คำศัพท์สำนวนที่ควรทราบในบทนี้

43 %
57 %
Information about คำศัพท์สำนวนที่ควรทราบในบทนี้
Education

Published on March 7, 2014

Author: chunpen

Source: slideshare.net

Description

คำศัพท์สำนวนที่ควรทราบในบทนี้

นางสาวจัน ทร์เ พ็ญ เชื้อ บริบ ูร ณ์ รหัส 53201204112

คำา ศัพ ท์แ ละสำา นวนที่ค วร ทราบ • คำา ศัพ ท์เ ฉพาะ(ส่ว นมากมัก ใช้ คำา ทับ ศัพ ท์) • • • • • • Computer Software Operation System Software Windows Upgraded The more… Various software options

- Looking for Key Words (จับ ใจควำมสำำ คัญ ) - Modifiers of Nouns (คำำ ขยำยนำม) - Single Words and Word Groups that Modify Nouns - ในกรณีท ี่ม ีน ำมหลัก มีค ำำ ขยำยหลำยๆคำำ เพื่อ ให้ค วำมหมำย ชัด เจนเกี่ย วกับ สิ่ง นั้น คำำ ขยำย (modifiers) จะเรีย งตำำ แหน่ง ของคำำ ขยำยตำมลำำ ดับ ดัง นี้ Descriptive Articles, Demonstratives, Possessives, Indefinite adj. จำำ นวนลำำ ดับ (Numerals) A - Flat Square - Computer Screen The First / two expensive small - Laser Printers These Four Surprising Electronic - - Input Devices Instruction Our Popular - - Application Software Software Programs The manager’s Third Portable - - Ink-jet Printer Many/Most/Severa l - New - - Notebook Software Computer Option (a) คุณ ภำพ หรือ คุณ ลัก ษ ณะ (c) สี (b) ขนำด หรือ รูป ร่ำ ง นำม นำมหลัก (Head noun)

• Phrases and Clauses that Modify Nouns ทำำ หน้ำ ทีข ยำยคำำ นำมจะอยูห ลัง คำำ นำมที่ ่ ่ ขยำยเสมอ • กลุ่ม คำำ ทีข ยำยนำม มี 2 ประเภท ่ 1.Prepositional Phrase 2.Participial Phrase • ประโยคย่อ ยที่ข ยำยนำม จะขึ้น ต้น ด้ว ย relative pronoun (that,which, who, whom, whose) • Adjective Clauses ขยำยคำำนำม เพื่อระบุควำมชัดเจนของคำำนำมนันๆ ้

Activity 1-6

Activity 1-6

Add a comment

Related presentations