ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ

50 %
50 %
Information about ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
Education

Published on February 5, 2014

Author: georgiasofi

Source: slideshare.net

ΡΗΜΑΤΑ Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ (ΣΕ -ΜΙ) Α΄ ΜΕΡΟΣ - ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ Διαφέρουν από την α΄ συζυγία μόνο στον ενεστώτα και τον παρατατικό ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΗΜΙΦΩΝΟΛΗΚΤΑ δί-δω-μι δεικ-νυ-μι Ενρινόληκτα: ὄμ-νυ-μι μείγ-νυ-μι Υγρόληκτα: πτάρ-νυ-μαι τί-θη-μι ἵ-στη-μι Σιγμόληκτα: κορέννυμι ἵ-η-μι (*κορέσνυμι) Σχηματισμός ενεστώτα-παρατατικού Σχηματίζουν τον ενεστώτα και τον παρατατικό α) με το ρηματικό θέμα, π.χ. δείκβ) με το χρονικό πρόσφυμα -νυγ) με τις καταλήξεις του ενεστώτα ή του παρατατικού για ενεργητική και μέση φωνή (& την αύξηση για τον παρατατικό): δείκνυμι, ἐδείκνυν. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  Τα σιγμόληκτα αφομοιώνουν το ρηματικό χαρακτήρα -σ- με το -ν- του προσφύματος (ννύμι): ῥώννυμι, ἀμφιέννυμι.  Το ρήμα (ἀπ)όλλυμι έχει θέμα ολ- και πρόσφυμα -νυ-. Έχουμε αντίστροφη αφομοίωση.  Πολλά συμφωνόληκτα σε -μι σχηματίζονται και κατά τα ρήματα της Α΄ συζυγίας, π.χ. δείκνυμι, δεικνύω. ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Ενεργητική φωνή Οριστική Υποτακτική -νυμι -νύω -νυς -νύῃ ς -νυσι(ν) -νύῃ -νυμεν -νύωμεν -νυτε -νύητε -νυασι(ν) -νυωσι(ν) Ευκτική -νύοιμι -νύοις -νύοι -νύοιμεν -νύοιτε -νύοιεν Προστακτική __ -νυ -νύτω __ -νυτε -νύντων/-νύτωσαν Μέση φωνή Οριστική -νυμαι -νυσαι -νυται -νύμεθα -νύσθε -νυνται Ευκτική -νυοίμην -νύοιο -νύοιτο -νυοίμεθα -νύοισθε -νύοιντο Προστακτική __ -νυσο -νύσθω _ -νυσθε -νύσθων/-νύσθωσαν Υποτακτική -νύωμαι -νύῃ -νύηται -νυώμεθα -νύησθε -νύωνται ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ Ενεργητική φωνή -νυν -νυς -νυ -νυμεν -νυτε -νυσαν Μέση φωνή -νύμην -νυσο -νυτο -νύμεθα -νυσθε -νυντο Απαρέμφατο -νυναι Μετοχή -νύς (-νύντος) -νῦσα -νυν Απαρέμφατο -νυσθαι Μετοχή -νύμενος -νυμένη -νύμενον

Τονισμός Το -υ- του προσφύματος -νυ- είναι: Μακρόχρονο: α) στον ενικό της οριστικής ενεστώτα και παρατατικού της ενεργητικής φωνής β) στο β΄ ενικό της προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής Βραχύχρονο: σε όλους τους άλλους τύπους ενεργητικής και μέσης φωνής. Συμφωνόληκτα ρήματα ἀμφιέννυμι (ντύνω) (κατ)άγνυμι εἵργνυμι/εἵργνύω ζώννυμι κεράννυμι/κεραννύω κορέννυμι κρεμάννυμι μείγνυμι/μειγνύω ὄλλυμι/ολλύω πετάννυμι/πεταννύω πήγνυμι/πηγνύω πτάρνυμαι ῥώννυμι σβέννυμι σκεδάννυμι στρώννυμι χώννυμι/χωννύω ῥηγνυμι ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να σχηματίσετε τα ρήματα στα ζητούμενα πρόσωπα Ε.Φ. ὄμνυμι (α΄εν) ζεύγνυμι (β΄εν.) μείγνυμι (γ΄εν.) πήγνυμι (α΄πληθ) ῥώννυμι (β΄πληθ.) ἀπόλλυμι (γ΄πληθ.) Μ.Φ. δείκνυμαι (α΄ εν) κρεμάννυμαι (β΄εν.) κεράννυμαι (γ΄εν.) μείγνυμαι (α΄πληθ.) ΟΡ.ΕΝΕ Σ. ΟΡ. ΠΑΡ. ΥΠΟΤ. ΕΥΚΤ ΠΡΟΣΤ. ΑΠΡΜΦ. ΜΕΤΟΧΗ

σκεδάννυμαι (β΄πληθ) ἀμφιέννυμαι (γ΄πληθ)

Add a comment

Related presentations

Related pages

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Β ...

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ... Τὰ ῥήματα τῆς β ... ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ ...
Read more

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Β ...

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ (ΣΕ –ΜΙ) Διαίρ 0η 2ων ρημάων 1 0 -μι Τα ρήματα της β ...
Read more

ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Β ...

ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ (ΣΕ –ΜΙ) Διαίρεση τῶν ῥημάτων σε ...
Read more

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α Β ΚΛΙΣΗ Κ ΡΗΜΑΤΑ - Documents

ΡΗΜΑΤΑ Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ ... ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ Διαφέρουν από την ...
Read more

ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ Τα συμφωνόληκτα ...

ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -μι: Συμφωνόληκτα • Τα συμφωνόληκτα ρήματα σε -μι (β΄ συζυγία, λ.χ. ρ ...
Read more

ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ β' ΣΥΖΥΓΙΑΣ ...

ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ β' ΣΥΖΥΓΙΑΣ- ΙΣΤΗΜΙ- ΤΙΘΗΜΙ- ΔΙΔΩΜΙ- ΙΗΜΙ ... (ὑφίστημι· ευκτ. αορ. β'); ...
Read more

Ρήματα-Ορθογραφία-Γραμματική ...

ΡΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ... π.χ.έχω και Β ... ΡΗΜΑΤΑ -ΙΖΩ ΚΑΙ ΡΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
Read more

Νεάρχου παράπλους: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ...

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ... ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΗΜΑΤΩΝ 3ης ΣΥΖΥΓΙΑΣ abdo - abdidi - abditum ...
Read more