ПосібникІзШвидкочитання

50 %
50 %
Information about ПосібникІзШвидкочитання
Entertainment

Published on March 16, 2014

Author: rozzzi

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: Пояснювальна записка Курс « Швидкочитання » - органічна складова освітньої галузі «Мова і література». Його метою є формування в учнів першооснов самостійної читацької діяльності, розвиток і виховання особистості молодшого школяра засобами художнього слова. У процесі вивчення цього курсу здійснюється мовленнєвий, літературний, інтелектуальний розвиток школярів, виховується дитяча особистість. Під час уроків формуються ставлення дитини до навколишньої дійсності, іі морально – естетичні ідеали,збагачуються почуття,розвивається творча уява, значною мірою задовольняються пізнавальні інтереси. Досягнення цілей курсу передбачає вирішення таких завдань: розвиток аналізаторів: зорового, мовного, слухового; розширення кута зору; подолання регресій ; усунення негативних факторів; розвиток пильності зору та уважності; розвиток антиципації; вміння контролювати та корегувати швидкість читання. Уміння і навички, які формуються на уроках швидкочитання , є важливим засобом саморозвитку й самовираження особистості учня. Крім того, вони мають загально навчальний характер, є засобом вивчення практично всіх навчальних предметів, забезпечують подальше засвоєння систематичних курсів у наступних ланках загальноосвітньої школи. Мовленнєвий розвиток у курсі « Швидкочитання » є провідним напрямом. Він зорієнтований на інтенсивне формування, практичну спрямованість мовленнєвої діяльності. Програма формує передумови для поступового виховання читацької самостійності молодших школярів. Без високої PowerPoint Presentation: культури читання немає ні школи, ні справжньої розумової праці. Читання є основою опанування усіх наук, розвитку людського інтелекту. У цьому складному процесі беруть участь зір, мислення, мовлення, сприйняття, пам'ять , уява, слухові та звукові аналізатори. Не володіючи технікою читання , дитина втрачає до нього інтерес, погано розуміє і засвоює зміст, швидко втомлюється. Тому розвиток техніки цього вміння та розуміння прочитаного – слів, словосполучень, речень – взаємопов’язані і мають здійснюватись одночасно. На швидкість читання впливають багато факторів: рівень мовленнєвого розвитку, кут зору читця, вміння артикулювати, постановка дихання, характер тексту, образ слова, розвиток антиципації. Вдосконаленню цього процесу сприяють стимуляція до швидкого читання , систематичний облікі регулювання швидкості. Якщо послідовно приділяти увагу цим факторам, то швидкість читання збільшується на 50 – 100 %. Тому мета роботи - дібрати та систематизувати вправи, спрямовані на формування ефективної навички швидкочитання , обґрунтування умов для її впровадження, розробка методичних підходів і шляхів успішного формування та удосконалення навички читання; сформувати особистість, яка добре читає , грамотно пише, вміє висловлювати власні думки з будь- якої проблеми, вміє вести діалог, виконувати творчі завдання. Бо саме поєднання швидко читання з цими видами робіт допомагає реалізувати дитині своє особисте «я». Завдання роботи: проаналізувати та узагальнити досліджувану проблему в психолого-педагогічній літературі; з'ясувати методологічну основу процесу формування навички швидкого читання; обґрунтувати та відібрати вправи, що сприяють успішному виробленню даної навички; вивчити ефективність авторських пропозицій. PowerPoint Presentation: [ ф ] , [ ж ] , [ ч ] , [ к ] , [ п ] , [ ц ] та сполучень з ними. Це істотно погіршує техніку читання . Щоб подолати такі недоліки, практикують дихальні вправи: * швидко і глибоко вдихнути носом із наступним тривалим і спокійним видихом через рот, повільний видих при звукові [ ф ] , [ с ] , [ ш ] та інші під лічбу; читання групи слів, речень або частини вірша на одному диханні. Це й вид роботи можна провести у вигляді гри «Хто більше?»; вимова складів із чергуванням звуків [ р- л ] , [ с – ш ] , [ з – с ] тощо, спочатку пошепки , потім голосно, повільно – швидко . Широко застосовують проказування скоромовок, що сприяє активному тренуванню мовленнєвих органів. Діти роблять це у різному темпі за вказівкою вчителя: П – повільно, Н – нормально, Ш – швидко. Перед ними ставиться завдання вимовляти звуки ч і тко і зрозум і ло . Завдяки скоромовкам не лише налагоджу є ться дихання , а й пол і пшу є ться артикуляція окремих звуків, наприклад: [ с ] , [ ш ] , [ ж ] Хитру сороку спіймати морока, А на сорок сорок – сорок морок.   Женя з бджільми не дружив – Завжди Женя бджіл дражнив, Женю бджоли не дражнили. Та дражнила нажалили. Знай! Сім дочок – сіроочок Вишивають сім сорочок В горішнику горішина Горішками обвішана. Оришка і Тимошко Струшують горішки Вправи дихальної гімнастики: Правильна поза (плечі не піднімати, рука на діафрагмі). Швидко вдихнути через ніс – на звук [ а ] видихнути. «Нюхаємо квіточку», «Мамині парфуми». Можна видихати і уявно гасити свічечку, здувати сніжинку з долоні, рахувати до 3, до 5, до 10, співати склади

Add a comment

Related presentations