17 a0383903 123

43 %
57 %
Information about 17 a0383903 123

Published on June 28, 2014

Author: celamko

Source: slideshare.net

Description

´´

Mimoriadne vy danie. yyctioai mimo MGdeíkuapía- fat každý daň, Tpredvecerďá- Uffiti o 6. hod. n Redakcia a sdrainiitiicis: Budape«,vni., Mária ulica 15. ÍSälM! «OlJ ti—H. Predplatne t sa rok . K J0'~ r.a pol roka K Ifi-. oaitvrfrokaKe-- na msalal K š'": Do Nemecké a Srbska roífe 24 korún. Co ostatného cu- dooumsksiäo Ameriky ro5«« 32 korón. — Ročník V. Číslo 123. BUDAPEŠŤ, v pondelok, 29. júna 1914. Jednotlivé čísla po 6 halieroch. Následníka trónu Františka Ferdinanda a jeho manželku kňažnu Žofiu z Hohenbergu v Sarajeve zavraždili. S a r a j e v o , 28. júna. Na arcivojvodu Františka Ferdinanda a jeho manželku kňažnu Žofiu z Hohenbergu, ktorí boli nateraz na návšteve v Sarajeve, spáchali dva atentáty. Keď sa viezli na automobile na mestský dom, hodili bombu na ich automobil, bomba padla však pod druhý automobil, v kto- rom sedeli dvaja dôstojníci sprievodu a oboch nebezpečne ranila, jako aj z obecenstva asi 20 ľudí. Arcikniežaťský pár zostal ušetrený a uháňal na automobile ďalej do konaku (mest- ský dom), kde prijal hold mestskej rady. Po krátkej slávnosti následník trónu i s manžel- kou chceli sa dať zaviesť do nemocnice, aby navštívili bombou ranených a keď sa viezli z konaku, vyskočil zo zástupu mladý človek a

viackrát revolverom strelil na následníka trónu a jeho manželku. Oba súc smrteľne ranení skle­ sli. Automobil doviezol ich do koňaku, kde i František Ferdinand i jeho manželka vypustili ducha. Útočníkov chytili. Sú Srbi. Bombu hodil Medeljko Gabrinovič, udajne sadzač; arciknie- žatský pár zastrelil Gavro Princip, žiak VIII. triedy gymnaziálnej, rodom z Grabova. Gabri­ novič došiel z Belehradu. V Sarajeve panuje hrozný poplach. Týchto niekoľko krátkych slov čítali sme včera (v nedeľu) na výkladných skrý- ňach tunajších časopisov, ale zprvu nechcel nik veriť na strašnú zvesť. Ale behom popolud­ nia prilietaly Hyobove zvesti jedna za druhou. Vždy viac podrobností o zákerníckom atentáte sme čítali, až konečne každý veril... Následníka trónu Františka Ferdinanda už viac neni. Bomba ho síce nezasiahla, ale vražedlná guľka z revolvera učinila konec jemu a; všetkým nádejam a snom s jeho osobou tak úzko súvisiacich. Pod prvým dojmom tejto hnusnej, zákerníckej vraždy, ktorá sa mohla zrodiť len v hlave zúfalca alebo premršteným nacionalizmom pokazeného člo­ veka, na celom širokom svete musí sa každý poctivý človek bez ohľadu na národné a sociálne postavenie len zdesiť. Úprimne smútime nad rakvou človeka, ktorý mal vôľu i talent ku veľkým skutkom a ktorý by ako panovník iste bol pošinul túto ríšu do predu. Nebolo mu dopriato uplatniť i prakticky svoje plány. On veril na životaschopnosť a skvelú budúcnosť ríše a pripravoval sa vážnou prácou a štúdiom na svoje budúce panovnícke povinnosti. Nebol slepo zaľúbený ani do Nemcov ani do Madarov a keby bol mohol, iste by bol nejedon šovinistický výkon nemeckomaďarskej nadvlády zamedzil, ktorá nad­ vláda privádza práve ríšu na pokraj záhuby. Ohľadne Františka Ferdinanda boly síce mienky rozdielne. V Čechách nebol veľmi populárny, ani u Juhoslovanov, ale všetky utlačené národy čakaly s dychtivosťou na jeho príchod, lebo on neraz, ked i nie oficielně, ale privátne dal znať, že bude vládnuť roz­ umne a záujmom ríše a dynastie primerane. * * Tragický bol život Františka Ferdinanda, plný bojov a odriekania sa a tragický je i konec jeho života. Ako car Alexander II. padol v kvete života, nadšený novou methodou vlády a práce, tak aj náš následník trónu, muž ako hora, vyše dvadsať rokov čakal na okamžik, čo by mohol i prakticky uplatniť svoju energiu, svoju vôľu a solídne ve^ domosti v politike. V posledných rokoch, čo náš staručký panovník už slabne, uplatňoval sa ovšem v zákulisnej poli­ tike — a najmä u Srbov a Talianov šírila sa legenda o bezohľadnom imperializme Františka Ferdinanda, ktorý vraj chce Talianov premôcť na Adrii a Srbov udusiť cestou albánskou. Zaiste že sa takto zosnulému princovi veľmi křiv­ dilo, ale jeho záhadná, energická osobnosť a politika grófa Berchtolda privádzala Juhoslovanov do akéhosi paroxizmu, ktorý bol stupňovaný ešte šialenou politikou Khuenovou a Tiszovou voči Horvatsku. V posledných 2—3 rokoch sú atentáty v srbskohorvatských krajoch na dennom poriadku a dobrí znalci juhoslovanských pomerov upozorňovali ustavične Viedeň na zlé následky, ktoré zapríčiní protisrbská politika. Arcivojvoda František Ferdinand sa stal obeťou tejto strašnej politiky, ktorú robia vo Viedni a páni ministri ani nad rakvou nešťastných obetí nespytujú svoje svedomie. A vládni novinári ešte i takúto udalosť, za ktorú predsa nemožno na zodpovednosť ťahať srbský národ, využitkujú v prospech svojej politiky, ktorá vlastne zavraždila Františka Ferdinanda. Srbi vraj zavraždili následníka trónu, Srbi chcú rozkúskovať monarchiu, taká je vraj kultúra srbská Samosebou sa rozumie, že šmok myslí pri tom nielen na Srbov, ale na Slovanov vôbec. Aké následky bude mať smrť následníka trónu, je ťažko predpovedať. Že sme ale my Slováci utratili v ňom úprimného priaznivca, to s bôľom a smútkom uznať musíme. Pokoj prachu jeho!

Cisto 123 S L O V E N S K Í D E N N Í K Strana 3 Sarajevský útok. Sviatočnú náladu Sarajeva prerušila hrozná udalosť. Na arcikniežatský pár spáchali útok, ktorému následník trónu František Ferdinand i so svojou man­ želkou padnul obeť. Pod vzrušujúcim dojmom hroznej udalosti, v prvých chvíľach smutnej skutočnosti obmedzu­ jeme sa iba na opis katastrofy, ktorá stihla ríšu našu a jej národy. Bombový atentát. Skončily sa veľké manévre na okolí Sarajeva a arcikniežatský pár v ne­ deľu predpoludním na automobile do­ šiel do Sarajeva so svojim sprievodom z kúpeľa Ilidže, aby zúčastnil sa slá­ vnostných služieb božích, po ktorých malo byť slávnostné vítanie v koňaku (mestský dom). Mesto ozdobené zá­ stavami očakávalo vysokých hosťov, na uliciach sviatočne vyobliekané obe­ censtvo hlučným „Živio!" vítalo ná­ sledníka trónu a jeho manželku. Po službách božích následník trónu František Ferdinand a jeho manželka kňažná Žofia Hohenbergová viezli sa do koňaku. Ozdobenými a ľudom preplnenými uli- ciami hučalo volanie na slávu. Automo­ bil arcikniežatského páru šiel práve po „Appelovom nábreží" popri rieke Mil- jačke, keď zrazu zpomedzi obecenstva vyskočil vysoký mladý muž a hodil jakýsi, sklenici podobajúci sa predmet na arcikniežatský automobil. Bola to bomba. Bomba padla za automobil a hrozným výbuchom explodovala práve pod nasledujúcim automobilom, v kto­ rom sedel gróf Rozzo-Waldeck, náčel­ ník vojenskej kancelárie následníka trónu a plukovník Merizzi, pobočník generála Potiorka, kraj. vojenského šéfa bosen­ ského. Grófa Waldecka ranila bomba na ruke, plukovníka Merizziho však na krku a na hlave, tak žezamdlel. Tro­ sky bomby ranily aj z obecenstva asi 20 ľudí, z týchto sedem nebezpečne. Arcikniežatskému páru nestalo sa nič. V zástupe nastal desný poplach. Policajti a civili vrhli sa na útočníka, ktorého skoro zabili. Vysvitlo, že je to 27-ročný sadzač Nedeljko Gabrinovič. Útočník sa však vyslobodil a skočil do rieky Miljačky, kde bolo vody len po pás. Viac ľudí skočilo za ním a vytiahlo ho von. Poviazaného odviedli na políciu a ranených odniesli do vojenskej ne­ mocnice. Arcikniežací automobil na okamih zastal. Následník trónu a jeho manželka ustrnutí pozerali za seba, potom ná­ sledník trónu soskočil a vydal rozkazy ohľadom ranených. Potom vysadnul zas a automobil ďalej uháňal k mest­ skému domu. Na mestskom dome shromážděný bol sarajevský magistrát zastupiteľský sbor v čele s mešťano­ stom Čurčičom. V hroznom rozčúlení čakal na arcikniežatský pár, lebo výbuch bolo počuť až ta. Následník trónu s prísnou tvárou sosadnul s auta, pojal za rameno svoju manželku a vtúpil do poradnej dvorany. Zástupcovia mesta zavolali: „Živio!", ale následník trónu neďakoval za pozdrav a keď mešťa- nosťa začal svoju reč, mávnul rukou a prísnym hlasom riekol: — Pane mešťanosta, počkajte! Človek sem přijde jako host a tu ho vítajú bombou! Mešťanosta na smrť zbľadlý chcel čosi povedať, ale arciknieža ho zas přetrhnul: — Tak je, jako som povedal. Človek nieje si istý životom v tomto meste! To je pohoršlivé! A teraz pokračujte! Starý mešťanosta Curčič effendi po­ vedal krátku pozdravujúcu reč. Ná­ sledník trónu neodpovedal na reč, po­ jal svoju manželku za rameno a odišiel z dvorany. Na schodoch vydal rozkaz svojmu adjutantovi: — Pojdeme do vojenskej nemocnice! — A hlas jeho triasol sa od rozčú­ lenia. Arcikniežatský pár sadnul na auto­ mobil a uháňal ku nemocnici. Druhý útok. Následníka trónu a jeho manželku zastrelili.Automobil zahnul do Ilice Franja Josipa, keď s pravej strany ulice jeden mladý človek viackrát strelil na arcikniežatský pár. Jedna guľa vrazila násled­ níkovi trónu do krku a pre­ trhla mu tepnu, takže krv vy­ soko vystriekla. Kňažná Žofia nahla sa nad svojho manžela, jako by ho chcela chrániť, v tom útočník zas strelil a do brucha trafil kňažnú, ktorá práve tak jako jej muž, bez povedomia sklesla na sedisku. V desnom poplachu, ktorý zmocnil sa ulice, bolo počuť len hlas arcikniežatské­ ho jágra, ktorý zavolal na šoféra, aby obrátil a hnal zpiafkv na mestský dom. Tu složili arcikniežatský pár a vyiesli na mestský dom. Pribehli vojenskí le­ kári aj kňaz, tento dal raneným ešte posledné pomazanie, ale lekárska po­ moc bola už marná: Kňažná Žofia skonala a o niekoľko minút pozdejšie vy­ pustil ducha aj jej manžel následník trónu F r a n t i š e k F e r d i n a n d . Kňažná zomrela o 7*11. hod., ná­ sledník trónu o 11. hodine. Útočníka chytili. Neopísateľné bolo zdesenie, keď za­ zněly výstrely z browninga. Obecenstvo začalo utekať na všetky strany. Útočník tiež. Jeden oficier a vojenský manipu­ lant pustili sa za ním s vytasenými šabľami, manipulant dohonil útočníka a šablou seknul mu po hlave, • tak že útočník krvou zaliaty klesnul na zem. Pribehli aj policajti, poviazali ho a odviedli. Je to 19-ročný gymnaziálny žiak Gavro (Gabriel) Princip. Útočnici. Prvý útočník, ktorý hodil bombu, Nedeljko Gabrinovič je synom sarajev­ ského krčmára. Nerád pracoval. Bol v Čiernej Hore a posledne pracoval v Belehrade. Do Sarajeva vrátil sa pred štyrmi týždňami. O sebe hovorí, že je anarchista, práve tak aj gymnazista Gavro Princip, ktorý; nastrelil arciknie- žaťaký pár. Principa počas anexie vy­ kázali zo Sarajeva, kde chodil do vyš­ šej reáiky, lebo nahováral svojich spo­ lužiakov, aby vstúpili do srbskej armády. Vtedy odišiel sa učif do Belehradu a pred týždňom vrátil sa do Sarajeva. Vo väzení oba chovajú sa pokojne a ho­ voria, že sú spokojní s výsledkom ich zločinu. Tak to vraj muselo byf. Ga­ brinovič tvrdí, že útok spáchal na svoju päsť a že Principa nezná. Tento tiež hovorí, že žiadnych spoločníkov nemá. Polícia je však presvedčená, že násled- následník trónu a jeho manželka padli v obeť veľkosrbskému politickému spri­ sahaniu. Viac podozrivých fudí chytili. Účinok atentátu. V Sarajeve a v Záhrebe boly veľké protisrbské demonštrácie. Strašnú zvesť o atentáte odtelefono- vali najprv kráľovi do Išlu. Staručký 84ročný panovník zaplakal a zvolal: — Bože môj, že som sa ešte aj tejto hrôzy musel dožiť! Kráľ vydal rozkaz, že večer odce­ stuje zpiatky do Viedne. V Konopišti, kde meškajú tri deti nešťastného arcikniežatského páru, teraz už siroty, je nárek a plač. Vo Viedni sa rozšírila zvesť o sa- rajevskom zločine popol, okolo 2. ho­ dine. Všade zapríčinila neopísateľné rozčúlenie. Sem do Pešti už okolo pol 1. hod. prišiel prvý telegram, ale že bola ne­ deľa, časopisy len plakatirovaním ozná­ mily desnú zvesť. Pred vydavateľstvami „Az Estu", „Pešti Hirlapu", „Az Uj- ságu" atď veľké zástupy čakaly na novšie zprávy. Prvé verzie boly, že za­ hynulo na 200 osôb, druhé oznamovaly, že do povetria vyhodili vlak následníka trónu. Až okolo 4. hodine, keď vyšly prvé osobitné vydania, zvedelo rozčúlené obecenstvo, čo sa vlastne stalo. Všade javilo sa veľké ustrnutie a čierne zá­ stavy oznamujú najnovší úder, ktorý stihnul monarchiu. V Prahe a v Brne vyvolal chýr o atentáte neobyčajné vzrušenie, jako vô bec všade, kam desná zvesť zaletela. * Následník trónu František Ferdinand bol synom arcikniežaťa Karola Ludvika, brata nášho kráľa, a kňažny Marie Anunciaty, dcéry sicílskeho kráľa Fer-

Slrana 4 S L O V E N S K Ý D E N N Í K Či s!o 123 dinända H. Narodil sa v Štýrskom Hradci 18. decembra 1863. Jeho man­ želka kňažná Žofia z Hohenbergu na­ rodila sa v Stuttgarte 1. marca r. 1868., kde jej otec český gróf Bohuslav Chotek bol našim vyslancom. Matka jej bola rod. grófka Vilma Kinská. Sobáš nešťastného arcikniežatského páru bol 2. júla 1900. v Reichstadte. Nový dedič trónu je teraz následkom smrti arcikniežafa Františka Ferdinanda jeho synovec a r - c i k n i e ž a Kavol F r a n t i š e k J o ­ zef, syn arcikniežafa Ottu; narodil sa 17. augusta 1887. a má od r. 1911. za ženu a r c i k n a z n u Zitu, dcéru Roberta Bourbona, kniežaťa z Parmy. Nový korunný princ má jednoročného syna. Vyzvanie. Časopis náS stále zdokonalujeme täfe ob­ sahom, ako aj rozmerom. Udržiavanie jeho Stojí ročne vylfe 50 000 korún. Treba nám teda všeobecněno podporovania, *by »me kráčať so hii k jeho tfslštemu zdokonaleniu. Najlepším podporením e predptotenie as a získanie ňovýťh předplstiteíbv. keby kúidý terajší predplatiteľ žtskäl leň jednoho ňo véJtd abonenta, náš casoais by mohol xy- cbodif denne aspoň na 6 Strunách a s vlastných príjmov kryly by sa *ýdavky. Pokúste sa, priatelia naši, a vykonajte túto prácu vo svo­ jom záujme. Do 16. júla 1914. uvádzat budeme mená tých, Mori nám získali nových predplati­ teľov. ASpoň šä tak verejňôsf dozvie, kdo si všimnul nážho vyzvania. Kému vypršal teraz pretíplatok, nech s! fco hneď obnoví, sby v zasielaní nenastalo prerušenie* Predplatné je na rok K 20.— na pol roka n 10.— na štvf roka „ S.— na mesiac „ 1.75 Do Nemecka a Srbska ŕočno K 24.—, do ostatných Štátov K 32.—. Vydavatelstvo Slovenského Denníka. „POMOČIV urama I I M OČflSTHtáRSKfl SPOLOČNOSŤ :s v BREZNE. is Expozitúra v Klenovci. HhcioBp kapitál: R S10.D0D'--. Hezeray R 101.000-. Prijíma vklady a platí od nich tie najvyššie úroky (interese). Dôchod­ kovú daň platí ústav zo svojho. Poskytuje lacné pôžičky na zmen­ ky, na bežný účet so zaokrytím, na dlžobné úpisy záručnícke a hypotekárne a na ručné zálohy. Vybavme bankové obchody každého druha. 2854 Knihy kupujte u Budapeštianskeho nakla­ datelského spolku úô.sp. Bu­ dapest, VIIB., Mária-u. 6. 15. Ž i a d a j t e s i c e n n í k . í; Román Napísal Aliquis, strán 392, cena knihy i s poštovným K 220, rekomandovane o 25 hal. viac. Dej románu tohoto odohráva sa v prítomnosti a spracovaný je veími pútavým spôsobom. Objednat možno v každom kníh­ kupectve ako i v Budapeštian­ skom naklad, spolku úč. spol., Budapešť, Vili., Mária ul. 15. flRADI VICTOR: n RUTÉH SHIZHUFDR (HemzEtíségl aatualitisoR feônyvtára, I. si.) Ceno R 150. Poštou za Hor. ľSS rozosiela hníhtoipiictDo účast. spoločiL, Budapešf, BE, Mária u. 15. UK! spevu a hudbyodporúčame nasledujúce hudebniny: QlnUDncl/fJ cnflVU Sbierka jednoducho no- útUlOllOrtC opCTJi tovaných nápevov rudo­ vých piesní s textami. Diel I. obsahuje 603 piesni. 6 sošitov po 1 kor. Diel II. obsa­ huje 766 plesní, 7 sošitov, po 1 kor. Diel III. obsahuje 475 piesni, 4 sošity, po 1 kor. Trnavský. Slovenské Národnie piesne. Sbierka slovenských národných piesní so sprievodom klavíra 11. vydanie. Cena 5 kor. Pôvodné slovenské piesne. SSíffi: Obsahujú piesne: Kukulienka kuká . . . Se­ díme tu smutní. Našiel som si v šírom poli Keď sa drobné pieseňky. Našim malým ob- lôčkom. Nesedaj sláviček. Vtedy sa mi pri- snejú. Sokolíčku sokol. Hej už som všetko prepil. Sbierka slovenských ľudových plesní pre stredný hlas a klavírový sprievod II. sväzok. Cena 5 korún. OI7W n i'icmQlfV Sbierka slovenských pô- O l t J 0. UOIIICiJi vodných piesní pre stred­ ný hlas s klavírovým sprievodom. Cena 5 kor. InnáÓrtVO níocno Šestnásť piesní pre jeden JUllaoUlC piCalIC, hlas so sprievodom kla­ víra. Složil Milan Lichard. Cena 3 kor. Slovenský spevníček. ^ 0 ¾ ¾ ¾ ¾ upravil Milan Llchard. Cena 2 kor. Veniec slovenských národných piesní. Sostavil Jozef Skultéty. Obsahuje 413 piesní. Cena viazaného výtisku v plátne 1 kor. Cena výtisku v červenej plátenej väzbe s pravým zlatým tláčom 1 kor. 20 hal., tá samá väzba so zlatorezom 1 kor. 40 hal. Hymny slovanských národov. 2 ¾ ¾ s podloženým textom alebo pre spev so sprievodom klavíra. Cena 50 halierov. Knihy tieto dostať za vopred poslaný obnos alebo na dobierku v kníhkupec­ tve Budap šti nskeho nakladatelského spolku úč.sp., Budapest, VIII., Mária u. 15. II II Najlepším darom pre dietky je dobrá kniha. Odporúčame Vám nasledovné spisy: Srdce. Nápis íl Ed. Amids . . . . K MO Povesti a bájky K 110 Ruské národnie povesti. Obsahuje vyše 50 krásnych obrazov, viaž. . K 3'90 Andersenové poviedky K 2-40 Robinson Cruose K l - 60 Nový vlnšovuík K —'70 Malý dopisovateľ K —53 Zlaté perličky K —40 Slovenský gratulant K —-45 Rečňovanky K 1 20 Slovenské hádky K - 3 7 Slovenský anekdotár . . K —'35 Prostonárodné slovenské povesti 9 sošitov, 1 sošit po K —'65 Povesti z Tatier, L sväzok . . . . K 1-60 „ , . II. sviUok . . . . K 130 Pekné kvietky pre pilné dietky . . K - 5 5 Martin Rebrina a jeho chodníky . K —"15 Obrázkové slov. povesti 3 sošity, 1 sošit po K —55 Pohádky. (Napísal Mlkštfek) . . . K —85 Mikuláš Aleš mládeži .K 110 Zornička, ročník L, ÍL, IV. a V. brož. po K 2'20, viaž. po . K 3 # — Radosti malučkvch vo 24 obrazoch s veršlkami. . X Tisíc a jedna noc, I. sošit . . . . K V cenách zarátané sú už poštovné II II III III III III 2-60 1-30 trovy. Ill Knihy tieto dostať za vopred poslaný U obnos alebo na dobierku v knihkrjpe I ctve Budapeštianskeho nakladatelského H spolku úč. šp, Budapest, VIII., Mária u 15. II Tamtiež možno dostat aj ostatné slovenské a čeiké knihy. — Pýtajte si soznam adarma. •V* Inzerujte ^PJ lebo reklama je prvou podmienkou obchodu! V Slovenskom Denníku je inzercia veľmi úspešná a lacná. era n n n n n n w n n n n n u n n n n n a a n a EEĽEBEBClOĽinFT^Fl^BEEEBEEa f V1LBELM KOSMOVSKY Id um. čalunlkadekorateur || 111 BUDAPEST, III VIII., Baross ulica í. 38. • j (Na proti ženskej kliník; č.1.)=1 E = = = = = = = S ALEXANDER LOSTIG ml., obcTiodnlk s remcAom a rôznymi potrebami pre obuvníkov, majiteľ to­ várne na vrchní Čiast­ ky obuve, BUDAPEST, it., FERENCZ-TĚR í. •asaa Leopold Schey, pletárfia stoličiek trsfou Budapest, VI., Hunyady-téř 12. Tfileton; 154-38. Založené F. 1893. 3815 Pranílšeh Peer, { hodinár a zlatník é Eudapest VIII., Fuíó-u. 2. Opravujem hodiny, s 3-ročn. zárukou BSESBSBSSEBBEEBS I Ján Hôffinger, i bandažlsta S s Budapest, VIII., Ullôi-úl 48. s S Vyhotovuje brušné a „ S g úrazové pásy at ď. S3 g SEBassEBsaossas® j Anton Hiibner U predtým Ima. Vllhelm Mar- t! tin pramár tzlatopradec) j B U D A P E S T . j VIII., Józsel n. 6. 16-18.^11 Alexander Petó panský krajčír B U D A P E S T , VIII., Mária u. 9.. I. 13. ej Horánszky u. 10. Priaznivé ceny. Solídna práca. 3«17 Gejza Bucko ang. panský krejčír Budapest, VIII., Német u. 26. Vyhotovuje dra mie­ ry pri miernych ce­ nách módne panské obleky. Opravy, že­ hlenie lacno preve­ die. Na dopisničné oznámenie príjdem dO domu. 3834 MolnáraKovács am. stolári vyhotovujú náradie, portále, zariadenie ob­ chodov, stavebné prá­ ce, prevádzajú opravy BUDAPEST, VIII., Bérkocsls-u. 21- Pri objednávkach odvolávajte sa na Slov. Denník!!

Add a comment