ผักตบชวาไล่แมลง

68 %
32 %
Information about ผักตบชวาไล่แมลง

Published on March 10, 2014

Author: Songsak1

Source: slideshare.net

โครงงาน เรื่อง ผักตบชวาไล่แมลง เสนอ อ.ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม จัดทาโดย โชติกญชร ุ นายพณัฏฐ์ เลขที่ 2 นางสาวณัฐวริ นทร์ ภังคานนท์ เลขที่ 23 นางสาวพิชามญชุ์ สังข์ฉิมพลี เลขที่ 24 นางสาวสุ ธิศา แสนพรม เลขที่ 35 นางสาวอิสรี ย ์ นาคศรี โภชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/2 เลขที่ 36 โครงงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชา Is 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 โดรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

สารบัญ กิตติกรรมประกาศ................................................................................................................... บทคัดย่อ.................................................................................................................................. คานา ...................................................................................................................................... บทที่ 1 บทนา........................................................................................................... บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง........................................................................................ บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์และวิธีดาเนินงาน ................................................................... บทที่ 4 ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง ................................................. บทที่ 5 สรุ ปผลการทดลอง .................................................................................... ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................................ อ้างอิง .................................................................................................................................... ภาคผนวก หน้ า 1 2 3 4 6 11 12 13 14 15

กิตติกรรมประกาศ โครงงานเรื่ องน้ าส้มควันไม้ไล่แมลง เป็ นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ทาง คณะผูจดทาขอกราบขอบพระคุณผูที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดทาโครงงานในครั้งนี้ ้ั ้ โดยเฉพาะ คณะครู และคุณครู ที่ปรึ กษาครู ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้าน ข้อมูลต่างๆ ให้คาแนะนา และให้คาปรึ กษาพร้อมแก้ไขข้อมูลข้อบกพร่ องต่าง ๆ จนสาเร็จลุล่วง ไปได้ดวยดี ้ คณะผูจดทาหวังเป็ นอย่างยิงว่า โครงงานเรื่ องน้ าส้มควันไม้ไล่แมลง จะเป็ นประโยชน์ ้ั ่ ต่อผูที่สนใจได้บางพอสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใดเพื่อปรับปรุ งผลงานให้ดีข้ ึน ทาง ้ ้ ้ คณะผูจดทาขอน้อมรับข้อเสนอแนะ ด้วยความขอบพระคุณยิง ้ั ่ คณะผูจดทา ้ั

บทคัดย่ อ ในปัจจุบนมนุษย์เรามีการใช้สารเคมีมากขึ้น ส่ งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและปั ญหาสุ ขภาพ ั ่ ตามมา ในการทาการเกษตร เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในรู ปแบบต่าง ๆ มากมายไม่วาจะเป็ น สารกาจัดศัตรู พืช ปุ๋ ยเคมี ซึ่งผลจากการใช้สารเคมี ส่ งผลเสี ยต่อระบบนิเวศน์ต่าง ๆ เช่น ดิน เสื่ อมคุณภาพ น้ าปนเปื้ อนสารเคมีต่าง ๆ การอนุรักษ์ดินและน้ าเป็ นวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรให้ ่ คงอยูและยังยืน จึงเป็ นที่มาของการจัดทาโครงงานนี้ ่ การทาน้ าส้มควันไม้ไล่แมลง ทาให้ไม่มีแมลงมารบกวนพืชผักสวนครัวต่างๆ เพราะฉะนั้นการทาน้ าส้มควันไม้ไล่แมลงมีประโยชน์สามารถไล่แมลงได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย ผักปลอดสารพิษและไม่เป็ นอันตรายต่อผูใช้ ้

คานา ่ การทาการเกษตร เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในรู ปแบบต่าง ๆ มากมายไม่วาจะเป็ นสาร กาจัดศัตรู พืช ปุ๋ ยเคมี ซึ่งผลจากการใช้สารเคมี ส่ งผลเสี ยต่อระบบนิเวศน์ต่าง ๆ เช่น ดินเสื่ อม คุณภาพ ดินเค็มดินเปรี้ ยว น้ าปนเปื้ อนสารเคมีต่าง ๆ การทาน้ าส้มควันไม้ไล่แมลง ทาให้ไม่มี แมลงมารบกวนพืชผักสวนครัวต่างๆ เพราะฉะนั้นการทาน้ าส้มควันไม้ไล่แมลงมีประโยชน์ สามารถไล่แมลงได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย ผักปลอดสารพิษ ไม่เป็ นอันตรายต่อผูใช้และไม่เป็ น ้ อันตรายต่อสิ่ งแวดล้อมอีกด้วยทั้งนี้คณะผูจดทาได้เล็งเห็นประโยชน์ของน้ าส้มควันไม้ผจดทา ้ั ู้ ั เลยได้ทาโครงงานเรื่ องนี้ข้ ึนมา และหวังว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อคนที่สนใจศึกษา หากว่าถ้า เกิดการผิดพลาดประการใดคณะผูจดทาต้องขออภัยในที่น้ ีดวย ้ั ้ คณะผูจดทา ้ั

บทที่ 1 บทนา เกษตรกรรมเป็ นอาชีพที่สาคัญต่อการดารงชีวตมาตั้งแต่ดึกดาบรรพ์ โดยรู ้จกใช้ ิ ั ่ ประโยชน์อย่างหลากหลายจากพืช สัตว์ ที่มีอยูในชีวตประจาวัน เป็ นแหล่งวัตถุดิบส่ งโรงงาน ิ ั ั อุตสาหกรรม เพื่อรายได้ให้กบประเทศ และเป็ นปั จจัยสร้างความมันคงให้กบเศรษฐกิจของ ่ ประเทศในการทาเกษตรกรรม เช่นการเพาะปลูก จะต้องมีศรัตรู พืชมาทาลายผลผลิตได้ และ ส่ วนใหญ่มกจะแก้ไขปัญหาด้วยสารเคมี ซึ่งส่ งผลต่อผูบริ โภคและสภาพแวดล้อม ั ้ น้ าส้มควันไม้คือควันไม้ที่เกิดจากการเผ่าถ่านในช่วงที่ไม้กาลังเปลี่ยนถ่าน เมื่อทาให้เย็น ลงจนควบแน่นแล้วกลันตัวเป็ นหยดน้ า ของเหลวที่ได้ มีกลิ่นไหม้ส่วนประกอบส่ วนใหญ่เป็ น ่ กรดอะซิติก มีความเป็ นกรดต่ามีสีน้ าตาลแกมแดง นาน้ าส้มควันไม้ที่ได้ทิ้งไว้ในภาชนะ พลาสติกในที่ร่มประมาณ 3 เดือน น้ ามันเบา น้ าส้มไม้ น้ ามันทาร์และเนื่องจากน้ าส้มควันไม้มี สารประกอบมากมาย จึงนาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในทางอุตสาหกรรมใช้ในการดับกลิ่น ตัว ผลิตสารปรับผ้านุ่ม ยารักษาโรคผิวหนัง สาหรับใช้ในครัวเรื อน ใช้ในงานเกษตร คณะผูจดทาได้เห็นถึงประโยชน์ของน้ าส้มควันไม้จึงได้นามาใช้ในกระบวนการสารสกัด ้ั ชีวภาพจากผักตบชวา ซึ่งเป็ นพืชที่มีมากในแม่น้ าลาคลองไม่ตองหาซื้อและสารสกัดที่ได้น้ นไม่ ้ ั เป็ นอันตรายต่อผูบริ โภครวมทั้งยังเป็ นการลดจานวนผักตบชวาที่เป็ นมลภาวะอีกด้วย ้ วัตถุประสงค์ ของการทาโครงงาน -เพื่อหาสารสกัดที่มีประสิ ทธิภาพในการไล่แมลง -เพื่อทดสอบความเข้มข้นของสารสกัดจากผักตบชวาในการไล่แมลง -ได้วธีสกัดน้ าส้มควันไม้จากผักตบชวา ิ

ขอบเขตของการจัดทาโครงงาน สถานที่ :บ้าน นางสาวณัฐวริ นทร์ภงคานนท์ ั เวลา :7-10 กุมภาพันธ์ 2557 ชนิดพันธุ์ :ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ประโยชน์ ทคาดว่ าจะได้ รับ ี่ -ได้สารสกัดที่มีประสิ ทธิ ภาพในการไล่แมลง -ลดปริ มาณสารเคมีที่ใช้ในการกาจัดศัตรู พืช -ลดปริ มาณผักตบชวาที่มีมากในแหล่งน้ าและสร้างปัญหามลภาวะทางน้ า

บทที่ 2 เอกสารอ้างอิง ผักตบชวา (Water Hyacinth) หมายถึง จัดเป็ นพืชน้ าล้มลุกประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวลอยน้ า อายุ ่ หลายฤดู เจริ ญงอกงามโดยไม่ตองอาศัยรากยึดเกาะ สามารถอยูได้ทุกสภาพน้ า มีถิ่นกาเนิดใน ้ แถบลุ่มน้ าอะเมซอน ประเทศบราซิว ในทวีปอเมริ กาใต้ มีชื่อเรี ยกในแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน เช่น ผักตบชวา , ผักปอด , สวะ , ผักโรค , ผักยะวา , ผักอีโยก เป็ นต้น ซึ่งประเทศไทยมีผกตบชวามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยเจ้านายใน ั สมัยนั้นได้ตามเสด็จไป ประเทศอินโดนีเชียปี พ.ศ.2444 ได้เห็นผักชนิดนี้ออกดอกสี ม่วง ่ ั่ สวยงามอยูทวไปจึงได้นาเอาพันธ์ผกตบชวา มายังประเทศไทยเพียงเล็กน้อยใส่ อ่างดินเลี้ยงไว้ ้ ั หน้าวังสระประทุมจนกระทังออกดอกสวยงามและเพิ่มจ้านวน มากขึ้นล้นกระถาง ่ ประกอบด้วยในช่วงนั้นเกิดน้ าท่วมวังสระประทุมท้าให้ผกตบชวาล่องลอยกระจัดกระจาย ั ออกไปตามที่ต่าง ๆ และได้แพร่ พนธุ์อย่างรวดเร็วจนกลายเป็ นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งน้ าทัวไป ั ่ นาส้ มควันไม้ (wood vinegar หรื อ pyroligneous acid) เป็ นของเหลวใส สี น้ าตาล มีกลิ่นควันไฟ ้ ได้จากการควบแน่นของควันที่เกิดจากการเผาไม้ให้กลายเป็ นถ่านในสภาวะที่มีออกซิเจนจากัด ่ โดยมีอุณหภูมิในเตาอยูระหว่าง 300 - 400 องศาเซลเซียส อุณหภูมิปากปล่องระหว่าง 80 – 150 องศาเซลเซี ยส สารประกอบต่างๆ ในไม้จะสลายด้วยความร้อนเกิดเป็ นสารประกอบอินทรี ย ์ เมื่อนาของเหลวที่ได้จากการควบแน่นมาเก็บในที่ร่มประมาณ 3 เดือน เพื่อให้เกิดการตกตะกอน จะแยกตัวเป็ น 3 ชั้น ชั้นบนสุ ดจะเป็ นน้ ามันใส ชั้นกลางเป็ นน้ าส้มควันไม้ และน้ ามันดิน ่ ้ ตกตะกอนอยูดานล่างสุ ด

ระบบหายใจของแมลง (Respiratiorysstem) และระบบท่ออากาศ (Tracheal System) และระบบ ็ ่ นี้กไม่ได้เป็ นระบบที่ยงเหยิง วุนวายสลับชับซ้อนเหมือนกับระบบต่าง ๆ ที่เราเคยรู ้จก ต้องบอก ุ่ ั ่ กันสักนิดก่อนว่า ในร่ างกายของแมลง ไม่วาจะมีขนาดตัวเล็กหรื อว่าใหญ่เบ้อเริ่ ม ก็จะท่ออากาศ ย่อยขนาดเล็กแตกต่างกระจ่าย เป็ นสาขาย่อยเต็มไปหมดภายในตัวของแมลงและก๊าซออกชิเจน ก็เป็ นก๊าชออกชิเจนเข้าสู่ ร่างกาย โดยการทางานของ รู หายใจทั้ง 10 คู่ และก็เป็ นหน้าที่ของท่อ ่ ก๊าซที่จะต้องทาหน้าที่ เราเรี ยกชื่อท่อเล็ก ๆ เหล่านี้วาระบบท่อภายใน (Lntemal Tube) เป็ น ระบบที่ทาหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอากาศเข้าไปในทุก ๆ ส่ วนในร่ างกาย การหานใจแบบที่ใช้รู หายใจต่าง ๆ เหล่านี้ เราเรี ยกว่า เจ้าแมลงมีระบบท่ออากาศแบบเปิ ด (open tracheal system) นั้น ั ก็หมายความว่าอวัยวะที่เรี ยกว่ารู หายใจนั้น ถูกใช้งานอย่างเต็มประสิ ทธิภาพ แต่อย่างที่เคยรู ้กน ่ มาว่ามีแมลงบางชนิดที่ตอนมันยังเปิ ดตัวอ่อน มันไม่ได้อยูบนบกที่มีก๊าชออกชิเจน แต่เจ้าแมลง พวกนี้มนอยูในน้ า มีการเจริ ญเติบโตในน้ า แล้วขั้นตอนระบบการหายใจจะเหมือนกับแมลงที่อยู่ ั ่ บนบกได้อย่างไร สาหรับระบบการหายใจที่มีการตัดแปลงนี้รียกว่า ระบบท่ออากาศปิ ด (close tracheal system) ซึ่งเป็ นลักษณะการหายใจของแมลงที่มีรูหายใจอาจไม่เจริ ญ หรื อทางานได้ ็ ้ ตามปกติ และบางครั้งก็เสื อมหายไป แต่กไม่ตองตกใจเจ้าแมลงมีการพัฒนาปรัปตัวโดยการ สร้างอวัยพิเศษอย่างอื่นขึ้นมาแทน ตัวอย่าง เช่น ลูกน้ า ตัวอ่อนของแมลงปอ (dragonfly) แล้ว ขั้นตอน หรื ออวัยวะในการหายใจตอนที่มนยังเป็ นตัวอ่อนต่างกับแมลงทัวไปหรื อเปล่านะตอบ ั ่ ็ ั ให้กได้มนไม่ได้ใช้ระบบท่ออากาศเหมือนกับแมลงส่ วนใหญ่ท้ ว ๆ ไป มันมีอะไรมากกว่านั้น ั ในพวกตัวอ่อนของมลงปอ มีการตัดแปลงอวัยวะที่เรี ยกว่าเหงือกซึ่งช่วยในการหายใจในน้ าได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยภายในเหงือกของแมลงนั้น มีอวัยวะที่เรี ยกว่า Tracheae แมลงนั้นมี ขนาดเล็กจิ๋ว สาหรับตัวอ่อนของแมลงอีกหลายชนิดที่เป็ นแมลงในน้ า(aquatic lnsects) เช่น mayfly stonefly รู หายใจของพวกแมลงต่าง ๆ

งานวิจัยทีเ่ กียวข้ อง ่ การวิจัยนาส้ มควันไม้ ้ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงร่ วมกับ คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่ วมวิจย เรื่ อง น้ าส้มควันไม้ ั ่ เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2551 ที่ผานมา มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง นาโดย ดร.รุ่ ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิฯ นางเอมอร ยอดรักษ์ เลขานุการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายภากร นิจจรัลกุล ประธานกรรมการที่ปรึ กษามูลนิ ธิฯ และนายมณัสศุภชีวะกุล กรรมการ มูลนิธิฯ ได้ตอนรับคณะอาจารย์ และทีมวิจย จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต ้ ั หาดใหญ่ นาทีมโดย ผศ.ดร.จันทิมา ชังสิ ริพร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และมหาวิทยาลัย ่ ราชภัฏยะลา นาทีมโดย ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีลาเต๊ะ มาศึกษาดูงาน เตาอิวาเตะและการผลิต น้ าส้มควันไม้ ของมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ซึ่งเป็ นเตาอิวาเตะที่สมบูรณ์ และมีขนาดใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย เพื่อทาวิจย และพัฒนาสู่ สังคมต่อไป ั ดร.รุ่ ง แก้วแดง ได้บรรยายสรุ ปในประเด็น เตาอีวาเตะของมูลนิธิฯ กล่าวว่า เตาอีวาเตะของ ที่น้ ี มีขนาดใหญ่และมีความพิเศษกว่าที่อื่น ซึ่งมีดวยกัน 2 แบบ คือ 1.เตาอิวาเตะขนาดใหญ่ ้ เรี ยกว่า เตาอิวาเตะอุตสาหกรรมชุมชน และ 2.เตาอิวาเตะขนาดเล็ก หรื อขนาดครัวเรื อน ได้มีการ ลองผิดลองถูกมาโดยตลอด เพื่อพัฒนาให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุด โดยที่เตาอีวาเตะทั้ง 2 แบบสามารถผลิต ผลผลิตในเวลาเดียวกันได้ 2 อย่าง 1.ได้ถ่านที่มีคุณภาพสู ง และ 2. ได้น้ าส้มควันไม้ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็ นประโยชน์ในด้าน ั การเกษตร ด้านการประมง ด้านปศุสัตว์ และใช้กบมนุษย์ได้อีกด้วย หลังจากนั้น ดร.รุ่ ง แก้วแดง ได้พาชมส่ วนต่างๆของเตาทั้ง 2 แบบ และได้บรรยายในขั้นตอน การสร้างโรงเตา กระบวนการเผาถ่านและขั้นตอนในการเก็บน้ าส้มควันไม้ ทั้งเตาขนาดเล็กและ ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นที่น่าสนใจของคณะอาจารย์และทีมวิจยเป็ นอย่างมาก และได้มีการสอบถาม ั

ั เรื่ องราวต่างๆของเตาอิวาเตะของมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กน ก่อนกลับดูเตาอิวาเตะ ดร.รุ่ ง แก้วแดง ได้กล่าวอีกว่า โรงเตาอิวาเตะของที่นี่จะเป็ นห้องแล็ป ขนาดใหญ่ของคณะวิจยที่สนใจ รวมทั้งขณะอาจารย์และทีมวิจยที่มาในวันนี้ดวยเพื่อวิจยในมิติ ั ั ้ ั ต่างๆของเตาอิวาเตะและผลผลิตของ ั เตาอิวาเตะเพื่อเป็ นประโยชน์ให้กบประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป หลังจากนั้นได้มีการเสวนาพูดคุยกันต่อถึงงานวิจยของคณะอาจารย์และทีมวิจยที่เกี่ยวกับเตาอิ ั ั วาเตะในประเด็นต่างๆเพื่อพัฒนาเตาอิวาเตะไปสู่ ชุมชน การพัฒนาผลผลิตของเตาอิวาเตะ และ น้ าส้มควันไม้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวตของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปใช้ในด้าน ิ ั การเกษตร ด้านการประมง ด้านปศุสัตว์ และสกัดเป็ นยาต่างๆใช้กบสัตว์และมนุษย์ต่อไป ในการพูดคุยได้มีการตั้งโจทย์ต่างๆมายกเป็ นประเด็นในงานวิจย เช่น การเผาถ่าน โดยใช้ตนไม้ ั ้ ยางพาราร้อยทั้งหมด กับการใช้ตนไม้ยางพาราร่ วมกับยางพาราดิบ ว่าคุณภาพของน้ าส้มควันไม้ ้ แตกต่างกันอย่างไร และการนาน้ ามันดินที่ตกตะกอนจากการพักน้ าส้มควันไม้ซ่ ึงเป็ นสารก่อ มะเร็งมาใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างไร เป็ นต้น ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีลาเต๊ะ อาจารย์ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า จากการ มาดูงานที่มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง กับทีมวิจยในวันนี้ซ่ ึงเป็ นสถานที่ที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน ั เป็ นอย่างยิง มาดูการเผาถ่าน การเก็บน้ าส้มควันไม้ และงานอื่นๆเกี่ยวกับการฝึ กอบรม ชุมชน ่ สามารถใช้ประโยชน์ และใช้บริ การจากที่นี่ได้เป็ นอย่างดี ทางทีมงานวิจยจากมหาวิทยาลัยราช ั ภัฏยะลามาช่วยกันทาเรื่ องการวิจยโดย ั เฉพาะเชิงวิชาการเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินการของมูลนิธิฯ คิดว่าน่าจะเป็ นประโยชน์ ควรที่จะสนับสนุนในงานด้านต่างๆเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุ ดต่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ผศ.ดร.จันทิมา ชังสิ ริพร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ่ มหาวิทยาลัยสงขลานริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า ก่อนมาคิดไม่ออกว่าที่น้ ีเป็ นอย่างไร พอ มาแล้วรู ้สึกดีที่น้ ีร่มรื่ นมาก ที่น้ ีหน้าจะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาง ็ ่ คณะเองสามารถช่วยอะไรได้กจะช่วย โดยเฉพาะงานวิจย ได้ช่วยชาวบ้านมีอยูมีกิน เรื่ องของ ั เศรษฐกิจพอเพียงก็จะช่วยอย่างเต็มที่ และวันนี้มาดูการผลิตน้ าส้มควันไม้เพื่อมาทาวิจยการแยก ั น้ ามันดิบ จากน้ าส้มควันไม้ ซึ่งทาสาเร็จมาระดับหนึ่งแล้ว โดยนาไปให้ชาวบ้านในชุมชน แล้ว ได้ผลเป็ นอย่างดี ทางมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง มีโรงเตาผลิตน้ าส้มควันไม้ที่สมบูรณ์ และใหญ่ รู ้สึกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศเลยที่เดียว คิดว่าจะเอาเครื่ องมือที่คิดได้ น่าจะเป็ นนวัฒกรรม ทางด้านวิศวกรรมเคมีมาประยุกต์ กับมูลนิธิฯ คิดในเรื่ องต้นทุนการผลิต แล้วสามารถนาไปใช้ กับชุมชนได้เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ าส้มควันไม้ที่ผลิตออกมา และวันนี้ได้โจทย์ของปัญหาต่างๆ ที่สามารถนาเอาความรู ้ ความสามารถของวิศวกรรมเคมีพร้อมด้วยทีมงาน คิดว่าน่าจะช่วยได้ใน หลายๆ ด้าน และยินดีที่จะได้มาร่ วมงานกับมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง สุ ดท้ายทีประชุมเสวนาตกลงกันว่าจะร่ วมกันจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่ อง น้ าส้มควันไม้ ใน กลางปี 2552 หวังว่าในการจัดสัมมนาครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูสนใจ และสามจังหวัด ้ ชายแดนภาคใต้ต่อไป

บทที3 ่ วัสดุอปกรณ์ และวิธีการทดลอง ุ วัสดุและอุปกรณ์ 1.เตาเผาถ่าน 4.บิกเกอร์ 2.ผักตบชวา 5.กระบอกตวง 3.ภาชนะสาหรับบรรจุสารสกัด 6.ผ้าขาวบาง ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน 1.นาผักตบชวาจากแม่น้ าจากแหล่งที่มีมาตากให้แห้งประมาณ 2- 3 วัน 2.นาผักตบชวาที่ตากแห้งเสร็จแล้วนั้นมาสกัดโดยกรรมวิธีน้ าส้มควันไม้ 3.เมื่อได้สารสกัดนั้นแล้ว ก็ยงไม่สามารถนามาใช้ไล่แมลงได้จึงต้องทาให้บริ สุทธิ์ด้วยวิธีการ ั กรอง เนื่องจากเป็ นวิธีที่ไม่ตองใช้เวลามากถึง 90 วัน เหมือนกับการปล่อยให้ตกตะกอน ้ 4.สารสกัดชีวภาพจากผักตบชวาไปทดลองฉีดพ่นในสวนผัก ซึ่งเราใช้สวนกะเพราของเพื่อน ในห้อง 5.สังเกตและบันทึกผลการทดลองที่เปลี่ยนแปลง 6.ทดสอบหาความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการไล่แมง โดยการผสมน้ าในปริ มาณที่ต่างกัน แล้ว นาไปฉีดพ่นอีกครั้ง 7.สังเกตและบันนึกผลการทดลอง 8.สรุ ปผลว่าสารสกัดที่ได้น้ นมีประสิ ทธิ์ภาพในการไล่แมลงหรื อไม่เพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น ั โดยใช้เครื่ องมือและความเข้มข้นเท่าใดที่เหมาะต่อการไล่แมลงมากที่สุด

บทที่ 4 ผลการดาเนินโครงงาน ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา ตารางผลการทดลอง แปลงผัก ผลการสั งเกต(ทุก 7 วัน) หมายเหตุ 1 แปลงทีรดด้ วยนาส้ ม ่ ้ ครั้งที่ มีแมลงบ้ างเล็กน้ อยน้ อย -รดหรือฉีดพ่น 2 ไม่ มแมลงมารบกวนเลย ี ควันไม้ นาส้ มควันไม้ ที่ ้ ผสมกับนาแล้ว ้ 7 วัน / ครั้ง 3 ไม่ มแมลงมารบกวนเลย ี -รดนาปกติทุก ้ วัน แปลงทีรดนา ่ ้ 1 มีแมลง 2 มีแมลง 3 มีแมลง -รดนาปกติทุก ้ วัน ผลจากการทดลองใช้น้ าส้มควันไม้รดหรื อฉีดพ่นพืชผัก เช่น ผักบุง มะเขือ ครบทั้ง 3 ครั้ง ้ ปรากฏว่า ไม่มีแมลงมารบกวนเลย ลาต้นแข็งแรง ไม่แคระแกน น่ารับประทานไม่มีสารพิษ ่ ส่ วนแปลงที่ไม่ได้รดหรื อฉีดพ่นน้ าส้มควันไม้ใส่ จะมีแมลงอยูตามใบของพืชผัก

บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง ั จากการทดลองใช้น้ าส้มควันไม้กบพืชผักในของบ้านณัฐวริ นทร์ เช่นผักบุง และมะเขือเริ่ ม ้ ตั้งแต่เตรี ยมดินแล้วฉีดยาพ่นตากดินทิงไว้จึงปลูกผัก เมื่อพืชแทงยอดอ่อนขึ้นมาจึงฉีดพ่นน้ าส้ม ้ ควันไม้ลงไปอีกประมาณ 3 ครั้ง โดยอัตราส่ วนที่ใช้น้ าส้มควันไม้ 20 ซีซี ต่อน้ า 200 ลิตร จะไม่ มีแมลงมารบกวนเลย ลาต้นจะแข็งแรงมาก เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วน้ าหนักดี ทิ้งไว้คางคืนลาต้นจะไม่ ้ เหลือง รสชาติดี และผักปลอดสารพิษ น้ าส้มควันไม้มีสารประกอบต่างๆ มากมาย เมื่อนาไปใช้ ประโยชน์ทางการเกษตรจะมีคุณสมบัติ เช่น เป็ นสารปรับปรุ งดิน สารป้ องกันกาจัดศัตรู พืช และ สารเร่ งการเติบโตของพืช ยังมีคุณสมบัติเป็ นฮอร์โมนพืช แทนการใช้สารเคมีเป็ นการช่วย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงอีกด้วย หากใช้ความเข้มข้นมากเกินไปรากพืชอาจได้รับอันตรายได้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน 1. ได้ทราบว่าน้ าส้มควันไม้สามารถไล่แมลงจากพืชผักสวนครัวได้ 2. ไม่ตองใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรู พืช ซึ่งเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ้ ประโยชน์ของน้ าส้มควันไม้ในการเกษตร ั ใช้ได้กบพืช ป้ องกันกาจักศัตรู พืช / ช่วยติดดอกผลดก ช่วยเพิ่มผลผลิต ผลโตสี สดใส รสหวาน ลดโรคพืช เชื้อรา แผลเน่า ดินจะมีสุขภาพดีข้ ึน ฟื้ นฟูดินเสื่ อม ใช้ร่วมกับสารเคมีได้ เช่น ยาคุม ฆ่าหญ้า ฮอร์โมน ยาฆ่าแมลง ฯลฯ สามารถลดปริ มาณการใช้สารเคมีลงครึ่ งหนึ่ง ใช้ร่วมกับ

ปุ๋ ยเคมีช่วยให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น ฉีดระยะต้นเล็กและก่อนเก็บเกี่ยว ช่วยให้คุณภาพและ รสชาติดีข้ ึน รวมทั้งชะลอการเหี่ยวเฉา อัตราส่ วน 1: 20 (ผสมน้ า 20 เท่า) พ่นลงดินเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรี ยที่ไม่เป็ นประโยชน์และแมลงใน ์ ดิน ซึ่งควรทาก่อนการเพาะปลูก 10 วัน อัตราส่ วน 1: 50 (ผสมน้ า 50 เท่า) พ่นลงดินเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรี ยที่ทาลายพืช หากใช้ความเข้มข้น ์ ที่มากกว่านี้ รากพืชอาจได้รับอันตรายได้ อัตราส่ วน 1: 100 (ผสมน้ า 100 เท่า) ราดโคนต้นไม้รักษาโรครา และโรคเน่า รวมทั้งป้ องกัน แมลงมาวางไข่ อัตราส่ วน 1: 200 (ผสมน้ า 200 เท่า) พ่นใบไม้รวมทั้งพื้นดินรอบๆ ต้นพืชทุกๆ 7-15 วัน เพื่อขับไล่แมลงและป้ องกันเชื้อรา และรดโคนต้นไม้เพื่อเร่ งการเจริ ญเติบโต อัตราส่ วน 1: 500 (ผสมน้ า 500 เท่า) พ่นผลอ่อน หลังจากติดผลแล้ว 15 วัน ช่วยขยายผล ให้โตขึ้นและพ่นอีกครั้ง ก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน เพื่อเพิ่มน้ าตาลในผลไม้ อัตราส่ วน 1: 1,000 (ผสมน้ า 1,000 เท่า) เป็ นสารจับใบ เนื่องจากสารเคมีสามารถออก ฤทธิ์ได้ดีในสารละลาย ที่เป็ นกรดอ่อนๆ ช่วยเสริ มประสิ ทธิภาพของสารเคมีทาให้สามารถลด การใช้สารเคมีมากกว่าครึ่ งด้วย การนาน้ าส้มควันไม้ ไปใช้ดานอื่นๆ ้ นอกจากการนาไปใช้ทางด้านเกษตรและปศุสัตว์แล้ว ยังสามารถนาน้ าส้มควันไม้ไปใช้ดานอื่นๆ ้ ได้อีก เช่น

1. ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้รักษาแผลสด แผลถูกน้ าร้อน รักษาโรคน้ ากัดเท้าและเชื้อ ราที่ผวหนัง ิ 2. น้ าส้มควันไม้ผสมน้ า 20 เท่า ราดทาลายปลวกและมด 3. น้ าส้มควันไม้ผสมน้ า 50 เท่า ใช้ป้องกันปลวก มด และสัตว์ต่างๆ เช่น ตะขาบ แมงป่ อง 4. น้ าส้มควันไม้ผสมน้ า 100 เท่า ใช้ฉีดพ่นถังขยะเพื่อป้ องกันกลิ่นและแมลงวัน ใช้ดบกลิ่น ั ในห้องน้ า ห้องครัวและบริ เวณชื้นแฉะ ข้ อเสนอแนะ ่ จากการทาโครงงานที่ผานมาเป็ นการทาโครงงานประเภททดลอง ซึ่งได้จากการอ่าน การศึกษา ค้นคว้าและนาเสนอในรู ปแบบการจัดทารายงานเป็ นรู ปเล่ม ในการทาโครงงานน้ าส้มควันไม้ไล่ แมลงได้ลงมือปฏิบติจริ งทาให้ได้รับความรู ้อย่างมากในการผลิต ซึ่งเป็ นประสบการณ์ตรงทาให้ ั ได้รับความรู ้อย่างมากมาย และจะพัฒนาฝี มือในการทาโครงงานในครั้งต่อไป

เอกสารอ้างอิง วินย วิทยาลัยและคณะ.กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ .กรุงเทพ: บริ ษทสานักพิมพ์ ั ั เดอะบุคส์ จากัด, 2544 วิมลศรี สุ วรรณ มาฆะ ทิพย์คีรี . คู่มอจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการทา ื โครงงาน.พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพฯ : บริ ษทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)จากัด, ั 2544 ที่มา : http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/agricul1.htm ที่มา : http://bantanthai.tarad.com/product_225733_th ที่มา: www.ldd.go.th

Add a comment

Related pages

ผักตบชวาไล่แมลง - Documents

ผักตบชวาไล่แมลง; Download. of 18
Read more

โครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปี ...

ผักตบชวาไล่แมลง Hyacinth smudge 1. ที่มาและความสำคัญ. เกษตรกรรม ...
Read more

ตัวอย่างรูปเล่ม

ผักตบชวาไล่แมลง. Tweet. 10. 03. 2014 0 views โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ...
Read more

Past simple tense - slidesearch.net

Past Simple Tense & Past Continuous Tense By T. Worawan Rueangpayoongsak Past Simple tense V.2 ประโยคปฏิเสธหรือ ...
Read more

นิยาย โครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ...

ผักตบชวาไล่แมลง Hyacinth smudge: 2 ส.ค. 54: 9:
Read more