ความยาวของประโยค

33 %
67 %
Information about ความยาวของประโยค

Published on June 27, 2014

Author: torzestory

Source: slideshare.net

ความยาวของประโยค

ประโยคอาจจะแตกต่างกันที่ความสั้นยาว ประโยค ยาวออกไปได้เมื่อผู้พูดเพิ่มรายละเอียดให้มากขึ้น รายละเอียดเพิ่มขึ้นเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ เวลา ที่เกิดเหตุการณ์ ต้นเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ ฯลฯ นอกจากนั้นผู้พูดยังอาจจะให้รายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น โดยหาคาขยายนามหรือขยายกริยาในประโยค

ตัวอย่าง ๑. เพื่อนผมได้รับเลือกเป็นประธาน ๒. เพื่อนผมได้รับเลือกเป็นประธานชมรมวิทยาศาสตร์ ๓. เพื่อนผมที่เป็นน้องคุณครูได้รับเลือกเป็นประธานชมรม วิทยาศาสตร์คนล่าสุด

อนึ่ง ถ้าเราไม่ต้องการให้ประโยคยาวเกินไป เราก็อาจแยก รายละเอียดไว้ต่างหาก อีกประโยคหนึ่ง หรือหลายประโยคก็ได้ เช่น ประโยค ๒ อาจจะแยกกลายเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ ๔. ชมรมวิทยาศาสตร์เลือกประธานชมรมแล้ว เพื่อนผมเป็นผู้ ได้รับเลือก ๕. เพื่อนผมได้รับเลือกเป็นประธานชมรมวิทยาศาสตร์คนล่าสุด เพื่อนผมคนนี้เป็นน้องคุณครู

บางประโยคซ้ากับประโยคที่มาก่อน ข้อความที่ซ้านั้นผู้พูดอาจละ หรือคงไว้หรือหาคามาแทนก็ได้ หากละคาหรือหาคาอื่นมาแทน ประโยคจึงสั้นลง ตัวอย่าง ๑. ฉันอยากซื้อหนังสือภาพสวยๆ ให้ น้องสักเล่มหนึ่ง แต่หนังสือภาพสวยๆ นี่ แพงเหลือเกิน ๒. ฉันอยากซื้อหนังสือภาพสวยๆ ให้น้อง สักเล่มหนึ่ง แต่แพงเหลือเกิน ประโยค ๒ มีการละคาที่ซ้ากับประโยค ที่มาก่อน ประโยค ๒ จึงสั้นกว่าประโยค ๑

ตัวอย่าง ๑. คุณไม่ควรรับคนที่นินทาว่าร้ายผู้อื่นมา ทางานเพราะคนที่ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่นจะ ทาให้เกิดความแตกแยกในบริษัทของคุณ ๒. คุณไม่ควรรับคนที่ชอบนินทาว่าร้าย ผู้อื่นมาทางาน เพราะคนอย่างนั้นจะทาให้ เกิดความแตกแยกในบริษัทของคุณ ประโยค ๒ มีการหาคาอื่นมาแทนคาต่างๆ ที่ซ้ากับคาในประโยคหน้า ประโยค ๒ จึง สั้นกว่าประโยค ๑

Add a comment

Related pages

ความยาวของประโยค | Quipper School

ความยาวของประโยค ภาษาไทยชั้น ม. 5 / หลักการใช้ภาษาไทย 1
Read more

ความยาวของประโยค - OoCities

ความยาวของประโยค ประโยคอาจจะแตกต่างกันที่สั้น ยาว ...
Read more

การร้อยเรียงประโยค: ความยาวของประโยค

ความยาวของประโยค ความยาวของประโยค
Read more

การร้อยเรียงประโยค

ความยาวของประโยค;
Read more

การใช้คำและเรียงประโยค - boonmeekub

ตัวอย่างที่ ๑ ประโยค ก และ ข ต่างกันที่ส่วนขยาย๒. ก. หลัก ...
Read more

ชนิดของประโยค - oocities.org

ความยาวของประโยค:
Read more

ทรัย (โครงสร้างข้อมูล) - วิกิพีเดีย

... ใน array มาก ถ้าให้ m = ความยาวของประโยคที่อาจมีคำที่ ...
Read more

ความหมาย - Mee - SarahDeeDee

บทที่5 โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน
Read more