σεναριο πρωτησ παρεμβασησ

55 %
45 %
Information about σεναριο πρωτησ παρεμβασησ

Published on March 7, 2014

Author: andreoutonia

Source: slideshare.net

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΢ΔΝΑΡΙΟ ΢ΣΗΝ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α Β’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΜΔ ΥΡΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΔ: 1.Σαςηόηηηα ζεναπίος: Γιδακηικό ανηικείμενο: Νενειιεληθή Γιώζζα Δνόηηηα: ΢εκεηώζεηο-Πεξίιεςε ΢σολείο: Γεληθό Λύθεην Γηζηόκνπ Σμήμα: Β1 Πποβλεπόμενορ σπόνορ: 4 ώξεο Διζηγήηπιερ: Λνύινπ ΢νθία-Λέληα Εαραξνύια Ημεπομηνία: 09-10-2013(2 ώξεο) θαη 16-10-2013 (2 ώξεο) 2. Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ ηος ζεναπίος: Πξέπεη λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ππνδνκέο, δειαδή ην κάζεκα λα γίλεη ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν γηα ηηο 4 δηδαθηηθέο ώξεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ, γηα ην ιόγν απηό πξέπεη λα γίλεη πξνζπλελλόεζε κε ηνλ θαζεγεηή ηεο πιεξνθνξηθήο. Δπίζεο, ε δηδάζθνπζα θαη νη καζεηέο είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ λα ρεηξίδνληαη ηνλ Ζ/Τ. Άιιε κηα πξνϋπόζεζε είλαη λα ρσξίζνπκε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, πξνσζώληαο έηζη ηε ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία, κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία θαιό ζα ήηαλ ηα παηδηά λα έρνπλ κηα πξνεγνύκελε εκπεηξία. Σέινο, πξέπεη λα ππάξρεη ην θαηάιιειν παηδαγσγηθό θιίκα. 3. ΢ύνηομη πεπιγπαθή ηος ζεναπίος: Ζ δηδαθηηθή απηή πξόηαζε αθνξά ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο Β’ Λπθείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίιεςε. Οη 15 καζεηέο ηεο ηάμεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη εκπιέθνληαη ζε θαηεπζπλόκελε δηεξεύλεζε αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία θαη ηηο ηερληθέο πνπ νθείινπλ λα

γλσξίδνπλ ηα παηδηά γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλζέζνπλ ηελ πεξίιεςε ελόο θεηκέλνπ. Ζ κειέηε θαηαιήγεη ζηε δηαηύπσζε ησλ ζρεηηθώλ δηαπηζηώζεσλ. Ζ δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αίζνπζα ηεο Πιεξνθνξηθήο. Με ηε ζπλδξνκή ησλ ζύγρξνλσλ κέζσλ ηερλνινγίαο επηδηώθεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο λα γίλεη ειθπζηηθόηεξε θαη ζην ηέινο νη καζεηέο λα γίλνπλ νη ίδηνη δεκηνπξγνί, θηηάρλνληαο πνιπηξνπηθά θείκελα. 4. ΢ηόσοι: Γνωζηικοί: α). Να αζθεζνύλ νη καζεηέο ζηελ αθαηξεηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θξαηνύκε ηα νπζηώδε θαη παξαιείπνπκε ηα επνπζηώδε θαη δεπηεξεύνληα (παξαδνζηαθόο θαη θξηηηθόο γξακκαηηζκόο). β). Να θαηαθηήζνπλ έλα ιόγν ζαθή θαη λνεηηθά ππθλό (παξαδνζηαθόο γξακκαηηζκόο). γ). Να νμύλνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα ( θξηηηθόο γξακκαηηζκόο). δ). Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο όηη ε πεξίιεςε είλαη έλα δηθό ηνπο θείκελν πνπ δελ πξνδίδεη, όκσο, ην πλεύκα ηνπ ζπγγξαθέα (παξαδνζηαθόο γξακκαηηζκόο). ε). Να αληηιεθζνύλ νη καζεηέο όηη κε ηελ πεξίιεςε θαη ηνλ εληνπηζκό ηνπ θαίξηνπ κέζα ζε έλα θείκελν, πξέπεη λα εληνπίδνπλ παξάιιεια ηηο ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο, ηνπο πιαγηόηηηινπο ησλ παξαγξάθσλ, ηηο ιέμεηο-θιεηδηά (παξαδνζηαθόο γξακκαηηζκόο). ζη). Να αληηιεθζνύλ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζέρνπλ ζηε ζύληαμε ηεο πεξίιεςεο (παξαδνζηαθόο γξακκαηηζκόο). δ). Να θαηαλνήζνπλ έλλνηεο ηνπ θεηκέλνπ (παξαδνζηαθόο θαη θξηηηθόο γξακκαηηζκόο). ε). Να βειηηώζνπλ ηελ έθθξαζή ηνπο (παξαδνζηαθόο γξακκαηηζκόο). ζ). Να εμαζθεζνύλ ζηε ρξήζε ησλ δηαξζξσηηθώλ ιέμεσλ ζηελ πεξίιεςε (παξαδνζηαθόο γξακκαηηζκόο).

η). Να είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδνληαη ηόζν ηνλ πξνθνξηθό, όζν θαη ην γξαπηό ιόγν (παξαδνζηαθόο γξακκαηηζκόο). ηα). Να εμαζθεζνύλ ζηελ εθπόλεζε δηαγξάκκαηνο ελόο θεηκέλνπ (παξαδνζηαθόο γξακκαηηζκόο). ηβ). Να κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηόζν ηελ ελεξγεηηθή, όζν θαη ηελ παζεηηθή ζύληαμε ζηελ πεξίιεςε (παξαδνζηαθόο γξακκαηηζκόο). ηγ). Να επαηζζεηνπνηεζνύλ σο πξνο ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ ζεάηξνπ ζηελ αξραηόηεηα σο ύςηζηε κνξθή παηδείαο (θξηηηθόο γξακκαηηζκόο). Παιδαγωγικοί: α). Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα νηθνδνκήζνπλ ηε γλώζε (επνηθνδνκηζηηθή κέζνδνο, Piaget) β). Να εθαξκόζνπλ επηθνηλσληαθέο κεζόδνπο κάζεζεο γ). Να θαιιηεξγήζνπλ νκαδνζπλεξγαηηθό πλεύκα ζπλεξγαδόκελνη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Vygotsky) δ). Να ππεξεηήζνπλ ηηο αξρέο ηεο δηεξεπλεηηθήο- ζπλεξγαηηθήο κεζόδνπ θαη λα πινπνηήζνπλ ηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο εθαξκόδνληαο αξρέο δηεπξεπλεηηθήο-αλαθαιππηηθήο κάζεζεο κε ηελ αμηνπνίεζε βησκάησλ θαη γλώζεσλ (Bruner). ε). Να θαηαλνήζνπλ ηελ αιιαγή ζην ξόιν ηνπ δηδάζθνληα από «απζεληία» ή «θαηόρνπ γεληθήο γλώζεο» ζε ζπληνληζηή καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο. ζη). Να κάζνπλ λα παξνπζηάδνπλ ην πιηθό ηνπο κε ζαθήλεηα θαη πιεξόηεηα. Όινη νη παξαπάλσ παηδαγσγηθνί ζηόρνη είλαη θξηηηθνί γξακκαηηζκνί. Σεσνολογικοί: α). Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα εμαζθεζνύλ κε ηηο ΣΠΔ, αμηνπνηώληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε θξηηηθό θαη δεκηνπξγηθό πλεύκα.

β). λα αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηα αλαδήηεζεο, εμεξεύλεζεο, ζπιινγήο, δηαρείξηζεο θαη αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηώλ από ην δηαδίθηπν. γ). Να αζθεζνύλ ζηε ρξήζε θαη ζηηο δπλαηόηεηεο ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλσλ. δ). Να γλσξίζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ελόο δπλακηθνύ θεηκέλνπ θαη λα εμαζθεζνύλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ. ε). Να αμηνπνηήζνπλ ηηο εθαξκνγέο ησλ πνιπκέζσλ. Οη παξαπάλσ ηερλνινγηθνί ζηόρνη είλαη ςεθηαθνί γξακκαηηζκνί. 5. Δπγαλεία: ΢ρνιηθό εγρεηξίδην Νενειιεληθήο Γιώζζαο Β’ Λπθείνπ Βηβιίν θαζεγεηή Νενειιεληθήο Γιώζζαο Β’ Λπθείνπ Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο) Γηαδίθηπν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο www.greeklanguage.gr, www.digitalschool.minedu.gov.gr Πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ (word) Πξόγξακκα παξνπζηάζεσλ (powerpoint) Φπιινκεηξεηήο γηα πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν Φύιια εξγαζίαο έληππα θαη ειεθηξνληθά Δθηππσηήο 6.Μέθοδοι: Οκαδνζπλεξγαηηθή Γηεξεπλεηηθή-Αλαθαιππηηθή. Καηεπζπλόκελε δηδαζθαιία. Βησκαηηθή.

Δπνηθνδνκηζηηθή. 7. Οπγάνωζη ηηρ ηάξηρ: Οη 15 καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 4 νκάδεο (3-4-4-4). Φξνληίδνπκε νη νκάδεο λα είλαη νκνηνγελείο, όζνλ αθνξά ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. Σα παηδηά θαηαλέκνπλ ηνπο ξόινπο ηεο νκάδαο ηνπο κεηαμύ ηνπο. Ζ δηδάζθνπζα θαζεγήηξηα θαζνδεγεί, επηβιέπεη θαη αλαηξνθνδνηεί ηελ όιε πνξεία ηνπ καζήκαηνο. Κάζε νκάδα έρεη ην δηθό ηεο θύιιν εξγαζίαο. Σα κέιε ησλ νκάδσλ ιεηηνπξγνύλ νκαδνζπλεξγαηηθά. 8.Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ: Γηα ηελ νηθνδόκεζε ηεο λέαο γλώζεο αθνινπζείηαη ε (δη)εξεπλεηηθή θαη αλαθαιππηηθή κέζνδνο θαη ην νκαδνζπλεξγαηηθό κνληέιν κάζεζεο (Bruner, Vygotsky). Ο καζεηήο αλαδεηά, επηιέγεη θαη αμηνινγεί ηελ πιεξνθνξία, αλαθαιεί πξνϋπάξρνπζα γλώζε. Μέζα από ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ΣΠΔ ζπλεξγάδεηαη θαη πεηξακαηίδεηαη ζηελ από θνηλνύ δηακόξθσζε θεηκέλνπ. Ζ νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηαο είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθήο αλάγλσζεο θαη εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο. Οη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηε γλώζε επαγσγηθά θαη θεηκελνθεληξηθά. Ζ ζπλεξγαζία θαη ε αλάιεςε ξόισλ από ηνπο καζεηέο κέζα ζηελ νκάδα δίλεη πξνζσπηθό θαη βησκαηηθό ραξαθηήξα ζηελ νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο(Piaget). Αλαδεηθλύεηαη ν ηδηαίηεξνο ηξόπνο πνπ ν θαζέλαο αληηιακβάλεηαη θαη εξκελεύεη ηελ πιεξνθνξία (αξρέο νηθνδνκηζκνύ). ΢ύκθσλα κε ηελ ζπκκεηνρή ζηηο νκάδεο ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο νηθνδνκείηαη επαγσγηθά θαη ζπιινγηθά ε πνξεία πξνο ηε γλώζε.

9.Γιδακηική πποζέγγιζη: Σν ζελάξην ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δηεξεπλεηηθήο, ηεο ζπλεξγαηηθήο θαη ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο. Υξεζηκνπνηείηαη ε επνηθνδνκηζηηθή κέζνδνο κε θαηεπζπλόκελε απηελέξγεηα πνπ ζα βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηελ παιηά κε ηελ λέα γλώζε. Ζ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θαζνξίδεηαη κέζα από κηα νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν επαγσγηθά θαη θεηκελνθεληξηθά. Ο ππνινγηζηήο είλαη έλα ελδηάκεζν εξγαιείν αλάκεζα ζην δηδάζθνληα θαη ζην καζεηή. Ο δηδάζθσλ : - Γίλεηαη ζπληνληζηήο, ππνζηεξηθηήο παξαηεξεηήο, ζύκβνπινο, ζπλεξγάηεο θαη - Πιεξνθνξεί - δηεπθξηλίδεη - Δλεξγνπνηεί ηηο αληαπνθξίζεηο καζεηώλ, Οδεγεί ζηελ αλάθιεζε ηεο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο - Γεκηνπξγεί εξείζκαηα γηα θηλεηνπνίεζε ηεο ζθέςεο - Δπεμεγεί, δηεπθνιύλεη, αλαηξνθνδνηεί - Δμνκαιύλεη δπζθνιίεο, παξέρεη ζηεξίγκαηα 10. Ανάπηςξη ζεναπίος: Με θείκελν αθεηεξίαο ην θείκελν πνπ βξίζθεηαη ζην ζρνιηθό εγρεηξίδην ζηε ζειίδα 241 γηα ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα επηηύρνπκε ηνπο παξαπάλσ γλσζηηθνύο, παηδαγσγηθνύο θαη ηερλνινγηθνύο ζηόρνπο.

Α΄Φάζε,1ε δηδαθηηθή ώξα: ΢ηελ αξρή ηεο πξώηεο δηδαθηηθήο ώξαο ζα γίλεη αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ από ηε δηδάζθνπζα. Θα ρσξίζνπκε ηνπο καζεηέο ζε 4 νκνηνγελείο, σο πξνο ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο, νκάδεο. Ακέζσο κεηά ζα δεηήζνπκε από ηα παηδηά θαη ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ λα εληνπίζνπλ ηηο δπζλόεηεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ, ηηο νπνίεο ζα θαηαγξάςνπλ ζε πίλαθα ν νπνίνο ζα είλαη θνηλόο ζε όια ηα θύιια εξγαζίαο. Από ηελ πξώηε νκάδα (3 καζεηέο) ζα δεηήζνπκε λα πιεθηξνινγήζνπλ ηε δηεύζπλζε ηεο Πύιεο γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα,www.greeklanguage.gr, θαη ζα ηνπο δεηήζνπκε λα εληνπίζνπλ ηε ζεκαζία ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ από ηα ιεμηθά ηεο Πύιεο, θαζώο επίζεο θαη λα ζπκπιεξώζνπλ από έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο ιέμεηο απηέο. Από ηε δεύηεξε νκάδα (4 καζεηέο) ζα δεηήζνπκε, αθνύ ζα έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηελ πξώηε νκάδα ηηο άγλσζηεο ιέμεηο, λα αλαηξέμεη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.digitalschool.minedu.gov.gr όπνπ θαη ζα βξεη ην ζρνιηθό εγρεηξίδην γηα λα εληνπίζεη ηε ζεσξία γηα ηελ πεξίιεςε ζηηο ζειίδεο 262 θαη 263. Σηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζα θαηαγξάςνπλ ζην θύιιν εξγαζίαο ηνπο, όπνπ ππάξρνπλ εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο θαινύληαη λα απαληήζνπλ. Από ηελ ηξίηε νκάδα (4 καζεηέο) ζα δεηήζνπκε, αθνύ ζα έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηελ πξώηε νκάδα ηηο άγλσζηεο ιέμεηο, λα εληνπίζεη ηε ζεσξία ηεο πεξίιεςεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο Πύιεο γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα, www.greek-language.gr θαη λα θαηαγξάςεη ηηο βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο ζην θύιιν εξγαζίαο ηεο. Μεηά ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα παξνπζίαζε παξόκνηα κε εθείλε ηεο δεύηεξεο νκάδαο. Από ηελ ηέηαξηε νκάδα (4 καζεηέο) ζα δεηήζνπκε, αθνύ ζα έρεη γλσζηνπνηήζεη ηηο άγλσζηεο ιέμεηο ζηελ πξώηε νκάδα, λα εθπνλήζεη ην δηάγξακκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ ζε έγγξαθν word κε ηνλ ηίηιν «Γηάγξακκα θεηκέλνπ», αθνύ ζπκβνπιεπηνύλ ην δηάγξακκα ηεο ζειίδαο 256 ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ, ην νπνίν ζα βξνπλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.digitalschool.minedu.gov.gr. Β΄Φάζε,2ε δηδαθηηθή ώξα: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεύηεξεο δηδαθηηθήο ώξαο ζα δεηήζνπκε από ηελ πξώηε νκάδα λα πιεθηξνινγήζεη ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε

www.digitalschool.minedu.gov. gr όπνπ ζα εληνπίζνπλ ηηο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο θαη ηε ζεκαζία ηνπο, καδί κε ζρεηηθά παξαδείγκαηα, νη νπνίεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιηθό εγρεηξίδην ζηε ζειίδα 248, ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλόεζε ησλ λνεκάησλ θαη ζηελ εθπόλεζε ηεο πεξίιεςεο. Σηο ιέμεηο απηέο ζα ηηο θαηαγξάςνπλ ζε έγγξαθν ηνπ word κε ηνλ ηίηιν «Γηαξζξσηηθέο ιέμεηο». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεύηεξεο δηδαθηηθήο ώξαο ζα δεηήζνπκε από ηε δεύηεξε νκάδα λα δεκηνπξγήζεη κηα παξνπζίαζε ζην power point κε ηνλ ηίηιν «Θεσξία πεξίιεςεο», ε νπνία ζα πεξηέρεη ηηο ζεκαληηθόηεξεο πιεξνθνξίεο από ηε ζεσξία ηεο πεξίιεςεο ηηο νπνίεο θαηέγξαςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνύκελεο ώξαο ζην θύιιν εξγαζίαο. ΢ην ηέινο ηεο ώξαο ζα παξνπζηάζεη ηελ εξγαζία απηή ζηηο ππόινηπεο νκάδεο κε ηξόπν εύιεπην. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεύηεξεο δηδαθηηθήο ώξαο ζα δεηήζνπκε από ηελ ηξίηε νκάδα λα δεκηνπξγήζεη κηα παξνπζίαζε ζην power point κε ηνλ ηίηιν «Θεσξία πεξίιεςεο», ε νπνία ζα πεξηέρεη ηηο ζεκαληηθόηεξεο πιεξνθνξίεο από ηε ζεσξία ηεο πεξίιεςεο ηηο νπνίεο θαηέγξαςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνύκελεο ώξαο ζην θύιιν εξγαζίαο. ΢ην ηέινο ηεο ώξαο ζα παξνπζηάζεη ηελ εξγαζία απηή ζηηο ππόινηπεο νκάδεο κε ηξόπν εύιεπην. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεύηεξεο δηδαθηηθήο ώξαο ζα παξαπέκςνπκε ηελ ηέηαξηε νκάδα ζην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηε λενειιεληθή γιώζζα ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ ςεθηαθνύ ζρνιείνπ, www.digitalschool.minedu.gov.gr, θαη ζα δεηήζνπκε από ηα παηδηά λα θαηαγξάςνπλ νξηζκέλα από ηα ξήκαηα πνπ δειώλνπλ κέζα ζηελ πεξίιεςε ηηο γισζζηθέο πξάμεηο ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ πξσηόηππνπ θεηκέλνπ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο ζειίδεο 256 έσο 258 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ θαη ζα ηνπο δεηήζνπκε λα ηα απνζεθεύζνπλ ζε έγγξαθν ηνπ word ηνλ ηίηιν «Ρήκαηα- Γισζζηθέο πξάμεηο ηνπ ζπγγξαθέα». Δπίζεο, ζηελ ίδηα ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ζα ηνπο παξαπέκςνπκε ζην ζρνιηθό εγρεηξίδην, ζηε ζειίδα 266 λα δηαβάζνπλ γηα ηελ ελεξγεηηθή θαη ηελ παζεηηθή ζύληαμε ζηελ πεξίιεςε θαη έπεηηα λα απαληήζνπλ ζην θύιιν εξγαζίαο ζρεηηθά κε ην πόηε ρξεζηκνπνηείηαη ε θαζεκία από ηηο ζπληάμεηο απηέο ζηελ πεξίιεςε.

Αλακέλεηαη πσο νη παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ ζα γίλνπλ κέρξη ην ηέινο ηεο δεύηεξεο δηδαθηηθήο ώξαο. Γ΄Φάζε,3ε δηδαθηηθή ώξα: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο δηδαθηηθήο ώξαο δεηάκε από όια ηα παηδηά λα γξάςνπλ ζην word αλά νκάδεο ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ. Γ’ Φάζε,4ε δηδαθηηθή ώξα: Καηά ηελ ηέηαξηε ώξα ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ησλ πεξηιήςεσλ από έλαο εθπξόζσπν ηεο θάζε νκάδαο ,επηιεγκέλν από ηα ππόινηπα κέιε ηεο. Οη ππόινηπεο νκάδεο ζα θαηαγξάθνπλ ηε γλώκε ηνπο γηα θάζε πεξίιεςε πνπ αθνύλε ζε έλα έγγξαθν ηνπ word κε ηίηιν «Κξηηηθή» θαη ζην ηέινο ηεο ώξαο ζα δηαβάζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ζηηο ππόινηπεο νκάδεο. 11.Αξιολόγηζη: Ζ αμηνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ θάζε νκάδαο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδνρηθώλ θάζεσλ. Ζ αμηνιόγεζε είλαη διαμοπθωηική ζηελ Α΄ θαη Β΄ θάζε θαη ηελική ζηε Γ΄ θαη Γ΄ θάζε. Δδξάδεηαη ζηα θξηηήξηα πνπ γλσζηνπνηήζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηελ 1ε δηδαθηηθή ώξα. Σα θξηηήξηα απηά αθνξνύλ:  ηελ αληαπόθξηζε ζηνπο αξρηθνύο ζηόρνπο·  ηνλ ηξόπν ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ κειώλ ηεο νκάδαο·

 ηελ πιεξόηεηα ησλ θεηκέλσλ σο πξνο ην πεξηερόκελν, ηελ έθθξαζε θαη ηε δνκή·  ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ειεθηξνληθνύ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο·  ηνλ πνιπηξνπηθό ραξαθηήξα ηεο ηειηθήο παξνπζίαζεο. Φνξέαο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο είλαη ν εθπαηδεπηηθόο. Παξαθνινπζεί ησλ δηαθξηηηθά, θαηά ηηο επηκέξνπο θάζεηο, ηελ πνξεία εξγαζηώλ θαη ηηο δεμηόηεηεο [ζπγγξαθηθέο, επηθνηλσληαθέο, ζπλεξγαηηθέο, ηερλνινγηθέο] ησλ καζεηώλ θαη παξεκβαίλεη κε ππνδείμεηο θαη αλαηξνθνδόηεζε ησλ νκάδσλ. Ζ ηειηθή αμηνιόγεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γʹ και Δ΄ θάζεο. Οη καζεηέο θξίλνπλ θαη ζπγθξίλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο δηθήο ηνπο εξγαζίαο θαη ησλ άιισλ νκάδσλ κε βάζε ηα αλσηέξσ θξηηήξηα πξνβαίλνληαο ζε αςηο-αξιολόγηζη θαη εηεπο-αξιολόγηζη. Ο εθπαηδεπηηθόο κε ηα ίδηα θξηηήξηα αμηνινγεί ηόζν ηηο εξγαζίεο όζν θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζελαξίνπ θαη ηα ζηάδηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ώζηε λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο βειηηώζεηο όζνλ αθνξά δεηήκαηα, όπσο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζηόρνη, ρξνληζκόο θ.ά. 12. Πποζηιθέμενη αξία ηος ζεναπίος: Με ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ επηδηώθεηαη ε δηδαζθαιία θαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο λα γίλνπλ πην εύθνιεο θαη πην γνεηεπηηθέο γηα ηνπο καζεηέο θαζώο νη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο καο. Δηδηθόηεξα: 1). Με ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ σο γλσζηηθνύ εξγαιείνπ πξνσζείηαη ε απηελέξγεηα ησλ καζεηώλ κέζσ ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ θαη ηεο απνθάιπςεο ηεο γλώζεο. Απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο

κέζσ ηεο θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ. Δπίζεο απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηνπ θαζεγεηή κε ην καζεηή θαζώο θαη ησλ καζεηώλ κεηαμύ ηνπο. 2). Με ηελ ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ(word) σο εξγαιείνπ δηαρείξηζεο θαη ηξόπνπ έθθξαζεο πιεξνθνξηώλ επηδηώθεηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ. Γηα ην ιόγν απηό θαη ηα θύιια εξγαζίαο είλαη ζε κνξθή word. 3). Με ηελ ρξήζε ησλ πηλάθσλ σο εξγαιεία επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ επηδηώθεηαη ε νξγάλσζε, ε ηαμηλόκεζε θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηώλ. 4). Ζ ρξήζε ηεο πξνβνιήο παξνπζίαζεο (power point) σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο απνηειεί έλα ηζρπξό κέζν κάζεζεο θαη παξνπζίαζεο, θαζώο εθηόο από θείκελν δηαζέηεη εηθόλα, ήρν θαη άιια εθέ. Όζνλ αθνξά ηνλ παξαδνζηαθό γξακκαηηζκό, νη καζεηέο αλακέλεηαη λα εμαζθεζνύλ πεξηζζόηεξν ζηελ ηερληθή ηεο πεξίιεςεο, ζηε ρξήζε ηεο ελεξγεηηθήο θαη ηεο παζεηηθήο ζύληαμεο, ζηε ρξήζε ησλ δηαξζξσηηθώλ ιέμεσλ, ζηε βειηίσζε ηεο έθθξαζήο ηνπο, λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο ηνπ θεηκέλνπ, λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδνληαη ηνλ πξνθνξηθό θαη ηνλ γξαπηό ιόγν θαη λα κπνξνύλ κε πεξηζζόηεξε επθνιία λα εθπνλνύλ ην δηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ . Όζνλ αθνξά ηνλ θξηηηθό-πνιηηηζηηθό γξακκαηηζκό, νη καζεηέο αλακέλεηαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ σο πξνο ηελ αμία ηνπ ζεάηξνπ , λα αλαπηύμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα θαη λα κπνξνύλ λα ζπλεξγάδνληαη.

13. Κπιηική ζεναπίος- Δπέκηαζη: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνλ αλαζηνραζκό ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο, παξαηεξήζεθε όηη ζε γεληθέο γξακκέο επηηεύρζεθαλ νη ζηόρνη πνπ είραλ ηεζεί από ηελ αξρή. Οη καζεηέο επέδεημαλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαζώο ηνπο είλαη πην νηθεία, άξα θαη πην ειθπζηηθά θαη σο πξνο ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή ηερληθή. Αξλεηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηόρσλ ζεσξνύληαη ν ζόξπβνο θαη ε αλεζπρία πνπ πξνθαινύλ νη καζεηέο όηαλ εξγάδνληαη ζε νκάδεο θαζώο δελ ζπλεζίδεηαη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Δπίζεο ν ρξόλνο δελ ήηαλ επαξθήο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ αζθήζεσλ ζηα θύιια εξγαζίαο θαη έηζη νη καζεηέο έπξεπε λα ηα ζπλερίζνπλ ζην ζπίηη ηνπο. Μεηνλέθηεκα απνηειεί θαη ην όηη ην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο δελ είλαη πάληα ειεύζεξν θαη πξέπεη λα γίλεη πξνζπλελλόεζε κε ηνλ θαζεγεηή ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ην όηη ζην σξνιόγην πξόγξακκα δελ είλαη εύθνιν λα βξεζεί ζπλερόκελν δίσξν. Έηζη ζε άιιε κειινληηθή εθαξκνγή ζα ρξεηαζηεί δηαθνξεηηθόο ρξνληθόο θαζνξηζκόο. ΢ην κέιινλ ε όιε πξνζπάζεηα ησλ παηδηώλ ζα αλαξηεζεί ζην blog ηνπ ζρνιείνπ. 14. Βιβλιογπαθία: ΢ρνιηθό εγρεηξίδην Νενειιεληθήο Γιώζζαο, Έθθξαζε-Έθζεζε Β’ Λπθείνπ. Βηβιίν θαζεγεηή Νενειιεληθήο Γιώζζαο Β’ Λπθείνπ. Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα, www.greek-language.gr Φεθηαθό ΢ρνιείν, www.digitalschool.minedu.gov.gr Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ

Αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ (ΑΠ΢) Κνπηζνγηάλλεο Γ. (2007), Ζ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ θαη θπξίσο ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο. Θεζζαινλίθε: Κέληξν ειιεληθήο γιώζζαο Μαηζαγγνύξαο Ζ. (1995), Οκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Θεσξία θαη πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο θαηά νκάδεο, Αζήλα, εθδόζεηο Γξεγόξεο.

Add a comment

Related pages

⭐Πρόγραμμα Συνεδρίου www.omep2015.gr

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πρόγραμμα Συνεδρίου www ...
Read more

ΓΑΠ και ΜΚΟ | ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ

Δημοσιεύσεις στην κατηγορία ΓΑΠ και ΜΚΟ από ΚΥΝΙΚΟΣ
Read more

Comments on ΤΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ.ΖΗΤΕΙ ...

ΦΥΤΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΦΥΤΟΓΗ
ΦΥΤΟΖΩΙΑ
ΦΥΤΟΖΩΩ
Read more

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (www.fa3.gr) - ΛΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ - 76 ...

ΕΙΣΤΕ στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ-portal "ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ" ΛΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ. 76.833 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Read more