презентация обучене на деца със соп

60 %
40 %
Information about презентация обучене на деца със соп
Education

Published on March 7, 2014

Author: donchevav

Source: slideshare.net

Министерство на образованието, младежта и науката Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти― Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!” Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на образованието,младежта и науката и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Гр. Трявна хотел “Калина палас” 29.07-2.08.2013 година

Хотел „Калина палас‖ се намира в гр. Трявна, на 22 км. от град Габрово. Разположен на хълм, на 400 метра от центъра на Трявна, хотел ―Калина Палас‖ предлага красива панорамна гледка към града. Има закрит басейн, фитнес зала и 2 ресторанта. Осигурен е безплатен достъп до Wi-Fi интернет.

• Елегантният хотел ―Калина Палас― е декориран в нюанси на кафявото и бялото. В хотела функционират 24-часов лоби бар с тераса, традиционен български ресторант и друг ресторант, който сервира закуска на шведска маса и вечеря с избор от интернационални специалитети.

Климатизираните стаи на ―Калина Палас‖ предлагат балкон и дървени мебели в шоколадово и кафяво. Осигурени са плоскоекранен телевизор с кабелни канали, сейф и минибар. В зоната за релакс има сауна и хидромасажна вана, разнообразни масажи, маса за тенис и билярд.

Квалификационен курс “Обучение на деца със СОП”

Квалификационен курс “Обучение на деца със СОП” Състав на курса: 20 учители от общините Трявна, Дряново, Севлиево

Беше трудно, но интересно…

Обсъждахме казуси…

Наблюдавахме презентации…

Внимателно слушахме лектора…

Попълвахме таблици с дефицити и капацитети…

Докладвахме резултатите…

Отстоявахме тезите си….

И отново залягахме над казусите….

Програма на курса 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Типология на уврежданията. Нормативна рамка на процеса на интегриране. Индивидуално планиране на педагогическия процес. Актуална нормативна рамка на интегрирането. Мултидисциплинарни екипи в интегриращия процес. Организация на приемащата среда. Мястото на педагога в интегриращия процес. Педагогически технологии за работа с деца със СОП.

Обект на интеграционния процес (педагогически и специалнопедагогически аспект) • • • • • • • • Деца с умствено изоставане с различна етиология Деца с нарушения на анализаторите Деца с речеви отклонения с различен генезис Деца със соматични увреждания, двигателни нарушения и вторични отклонения в развитието Деца с психопатни и психопатноподобни състояния, препятстващи тяхното адекватно социално вграждане Деца с множество нарушения Деца с аутизъм Деца с хронични заболявания

Интеграция – защо? Главната цел на интеграцията на децата със СОП е да се включат адекватно и в оптимална степен в средата на своите връстници, а в последствие — в обществото като цяло. Затова учебните часове се провеждат заедно с класа, който посещава съответното дете. В зависимост от дефицита, с него провеждат индивидуални занимания различни специалисти. Важна особеност на ИО е, че е насочено към развитие на индивидуалните възможности и интереси на всяко дете със СОП.

Нормативни актове Последен правен акт, който пряко ангажира общностното законодателство, е: Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Приета е на 13.12. 2006 г. от Общото събрание на ООН. Комисията на ЕС я подписва от името на Европейската общност на 30.03.2007 г., а на 03.05.2008 г. тя влиза в сила за общността.

У нас През 2007 г. Република България подписва Конвенцията за правата на хората с увреждания, но все още тя не е ратифицирана.

В България днес Интегрирането на деца със специални образователни потребности в България в общообразователното училище през последните няколко години е в ясно очертана посока към намаляване броя на децата в специалните образователни институции и пренасочването им към общообразователното училище.

С грижа за децата със СОП Идеята за подобна реорганизация на педагогическата практика сама по себе си носи много хуманност, грижа за децата със специални образователни потребности, нов поглед към перспективите за тяхната социализация, амбиция да се променят базата и съществуващите до момента традиции, да се предостави възможност родителите сами да направят най-добрия избор за обучение на своето дете.

Ресурсните учители В нашата страна се реализира в момента практиката на обучение на децата с умствена изостаналост в общообразователните училища с подкрепата и дейността на Ресурсния център и ―ресурсния учител‖.

Трудностите? Самата същност на интеграцията предполага множество явления, отнасящи се към две основни и същевременно различаващи се функционални среди: • субектна (вътрешната, на самото дете с отклонения в развитието-неговите специфични педагогически потребности и психични особености); • социална (външната) среда със своите обективни или относително независими от субекта релации.

Детерминиращата роля на педагога С въвеждането на интегрираното обучение се установява изключителната роля на педагога както при планирането и подготовката, така и при реализирането на процеса на интеграция в детската градина, общообразователното или професионалното училище.

Ролята на педагога се изразява в планирането, подготовката и осъществяването на обучението и възпитанието на децата и учениците със СОП в детската градина и училището, като : /изредени са 20 задължения на педагога в организирането и провеждането на УВП на деца със СОП/.

Трудно е, но не е невъзможно! Участие на дете със специални образователни потребности в реални ситуации с конкретни изисквания за поведение и реализиране на умения.

Важно е! Осигуряване на мотивация с използване на всички сетива. Ако ученикът със СОП е мотивиран да усвоява определени умения и знания, той ще забрави за апатията и леността.

Важно е участието! • . Независимо от тежестта на увреждането ученикът трябва по някакъв начин да участва в реализацията на учебния метод, избран за останалите ученици от класа. Ако е невъзможно пряко участие, то може да бъде косвено. Ако и това е невъзможно, учителят може да помисли върху символично участие.

Учителят – в служба на детето Трябва да има взаимно доверие и партньорство между учителя и ученика със СОП. В съвременното обучение ученикът не е само един послушен изпълнител, който е сляпо подвластен на учителя, а личност със своя индивидуалност, манталитет и стремежи. Учителят не е слуга на детето, но той му служи.

Винаги заедно… Позволете на ученика със специални образователни потребности да работи заедно със съучениците си, като го включите в група с някого, който особено добре може да дава словесни обяснения.

Екскурзия – защо не? Включете го в учебна екскурзия. Чрез този метод учениците със СОП могат да натрупат богат опит и впечатления и да получат много положителни емоции. В същото време учебните екскурзии са едно истинско предизвикателство за техните учители.

―Предизвикателството си заслужава – то е равно на един спасен човешки живот!“ доц. д-р Пл. Иванов от ШУ, ръководител на курса Струва ви се предизвикателство присъствието на дете със СОП във вашия и без това толкова труден клас? Мислите, че е непосилно дори само за няколко минути да приковете вниманието му? Трябва да отговорите на това предизвикателство – уверявам ви, заслужава си!

Финалът След края на курса всички участници в 4 екипа работиха дистанционно още 2 седмици и защитиха успешно изпитна работа на тема ―Дефицити и капацитети на обучението на дете със СОП‖. Доц. д-р Пламен Иванов

Add a comment

Related presentations

Related pages

презентация обучене на деца със соп - Education

Home; Education; презентация обучене на деца със соп; Download. of 35 ×
Read more

"ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА СЪС СОП" - Education

1. ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА СЪС СОП. 2. Зараждане на идеята за ...
Read more

dgachev.sharepoint.com

dgachev.sharepoint.com
Read more