סקר בתי גידול ביער יחיעם שיך דנון

57 %
43 %
Information about סקר בתי גידול ביער יחיעם שיך דנון
Science

Published on September 13, 2014

Author: nirherr

Source: slideshare.net

 יולי 2009 ניר הר דנו אזור שי בתי גידול ביער יחיע צומח סקר קרקע של היער הנטוע הקיי , בי דנו בחלקו המערבי, מזרחית לכפר שי שטח הסקר –יער יחיע . השטח משתרע הכביש של נחל יחיע לכפר ועד ליער של חלקה 10 הנטוע לאור חלקה 5 שמצפו . מערביי עד דרו מערביי צפו בעיקר על שלוחות מתונות היורדות מערבה וכולל בעיקר מפני השטח והוא נע בי הרחב ביותר הוא בדרו שיפוע המדרונות עשוי להגיע עד 15% . טווח הגבהי . 60 מ' מעפה"י ליד צומת כליל ועד 160 מ' מעל חלקה 10 של יחידות השטח לסוגי לייעור ובחינת התאמת בתי הגידול המיועדי מטרת הסקר – אפיו לשימור. , איתור ערכי טבע ונו . כמו כ נטיעה שוני Sneh (2004) - חחתתךך גגאאווללווגגיי ממעעטט צצפפווננהה ללששטטחח ההססקקרר עעלל פפיי ממגגלל ווחחוובב' (( 2008 )) וו שיטת העבודה על פני השטח נראי 1. הגדרה של יחידות שטח על פי הרכב הסלע והקרקע, כפי שה ועל פי הרכב הצומח. שיטת ההגדרה של יחידות הצומח נעשתה על פי שיטה ובחתכי הגבוהות יותר שפותחה במיפוי הצומח הטבעי בקק"ל, הנותנת עדיפות לצורות החיי . והיא מתוארת בקצרה מתחת לטבלת היחידות שלהל מבנה של הצומח הטבעי, לבי המיני של לימוד היחס שבי 2. הכרת בתי הגידול בדר מעל מחשופי . בחינה של מיני הצומח העיקריי השורשי מערכת הקרקע והסלע ומיקו . קודמי ובמחקרי בסקרי ובחציבות ובהשוואה למידע שנאס סלע טבעיי קרקע . 3. בחינת ההתאמה של בתי הגידול לנטיעת עצי ביחידות המיפוי מפורטות בטבלה תוצאות הסקר – תכונות הסלע, הקרקע והרכב הצמחי . ומונחי מקרא והסבר קיצורי . מתחת הטבלה מוצגי שלהל גיר ולדולומיט. מרבית חווארי, לאב המכוסה נארי, לעיתי קרטו הינו בי סלע – טווח הסלעי גיר של חבורת יהודה. הגבול הדרומי של השטח נוגע בתצורת דיר חנא השטח הוא דולומיט ואב ואפשר לראות אותה במתלולי ורכי קשי של סלעי המהווה חילופי מתקופת הקנומ נמצא הדולומיט של היער של חלקה 10 הנטועה. מעליה בטור הסלעי בצידי דר החצובי שבונה תצורת סכני את השלוחה הדרומית של שטח הסקר לואדי של שי (מדרו ; מופיעה במפה דנו הגאולוגית המצורפת בצבע ירקרק בהיר). היא מתבטאת בשטח בהופעה של שכבות כ המכסי וטרשי 2045% מהשטח.

 הגיר של תצורת לאב ועוברי לעלות בטור הסלעי מקו הואדי בקירוב וצפונה, אנו ממשיכי היא בענה הידועה b ; שהוא התקופה הכוללת עליו מבטא קרטיקו Ku] במפה Kub) בענה מתקופת הטורו בכינוי בינה]). לכפר והוא כולל לכביש הגישה למחצבה העובר מצפו נמצא בעיקרו מצפו טור הסלעי המש . התצורה לתצורת מנוחה של חבורת הר הצופי ומשתייכי יחסית מתקופת הסנו רכי סלעי קשה. היא יוצרת משטחי נארי בעיקר בשטח שהוא קרטו (Kumh) מתחלקת לפרט הר צפת את בולט באורתופוטו במפות המצורפות) וכולל ג באופ הסקר (נראי שאינו כלול בתחו מערב את יחידת הבתה בדרו התוכנית. הוא כולל ככל הנראה ג המחצבה המשוקמת שבתחו שכבת המפה הגאולוגית ויחידות המיפוי כפי שמתבטאי שיש סטייה מסוימת בי השטח (יתכ אינה המהווה מרכיב (Kumk) במפת הגאולוגיה המצורפת). רצועה צרה של חוואר תצורת כברי משמעותי בשטח, ושאר שטח המיפוי נמצא על פרט אחיהוד של תצורת מנוחה הבנוי קרטו שמכוסה נארי. שקע בתקופת הידוע מהמחקר הגאולוגי באזור הוא "החצרות הסנוניות" – קרטו נושא מעניי . כתוצאה הגיר של תצורת בענה שהיוותה אז את קרקעית הי שקערוריות של אב בתו הסנו של תצורת בענה. נראה שהתופעה קיימת בחלק העליו המשולבי קטעי קרטו קיימי מכ ) במרכז שטח המיפוי (ראה להל דנו בשלוחה הנמצאת מזרחית לשי הגיר, שעשויה להיות עמוקה יחסית (כחצי אדומה על הדולומיט ואב טרה רוסה חומה קרקע בי קטני כאשר כיסוי הסלע רב, ובעיקר כשהוא טרשי, הקרקע מחולקת למקטעי מ'). אול נארי נמצאת קרקע רנדזינה חומה שמכילה גיר ברמה נמוכה המכוסי . על סלעי הקרטו הטרשי עד בינונית. צומח – תצורת הצומח הנפוצה היא שיחיה שנשלטת על ידי קידה שעירה בליווי אשחר א"י, סימני שריפה שאירעה לפני השכבה המשנית היא בתה של סירה קוצנית. בשטח נראי ובכול האחרונות, וזו יכולה להיות אחת בשני בשטח נשרפו מספר פעמי כשנה. ככל הנראה שקטעי הסיבות לריבוי הקידה ששריפה מעודדת את נביטתה. השיחיה חולקה למספר יחידות מיפוי: מערב השטח על גבי רנדזינה חומה בשטח שאינו מכיל סלע רב (של שיחיה (גריגה) נמצאת בצפו שנקלטו מהיער , וזריעי אור של שיז בודדי עצי השיחיה נמצאי המכוסה נארי). בתו קרטו 36% כיסוי) הוגדרה שיחיה סלעית על המכוסה נארי (כ . בשטח סלעי יותר של קרטו הסמו הסלע, של כתלה חריפה בשכבת בני השיח, הגדלה ישירות בתו קרטוני המתאפיינת בקיו נארי . ובעצי חרוב בודדי גיר ודולומיט הוגדרה שיחיה על טרה רוסה 20% סלע) של אב (כ סלעיי שאינ בקטעי הגיר של תצורת בענה זו אחת . בסביבת אב שבשכבת בני השיח שבה בולטת צמרנית הסלעי (שאינו מופיע בכיסוי סלע רב) נמצאת רק היחידות הקיימות, ואילו על הדולומיט של תצורת סכני 45% כיסוי) הוגדרה שיחיה סלעית על גיר (כ היחידה הזו. על סלע בכיסוי רב יותר, בעיקר של אב . קטע אחד של בתת סירה קוצנית הוגדר גיר ודולומיט המתאפיינת בליווי של שיחי צל אב שזה על פרט הר צפת כאמור) (יתכ גיר עד קרטו מערב השטח בגבול של דולומיט או אב בדרו (לעומת חו שאחוז הסלע מועט בו והקרקע הרדנזינה החומה היא כנראה גירנית יחסית בגוו הכהה מאד של שאר היחידות הקרטוניות. החו

  רק כ למדי ומהווי פזורי היחידה העצית העיקרית היא יער טבעי פתוח של חרוב מצוי. העצי השכבה המשנית של השיחיה אינה בכיסוי רב (היא בעיקר מתחדשת לאחר 9% מהשטח, אבל ג בית לה כלל לסלע הנות בדר 25% מהשטח ועצי החרוב צמודי מכסה כ שריפה). הסלע כא למדי, ומדוכאי מעט עצי לבנה רפואי (שרופי עצי החרוב משולבי (ראה איור). בי גידול מועד של קרקע כמעט ללא סלע. מישוריי כלל בקטעי בדר הגדלי לסלע) ועצי שיז כ ג צמודי לשטח הסקר, נראה (מחו בסביבתה מספר בוסתני יחדית החרוב מתמשכת ברצועות, נמצאי "חצרות סנוניות" שה יש עצי חרוב, יתכ בה וג קרטוניי ניטעו על קטעי או כול שחלק רצועות החרוב נקלטו ושרדו בעקבות מרכיב קרטוני בבית הגידול. יחידה שג (ראה לעיל) ויתכ ליער הנטוע של חלקה 5, שזריעי . היא כוללת קטע הסמו נוספת שהוגדרה היא יער טבעי אור שהגיעו ממנו השתלטו על השיחיה, והסלע הקרטוני בצפיפות בינונית מהווה בית גידול מתאי שנקלטו. ירושלי של עצי אור להתפתחות לסוגי נטיעה בתי גידול והתאמת , ובדרכי היער הנטוע. בעזרת נמצאו רק בשולי השטח – בצידי הכבישי חתכי סלע חשופי ובעזרת הידע שנצבר בסקרי יושבי ה הסלע שעליה בהתאמה לתצורות הגאולוגיות את בתי הגידול. והידע הכללי אפשר להערי הקודמי 25% בני שיח של סירה ו 15% שכבת שיחי 9% ע –יער החרוב הוא בצפיפות כיסוי של כ עצי , בודדי אבל כאשר ה בנקודות גידול כלל תנאי גידול משופרי בדר מבטאי קוצנית. העצי כי כאמור, , א בנקודות נוספות בסביבת כאינדיקטור להערכה של התנאי קשה להשתמש בה הגיר. אפשר של מרכיבי סלע קרטוני נקבובי על גבי אב שכל סביבת החרוב מבטאת קיו יתכ על עומק קרקע של ריכוזי סירה המצביעי , בעיקר בקטעי לעבות את היער ולטעת במרווחי יער זה שיש בו נוכחות שלא כדאי להשקיע בהעתקה בתחו יתכ או סלע קרטוני (אול מסוי בלי לפגוע א כלל עומק קרקע ואפשר לטעת בקרבת מבטא בדר השיזפי ). מיקו של עצי מצביעה על איכות בית הקליטה הספונטנית של האורני , עצ . ב"יער טבעי" של האור בייחוד ונקלט. אפשר לעבות מעט את היער ממשי מרכיב עצי שא במקו הגידול. מצד שני, קיי , ובמקביל להתחיל לטפל בו כיער לכל דבר. נוספי במיני במרווחי טבע מיוחד מכסה את מרבית השטח. היא אינה מהווה ער – השיחיה (הגריגה) כא שיחי שבשיחיות כמרכיבי הבודדי לשימור ואפשר לטעת בתוכה. יש להשתדל להשאיר את העצי היחידות הוא: 1. בשיחיה על בנטיעה. סדר העדיפות לנטיעה בי ולא להצמד אליה מקוריי ותשתית של גריגה") שהיא נוחה לעבודה, יש בה עומק קרקע מסוי הרנדזינה (יחידת ה"שיחיה רב יותר ואחוז הסלע אינו בה יש עומק קרקע וא סלע נקבובי. 2. ב"שיחיה על טרה רוסה". ג כי, העובדה שיש בה שיחיה ובתת גבוה אבל בית הגידול פחות טוב עקב העדר סלע נקבובי, א . 3. שיחיה סלעית על נארי קרטוני – בית הגידול עשוי להיות טוב סבירי סירה מבטאת תנאי אל קטעי הקרקע ולא תהיה צמחיה רבה מתחרה. אבל, כדי למדי, משטחי הנארי ירכזו מי להמנע מפגיעה נרחבת במשטחי הנארי ומחציבה רבה שתדרש לנטיעה רחבה או להעתקות, גיר ודולומיט – אפשר לטעת בעדיפות היחידה נרשמה בעדיפות בינונית(+) בלבד. 4. שיחיה על אב . בינונית. השטח אינו נוח לעבודה ויש לשמור לפחות על חלק מהטרשי קיימת שכבת קרקע עליונה ברורה יותר או סלע בתת סירה קוצנית – גדלה במקומות שבה שאינו כולל קרקע משמעותית אבל . כפי שנראה בחציבות יתכ אחוז הסלע נמו קרטוני. כא

 סלע נקבובי. הבתה מומלצת לנטיעה ולהעתקה כפי שהיה אכ הקרקע רדודה, קיי כלל א בדר אותה בתשומת לב מיוחדת. באזור. עקב מיקומה מעל צומת כליל כדאי לתכנ הקודמי בסקרי : התאמת יחידות השטח לנטיעה ולטיפוח סיכו לקיומו של מרכיב קרטוני בסלע ויש להיזהר של כמות קרקע מספקת, יש יתרו יש חשיבות לקיו ככל שנית לשמר רצו לעבודה ויש ג נוחי אינ טרשיי . קטעי מבתי גידול יובשניי לטעת. בעומדי ובעלי נוכחות, אי מפותחי עומדי עצי קיימי בה כמרכיב נופי. בשטחי . יש לעבות בנטיעה במקביל לטיפוח הקיי דלילי ) היא בשיחיה (גריגה) בתת סירה קוצנית עדיפות לנטיעה רגילה שהוגדרה גבוהה או גבוהה ( ) . עדיפות "בינונית (+)" היא בשיחיה סלעית על נארי ושיחיה על טרה רוסה (סה"כ 426 דונ ) ). כל השטח אפשרי לנטיעה ( 706 דונ העדיפות הגבוהה יותר – 494 דונ קרטוני (סה"כ יחד ע הטבלה. להערות שלעיל. העדיפות לגבי העתקות שונה במעט כמפורט בסיכו בהתא השטח. כאשר היחידה בקטע של ההיק השטח – ישנה העדפה לנטיעה בהיק נטיעה בהיק אינה באיכות גבוהה, אפשר להסתפק בקו נטיעה אחד. ופתיחת בורות נטיעה הסקר – ייעשה כמקובל במקביל לתחילת העבודות. פריצת דרכי עדכו . מידע, והסקר והמלצותיו יתעדכנו בהתא תוסי אלה יש להתרכז כבתה ושיחיה. בשטחי שמוגדרי רבי שטחי הסקר מצויי – בתחו סיכו לסדרי עדיפויות שתוארו לעיל. ככל האפשר בנטיעה בהתא לטפח ולעבות בנטיעה. בחירת המקו של יער דליל שנית שטחי ג הסקר נכללי בתחו ניצול ריכוזי קטעי מדוקדק תו להיעשות באופ אלה צרי המדויק לנטיעה העתקה בשטחי . ושימור קטעי סלע ייחודיי פתוחי : להל מצורפי הבאי בעמודי , מרכיבי הצומח, הסלע, הקרקע והעדיפות לנטיעה והעתקה בה פירוט גודל 1.טבלת היחידות ע . , מפה גאולוגית וערכי טבע נוספי השורשי 2. תמונות המציגות את הצומח, בתי הגידול ומיקו ובסביבת יודפת) הר אחי 3. מפות השטח. מוצגות היחידות שהוגדרו בשני המקומות שנסקרו (בחניו ובשתי צורות הצגה: כיתובי שמותיה ע שהוצגו את הסימני (התואמי גרפיי א. היחידות מוצגות על גבי אורתופוטו בצבע וסימני ). הקודמי בסקרי בצילו המאפשר לראות את צורת הופעת גבולות היחידות על גבי אורתופוטו באופ ב. מוצגי האוויר. גבולות היחידות. ג. מפה גאולוגית ע PDF ה הנחיות לצפייה בקוב מדי אבל תשמר שלא יהיו גדולי בנפרד כ PDF שהומרו ל מורכב ממספר רכיבי הקוב עשוי להשתנות הגודל על כדי דפדו לרוחב ותו מוצבי ככל האפשר. חלק מהדפי איכות . שתראה ברור בכל ד את הצפיה כ אפשר להגדיל ולהקטי לצור . בהתא של כל הקוב המס

יחידות סלע-קרקע-צומח בשטח המיועד לנטיעה ביער יחיעם אזור שיך דנון עדיפות ה ר כ ב צ ו מ ח ט ב ע י ס ל ע ו ק ר ק ע - ה ג ד ר ה , ת צ ו ר ה ג א ו ל ו ג י ת ו ה ו פ ע ה שכבה ראשית שכבה משנית סלע קרקע קבוצת שטח נוכחות % מס' לנטיעה עדיפות יחידות שם יחידה דונם צורה כיסוי % הרכב מינים סוג כיסוי % עץשיח סוג הופעה תצורה כיסוי % סוג צבע טבלת צבע אבניות מיפוי רגילה להעתקה 63 35 5 בינונית בינונית YR3/2 יער טבעי י.ט. חרוב 73 עצים 9 חרוב 8לבנה 1שיזף 1 גרג--קידה 15 אבן גיר טרשית בענה 25 ט. רוסה חום אמ בודדים עם אשאי עד קרטונית חומה אדומה אדמדם כהה 7.5 אורן בינונית (+) בינונית YR2.5/2 י.ט. אורן 9 עצים 20 אי 10 גרג--קידה 50 קרטון נארי אחיהוד 15 רנדזינה חום עם אשאי (מנוחה) חומה כהה מאד אין עדיפות לאורנים 67 20 7.5 גבוהה גבוהה YR2.5/2 שיחיה שיחיה (גריגה) 20.0 שיחים 50 קידה 9אשאי 1 בתה--סירה 6% 40 אי קרטון נארי אחיהוד 8 רנדזינה חום 4% שיזף (מנוחה) חומה כהה מאד סלע נקבובי מועט, קל לחציבה שיחיה סלעית 59.0 שיחים 36 קידה 6אשאי 4 בתה--סירה 6% 30 חרוב קרטון נארי אחיהוד 38 רנדזינה 67 ע בינונית (+) בינונית על נארי-קרטוני עם כתלה 4% אי (מנוחה) חומה 67 20 5 ג בינונית בינונית (-) YR2.5/2 שיחיה סלעית 139.0 שיחים 20 קידה 5אשאי 4מסט 1 בתה--סירה 2% 20 חרוב א. גיר דרגשית בענה 45 ט. רוסה חום על אבן גיר ודולומיט עם צלף 1% שיזף מעט דולומיט טרשית חומה אדומה אדמדם כהה שימור טרשים 67 30 5 ד גבוהה (-) גבוהה (-) YR3/2 שיחיה 383.0 שיחים 27 קידה 8אשאי 1מסט 1 בתה--סירה 4% 45 חרוב דולומיט שכבתית סכנין 20 ט. רוסה חום על טרה רוסה עם צלף עם צמרנית וא. גיר טרשית בענה חומה אדומה אדמדם כהה 65 15 7.5 גבוהה גבוהה YR4/2 בתה בתת סירה קוצנית 23.0 בני שיח 40 סירה 9צמרנית 1 עשב ר"ש--זקנן 1% 15 שיזף דולומיט שרידית הר צפת 5 רנדזינה חום עם עירית וקיפודן עד קרטון (מנוחה) חומה סה"כ 706 רגילה העתקה בנוסף, שטח ההצעה כלל עוד 19 דונם של מחצבה משוקמת נטועה עדיפות לנטיעה גבוהה או גבוהה (-) 426 426 סה"כ עדיפות בינונית (+) ומעלה 426 494 הרכב המינים (של הצומח הטבעי) מציג את שלושת המינים העיקריים של השכבה הראשית ומבטא את חלק הכיסוי היחסי שלהם מתוך 10 , כמקובל במפות השליטה סה"כ עדיפות בינונית ומעלה 567 706 מונחים גאולוגיים וקרקעיים: הערות א. מרבית היחידות אינן מתאפיינות במפנה ושיפוע ברור מלבד א. מצוי שמפותח יותר במפנה הצפוני והחרוב בדרומי. מקרא וקיצורים: א.= אלון תצורה: קבוצת שכבות סלע הניתנת לאפיון ולמיפוי אפיונים מיוחדים ראה בפרק בתי הגידול. גרג= גריגה אמ= אלון מצוי פרט: חלוקת משנה של תצורה ב. עומק קרקע ראה בפרק בתי הגידול ובתמונות להלן. שהן נסרקו לתוכו. PDF עשב= עשבוניים אי= אורן ירושלים חבורה: קבוצת תצורות בעלת השתרעות גאוגרפית נרחבת ג. פירוט נוסף קיים בדפי השדה. אפשר לעיין בהם בקובץ ר"ש= רב שנתי ברזת= ברזית דולומיט: סלע קשה בהרכב סידן מגנזיום פחמתי ח"ש= חד שנתי מסט= אלת המסטיק אבן גיר: סלע קשה בהרכב סידן פחמתי השיטה של קביעת השכבה הראשית והשכבה המשנית (על פי אחוזי כיסוי): ג.= אבן גיר עזרר= עוזרר קרטון: סלע רך ונקבובי בהרכב סידן פחמתי א. השכבות האפשריות הן: עצים (חורש טבעי, יער טבעי ויער טבעי דליל); גריגה (שיחיה); בתה (בני שיח), עשבוניים ר"ש; עשבוניים ח"ש דול.= דולומיט ערית= עירית חוואר: סלע על בסיס קרטון המכיל חרסית או מרכיבים נוספים ב. כאשר השכבה הגבוהה מהווה לפחות 15% כיסוי, היא תהיה השכבה הראשית. ט. רוסה= טרה רוסה (חסרת גיר) צמר= צמרנית נארי: שכבה חיצונית קשה בעיקרה שנוצרה על סלע קרטוני ג. אם השכבה הגבוהה אינה מכסה 15% אבל השכבה שמתחתיה אינה מכסה שטח שהוא פי שלוש ממנה, השכבה הגבוהה תהיה הראשית. ר. הנקרה= ראש הנקרה קפדן= קיפודן טרשים: סלע בעל הופעה מחודדת לאחר שעבר בלייה קרסטית ד. כאשר 2 או 3 השכבות הגבוהות מכסות אחוז שטח מועט והשכבה הבאה אינה פי שלוש מהשכבות הגבוהות יחד, אאט= אלה אטלנטית קיצנ= קייצנית טרה רוסה: קרקע לא גירנית בגווני אדום על סלעים קשים השכבה הראשית תהיה אחת הגבוהות בהתאם לקריטריונים הקודמים. אאי= אלה א"י קרטם= קורטם דק רנדזינה: קרקע בגווני חום מכילת גיר על סלעים רכים ה. לאחר קביעת השכבה הראשית, נקבעת השכבה המשנית על פי אותם קריטריונים ללא התחשבות בשכבה הראשית. אלה= אלה א"י או אט. לא מחולקת או כלאיים קרקע יער (חומה): קרקע כהה עמוקה יחסית על חילופי סלע ו. שכבה משנית תהיה תמיד נמוכה יותר מהשכבה הראשית. אשאי= אשחר א"י שערב= שעורת הבולבוסין ז. כאשר קיימת נוכחות של מרכיבי שכבות גבוהות באחוז נמוך, הן מפורטות בטבלה בעמודה "נוכחות עץשיח" 14/07/2009 ניר הר F: קקל - מרחביםצפוןיחיעםצומח גליל מרכזי .xls

יער טב עי חרוב פתוח חר ו ב ע ל סלע ו ב י ן סלע י ם של א ב ן ג י ר חרוב ים שי זף שי זף חרוב חרוב חרוב שי ך דנון חרובים על טרש י אב ן הגי ר ש יחיה על הטר ה ר וסה ב סביבת הד ולומ י ט חרובים על טרש י אב ן הגי ר שי זף ב ו א ד י אלון מצ ו י ב וד דים על טרש י הד ולו מ יט

תצורות צ ומח שיחי ות שיח יה ע ל נארי קרטוני ק י דה כתלה ק יסוסית על ק י דה זר יע י אור ן מ ה יער הס מ וך נקלטו בש יחי ה ו יצר ו י ער חדש כבר י "יער טבעי" אורן שיח יה ע ל נארי קרטוני שיח יה ע ל אבן גיר שי ך דנון שיחיה על טרה רוסה על גבי דולומיט סירה ק י דה צמרנית הסלעים סירה על ס לע קרטוני סמוך לשטח הסקר

Add a comment

Related presentations

How organisms adapt and survive in different environment.

Aplicación de ANOVA de una vía, modelo efectos fijos, en el problema de una empres...

Teori pemetaan

Teori pemetaan

November 10, 2014

learning how to mapping

Libros: Dra. Elisa Bertha Velázquez Rodríguez

Materi pelatihan gis

Materi pelatihan gis

November 10, 2014

learning GIS

In this talk we describe how the Fourth Paradigm for Data-Intensive Research is pr...

Related pages

מדינת ישראל - הלשכה המרכזית ...

מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים ינואר 2016: 15.8 % ...
Read more

תחרויות רכיבת סוסים

חוות חודרוג' בכפר מכר הסמוך לעכו היא בית גידול לסוסים ... חוות רכיבה, בתי ספר ... ביער ...
Read more

סיבוב בשרידי אל-ע'אבסיה | חלון ...

כמה מאות מטרים מזרחית מכביש 70 משתרע יער יחיעם. הגישה אליו לא קלה, ...
Read more

גן לאומי ציפורי - רשות הטבע והגנים

... ובו מספר בתי גידול אופיינים לבקעה. ... את סקר אמות המים ומחקרן החלה בשנת 1975 משלחת ...
Read more

nrg - מבזקים nrg - חדשות

... "אין בהצעה הזו כל סיפוח או שינוי סטטוס של בתי המשפט באיו"ש אלא רק הכרה בתוצרי השיפוט ...
Read more

רכיבה על סוס

... רכיבה על סוסים ביער ... יחיעם הינה חוות ... לעכו היא בית גידול לסוסים ...
Read more

Population Growth and Ecological Footprint | Alik Pelman ...

... ‬ד ר דוד ברנד‪ ,‬קרן קיימת לישראל‬ ‫יפולי דילול ביער ... בתי גידול ... סקר בע עירוני ...
Read more

טיפת חלב - שיך ג`ראח , ירושלים ...

כתובת: שיך ג`ראח מרכז ... גידול תאומים ... בתי יולדות באזור ...
Read more

סקר דו חיים וחסרי חוליות במקווי ...

דילוג לתוכן העיקרי. רמת הנדיב. العربية; Eng; עברית
Read more

תנועת "רננים" קוראת לאיחוד ...

יושב ראש תנועת רעננים של צעירי הציונות הדתית יוני שדבון תקף היום בכנס של התנועה בלוד ...
Read more