نحوه ارایه یک سمینار خوبثی

56 %
44 %
Information about نحوه ارایه یک سمینار خوبثی
Real Estate

Published on March 13, 2014

Author: rama227

Source: slideshare.net

‫نحوه‬‫ارایه‬‫یک‬‫سمینار‬‫خوب‬‫و‬‫دفاع‬‫از‬‫پایان‬‫نامه‬ ‫یک‬‫سمینار‬‫خوب‬‫دارای‬‫بخشهای‬‫زیر‬‫است‬: ‫مقدمه‬ ‫بیان‬‫کنید‬‫سمینارتان‬‫درباره‬‫چیست؟‬ ‫مسئله‬‫را‬‫به‬‫اختصار‬‫تعریف‬‫کنید‬. ‫انگیزه‬ ‫توضیح‬‫دهید‬‫که‬‫چرا‬‫این‬‫موضوع‬‫را‬‫انتخاب‬‫کرده‬‫اید‬. ‫بگویید‬‫که‬‫موضوع‬‫تحقیق‬‫شما‬‫از‬‫چه‬‫جهت‬‫جالب‬‫و‬‫مفید‬‫است‬.

‫تاریخچه‬ ‫بگویید‬‫دیگران‬‫در‬‫حل‬‫این‬‫مسئله‬‫تا‬‫چه‬‫حد‬‫پیش‬‫رفته‬‫اند‬. ‫اگر‬‫یافته‬‫های‬‫شما‬‫نو‬،‫هستند‬‫نشان‬‫دهید‬‫که‬‫دیگران‬‫مسئله‬‫مورد‬‫نظر‬‫شما‬‫را‬‫حل‬ ‫نکرده‬‫یا‬‫به‬‫روش‬‫شما‬‫حل‬‫نکرده‬‫اند‬. ‫دستاورد‬ ‫یافته‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫راجع‬‫به‬‫مسئله‬‫مورد‬‫نظر‬‫بطور‬‫اختصار‬‫ارائه‬‫دهید‬. ‫روش‬‫شما‬‫دارای‬‫چه‬‫ویژگیهایی‬‫است‬‫و‬‫چرا‬‫به‬‫جواب‬‫مناسب‬‫منجر‬‫می‬‫شود‬. ‫جزئیات‬‫را‬‫در‬‫حد‬‫مناسب‬‫با‬‫در‬‫نظر‬‫گرفتن‬‫وقت‬‫توضیح‬‫دهید‬. ‫همواره‬‫یافته‬‫های‬‫دیگران‬‫را‬‫از‬‫یافته‬‫های‬‫خود‬‫بطور‬‫مشخص‬‫جدا‬‫کنید‬. ‫جمع‬‫بندی‬ ‫خالصه‬‫آنچه‬‫را‬‫که‬‫گفتید‬‫بیان‬‫کنید‬. ‫اگر‬‫تحقیق‬‫شما‬‫در‬‫حال‬‫پیشرفت‬،‫است‬‫بیان‬‫کنید‬‫که‬‫در‬‫چه‬‫مرحله‬‫ای‬‫هستید‬‫و‬ ‫چه‬‫مراحلی‬‫را‬‫در‬‫پیش‬‫دارید‬. ‫شاید‬‫کسی‬‫پیشنهاد‬‫مفیدی‬‫به‬‫شما‬‫بکند‬. ‫اگر‬‫تحقیق‬‫شما‬‫به‬‫پایان‬،‫رسیده‬‫مسائل‬‫باقی‬‫مانده‬‫ای‬‫را‬‫که‬‫در‬‫راستای‬‫تحقیق‬ ‫شماست‬‫نشان‬‫دهید‬. ‫شاید‬‫کسی‬‫درجستجوی‬‫مسئله‬‫ای‬‫جدید‬‫باشد‬. ‫به‬‫تناسب‬‫وقت‬‫و‬‫نوع‬‫سمینار‬‫و‬‫نیز‬‫نوع‬،‫مخاطبان‬‫ممکن‬‫است‬‫بخشهایی‬‫از‬‫سمینار‬ ‫کم‬‫رنگتر‬‫از‬‫بخشهای‬‫دیگر‬‫ارائه‬‫شود‬. ‫اخالق‬‫ارائه‬‫سمینار‬ ‫رعایت‬‫ادب‬‫و‬‫احترام‬: ‫نسبت‬‫به‬‫حاضرین‬‫که‬‫با‬‫حضور‬‫خود‬‫به‬‫نظرات‬‫شما‬‫احترام‬‫گذاشته‬‫اند‬. ‫نسبت‬‫به‬‫دعوت‬‫کنندگان‬‫که‬‫کار‬‫شما‬‫را‬‫ارزشمند‬‫شمرده‬‫اند‬.

‫نسبت‬‫به‬‫محققانی‬‫که‬‫نظرشان‬‫را‬‫مورد‬‫بررسی‬‫و‬‫نقد‬‫قرار‬‫می‬‫دهید‬. ‫نسبت‬‫به‬‫افرادی‬‫که‬‫در‬‫پیشرفت‬‫تحقیق‬‫شما‬‫سهمی‬‫داشته‬‫اند‬. ‫رعایت‬‫صداقت‬‫و‬‫فروتنی‬: ‫هنگامی‬‫که‬‫اهمیت‬‫مسئله‬‫خود‬‫را‬‫بیان‬‫می‬‫کنید‬. ‫زمانی‬‫که‬‫از‬‫اهمیت‬‫یافته‬‫های‬‫خود‬‫سخن‬‫می‬‫گویید‬. ‫هنگامی‬‫که‬‫مزایا‬‫و‬‫معایب‬‫کار‬‫خود‬‫را‬‫بر‬‫می‬‫شمارید‬. ‫وقتی‬‫که‬‫از‬‫حاضرین‬‫انتقاد‬(‫بجا‬‫یا‬‫نابجا‬)‫می‬‫شنوید‬. ‫هدف‬‫در‬‫سمینار‬ ‫در‬‫ارائه‬،‫سمینار‬‫چه‬‫چیزی‬‫هدف‬‫است‬ ‫فایده‬‫رساندن‬‫و‬‫فایده‬‫بردن‬‫از‬‫ارائه‬‫مطالب‬ ‫ایجاد‬‫زمینه‬‫برخورد‬‫افکار‬‫و‬‫همکاری‬‫علمی‬ ‫ایجاد‬‫انگیزه‬‫در‬‫دیگران‬‫برای‬‫مطالعه‬‫مقاالت‬‫شما‬ ‫در‬‫ارائه‬،‫سمینار‬‫هدف‬‫نیست‬: ‫ارائه‬‫تمام‬‫جزئیات‬‫یک‬‫مسئله‬ ‫ارائه‬‫تمام‬‫آنچه‬‫را‬‫که‬‫شما‬‫درباره‬‫یک‬‫موضوع‬‫خاص‬‫میدانید‬. ‫به‬‫تحسین‬‫واداشتن‬‫دیگران‬‫در‬‫مقابل‬‫هوش‬‫و‬‫استعداد‬‫خودتان‬ ‫ماه‬‫ها‬‫قبل‬‫از‬‫ارائه‬ ‫باید‬‫انجام‬‫دهید‬: ‫مطالعه‬‫کافی‬‫پیرامون‬‫مسئله‬‫مورد‬‫نظر‬ ‫تفکر‬‫فراوان‬‫در‬‫جهت‬‫پیدا‬‫کردن‬‫راه‬‫حل‬‫مناسب‬ ‫زحمت‬‫زیاد‬‫برای‬‫نشان‬‫دادن‬‫درستی‬‫و‬‫یا‬‫بهینه‬‫بودن‬‫راه‬‫حل‬ ‫اهتمام‬‫بسیار‬‫برای‬‫نوشتن‬،‫دقیق‬‫منظم‬‫و‬‫شفاف‬‫یافته‬‫ها‬ ‫حاال‬‫حرفی‬‫برای‬‫گفتن‬‫دارید‬‫که‬‫ا‬‫ال‬‫احتما‬‫دیگران‬‫به‬‫شنیدن‬‫آن‬‫عالقمندند‬.

‫نوع‬‫سمینار‬‫شما‬‫کدام‬‫است؟‬ ‫گزارش‬‫پیشرفت‬‫تحقیق‬ ‫شامل‬‫نتایج‬‫تا‬‫کنون‬‫و‬‫موانع‬‫موجود‬ ‫ارائه‬‫مقاله‬‫در‬‫کنفرانس‬‫تخصصی‬ ‫شامل‬‫یک‬‫یا‬‫دو‬‫نتیجه‬‫تثبیت‬‫شده‬ ‫پیشنهاد‬‫موضوع‬‫رساله‬ ‫شامل‬‫بررسی‬‫تحقیقات‬‫دیگران‬‫و‬‫نشان‬‫دادن‬‫اینکه‬‫موضوع‬‫پیشنهادی‬‫مسئله‬ ‫ایست‬‫حل‬‫نشده‬‫و‬‫مورد‬‫توجه‬‫اهل‬‫فن‬ ‫دفاع‬‫نهایی‬‫از‬‫رساله‬ ‫شامل‬‫ارائه‬‫خالصه‬‫تمام‬‫نتایج‬‫بدست‬‫آمده‬‫و‬‫نشان‬‫دادن‬‫اینکه‬‫به‬‫اهداف‬‫مقرر‬ ‫رسیده‬‫اید‬. ‫ارائه‬‫دستاوردهای‬‫گذشته‬‫در‬‫مصاحبه‬‫استخدام‬ ‫مدت‬‫ارائه‬ ‫بسته‬‫به‬‫نوع‬‫سمینار‬‫مدت‬‫زمان‬‫ارائه‬‫متفاوت‬‫است‬. ‫همواره‬‫از‬‫مدت‬‫زمان‬‫اختصاص‬‫داده‬‫به‬‫شما‬‫مطلع‬‫شوید‬. ‫عنوان‬‫و‬‫محتوای‬‫سمینار‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫مدت‬‫انتخاب‬‫کنید‬. ‫مخاطب‬‫شما‬‫کیست؟‬ ‫نوع‬‫مخاطبان‬‫خود‬‫را‬‫بشناسید‬. ‫افراد‬‫خبره‬‫در‬‫رشته‬‫مورد‬‫نظر؟‬ ‫افراد‬‫متخصص‬‫در‬‫رشته‬‫های‬‫مختلف؟‬ ‫مدیران‬‫اجرائی؟‬ ‫دانشجویان‬‫در‬‫رشته‬‫مورد‬‫نظر؟‬

‫دانشجویان‬‫در‬‫رشته‬‫مختلف؟‬ ‫بسته‬‫به‬‫نوع‬،‫مخاطبان‬‫زبان‬‫و‬‫نحوه‬‫ارائه‬‫شما‬‫فرق‬‫خواهد‬‫کرد‬. ‫هفته‬‫قبل‬‫از‬‫ارائه‬ ‫نمایه‬(‫اسالید‬)‫های‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫مخاطبان‬‫خود‬‫تهیه‬‫کنید‬. ‫لغات‬‫و‬‫اصطالحات‬‫قابل‬‫درک‬‫بکار‬‫ببرید‬. ‫حوصله‬‫شنونده‬‫را‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫به‬‫میزان‬‫مناسب‬‫وارد‬‫جزئیات‬‫شوید‬. ‫با‬‫بکار‬‫بردن‬‫شکل‬‫و‬‫مثال‬‫در‬‫جای‬‫مناسب‬‫به‬‫درک‬‫شنونده‬‫کمک‬‫کنید‬. ‫سمینار‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫تنهایی‬‫و‬‫سپس‬‫در‬‫حضور‬‫دوستان‬‫تمرین‬‫کنید‬. ‫اشکالهای‬‫ارائه‬‫خود‬‫را‬‫مشخص‬‫کرده‬‫رفع‬‫کنید‬. ‫تعداد‬‫نمایه‬‫و‬‫مدت‬‫مناسب‬‫نمایش‬‫هریک‬‫را‬‫بدست‬‫آورید‬. ‫بارها‬‫ارائه‬‫خود‬‫را‬‫تمرین‬،‫کنید‬‫ولی‬‫جمالت‬‫را‬‫حفظ‬‫نکنید‬. ‫آخرین‬‫تصحیحات‬‫را‬‫انجام‬‫دهید‬. ‫کلیه‬‫اغالط‬‫نوشتاری‬(،‫امالئی‬‫انشائی‬‫و‬‫نشان‬‫گذاری‬)‫را‬‫حذف‬‫کنید‬. ‫اشتباهات‬‫هرچند‬‫کوچک‬‫نشانه‬‫بی‬‫دقتی‬،‫شما‬‫که‬‫صفتی‬‫منفی‬،‫است‬‫تلقی‬ ‫خواهد‬‫شد‬. ‫از‬‫دوستی‬‫بخواهید‬‫که‬‫نمایه‬‫های‬‫شما‬‫را‬‫به‬‫دقت‬‫به‬‫منظور‬‫تصحیح‬‫بخواند‬. ‫از‬‫فایل‬‫ارائه‬‫خود‬‫چند‬‫نسخه‬‫پشتیبان‬‫تهیه‬‫کنید‬‫و‬‫در‬‫روز‬‫ارائه‬‫به‬‫همراه‬‫داشته‬ ‫باشید‬. ‫شب‬‫قبل‬‫از‬،‫ارائه‬‫خواب‬‫و‬‫استراحت‬‫کامل‬‫داشته‬‫باشید‬‫تا‬‫روز‬‫بعد‬‫در‬‫بهترین‬ ‫وضعیت‬‫روحی‬‫باشید‬. ‫ساعت‬‫قبل‬‫از‬‫ارائه‬ ‫ا‬‫ا‬‫حتم‬‫ا‬‫ا‬‫حتم‬‫ا‬‫ا‬‫حتم‬‫محل‬‫سمینار‬‫را‬‫بررسی‬‫و‬‫تجهیزات‬‫ارائه‬‫را‬‫امتحان‬‫کنید‬. ‫در‬‫غیر‬‫این‬،‫صورت‬‫ا‬‫ا‬‫تقریب‬‫مطمئن‬‫باشید‬‫که‬‫با‬‫اشکالی‬‫غیر‬‫منتظره‬‫مواجه‬‫خواهید‬ ‫شد‬.

‫اگر‬‫در‬‫شروع‬،‫ارائه‬‫تجهیزات‬‫درست‬‫کار‬‫نکند‬‫روحیه‬‫شما‬‫تضعیف‬‫و‬‫وقت‬‫حاضران‬ ‫تلف‬‫خواهد‬‫شد‬.‫از‬‫این‬‫امر‬‫ا‬‫ا‬‫جد‬‫پیشگیری‬‫کنید‬. ‫در‬‫زمان‬‫ارائه‬ ‫با‬‫لباسی‬‫مناسب‬‫و‬‫ظاهری‬‫آراسته‬‫در‬‫مقابل‬‫حاضرین‬‫قرار‬‫بگیرید‬. ‫چهره‬‫ای‬‫آرام‬‫و‬‫مطمئن‬‫نشان‬‫دهید‬. ‫در‬،‫شروع‬‫در‬‫جایی‬‫که‬‫احتیاج‬‫به‬‫معرفی‬،‫دارید‬،‫خود‬‫دانشگاه‬‫خود‬‫و‬‫همکاران‬‫خود‬ ‫را‬(‫اگر‬‫کار‬‫مشترک‬‫است‬)‫معرفی‬‫نمایید‬. ‫روی‬‫صندلی‬‫ننشینید‬.‫روبروی‬‫حاضرین‬‫ایستاده‬‫به‬‫آنها‬‫نگاه‬‫کنید‬. ‫مانع‬‫دیدن‬‫تخته‬‫یا‬‫پرده‬‫نمایش‬‫نشوید‬. ‫با‬‫عذر‬‫خواهی‬‫شروع‬‫نکنید‬. ‫ا‬‫ال‬‫مث‬”‫از‬‫اینکه‬‫وقت‬‫شما‬‫را‬‫می‬‫گیرم‬‫پوزش‬‫می‬‫خواهم‬“. ‫شتابزده‬‫حرف‬‫نزنید‬‫و‬‫کلمات‬‫را‬‫واضح‬‫ادا‬‫کنید‬. ‫از‬‫روی‬‫نمایه‬‫ها‬‫نخوانید‬.‫جمالت‬‫از‬‫قبل‬‫حفظ‬‫شده‬‫نگویید‬. ‫به‬‫موضوع‬‫فکر‬‫کنید‬.،‫زبان‬‫افکار‬‫شما‬‫را‬‫بطور‬‫طبیعی‬‫دنبال‬‫خواهد‬‫کرد‬. ‫صدای‬‫خود‬‫را‬‫طوری‬‫تنظیم‬‫کنید‬‫که‬‫به‬‫دورترین‬‫فرد‬‫برسد‬. ‫در‬‫سالن‬‫بزرگ‬‫از‬‫میکروفن‬‫استفاده‬‫کنید‬. ‫بطور‬‫مبهم‬‫یا‬‫نجوا‬‫گونه‬‫سخن‬‫نگویید‬. ‫وارد‬‫بحث‬‫دو‬‫طرفه‬‫با‬‫یکی‬‫از‬‫حاضرین‬‫نشوید‬. ‫از‬‫اشاره‬‫گر‬‫جهت‬‫اشاره‬‫به‬‫شکلی‬‫که‬‫در‬‫باره‬‫آن‬‫صحبت‬‫می‬‫کنید‬‫استفاده‬‫کنید‬. ‫ا‬‫ا‬‫ترجیح‬‫از‬‫اشاره‬‫گر‬‫چوبی‬‫یا‬‫فلزی‬‫استفاده‬‫کنید‬.‫دنبال‬‫کردن‬‫نوع‬‫نوری‬(‫لیزری‬)‫ب‬‫رای‬ ‫چشم‬‫خسته‬‫کننده‬‫است‬. ‫از‬‫ا‬‫ا‬‫دائم‬‫حرکت‬‫دادن‬‫بیجای‬‫بدن‬‫یا‬‫اشاره‬‫گر‬‫بپرهیزید‬. ‫ولی‬‫خشک‬‫و‬‫بی‬‫حرکت‬‫نیز‬‫نباشید‬. ‫در‬‫صدای‬،‫خود‬‫شور‬‫و‬‫عالقه‬‫به‬‫موضوع‬‫را‬‫برسانید‬. ‫با‬‫صوت‬‫یکنواخت‬‫سخن‬‫نگویید‬‫زیرا‬‫توجه‬‫حاضرین‬‫را‬‫از‬‫دست‬‫می‬‫دهید‬.

‫در‬‫پایان‬‫ارائه‬ ‫در‬،‫خاتمه‬‫صحبتهای‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫جمالتی‬‫ا‬‫ا‬‫شفاه‬‫جمع‬‫بندی‬‫کنید‬. ‫ختم‬‫ارائه‬‫را‬‫به‬‫وضوح‬‫با‬‫جمله‬‫ای‬‫اعالم‬‫کرده‬‫منتظر‬‫سئواالت‬‫بمانید‬. ‫مثل‬” :‫صحبت‬‫من‬‫به‬‫پایان‬‫رسید‬.‫از‬‫توجه‬‫شما‬‫متشکرم‬“. ‫مثل‬” :‫ارائه‬‫من‬‫به‬‫پایان‬‫رسید‬.‫با‬‫تشکر‬‫از‬‫وقت‬،‫شما‬‫آماده‬‫پاسخ‬‫گوئی‬‫به‬‫سئواال‬‫ت‬ ‫هستم‬“. ‫رعایت‬‫وقت‬ ‫در‬‫زمان‬،‫ارائه‬‫محدوده‬‫وقت‬‫را‬‫ا‬‫ا‬‫اکید‬‫و‬‫ا‬‫ا‬‫جد‬‫رعایت‬‫کنید‬. ‫با‬‫خارج‬‫شدن‬‫از‬،‫وقت‬‫از‬‫حوصله‬‫حاضرین‬‫نیز‬‫خارج‬‫می‬‫شوید‬. ‫حاضرین‬‫برای‬‫وقت‬‫خود‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫کرده‬‫اند‬.‫احترام‬‫به‬‫وقت‬‫دیگران‬‫شرط‬‫ادب‬ ‫است‬. ‫ممکن‬‫است‬‫ارائه‬‫کننده‬‫بعدی‬‫را‬‫در‬‫تنگنای‬‫زمانی‬‫قرار‬‫دهید‬. ‫لذا‬‫ا‬‫ا‬‫مکرر‬‫به‬‫ساعت‬‫نگاه‬‫کنید‬. ‫برای‬‫کوتاه‬‫کردن‬‫ارائه‬‫در‬‫حالتی‬‫که‬‫وقت‬‫کم‬‫آورده‬‫اید‬‫طرح‬‫قبلی‬‫داشته‬‫باشید‬. ‫در‬‫زمان‬‫پرسش‬‫و‬‫پاسخ‬ ‫اجازه‬‫بدهید‬‫گوینده‬‫سئوال‬‫خود‬‫را‬‫کامل‬‫کند‬.‫صحبت‬‫او‬‫را‬‫قطع‬‫نکنید‬. ‫پس‬‫از‬‫شنیدن‬‫کامل‬‫سئوال‬‫بهتر‬‫است‬‫آنرا‬‫برای‬‫حاضرین‬(‫در‬‫صورت‬‫لزوم‬‫به‬‫بیان‬ ‫مناسبتر‬)‫تکرار‬‫کنید‬‫تا‬: ‫هم‬‫خود‬‫و‬‫هم‬‫سئوال‬‫کننده‬‫از‬‫درک‬‫درست‬‫آن‬‫اطمینان‬‫حاصل‬‫کنید‬. ‫دیگر‬‫حاضرین‬‫نیز‬‫بهتر‬‫متوجه‬‫سئوال‬‫و‬‫جواب‬‫آن‬‫شوند‬. ‫در‬‫صورتیکه‬‫جواب‬‫طوالنی‬‫یا‬‫از‬‫عالقه‬‫و‬‫حوصله‬‫حاضرین‬‫خارج‬،‫است‬‫پاسخ‬‫کامل‬‫را‬ ‫به‬‫بعد‬‫از‬‫جلسه‬‫موکول‬‫کنید‬. ‫پاسخ‬‫دادن‬‫با‬‫لحن‬‫تهاجمی‬‫یا‬‫تدافعی‬‫نشانه‬‫ضعف‬‫تلقی‬‫می‬‫شود‬.

‫اگر‬‫پاسخ‬‫سئوالی‬‫را‬‫نمیدانید‬‫جمله‬”‫نمیدانم‬‫ولی‬‫میتوانم‬‫جواب‬‫شما‬‫را‬‫بعدا‬‫پید‬‫ا‬ ‫کنم‬“‫بسیار‬‫بهتر‬‫از‬‫تقالی‬‫بیهوده‬‫و‬‫دادن‬‫جواب‬‫غلط‬‫است‬. ‫محتوای‬‫نمایه‬‫ها‬ ‫هر‬‫نمایه‬(‫اسالید‬)‫را‬‫به‬‫بیان‬‫یک‬‫یا‬‫دو‬‫نکته‬‫اختصاص‬‫دهید‬. ‫نمایه‬‫ها‬‫باید‬‫سیر‬‫منطقی‬‫روان‬‫و‬‫مناسبی‬‫را‬‫دنبال‬‫کنند‬. ‫حین‬‫تمرین‬‫سیر‬‫منطقی‬‫بهینه‬‫را‬‫پیدا‬‫کنید‬. ‫در‬‫هر‬،‫نمایه‬‫تعداد‬‫خطوط‬‫نوشته‬‫را‬‫بسیار‬‫محدود‬‫کنید‬. ‫خالصه‬‫نویسی‬‫کنید‬. ‫پاراگراف‬‫ننویسید‬. ‫از‬‫کپی‬‫کردن‬‫و‬‫چسباندن‬(cut and paste)‫نوشته‬‫و‬‫فرمول‬‫از‬‫مقاالت‬‫در‬‫نمایه‬‫ها‬ ‫خودداری‬‫کنید‬. ‫بی‬‫کیفیت‬‫بنظر‬‫می‬‫آیند‬. ‫در‬‫بیان‬‫هر‬‫نکته‬‫در‬‫صورت‬‫امکان‬‫از‬‫شکل‬‫و‬‫نمودار‬‫استفاده‬‫کنید‬. ‫شکل‬‫از‬‫نوشته‬‫گویاتر‬‫است‬. ‫اما‬‫از‬‫شکلهای‬‫بدون‬‫کیفیت‬‫استفاده‬‫نکنید‬. ‫شکلهای‬‫اسکن‬‫شده‬‫ا‬‫ال‬‫معمو‬‫بدون‬‫کیفیت‬‫اند‬. ‫در‬‫جای‬،‫مناسب‬‫از‬‫مثالهای‬‫ساده‬‫و‬‫گویا‬‫بهره‬‫بگیرید‬. ‫پس‬‫از‬‫هر‬‫چند‬،‫نمایه‬‫یادآوری‬‫کنیدکه‬‫تا‬‫به‬‫حال‬‫چه‬‫گفته‬‫اید‬‫و‬‫حاال‬‫چه‬‫می‬‫خواهید‬ ‫بگویید‬. ‫در‬‫نتیجه‬‫حاضرین‬‫صحبت‬‫شما‬‫را‬‫راحتتر‬‫دنبال‬‫خواهند‬‫کرد‬. ‫چند‬‫نمایه‬‫فرعی‬‫که‬‫برخی‬‫از‬‫جزییات‬‫را‬‫بهتر‬‫نشان‬‫دهد‬‫آماده‬‫کنید‬. ‫نمایه‬‫های‬‫فرعی‬‫را‬‫تنها‬‫در‬‫صورت‬‫لزوم‬‫نشان‬‫دهید‬. ‫ا‬‫ال‬‫مث‬‫در‬‫زمان‬‫پرسش‬‫و‬‫پاسخ‬ ‫یا‬‫در‬‫صورت‬‫اضافه‬‫آوردن‬‫وقت‬‫و‬‫عالقه‬‫حاضرین‬

‫عبور‬‫سریع‬‫و‬‫بدون‬‫توضیح‬‫از‬‫روی‬‫نمایه‬‫ها‬‫آزاردهنده‬‫است‬. ‫لذا‬‫نمایه‬‫های‬‫فرعی‬‫را‬‫پس‬‫از‬‫آخرین‬‫نمایه‬‫اصلی‬(‫نمایه‬‫پایانی‬)‫قرار‬‫دهید‬. ‫ظاهر‬‫نمایه‬‫ها‬ ‫از‬‫فونت‬‫درشت‬‫و‬‫خوانا‬(‫نظیر‬‫این‬)‫استفاده‬‫کنید‬. ‫از‬‫فونت‬‫ریز‬(‫مثل‬‫این‬)‫ا‬‫ا‬‫اکید‬‫اجتناب‬‫کنید‬.. ‫در‬‫استفاده‬‫از‬‫رنگ‬‫افراط‬‫نکنید‬. ‫بعضی‬‫از‬‫رنگها‬‫در‬‫روی‬‫پرده‬‫متفاوت‬‫یا‬‫محو‬‫بنظر‬‫می‬‫آیند‬. ‫برخی‬‫از‬‫ترکیبها‬‫خوشایند‬‫نبوده‬‫حتی‬‫زننده‬‫هستند‬. ‫رنگ‬‫متفاوت‬‫را‬‫برای‬‫رساندن‬‫یک‬‫پیام‬‫ویژه‬‫بکار‬‫ببرید‬. ‫تاکید‬‫را‬‫با‬‫زیرخط‬‫یا‬‫حروف‬‫پررنگ‬‫نشان‬‫دهید‬. ‫به‬‫یاد‬‫داشته‬‫باشید‬‫که‬‫سادگی‬‫زیباست‬. ‫جلوه‬‫های‬‫ویژه‬‫در‬‫نمایه‬‫ها‬ ‫در‬‫سمینار‬،‫علمی‬‫جلوه‬‫های‬‫ویژه‬‫اثر‬‫منفی‬‫دارند‬. ‫اتالف‬‫وقت‬‫هنگام‬‫تهیه‬‫و‬‫نمایش‬ ‫ایجاد‬‫حواس‬‫پرتی‬‫و‬‫اغتشاش‬‫ذهنی‬‫برای‬‫شما‬‫و‬‫شنونده‬ ‫ایجاد‬‫این‬‫تصور‬‫که‬‫عیوب‬‫را‬‫با‬‫زرق‬‫و‬‫برق‬‫پوشانده‬‫اید‬. ‫جاذبه‬‫سمینار‬‫باید‬‫در‬‫محتوا‬‫و‬‫نحوه‬‫ارائه‬‫شما‬‫باشد‬. ‫شیوه‬‫نمایش‬‫خط‬‫به‬‫خط‬ ‫یا‬‫گام‬‫به‬‫گام‬ ‫مثل‬‫آنچه‬‫که‬‫مشاهده‬‫می‬‫کنید‬ ‫بسیار‬‫آزار‬‫دهنده‬‫است‬. ‫از‬‫آن‬‫دوری‬‫کنید‬‫مگر‬‫در‬‫موارد‬‫استثنایی‬.

‫چند‬‫توصیه‬ ‫اگر‬‫شنونده‬،‫هستید‬،‫سکوت‬‫نشانه‬‫احترام‬‫به‬‫ارائه‬‫کننده‬‫است‬. ‫اگر‬‫سئوال‬‫کننده‬،‫هستید‬‫سئوال‬‫و‬‫جواب‬‫طوالنی‬‫را‬‫به‬‫بعد‬‫از‬‫جلسه‬‫موکول‬‫نمایید‬. ‫در‬‫جلسات‬‫دفاع‬‫از‬،‫رساله‬‫تشریفات‬(،‫عکاسی‬‫فیلم‬،‫برداری‬‫اهدای‬‫گل‬‫و‬‫شیرینی‬ ‫و‬‫نظایر‬‫آنرا‬)‫را‬‫به‬‫بعد‬‫از‬‫ختم‬‫کامل‬‫جلسه‬‫و‬‫آنهم‬‫پس‬‫از‬‫اعالم‬‫قبولی‬‫موکول‬‫کنید‬. ‫خاتمه‬ ‫در‬‫اینجا‬‫نکات‬‫و‬‫توصیه‬‫هایی‬‫تقدیم‬‫دانشجویان‬‫گردید‬‫که‬‫امید‬‫است‬‫در‬‫بهبود‬‫کی‬‫فیت‬ ‫ارائه‬‫سمینار‬‫آنان‬‫موثر‬‫واقع‬‫گردد‬. ‫از‬‫امثال‬‫این‬‫نمایه‬‫که‬‫نامربوط‬‫و‬‫زایدند‬‫صرف‬‫نظر‬‫کنید‬. ‫منبع‬:‫شبکه‬‫آموزشی‬‫پژوهشی‬‫ایران‬–‫مادسیج‬

Add a comment

Related presentations

Related pages

رقعه مریضی یک شاگرد لیسه - Documents

‫رقعه مریضی یک شاگرد ... نحوه ارایه یک سمینار خوبثی ... در این ارایه به مفهوم ...
Read more

نحوه محاسبه شاخص کلی تجهیز کارگاه - Documents

نحوه ارایه یک سمینار خوبثی ... فایلها‬ ‫یک توصیف ساده ... نحوه صحیح جستجوی ...
Read more