ΚΕΕΛΠΝΟ: Γενικές οδηγίες προφύλαξης για τα αντιλυσσικά εμβόλια-δολώματα για τα άγρια ζώα

50 %
50 %
Information about ΚΕΕΛΠΝΟ: Γενικές οδηγίες προφύλαξης για τα αντιλυσσικά εμβόλια-δολώματα...
Education

Published on February 27, 2014

Author: nicknick243

Source: slideshare.net

Description

ΚΕΕΛΠΝΟ: Γενικές οδηγίες προφύλαξης για τα αντιλυσσικά εμβόλια-δολώματα για τα άγρια ζώα

Γενικέρ οδεγίερ πποθύλαξερ ζσεηικά με ηα ανηιλςζζικά εμβόλια-δολώμαηα για ηα άγπια δώα 17 Οκηυβπίος 2013 Τν Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ δηελεξγεί από ηηο 11/10/13 εθζηξαηεία εκβνιηαζκνύ από αέξνο άγξησλ δώσλ θαηά ηεο ιύζζαο κε ηελ ξίςε δνισκάησλ πνπ πεξηέρνπλ εκβόιην κε δσληαλό εμαζζελεκέλν ηό ηεο ιύζζαο. Οη ξίςεηο εζηηάδνληαη ζε με καηοικεμένερ πεπιοσέρ ζηελ Βόξεηα Διιάδα, ηελ Ήπεηξν, ηε Θεζζαιία, θαζώο θαη ζε πεξηνρέο ηεο Σηεξεάο θαη Γπηηθήο Διιάδαο. Παξόια απηά άηνκα ή θαηνηθίδηα δώα κπνξεί λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα δνιώκαηα απηά ζηε δηάξθεηα πεξηπάησλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε θύζε. Δπίζεο ππάξρεη πεξίπησζε εκβόιηα λα πέζνπλ, λα παξαζπξζνύλ ή λα κεηαθεξζνύλ από δώα ζηα όξηα θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο. Αν βπείηε εμβόλιο-δόλυμα καηά ηερ λύζζαρ: - Αποθύγεηε ηεν επαθή με αςηό. Αλ ρξεηαζηεί λα ην απνκαθξύλεηε: o Μεν ηο πιάζεηε με γςμνά σέπια. Φξεζηκνπνηήζηε πιαζηηθά γάληηα ή κία πιαζηηθή ζαθνύια θαη ηνπνζεηείζηε ην ζε θνληηλή κε πνιπζύρλαζηε πεξηνρή κε ζρεηηθή βιάζηεζε (π.ρ. εληόο ζάκλσλ) έηζη ώζηε λα κελ έξζεη ζε επαθή κε άλζξσπν. o Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ ηνπηθή Κηεληαηξηθή Υπεξεζία ή ην ΚΔΔΛΠΝΟ γηα πεξαηηέξσ νδεγίεο. Μεηά από άμεζε επαθή με εμβόλιο-δόλυμα: Κίλδπλνο έθζεζεο ζηνλ ηό ηνπ εκβνιίνπ ππάξρεη γηα ηνλ άλζξσπν μόνο όηαν ηο ςγπό πεπιεσόμενο ηερ κάτοςλαρ ζηο εζυηεπικό ηος δολώμαηορ έπσεηαι ζε επαθή με ανοισηέρ πλεγέρ, κε επνπισκέλα ηξαύκαηα ή βιελλνγόλν (κάηηα, ζηόκα). o Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη ηελ πεξηνρή ηνπ δέξκαηνο πνπ ήξζε ζε επαθή κε ην εκβόιην-δόισκα. Δλαιιαθηηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά, κπνξείηε λα εθαξκόζεηε αιθννινύρν (νηλόπλεπκα) ή ησδηνύρν δηάιπκα (ηώδην). o Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό ηνπο βιελλνγόλνπο (κάηηα, ζηόκα) πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ην εκβόιην-δόισκα. o Αλ είραηε επηθίλδπλε επαθή κε ην εκβόιην-δόισκα, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεηε ηαηξηθή βνήζεηα ζε Μνλάδα Υγείαο. Αλ είλαη δπλαηόλ, ιακβάλνληαο επαξθή πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ (π.ρ. πιαζηηθά γάληηα / πιαζηηθή ζαθνύια) κπνξείηε λα πάξεηε ην εκβόιην-δόισκα καδί ζαο, ηνπνζεηώληαο ην κε αζθάιεηα ζε πιαζηηθή ζαθνύια. Αλ ην θαηνηθίδην ζαο κεηαθέξεη ζην ζηόκα ηνπ ή θαηαλαιώζεη ην εκβόιην-δόισκα πνπ βξήθε, δελ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηελ πγεία ηνπ. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, δηαβάζηε ηηο Οδεγίεο Πξνθύιαμεο από ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ή κπνξείηε λα θαιέζηε ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζην 210-5212054, 24 ώξεο ην 24σξν. o o o ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ΢ ΝΟ΢ΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΕΠΙΣΗΡΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑ΢Η΢ Γραφείο Zωονόσων Σηλ: 210-5212 054/ 210-5212 000 www.keelpno.gr 1

Add a comment

Related presentations

Related pages

Γενικές Οδηγίες προφύλαξης για τα αντιλυσσικά εμβόλια-δολώματα

Title: Γενικές Οδηγίες προφύλαξης για τα αντιλυσσικά εμβόλια-δολώματα Author: dougas Created Date
Read more

ΚΕΕΛΠΝΟ: Γενικές οδηγίες προφύλαξης για τα αντιλυσσικά ...

ΚΕΕΛΠΝΟ: Γενικές οδηγίες προφύλαξης για τα αντιλυσσικά εμβόλια-δολώματα για τα ...
Read more

Λύσσα - keelpno.gr

-Η λύσσα στα ζώα ... οδηγίες προφύλαξης για τα αντιλυσσικά εμβόλια-δολώματα για τα ...
Read more

Δήμος Βέροιας: Εμβολιασμός των κόκκινων αλεπούδων με ...

... για τις γενικές οδηγίες προφύλαξης σχετικά με τα αντιλυσσικά ... για τα άγρια ζώα.
Read more

Localit.gr » Δήμος Βέροιας: Εμβολιασμός των κόκκινων ...

... για τις γενικές οδηγίες προφύλαξης σχετικά με τα αντιλυσσικά ... για τα άγρια ζώα. ...
Read more

Τα οφέλη του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ για την τοπική κοινωνία ...

Τα οφέλη του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ για την τοπική ...
Read more

Εμβολιασμός των κόκκινων αλεπούδων με εμβόλια κατά της λύσσας.

... για τις γενικές οδηγίες προφύλαξης σχετικά με τα αντιλυσσικά ... για τα άγρια ζώα. ...
Read more

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ "ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ" - Documents

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ "ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ" ... on Jul 27, 2015. Report Category: Documents
Read more

Για τα οκτώ άλφα - Documents - docslide.fr

Download Για τα οκτώ ...
Read more