eivai Eva cpuaiKO oxupd orriv enapxia flap- vaooifiog. Ano rpv apxaia aKonn enoxn XP1- OIMEUE yia rr|v dpuva Tn.g (DuidSag KOI iSiai- Tepa TCOV AsAcpuv. EKEI 01 npopaxoi TWV AeA- (puv ansKpouoav Toug FaAdTsg. EKE! 01 Bu- ^avTivoi npoondenoav va avaxamoouv Toug foT9oug TOU AAdpixou. flpiv ££Kivtio£i ano TO TpiKaAa o OMEP Bpuuvpg Y'Q Triv eKOTpaieia TOU KOTO ing DeAonovvrioou, SIETO^E Toug moTOug TOU KonETavEOug Trig AuTiKrig EAAdSag va MQ- £EUTOUV OTI-| rpa(3ia, ano dnou nepvuvTag 9a TOU<; enaipve paCi TOU- JTOV OSuooea Av- SpouToo, eoreiAe iSiaiTepo avYe^iocpopo (a va TOU avavYe'^ei T° TeAoQ TOU AIQKOU KOI va TOU 6r|Ad)oei OTI av epxoTav DTP fpaptci pa^i ue TOUQ dAAouQ KaneToveoug, oxi novo 6a TOV OUYXWP°UOE Y'Q TO (povo TOUXaodv p.nen TKCKa, aAAd 9a TOU efiive KOI TO apuxiToAiKi Trig AidKOupag... ' ETOI eixav TO npdYMQTa OTOV OTIC; 3 Matou 1821, yeiJdTOc; Sdppog KOI anocpaoioTiKOTriTa ecpTaoe OTH fpapid o OSuooeac; AvSpouTOog pe TOV KOOUXJ ZouAiuTr), TOV KaToiKOYidvvri KOI nepi TO CKOTO SiaAexTd naApKdpia TTIC; EMnioToouvnc; TOU.KaTdAape au.eococ; KaAd noid HTOV p KardoTaori KOI unsSsi^E OTOUQ enavaoTdTet; OTI snpEns ME KOBE 6uoia, va OTau.aTTioouv EKEI Tqv nopEia TOUEx9pou. Acpou MO^EUTriKav EKEI uorepa and npd- OKAnor) TOu_Av6pouToou KOI dAAoi KanETOVE- 01, o OSuoosag TOUQ npdTEivE va KAeiorouv dAoi OTO Xdvi, MOTE nn lanopuvTog va uno- Xtoprioouv, v' avaYKOOTOUv va noAEnnoouv ndori 6uoia yia va avaKdijJouv Tqv nopsia TOU OU.EP Bpuuvr|. OUTE dpwQ o navoupyidQ ou- TC o AuopouviuTric; 6exTT|Kav. TsAoc; oTr|Kav OE Tpia TurmaTa. To Eva, ME TOVl~la- voupyid KOI TOV AuopJouviuTri, sniaae TO UHJUMOTO TOUXAuMOu, apioTEpd an' TO 5pd- MO. To dAAo ME TOV KOOMO ZouAiuTri KOI TOV KaToiKOYidvvri, TO u^juMaTa 6e^id an ' TO 6pd- MO. TEAOQ 01 SiaAEXTOi, 6001 MOVOI TOUQ 6a TO riGeAav, 6a KAeivovTav Ma£i ME TOVOfiuooEa AvSpouToo, MaAioTa Y'Q va TOUQ Ev8appuvEi nEpiooOTEpo TOUQ (puva^E: «Ai, ops naiSid, dnoioc; GsAei v ' aKoAouSrioEi, ac; maoTei OTO xopd». Kai eoups TOTOOMIKO. FlpuToc; dpna- ?E TO MavTriAi o fKOupag, UOTEPO o Danav- 6pidg, o TpdKag, o Fo3Yivag, o: KanoYicop- Yaiot K.a. Meoa OEAiya AenTd sixav LPEI TO Xdvi OE (ppoupio. 'Ecppa^av T' MOTO, dvoi^av etpTaoe o OMEP Bpuwvrig, a(pou EKTdnioE TO TMHMQTa TOU PavoupYid, TOU AuopouviwTr), TOU KOOMO KOI TOU KOTOIKO- Yidvvri, avTiAricpepKE doa ouvepaivav yiaa OTO Xdvi KOI GuMcooe noAu. 'EoTeiAe TOTETOV Xaodv - Ssppiori va 5ianpaYMCtTEUT£i METOV OSuoosa, aAAd n SianpaYMQTCuon EYIVE OE YAcoooa uppiOTiKii, ME anoTEAEOMO o 6Ep3i- onc va nsoEi VEKPOQ and ocpaipa TOUO6ua- osa. AUTO ESuoE TOouv9r|Ma Trig MaxiQ- H scpoSog anoKpouo9r)KE, TO 1610 KOI n KOI n TpiTr|. Tr|v VUXTO, apYd npog TO , 01 EYKAEIOTOI TOUXaviou, acpou nETuxEi va npo3dAAouv yEvvaia OMUVO. va OKOTUOOUV 300 ToupKOug KQI va Ka9u- OTEpiioouv THV nopsia TOUex9pou, EYKOTE- Kpu(pd TOXdvi. H oTpaTnytKii eniTuxia Trig MQXHQ HTOV MEYa^l- EMndSioE Tnv Kd9o5o TOU OMEP Bpuwvr) orriv flEAondvvrioo KOI SIEUKO- AUVE Tri viKr) OTO BaATEToi nou THV EnavdoTaor). vo Hepio6iK6 l6lOKTT]oia: ATAANTIZ - M. HEXAIBANIAHI & Iia ABEE. EK6bTn<;: rcupyio? nex*i3avi6n<;. ^Atlantic Publishing Co Ltd.tfio TTIV EAAnviirfi: ATAANTIZ - M DEXAIBANIAHZ &Zia ABEE.Acovriou 23. 117 45 A0HNA. TpA. (01)9220071-3. Kevrpucrj nuXqon: BiBAionuAeio ATAANTI2. Kopdii 8. A6HNA SinAngeL

KAAZZIKA SiKOvoppaenueva TO XAKI THI TPABIAT BAX IAH PttTA EiKovf$: Ni.KAETANAKH THN ANOI£H TOY 182O Z2H- POJ ANOIEIATIHDS AMEMO2. (bYSAEI 2TA ZKAA62MENA EA- AHNIIKA XfiMATA, ARO TtoW AIMO S2 THN KPHTH. H KfiN- 2TAWTINOVncyVH AAACblAZE- TAI,O 50VATA NOX MAXMOVT AZXHMA ONBPA.

IEAIAA2 TO XAN1 THZ FPABIAZ TO OVO^Id 7ns A/MoGfcJdS KOJ IDS AlKOJOfcLVflS... VQ 6u6id6ou KOI TOV ^u>rV {joo 610 inv eA6u6fpiav 7COY oluojfevobv poo KCU inv Avd- mix^ttm^J&b Sv Ltpu oia Tnv e>yj6bpiqv otjojtvcbv pou. KOI Tnv Avd- 6T0.6IV -rns

 • KAAIZIKA £iitovgj>papn/ieva ZEAIAA3 A/lH HAIAZ, O TYPAM- NOZ TfiN ISANNINQN ElXE =AnAS2El TO TA2AAIKI TOY APIO THN HFTEIPO 22. THN POVMEAH S.THN AI6AAEIA ElXE AlO- PIZEI APMATOAO TON OAY22EA ANTPOVT3LO. i ns KantTav AvrpouTco. feivai 01 nXoTK TOU, eav v<a6Too r) Kife^aX^TOU KQI Ta aXaiid TO , eiapQTa TO KOI ©avden Aidi^o, epKurrf ,Kaipos v (ptuouue. 0 A>ris pas . H Tov 6tv TOV Tov aipa pas eivou, KOU TO ai Ua vfcpo Kai TI >es va tovt KaUx, • T v eniaea wu 6a TCVe-Tfci),u.' eiov AAn. Kai va TO JQ- 6ouv oAot, AvTpoCieo. >,aTi
 • 5FAIAA 4 TO XANI THE FPABIAZ Ma o Aueetas, opfe eas TO 5fci^fc» noiov 6e6 Moo6-racpd,ne<, va q*pouv Tovnavouovid. isdvai a§ep(p6,pe oAoi opnieinnapt via Hcnpi KQJOOS va Oi K<pif<> KI 01 onapynxoi rr& VQ TO napocy ancxpaen vaiio ' a^ie va nduu niecu eia An|jt Xivo- , oSepc^a. Av Oupt TOV A^n daed ^>a jjas iovt An" TOO >i HOC 10 Uf- N^' ""i vei; ytp«a ten vn
 • KAASZIKA TOV nas,apn ecu IQ Tn ouri nou, obenou vd' arcs you. n x>ri jaou, tcpfevrn STO META5V AAAOX KA6(^TH2 , O ©ANA2HS. KAHAANH2, ^IA2ME^DZ AHO T A2KEPIA TOY AAH .OAHPIETAI 2TA HANNENA. STOU *-Yi™vv^v~roy ToV ®<*VO TOV£ TOV V«X1 Tr? PKVT, "' "..- Kr^T«V6T/)X»0(V<OUpO( Kcx^X«v«noopo ,eri -S^ErSb--^ ' "tW'KaXocoKl'aC, t Kw^uv ^ . orrou 0o< uocjppuv TV^V T'AXv) "Ucx<5o< jo
 • ZEiAA 6- TO XANI THE FPABIAZ S.ZAPAYTOY O AAH OA2AZ EXE1 /4pj To pi^a^e STOV Onvo. OAoG6e dp- (jara pa^i&uoovfc. H6UI66 o lonos .OuAo 6Tnrfe UfeS 6TQ fTcivvfcva. va TOU ndpcju TOoo- 67O Savcicn nAavn. Eeo,ope AICIKO, TOUTO TOV exuAo narpiobTn eou va 16- ve ENNOOV2E O AAH2 1A niO ChPHCTA. BA5ANI2THPIA. fbed pou,Sfc 51 Tov taa KoAd, ope pnipop", ep' -rcrrfe 6T& pfe fcpfeva. E56J 6' ix^ VQ QKoOs .Savcien Aidtro. AAAiuos 966x0 an'Ta ydiia pou. 6TOV AiciKOupa va TOUS &O6T da;va SouX&uoL) I. 6&TOOOVVO.
 • KAAZXIKA Bdpfc VTf VO 160; Tl KQ Zopjjnds rieoova (oppnds, 6a -€>civ fc6£va,6nou npo Tapaea eooftpt- nav Exou tire pdea 60X0;, 6T&UUO . EeO 680 ecu KCU HoipiSo txtJS TO Cliea cpXoopiQ a TOV Uovoopxic 6pu nalpvuo TO Ha eAa rtovra ,c»e Aueeta 6KU>oSopvinci^,- , oOXo ox* Afefci eis O,TI npo6Taio.a ei, op6 . AXXos ,Sev Tbve Opee, naeci poo, t'apiaaTo: poo 6K6ivo KQVIO."
 • 2EAIAA 8 TO XANI THZ FPABIAZ rTaed poo, o eou TOO 60uATcivou Ufc etpa&K^pn TOV lejjariA flaedpnfcn paSbJovrai em *aT(3 Haea pou TO U'nouAoCKia ipo Mnt Mnapnanaea ntpdeav TO KCU nAn^pupieave TOV TDS 6e66QAias. KOJ to To. dxio npoeoono TOU MexaAou naiieax 6T^Av& einv fctvfeid 6ou loCTo 10 (pippavi. OK • v"Q9liCVtUL.t>OUV TO KO 6Tpa,va nidcouv TO /(IT I'll
 • KAAZZIKA //^JJAAH5 BPHKE 3L22TO TO ZXEAIO TOY ANTPOYTZOV KAI KAAE5E HOAEMIKO 2YM6OYA1O. teO, MOXJJOOT Mntn,6>ci6Ta TO It- nt^fevi. Mnoo^ouicgnaeriots, A6- KQI f | IspQTQS TOV 60U AAe£o Ma'.Teo KOI , , So.bGpieflJpaSdV s. T0 ' -"P^Mtp0- Mi6oAoxji, f!6T£ 5^ 6TOU6 paviaoK va pfc exsVrpfc^oov. A>1a TOV AAax, Ka>6 6a IOCKJW ano' pfva OOTC 70US npovojjia , (zOvrcina; Opt ii 60^0^0; rov/ . E6uu , i . 6 'avoiEuj TO xoe>v£ nou va utpd- 1600 xo09Te-i> cp>-a)pid &TOOS TKOCIV s MQU 6TOO5 Snax^ts, va *i- uve Sepia, n>dreoo,rTa6d|juDu jou vo e* 6a«TQuj 6OLV TO nai'Sia . naneax va «t i6uj ,va ee npoe- >PIN =£X1NH3LEI O vrro£ riA THN Anoiio- lAH TOY AAH, 2YNENMOH6H- KPY6A. ME TON AVJ2EA. [MdAaUa Oavcu. ^f Noareo. fldpt loOro cp^pio yOpa 6Tooe TOOS on!apxnxOus- DeeToos va troiud^ovnai, KCU |6TeiAe
 • 2EIAA TO XANI THZ FPAB1AZ HfAiNEJ KAI BP1IKE1 TON HA NOYPPA, HOY HTAN KPYMMENO 2TON ONTA TOY AV22EA2. ANTPOYTZOZ E6AAE KIOAAZ TA KPVCbA TOY 2XEAIA ' riavoupxio. nopt >>pappO7a ! r* 0ANA2HZ A1AKOS. ME TlS. ICPYdEJE EN70AEZ TOY AYS £EA EPXETA1 2TH AlBA^E-l pas. Ka16ev Aph ^l^s TOTpcncoOonea A'AETRl NOYTSOi Kl O TA XHP PANHAZHS d^ASANE 5TO NA ZHTHSOYNE BOH9EIA TON AAH.OflOY £TO 2HITI TOY HPOKPITOY HAOAAA HNETAI MYZTIKO2YM6OYAIO A HO TOYS. nPOE2TOVZ., TON TQ pcwcna Aev naos o AAris isava avnopeia 6iov oouAiciYO.EJvai n oupa va KAI TOYi OHAAPXHrOY5 . Ei'vcu octo o T6apisa- TOO AAn riaedjaxilp Pap-J pfc TOV AXf^n Nt>CT6o, avnpd uou. Miov ~ra Tnv Ko>uyjnr>0pa KQITO nouSi
 • 2EAIAA
 • Z6AIAA (2 TO XANI THZ FPAB1AZ AAE=H2 NOYT202. Kl O TAXHP PAMHA2H5 , EYXAPlZTHMENOI 0 KASENA2 HA AQPAPIAgMQ TOY. SYN£Xl2OYN THN fTEPlOAEIA TQYZ. — MIA CfcAAAr-""Livai ^ujpicnts oxa, KoufeaAdve Acici 5TO APOMO HESANE AEACbNA AflANfc TA AHO PAriAAES ME MOYAAPIA BAPYCbOPISMENA ME SAKKIA TEMA7A OHAA. Ti eivai foOro pe 2YNOAEIA HEPNAEI AHO ENA M1KPO X2PIO HOY AEN EIXE CVTt ENA TOYPKQ. TO SYN9HMA TOY 2HK2MO/ EIXE. K) EA2L ANAVEl TIZ E.naiSid, / Tni'm ' PA KAT2,MO/IZ PHKE O TAXHP ENAN TON P2THEE
 • KAAZZ1KA TO rPAMMA TOY AYZ2EA AN7POYTSOY ECbEPNE PYPfi TA X2PIA KAI T12 fTOAEIS TH2 POYMEAH2 KAI EE2H- K2NE TOYS EAAHNE2. TOV 1TO HA (KSMO =AHA2©HKE AH'AKPH C AKPH 2TOYS. 2ICAA62ME- [NOY2 RANTOY MA2EYQYN 0 iHAA, MA2EYOYN TP02A. OAOI JTPEXOYN NA AS^SOYN O,TI . ea nripa tiv1 t5ub. BaVro iEVOYN KAI AP2NA. £>OVN TIA - ^ ^ — « ^ i ^ ^ B ^ H B Ope t6ds,o Kantrdv efcis ua n cbpa evos- K r-.orfcvo^K d TOVaxdjval , i 'Oea TOV NONIA r HA TO TENOS.. TO TtVADS. '
 • TO XANI THE FPABIAI TO META'Y.TA HPAfMATA £TA HANNENA EJXANE SJ>l=£l HOAY. O 2OYATANO2 EIXE ZSSEl OAOYGETON A/H. O OMEP 6PV2NHS. TON TTPOAOSLE KAI HEPASE 5TH MEPlATOY ZQYATANOY. O A/H5L ^f AAXTAPA nEPIMENE TON KAI TAXHP AMDAZH NA TOY &EPQYN TUN &OH9EIA TS riaea poo, 6n id^ovrai via Jvoi ap^aiTaj 10 Aoxou TOO&. "k ' V V / p A ' ^ W f*^ YKiapGpnSes tous o feppos, /" anapcnnefc)© 0{j£p v"anapa- 1 Haed |jou, va napoo inee, A65oO> «ai Mooyrdp nrtgav " TO. 6ou>Tdvo,oNoCncos p'ana-|| ftiruj va 6TOV 0(jfep TOV npoooTn. Ka>6,opt,feTeiva xj r KVi! - H NVXTA SPHKE O AV3.2EAS ME XAlA, TA HlO HI2TA TQV OAAAHKAPlA *- OEPA5.E 2TO STPATOPEAD TOY IZMAHA ME THN nPO9ES.H TAXA NA TON/ 60HeH2El...EKEI OMSS.6PHKE THN AAETTQY, TON nPoAQTH OMEP «——- ^^^*^^^**^^^^ ^^^^^^•••^•^^^^ """"•^^^•^•^^^^•^i^^—™" peu66a.£xuj anapcnnea TOV AAvi MQTI o 6oo)rra.vos MOOTQ^*vo nap(jo TO naeaXiKt TOU, oin teu, vieouva KoAa VIOVG Qno npoSoeid'
 • 2EAIAA , pas fxoove oi r«^<oSK. Toxoovt 6Kn6 qnoyf ua yias ya^d6C3uv£.- Toupa noy 6«argivia6£ va 6voCpfc anoSau KAAZZIKA '£Xa,opt Aueeea, itna uoo vo '•a £TaXapa<;,|jfieri poo, P^l ri nubra vo i8ou noO £ Ol TAVT22ANE . O OAVSSEA2 TOYZ A SKOPniiOVNE. KATA TON TOflO TOY O KA6ENAX, DATI ETSI MAZEM£NOVi 6A TOVZ XTVnoYSANE Ol TOYP<Ol. Via 10 xpfe/aereis, pou ti toxovxou 6Gt tcfl QV 6pl6Kfc6CU. EM&S, via 70 SoOAi. KaAri v'avTQpcueooufe tov
 • TO XANI THE FPABIAZ AV22EAZ EdTTASE 2TH AlSAAElA. EKEI O AlAKOS. 6Pl- 2KOTANE Kl OAAZ 2.TO HOAAPI META RAAAHKAPlA TOY. _.rT.,—),Aiaiso.O S<5DO96H^sTRKuo6?T^l6K6pia>TcKj onoiO'--w poci KDU ndfej era fidweva.'ASfctjaee o AAujpnds ano ToopMous. O » poux90(*6. Exuu. o rnoopas KI o CanAdvns, ©a nape vdisou tToiMos eSuj 6Tn AjbaSfcui. SoAia «ai O ANTPOVTSOZ ME TON ANA2H KAPAANH.TON RAN H TKOYPA KA1 TON TOY MOY£TA(t>A,nHrAlNEJ 2THN AKAPNANIA NA =EZH «22£| 2TO M2PHA £=E£nAS.E U T1A TH1 EHANA2TA2E2S.
 • KAAI2I1CA FTHN AHA AAYPA O RAAAI2N HATPSN r£PMANO2, KHPYXNEI THN EnANA5TA2H KAI OPKI2EI TGYJg AHNE2.2TON MEHA/VON anQdva-ros! YN riAAEVTEPIA'H
 • 1EAIAA TO XAN1 THZ TPAB1AZ O A- <t>2T!A THS. EHANAZTAZESS. HOY THN fCPAS TH1 AEYTEPIA2 AriASSHKE STTtt / &jb^y n —** «> ~i^r^r>i — t-7 1 H XAPOYMENH EIAHSH EPXE .OMuxpnos KOI- I TAI ZTON OAY2£EA HOY ,TO A»5uj9iKi , ZKOTANE S.THN AKAPNANIA 3 nPSTOtOYPKlKO A2KEPI 5EKOH>E KICVA2 AJT . TA HANNENA KAI KATE6A1NEJ 5.TO M2PHA... Al O KEXAHA-MnEHS-TOY XOYPSITH.MOY5.7A-/ METEZS.EP&Z XIAIAAE2 TOVPKAP6ANITAAE
 • KAAZZIKA Qmovoypaenfitva pa 6Tov KantTciy Teoyua name jou va opiea eSou |jfc TO. na>n - tfdpia TOO OOOIKIQV tivcu... KI &6G, Xpri 6Tov 6opvo OiBAPNAKI- TSOrKA* rjHPANE.TO KAAEZNVA TOY, 0 AIZ.TAZOYN] KAl TONTAl... Ti ©fcs, KartfeTov No tras ana's npcbra. Eivai opt KanfcTavaiot; Afcv TO (jua&a-rl 668S 10 A1 6Ta pt TOV loopwo... tfa ^6(JMCptpo5iK6TOO. wq <avfcj ovopa KQI <aJoV TO Moueia- va floicx; va love ^iEptis.Sfe* E, ope,KantTavaiot,Stv o KOUKOS KI fejne va none va TOV r. KaneTdv Aueeea , tipaeife TOU ei^aewepc 6ou. fe TdKO-rV <iid fc^nvrapid Koviapot A ^Adpia 4opTcojjtva (pavri- /^Kard inv Eniewonn KOI >VE ^a tnv ToTppva... ^ ^'<;eJ- vai noAAoi nou GtX'v va ^apte'V TOUV au dpUona Stv eiTe va ndv. ffi. A 3Tfe OU>01 6Tnv TaTdpva.
 • TO XANI THZ FPABIAZ E8u)6fc Tepnavapaioi ntvre MfcAi£s.Mq6a|je enKuoGmfc TO'Eti,E6tl<>naoi ei nas 6fn Aentvouj ©a ndie CTO ^- 6TOU6 hanoviujpjcxious 61OV KOtSO, 6TOV Supfc ToCno TO 6Tov nt -TOU.O Aueeeas va Kiviriea KCU n«>Tfc oeptv 6Tnv Taiopva. 5upfc 6TOV AlQKO 6TD i6a8eid.Na O6O n o f e i KQI CpTO Kap6av-ra6fcS KCU ravei Ai6a5ad.
 • 21 ^•-^vV ^V I L<- ' . _ , Tobpa ei'Maene 6«pnia era exiva.ea Kapre pdjjt 66o va iinouv 67nv Kou6a>civ ecjjodia 6a TQ rrav^iaiov A|an tivcu noAAol, cT^n <5tv ppaTUi e/oupt d6tia THV ^ri ,opg; noO TOV e)(tTt' Kapoid eas, ia era nd5ia
 • ZVIQVdJ 2H1 IKIVX 01
 • KAA22IKA 2EAIAA 25 KoV-re TO eiaupd 6as, KaAri Vcu n enptpivVi. i 'Ppa KQAO Kanfcidv Mmeo Pa noO tit -r'aeKfepi eou Atv TQ'lxi6feS; 0 qptp Bpuuovns n A K f c 6To Zniouvi utoyrcux1- ToopKop6aviTd6«. 0 Aid- (jfc TOV fiavoup^d KQI TO Auo- Tn 6;rV)Kov VQ lov <pat^- 6Tnv AAajjdva. fldpfe va Na.epxcwai ot S KI o pt TQn TO METAEY O 6ANAS.H2. *§Sr KAHAANH2. nHPAINOKJ- CTAS 2THA1BAAEIA NA It 6PEI TON Ot dXAoi TOV napci va Tou(pa)vaEa;x<CI)fcuja oavden And pa«pid ^ov feioa va yrundfei tit Teatsie^vo ena8i, ajenoo -rovt t^ eavt ^cn "rove mdeave 5cDrrav6v.
 • 2EAIAA 24 TO XAN1 THZ FPAB1AZ AO EPXONTAl KAI NEOJ KYNHmME.-! vfc K,Qnap6jnea TOV NOI AP' TH MAXH / ^idKO. HaeJ, ndb 10 THX AAAMANAS. iv navoupvid, Koupavio. AfcV AX, rrdt) o vtos UQS. TO META^Y O OAYi2EA2. EIX£ AA6EI £NAXAPOYMENO TPAMMAAH'TO MfiPHA... 6ic6pn(6QV. O Opfpbnens .O 6p6|jo^ dvoiq'i. Kovfeis Sfcy Kantiavaioi.^'vdjjfc a inniaeinKe etrw va. O Havoup^ds K' o Aoo6ouvicJu CKbpnieav. 0 Ojj^p^nens eioi- ^10 KOTUJ.J
 • KAAZZIKA &movoypa$npeva ZEAiAA 25 , ripG-feo eipns TOU Optpiin£n V*fe 0 Linou|jna6ipns TOU Opener)... yU...osTov'SouU Q,^ove^a--AXXoXo^ eHoJnua ^^^SSvo^t •*™ ^^« o'ova^a-eMt; H fcvobfoTmd TOU, o va eroCiTo TO KOJ va O^idKos nou eivcu; O ppfcpjjntns 5idTa^fe KCU TOY t- eougAieav Coovravov, a^ 5tv TO- Kape KaM.flaXAnKQpilEfc^uyioefc XaUo^feXouvras. 6Tov 0^69 ISpuobvr) va HHPETO PPAMMA 0 6A21AH2-
 • ZEAIAA 26 TO XANI THZ FPABIAZ Mas ydvi Tns rpa6ids ToCrrov TOVXppw1 TOV o>Aov noios TO
 • OMEP BPY2NH5. HOY 2.TPA - TOriEAEYSE £TO ZHTOYN1 RAlPNEl THN AHANTHiH TOY 6TO 2EAIAA 77 loouvfc 01 rKiooO-| Aty 6T6na, pnSfc^, lou Mcjopna W& K*J TOV I Mn£r> Vtou; Au66fcd,oo>oi 6a vovoTieovA/e.l'Oeoo>nov» Aiin0ap©ti> ^^^^J «iav fcjvcu ^Hi^P ° A066fcQS, -^^•^ Toe^epc Tcu6a Ka- ToFfcj, va Kdpett in eu|a- **> )) THE . . pas ToOro,6a 6ti;5y TOITOJOPO t 66xi>fe aAnaC tvai ai EOUD , ^ Afc i , Mi 9a TOUKG^pe TOV Spo^o6601KI av ei|.U36Tfe. /Aviojan KOJ MOVOS |jtou 0a 7ovf 6ia^aTri6a).O TOUUVDS napa^^iva.tx 7nv Tpino>rr6Q , KQI av 6TO A/lajpna o Bpuuavns, ydvovrai. 1L tVa maeoupfc IQ eievob JJLQTQBe^lQ-^tpOQ 6TD dponjD nau,Kai va lovt feapcipt era nXfeupci
 • 2EAIAA 2JB TO XANI THE FPABIAZ Eivat, OTQV ndvaTO va TO QTQaoUVt fc TO H66CI pUQ>6 5tvfeiva<o nfepeivcis KOJOO& Ki O <|>tTtiv6s TO 4iaxo xoptx/a.O O(jtp BOUUJVOS (jou TOO AlQKOU. KaAo'vairovapo. KantTdv TOO Op6p 6pauvn JO KQTd TO y>00|j6 Kl 660 nid6fcTo , nAhBaa eivcu , jno va Eivai £oup>6s.0e ' nAcnneixoupn,/} V« -^ oouvo.voroixi .Na love mde o O^itp sav

  KAAZZIKA 2.EAIAA 29 'OrroiosfcpXfeTaipe Mtva,niave ! 67OV

  TO XANl THI FPAB1AI Kannav VO K>fcj6TODpfc'[It TDV AU66tQ. KI o/toi 01 KantTovaloi Kbnetav flovoupvici ntitu va j.a'ea 6c>ia KOI Vpcxp^f vo

  OOL IQLQIUXOO. AOI 9lXp<b9'3lXpflb9 sooj.9 DVD-QX 9J.-9-99i.pM PIA "V322AVO WO1 3W IZVW 2AO1 HUZ K1H1 3K1VZIZV<DOUV VI •VMHVVVU V1WHM3U WO1VM

  TO XANI THZ FPABIAZ nnxaSilJCiKpici.Kiriajfcpa vfcpo '-'4|ri va i6oun6e>o 8a

  KAAZZIKA 2.EAIAA55 g)>tncu nou&tuci

  2EAIAA 54 TO XANI THE TPABIAZ Ate, Qo. 606einti; ovo Haea ^ou, Sa>6ave (arrid an" TO on<b -TO po KI feeo' lojjxipiTea KCXJ T6andpnva6apt6fc7t 6To KQ. 5<opnQ7fc TOUS> ^riaoupndfcs. ficu TOV OSu&efa Q6ifc TPV66 |jeva 0a TOV& nid6ou CCJUVTQVCTV va rcVvf- _|TO XAOMO O AV060VNI2THZ KAI rrANovPriAs AEN MROPE- 2AN NA KPATH5OVN TA HAA- AHKAPIA 70Y5., nOY, 2AN D- TA HAH6H 6ANl7AA2JvJ, AAKH5AN.

  KAAZIIKA NTfcp6i6in 6TO HN IAIA 2PA XANl O ANArN22.TH2. KEXA HAS. M£ TA Kavfeis va U^ Mip.nan. IvreX ytcie-r, it Kou noic^ tieou 6u noo va ee npo6Kuvri6ej o r.,upe Kox-rpae; va p9ei o natds vo npo

  ZEAIAA 56 TO XANI THI FPABIAI ZCUVTOVOV. TO 6Ko>o,scuvTav6v vo] TOV

  VMIZZWM

  2EAIAA 58 TO XAN1 THE FPAB1AZ o nppTO noYPOYSi AHOTY- XE. O HAIO2 ME2OYPANH5E TO XANI BAZTAE1. oXnGpes 6tv iis KCIVOUV , GfcAoa va no TO NEO riOYPOVJEl.Ol TOYP- KAP8ANITAAE5. XYNONTAI 5A AV25A2MENOI AAaoaana oXonn

  KAAZZIKA Tf^ ]/&AO AEVTEPO riOYPOVSI h/AnETYXe. 0 HAIOZ HAEI 5TH h AYSH.TOXANI6ATTAEI.TPITO 0a. 01 ToYPhoi EXOYN •Jf HPOSTArH NAMROYN 2TO XA- •" NI npiN HESEI o HAIOS. 67OV rupLUTOonoo nairi6b Tfc > ao6p(f)ia,oeo o ri>ios. I6CJU KOVIQPOI,T1I61UI

  ZVIQVdJ 2H1 IKIVX 01

  Ao va nfc6fci TO 6«oTd5i. TOV O 6fcv niavti n puaTid jaou

  2H1 IWVX 01

  KAAZZIKA */AO sovPovno o OMEP &PVS- NHS eerAAE AIATAPH ITA- SKEPlA TOY NA 5YMMAZEY- TOYN . OOife 60U>TQYO^ ^OU TO 6UXO)pdvfc . oOcpia jpoaoOpnStt va ^6 fecxcirt ouv.NTponns... EeO, Mfcxi^f. *<o >a eurus eOfc 6ToZnroOi va Kavovia.Kai Tnv ajuinn, a TOI* Kdvoo 6«6vn Opt aou KaTdvrnea.va cp6 ncno na)io)i8c.

  .ij •oiAOADy ra^) OA 019 rjvQLQ 69 oc*roj_ DAno5o noi ux ' •ocig 2HJL IWVX 01

  KAI Z°SANE TO A17THN vvai o jivrn ~KJUV aStp- nou nteavfe ^KJ 7nv fla- pn -rrft enptp- . Kdnqrfe ta 6a TO atXtrtive TOXavi O 6a lous O Kai 6a nioobe AStpcpia.oi vewpoi [acts Stv ©eAouv KAdvu Tpaxo05i6^a. KI cus ptuovrac,, va 65014^ ipaxou5cx)v TO Qtiow (J

  TO XAN1 THE TPAB1AZ i. KlOG>OI 6TO ©a epifoupt 6601 Jouvravot

  KAAIZIKA ZEAIAA noo yd nou Qangipyq. v rracuOTov Majprxj; Opt Kioee .'Eniaea feva Stoic, TOV HN IAIA MEPA HOY O KOAO- KOTPONH2 EHHPE, MEPAAH Ml- 5 KH 210 fiAATETil , F7HPE KAI > TO XAPOYMENO TPAMMA TOY OAYS^EA f/A THN NIKH THS. PPA61AS. enptpwi nptra va vn6T64)O|4jfe ^IQ va So^c^fcrai J^ TOV OCUVUDV, on y>v o AvrpoC- tecs ewaUfc TO©aUo iou GTD Xavi Tins rpafcicis' EKpciTioet TOV 6poajvns.

  TO XANI THZ FPABIAZ 5n,Tov Kpit&r'KTov Aoc£iva *ai 7ov M££n pfc TO na»n«Qpia eas, Hoi Tpcrocnt 6inPo6p£>n,6ontba Toy Au66ta. Ma KpcnriefeTt -rov LuaKOici ano TOV Muo- % NIKHTAPAJ Kl Ol AAAOI AH' TOM2PHA, ANTAM2NONTA! M TON AV£2EA HANS AR'TH AEfeAAElA. /fa/ K V/q.

  KAAZZIKA KIT KAPION I TO KAaooiKO QUTO £ava£uvTaveu£i nnoAuTdpaxn £uri TOU <pn.- piopevou ripua Trig AuoriQ. And piKpd naiSi n aydnri yia TH cpuon TOV o5riyr|OE oe nspiriETEieg KOVTQ OTO Kapafdvia TUV npuTond- pCOV KQl TOUQ KUVnyOUg TUV (BOUVUV, OOOU U.E Tf|V TOApr) KQl TpV e^unvdSa TOU8iaKpi6riKe KI ' eyive 5idon,M°g. To «dvoiypa»TOU Spdpou npog TH, Auori, OTO onoio TOOO noAu ouve^aAe, oripave dpug KQI Tf|v KaTaoTpocpri Trig peydArig TOUaydnrig- Trig dypiag (puong, pe TOKaripd Tn,g onoiag KOI ne6av£. EXOYN EKAOOEI KAI KYKACKDOPOYN 1001 PIXAPfiOZO 1020 AEONTOKAPAOI 1002 IOYAIOI KAIZAP 1021 1003 POMHEN TON AAZQN 1022 1004 OAIBEPTOYIZT 1023 1005 Ol AOAIOI 1024 1006 TOIIAHPOYN HPOinnEION 1025 1007 O OHZEAZ KAI O 1026 MINOTAYPOZ 1027 1008 20000 AEYfEI 1028 KATfl AnO TH OAAAZZA 1029 1009 O EAAmOKYNHTOZ 1030 1010 H KAAYBA 1031 TOY MnAPMnA 0«MA 1032 1011 O MErAZ AAEEANAPOZ 1033 1012 Ol TEAEYTAIEZ HMEPEZ 1034 THZ noMnniAi 1035 1013 O OAAAZZOAYKOZ 1036 1014 OTEAEYTAIOZ TON 1037 MOIKANQN 1038 1015 H MAYPH KAAAONH 1039 1016 TO MYZTHPIOiEZNHZI 1040 1017 H KOPH THZZOYfKAAZ 1018 iYOXPONIAZTHN HAOPH 1041 1019 H MAXH TOY MAPAOONA H AEn«OPOZ TOY OPErKON IBANOHZ MOMHY NTIK XOK OIN IKHNEZ TOY AAZOYZ 0 HOAEMOZ TON KOZMON 01 TPEIZ ZOMATOOYAAKEZ ZEPAOK XOAMZ TO AlBAfll KANAPHZ O HYPHOAHTHZ O) KOPZIKANOI AAEA»OI MAKBEO 0 HIAOTOZ MONAZTHPI KAI ZHITI O TOAMHPOZ MRIA XIKOK AIFENHZ AKPITAZ AIA nYPOZKAl ZIAHPOY XIAIEZ KAI MIA NYXTEZ POBINZON KPOYZOZ 0 riYproz TONKATAITIAON 01 nEPinETElEZ TOY MAPKO HOAO BAZIAEIOZ O BOYATAPO- KTONOZ t042 01 mnoTEZ THZ ZTPOT- TYAHZ TPAPE2HZ 1043 POBYPOZ 0 KATAKTHTHZ 1044 MOPAHZ 1045 POMn • POY 1046 NAYTIKHANTAPZIA 1047 flTOZH 1048 O APXONTAZ TOY MHAA- AANTPE 1049 KOAOKOTPONHZ 1050 H MHXANH HOY TPEXEI '.If J A ZTA XPONIA 1051 TO XANI THI TPABIAZ AKOAOY0OYN: 1052 KIT KAPION 1053 ENAZ flANKHZ TOY KON NEKTIKAT ZTHN AYAH TOY BAZIAIA APOOYPOY 1054 0 MIKPOZ ArPIOZ 1055 WHEN - XOYP 0HKEZ — KOYTIA TIA NA OYAAEETE TA TEYXH IAI KAAIIIKA Twpa pnopEiTe va (J>uXd^eTe TO TEUXH oac; oe KaXaio6r|Tec; GHKEC; - Kound EiSmd KajaoKEuaopEvec; yia TO KAAIZIKA EIKONOrPA<J>HMENA. H KO0E 0nxr| xwpdei 10 TEUXT) KQI KOOTI^EJ doo 4 reuxri TWV KXaooiKtbv. MnopEiie va TO PPEITE ora KEVTpixd pipXionwXeia n va TO napayyEiXerE an' EuSeiac; oe pag aXXd 9a enipapuvSeite pe TO ec;ooa onooroXnc;. ZTEI'XTE pia TaxuSpopiKri eniTayri pETr|v a^i'a 4 TEOXIOV npooauc;r|peva KOTO 50% yia TO ec;o6a anoaroXnc; yia Ka9e 9r|Kr| nou 9eXeTE va napayyeiXerE npoc; Tnv ATAANTIZ - M.FIEXAIBANIAHZ & Zia, Aeovri'ou 23,117 45 A9nva. Fldvu) orr|v Taxu6popiKr| eniTayri va Ypd(J>ere Ka9apd TO ovopa, TTI SIEU- 9uvop KOI TOVTaxuSpopiKO oag KO)6iKa, EVU) OTO nioco pepoc; Trig va aupnXri- pujoeTE TOVapi9pd TUIV KOUTIWV nou 9eXere va oac; orei'Xoupe.

  Kd6e 1nTOU OTQ nepirrrepa 9 "771105"115005 ISSN 1105-1159 - • E A A AZ TIMH APX. 120

 • Add a comment

  Related presentations

  Related pages

  Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς ...

  Μάχη της Γραβιάς; Ελληνική Επανάσταση του 1821: Η μάχη στο χάνι της Γραβιάς, πίνακας του ...
  Read more

  Γραβιά Φωκίδος - Βικιπαίδεια

  Το πιο γνωστό αξιοθέατο της περιοχής είναι το Χάνι της Γραβιάς, όπου στις 8 Μαΐου 1821, ...
  Read more

  Το Χάνι της Γραβιάς- Γ.Χ.Ζαλοκώστα

  Το θυμάμαι λοιπόν απο τότε, αλλά το βρήκα γραμμένο και σε μαθητικό τετράδιο ...
  Read more

  ΓΡΑΒΙΑ (Το Χάνι της Γραβιάς) - YouTube

  8 Μαίου 1821 ο Ομέρ Βρυώνης μαζί με 9000 στρατιώτες πλησίασε στο Χάνι της Γραβιάς ...
  Read more

  Το Χάνι της Γραβιάς, χώρος ...

  Στις 8 Μαΐου 1821, σε ένα μικρό πλινθόχτιστο κτίσμα της Γραβιάς Φωκίδας, το θρυλικό Χάνι ...
  Read more

  Το Χάνι της Γραβιάς - Pathfinder Static ...

  Το Χάνι της Γραβιάς (8 Μαϊου 1821) "Για χάν' μ' είχαν χτίσει μα ο γιος τ' Αντρούτσου
  Read more

  ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ | 8.848 m

  8 Μαίου 1821 ο Ομέρ Βρυώνης μαζί με 9000 στρατιώτες πλησίασε στο Χάνι της Γραβιάς ...
  Read more

  Η Μάχη της Γραβιάς - Αφιερώματα ...

  Ο δερβίσης προχώρησε έφιππος προς το Χάνι, ... Η Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς στοίχισε ...
  Read more

  ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΗ Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ...

  ΓΡΑΒΙΑ (Το Χάνι της Γραβιάς) ... Η Κλαυδία θεά στο χάνι της Γραβιάς - Duration: 12:50.
  Read more

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ...

  Στο Χάνι της Γραβιάς ... Σε λίγο οι Τούρκοι διέβησαν το ποτάμι της Γραβιάς και ...
  Read more