16 บทที่ 4 f

50 %
50 %
Information about 16 บทที่ 4 f
Education

Published on March 13, 2014

Author: pichitnannantavichit

Source: slideshare.net

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter บทที่ 4 รายละเอียดโครงการ (Need) รายละเอียดโครงการเปนการสังเคราะหขอมูลในแตละดานเพื่อนําไปกําหนดหาความตองการ การใชงานในเชิงปริมาณที่มีความเกี่ยวของกับโครงการ โดยจะมีการแยกพิจารณาในดานหัวขอ ดานหนาที่ใชสอย ดานรูปแบบ ดานเศรษฐศาสตร ดานเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดความเปนไปไดของ โครงการที่ตรงเปาหมายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขอคํานึงถึงในการทํารายละเอียดโครงการ 1. รายละเอียดโครงการจําเปนที่จะตองสอดคลองกับโครงการในแงของความตองการดานหนาที่ ใชสอย ดานรูปแบบ ดานเศรษฐศาสตรและดานเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดความเปนไปไดของโครงการ 2. รายละเอียดของโครงการจะตองไมขัดแยงกับกฎหมายขอบังคับตางๆที่เกี่ยวกับประเภท อาคารและขอจํากัดตางๆในแตละพื้นที่ของโครงการ 3. รายละเอียดโครงการจะไดจากการสังเคราะหแนวความคิดโครงการ โดยอาจจะตองใช หลักการทางคณิตศาสตรมาใชในการคํานวณหรือสังเคราะหเพื่อใหไดความตองการโครงการที่เปน รูปธรรมโดยที่จะตองตอบสนองตอเปาหมายของโครงการในทุกๆดาน 4. ในขั้นตอนของการออกแบบอาจที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดความตองการของ โครงการแตตองรักษาภาพรวมของโครงการไวโดยการเปลี่ยนแปลงนั้น ไมควรเกิน 5 % ของขอมูลรวม 5. ในทุกรายละเอียดและขอมูลของโครงการจะตองสามารถที่จะอางอิงไดไมวาจะเปนการ วิเคราะหจากโครงการตัวอยางจากผูเชี่ยวชาญหรือจากการคนควาในหนังสือซึ่งจะตองมีการ อางอิงทุกครั้งที่นํามาใชในการเขียนความตองการโครงการ รายละเอียดโครงการ 4 - 1

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 4.1 รายละเอียดโครงการดานหนาที่ใชสอย (Function Needs) การคํานวณหาพื้นที่ใชสอยแลวสามารถนําไปกําหนดความตองการโครงการดานหนาที่ใชสอย ออกมาในรูปแบบของพื้นที่ไดโดยการคํานวณหาพื้นที่ ซึ่งจําเปนตองมีขอพิจารณาดังตอไปนี้ 1. จํานวนผูใชประจําและระยะเวลาการใชงาน 2. ความถี่ของการใชงาน 3 .ปริมาณกิจกรรมหลัก 4. ความตองการในการใชพื้นที่ของกิจกรรม 5. ประสิทธิภาพอาคาร 6. สัดสวนของพื้นที่ของกิจกรรม 7. กฎหมาย, ขอบังคับและเทศบัญญัติ ในการคํานวณพื้นที่ใชสอยโครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) สามารถแยกคํานวณสวนตางๆ ของโครงการ ไดดังนี้ 1. สวนองคประกอบหลัก ไดแก สํานักงานมูจิ พื้นที่สํานักใหเชา 2. สวนองคประกอบรอง ไดแก สวนจัดแสดงสินคา ประกอบไปดวย แผนกบานสําเร็จรูป แผนกสินคาเฟอรนิเจอร แผนกสินคามูจิ 3. สวนสนับสนุนโครงการ ไดแก โกดังสินคา 4. สวนสาธารณะ ไดแก รานอาหาร สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 5. สวนบริการอาคาร ไดแก หองเครื่องและงานระบบตางๆ 6. สวนที่จอดรถ รายละเอียดโครงการ 4 - 2

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter องคประกอบโครงการ พื้นที่ใชสอยสุทธิ (ตารางเมตร) พื้นที่สัญจร (ตารางเมตร) พื้นที่รวม (ตารางเมตร) 1. องคประกอบหลัก 4,784 1,435 6,220 2. องคประกอบรอง 3,735 1,120 4,856 3. สวนสนับสนุนโครงการ 1,583 475 2,058 4. สวนสาธารณะ 2,212 663 2,875 5. สวนบริการอาคาร 1,382 276 1,658 6. สวนจอดรถ 1,924 962 2,887 รวมพื้นที่ใชสอย 15,620 4,931 20,551 ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดพื้นที่โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) ที่มา : การคํานวณพื้นที่ตางๆจําแนกตามองคประกอบ ภาพที่ 4.1 แผนภูมิแสดงขนาดพื้นที่โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) ที่มา : การคํานวณพื้นที่ตางๆจําแนกตามองคประกอบ องคประกอบหลัก 30% องคประกอบรอง 24%สวนสนับสนุน 10% สวนสาธารณะ 14% สวนบริการ 8% สวนจอดรถ 14% องคประกอบหลัก องคประกอบรอง สวนสนับสนุน สวนสาธารณะ สวนบริการ สวนจอดรถ รายละเอียดโครงการ 4 - 3

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 4.1.1 องคประกอบหลัก ความตองการในการใชพื้นที่ของกิจกรรม 1.1 พื้นที่ยืนพักคอย ใชพื้นที่ 1.00 x 1.00 = 1.00 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types 1.2 พื้นที่สวนตอนรับ (รวมพื้นที่ผูมาติดตอ) ใชพื้นที่ 3.20 x 2.40 = 7.68 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types 1.3 พื้นที่นั่งพักคอย ใชพื้นที่ 5.00 x 1.90 = 9.50 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types รายละเอียดโครงการ 4 - 4

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 1.4 พื้นที่อางลางหนา ใชพื้นที่ 1.40 x 0.80 = 1.12 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types 1.5 พื้นที่โถสุขภัณฑ ใชพื้นที่ 0.90 x 1.45 = 1.30 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types 1.6 พื้นที่โถปสสาวะ ใชพื้นที่ 0.80 x 1.20 = 0.96 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types รายละเอียดโครงการ 4 - 5

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 1.7 พื้นที่หองน้ําคนพิการ ใชพื้นที่ 2.40 x 2.00 = 4.80 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types 1.8 พื้นที่โตะสํานักงานแบบที่ 1 ใชพื้นที่ 2.95 x 1.65 = 4.86 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types 1.9 พื้นที่โตะสํานักงานแบบที่ 2 ใชพื้นที่ 2.75 x 2.25 = 6.18 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types รายละเอียดโครงการ 4 - 6

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 1.10 พื้นที่โตะสํานักงานแบบที่ 3 ใชพื้นที่ 5.00 x 2.40 = 12.00 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types 1.11 พื้นที่โตะประชุม 16 ที่นั่ง ใชพื้นที่ 7.10 x 3.10 = 22.01 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types 1.12 พื้นที่สวน Pantry ใชพื้นที่ 3.00 x 1.70 = 5.10 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types รายละเอียดโครงการ 4 - 7

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 1.13 พื้นที่พักผอนพนักงาน ใชพื้นที่ 3.00 x 3.00 = 9.00 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types 1.14 พื้นที่เก็บเอกสาร แบบที่ 1 ใชพื้นที่ 2.00 x 3.00 = 6.00 ตารางเมตร แบบที่ 2 ใชพื้นที่ 3.20 x 3.00 = 9.60 ตารางเมตร แบบที่ 3 ใชพื้นที่ 2.70 x 3.00 = 8.10 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types 1.15 พื้นที่พักคอยผูมาติดตอ ใชพื้นที่ 1.90 x 3.30 = 6.27 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types รายละเอียดโครงการ 4 - 8

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดพื้นที่โครงการสวนองคประกอบหลัก รายละเอียดโครงการ 4 - 9

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter ภาพที่ 4.2 แผนภูมิแสดงอัตราสวนสวนองคประกอบหลักกับพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ ภาพที่ 4.3 แผนภูมิแสดงอัตราสวนสวนองคประกอบหลัก องคประกอบหลัก 30% องคประกอบรอง 24% สวนสนับสนุน 10% สวนสาธารณะ 14% สวนบริการ 8% สวนจอดรถ 14% สํานักงาน Muji 65% สํานักงานใหเชา 35% รายละเอียดโครงการ 4 - 10

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 1. คํานวณหาพื้นที่อาคารสํานักงานใหเชา การคํานวณหาพื้นที่ใชสอยสวนสํานักงานเชามีรายละเอียด ดังนี้ พื้นที่สํานักงานใหเชา กําหนดให คิดเปน 35% ของปริมาณพื้นที่อาคารสํานักงาน ดังนั้น จะได 4,822.85 x 35/100 = 1,688 ตารางเมตร 2. คํานวณหาปริมาณสุขภัณฑสวนอาคารสํานักงาน จากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ระบุจํานวนหองน้ําและหองสวมของอาคาร ดังนี้ สํานักงาน ตอพื้นที่ 300 ตารางเมตร หองสวม หองน้ํา อางลางมือ หองถายอุจาระ ที่ถายปสสาวะ สําหรับผูชาย 1 2 - 1 สําหรับผูหญิง 3 - - 1 อาคารสํานักงานมีพื้นที่ทั้งหมด = 4,015 ตารางเมตร ดังนั้นจะตองมีสุขภัณฑทั้งหมด 4,105 / 300 = 13.38 = 14 ชุด สรุปปริมาณสุขภัณฑสวนอาคารสํานักงาน หองสวม หองน้ํา อางลางมือ หองถายอุจาระ ที่ถายปสสาวะ สําหรับผูชาย 14 28 - 14 สําหรับผูหญิง 42 - - 14 รายละเอียดโครงการ 4 - 11

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 4.1.2 องคประกอบรอง ความตองการในการใชพื้นที่ของกิจกรรม ที่มา : Time-saver Standards for Building Types ที่มา : Time-saver Standards for Building Types รายละเอียดโครงการ 4 - 12

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 2.3 พื้นที่ยืนพักคอย ใชพื้นที่ 1.00 x 1.00 = 1.00 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types 2.4 พื้นที่สวนตอนรับ (รวมพื้นที่ผูมาติดตอ) ใชพื้นที่ 3.20 x 2.40 = 7.68 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types 2.5 พื้นที่นั่งพักคอย ใชพื้นที่ 5.00 x 1.90 = 9.50 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types รายละเอียดโครงการ 4 - 13

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter ตารางที่ 4.3 แสดงรายละเอียดพื้นที่โครงการสวนองคประกอบรอง รายละเอียดโครงการ 4 - 14

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter ภาพที่ 4.4 แผนภูมิแสดงอัตราสวนสวนองคประกอบรองกับพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ ภาพที่ 4.5 แผนภูมิแสดงอัตราสวนสวนองคประกอบรอง องคประกอบหลัก 30% องคประกอบรอง 24% สวนสนับสนุน 10% สวนสาธารณะ 14% สวนบริการ 8% สวนจอดรถ 14% แผนกสินคาบาน สําเร็จรูป 9% แผนกสินคา เฟอรนิเจอร 69% แผนกสินคา Muji 22% รายละเอียดโครงการ 4 - 15

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 1. คํานวณหาพื้นที่สวนจัดแสดงแผนกบานสําเร็จรูป การคํานวณหาพื้นที่ใชสอยสวนจัดแสดงแผนกบานสําเร็จรูป ดังนี้ ประกอบบานตัวอยาง ซึ่งมีขนาดตางๆกันดังนี้ แบบที่ 1 Window House ขนาด 96.88 ตารางเมตร แบบที่ 2 Tree House ขนาด 91.91 ตารางเมตร แบบที่ 3 House in the morning ขนาด 89.42 ตารางเมตร ดังนั้น จะมีพื้นที่ในสวนจัดแสดงบานตัวอยาง = 278.21 ตารางเมตร ที่มา : www.muji.net 2. คํานวณหาพื้นที่สวนจัดแสดงแผนกเฟอรนิเจอร การคํานวณหาพื้นที่ใชสอยสวนจัดแสดงแผนกเฟอรนิเจอร ดังนี้ จากกรณีศึกษา ในโครงการที่มีลักษณะโครงการใกลเคียง พบวาสวนจัดแสดงสินคามีพื้นที่ดังนี้ Showroom บริษัท Sb Furniture มีพื้นที่ขนาด 500-2,000 ตารางเมตร Showroom บริษัท Modernform สํานักงานใหญ มีพื้นที่ขนาด 4,800 ตารางเมตร Showroom บริษัท Modernform อาคาร Jasmine มีพื้นที่ขนาด 2,100 ตารางเมตร Showroom บริษัท Modernform อาคาร CDC มีพื้นที่ขนาด 2,000 ตารางเมตร ซึ่งจากการวิเคราะหกรณีศึกษาดานรูปแบบโครงการ และความเหมาะสมที่จะนํามาใชกับโครงการ ขนาดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับโครงการวิทยานิพนธ คือ 2,500 ตารางเมตร ที่มา : กรณีศึกษา รายละเอียดโครงการ 4 - 16

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 3. คํานวณหาพื้นที่สวนจัดแสดงแผนกสินคามูจิ การคํานวณหาพื้นที่ใชสอยสวนจัดแสดงแผนกสินคามูจิ ดังนี้ จากสรุปผลการประชุมประจําป 2556 ของบริษัท ไดมีเก็บรวบรวมขอมูลขนาดพื้นที่เฉลี่ยแตละ สาขา และไดมีการตั้งเปาของขนาดพื้นที่ในอนาคต ไวดังนี้ ป (ค.ศ.) 2011/2 2012/2 2013/2 2014/2 ขนาดพื้นที่/สาขา (ตารางเมตร) 762 733 725 729 ที่มา : DATA BOOK (1st Mar. 2012 - 28th Feb. 2013) Business Results Briefing ดังนั้น จะมีพื้นที่สวนจัดแสดงแผนกสินคามูจิ = 729 ตารางเมตร รายละเอียดโครงการ 4 - 17

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 4.1.3 สวนสนับสนุนโครงการ ตารางที่ 4.4 แสดงรายละเอียดพื้นที่โครงการสวนสนับสนุนโครงการ รายละเอียดโครงการ 4 - 18

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter ภาพที่ 4.6 แผนภูมิแสดงอัตราสวนสวนสนับสนุนโครงการกับพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ ภาพที่ 4.7 แผนภูมิแสดงอัตราสวนสวนสนับสนุนโครงการ องคประกอบหลัก 30% องคประกอบรอง 24% สวนสนับสนุน 10% สวนสาธารณะ 14% สวนบริการ 8% สวนจอดรถ 14% พื้นที่โกดังสินคา 92% สํานักงาน 4% ลานรับ-สงของ 4% รายละเอียดโครงการ 4 - 19

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 1. คํานวณหาปริมาณสุขภัณฑสวนโกดังสินคา จากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ระบุจํานวนหองน้ําและหองสวมของอาคาร ดังนี้ สถานที่เก็บสินคา ตอพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร หองสวม หองน้ํา อางลางมือ หองถายอุจาระ ที่ถายปสสาวะ สําหรับผูชาย 1 1 - 1 สําหรับผูหญิง 2 - - 1 สวนโกดังสินคามีพื้นที่ทั้งหมด = 2,058 ตารางเมตร กําหนดใหมีสุขภัณฑ 1 ชุด เพื่อสําหรับอํานวยความสะดวกตอพนักงาน สรุปปริมาณสุขภัณฑสวนโกดัง หองสวม หองน้ํา อางลางมือ หองถายอุจาระ ที่ถายปสสาวะ สําหรับผูชาย 1 1 - 1 สําหรับผูหญิง 2 - - 1 รายละเอียดโครงการ 4 - 20

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 4.1.4 สวนสาธารณะ ความตองการในการใชพื้นที่ของกิจกรรม ที่มา : Neufert Architect’s data 4.2 พื้นที่ยืนพักคอย ใชพื้นที่ 1.00 x 1.00 = 1.00 ตารางเมตร ที่มา : Time-saver Standards for Building Types รายละเอียดโครงการ 4 - 21

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter ตารางที่ 4.5 แสดงรายละเอียดพื้นที่โครงการสวนสาธารณะ รายละเอียดโครงการ 4 - 22

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter ภาพที่ 4.8 แผนภูมิแสดงอัตราสวนสวนสาธารณะกับพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ ภาพที่ 4.9 แผนภูมิแสดงอัตราสวนสวนสาธารณะ องคประกอบหลัก 30% องคประกอบรอง 24% สวนสนับสนุน 10% สวนสาธารณะ 14% สวนบริการ 8% สวนจอดรถ 14% รานอาหาร 40% ธนาคาร 2% พลาซา 58% รายละเอียดโครงการ 4 - 23

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 1. คํานวณหาพื้นที่สวนรานอาหาร จํานวนผูใชบริการสวนรานอาหาร สามารถคํานวณไดจาก จํานวนผูเขาชมโครงการ โดย รายละเอียดดังตอไปนี้ จํานวนผูใชโครงการหลักตอวัน 346 คน / วัน จํานวนผูใชขาจรคิดเปน 15 % 54 คน มาตรฐานดานพื้นที่ พื้นที่นั่งรับประทานอาหาร = 1.67 ตารางเมตร / ที่นั่ง ดังนั้น จะมีพื้นที่สวนสวนนั่งรับประทานอาหาร = 1.67 x 400 = 668 ตารางเมตร โดยพื้นที่สวนอื่นๆที่เกี่ยวของกับสวนหองอาหารนี้จะใชการคิดพื้นที่จากสัดสวนพื้นที่หองอาหาร และหองครัว โดยมีรายละเอียดในการคํานวณดังตอไปนี้ - สวนหองครัว คิดเปน 20% ของพื้นที่หองอาหาร สวนครัวจะมีพื้นที่ 668 x 20% = 133.60 ตารางเมตร - สวนลางภาชนะ คิดเปน 10% ของพื้นที่หองครัว สวนลางภาชนะพื้นที่ทั้งหมด 133.60 x 10% = 13.36 ตารางเมตร - บริเวณจัดเก็บภาชนะและเตรียมเครื่องดื่ม คิดเปน 40% ของพื้นที่หองครัว บริเวณจัดเก็บภาชนะและเตรียมเครื่องดื่มพื้นที่ 133.60 x 40% = 53.44 ตารางเมตร - หองเก็บขยะ คิดเปน 5% ของพื้นที่หองครัว หองเก็บขยะมีพื้นที่ 133.60 x 5% = 6.68 ตารางเมตร - Loading area คิดเปน 10% ของพื้นที่หองครัว Loading area มีพื้นที่ 133.60 x 10% = 13.36 ตารางเมตร ที่มา : กรณีศึกษา รายละเอียดโครงการ 4 - 24

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 2. คํานวณหาปริมาณสุขภัณฑสวนรานอาหาร จากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ระบุจํานวนหองน้ําและหองสวมของอาคาร ดังนี้ ภัตตาคาร รานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม (๕) ตออาคารที่ใชตั้งโตะอาหารมากกวา 105 ตาราง เมตร แตไมเกิน 150 ตารางเมตร หรือจํานวนที่นั่งตั้งแต 71 ที่นั่งขึ้นไป แตไมเกิน 100 ที่นั่ง หองสวม หองน้ํา อางลางมือ หองถายอุจาระ ที่ถายปสสาวะ สําหรับผูชาย 3 3 - 3 สําหรับผูหญิง 6 - - 3 สวนรานอาหารมีพื้นที่ทั้งหมด = 668 ตารางเมตร ดังนั้นจึงมีขอกําหนดเพิ่ม ดังนี้ สวนที่เกินตาม (๕) ใหเพิ่มอยางละ 1 ที่ สําหรับผูชาย และอยางละ 1 ที่ สําหรับผูหญิง ตอพื้นที่ อาคารที่ใชตั้งโตะอาหารทุก 150 ตารางเมตร หรือจํานวนที่นั่งทุก 100 ที่นั่ง สรุปปริมาณสุขภัณฑสวนรานอาหาร หองสวม หองน้ํา อางลางมือ หองถายอุจาระ ที่ถายปสสาวะ สําหรับผูชาย 6 6 - 6 สําหรับผูหญิง 9 - - 6 รายละเอียดโครงการ 4 - 25

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 4.1.5 สวนบริการอาคาร ตารางที่ 4.6 แสดงรายละเอียดพื้นที่โครงการสวนบริการอาคาร รายละเอียดโครงการ 4 - 26

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter ภาพที่ 4.10 แผนภูมิแสดงอัตราสวนสวนบริการอาคารกับพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ ภาพที่ 4.11 แผนภูมิแสดงอัตราสวนสวนบริการอาคาร องคประกอบหลัก 30% องคประกอบรอง 24% สวนสนับสนุน 10% สวนสาธารณะ 14% สวนบริการ 8% สวนจอดรถ 14% หองเครื่องตางๆ 75% สวนพักพนักงาน 25% รายละเอียดโครงการ 4 - 27

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 1. คํานวณหาพื้นที่ขนาดหองเครื่องไฟฟา การคํานวณหาพื้นที่ใชสอยสวนหองเครื่องไฟฟามีรายละเอียด ดังนี้ ขนาดกําลังไฟฟาสําหรับอาคารทั่วๆไป ประมาณ 150 VA / sq.m. อาคารมีพื้นที่ใชสอยประมาณ 16,009 ตารางเมตร สวนพื้นที่ใชสอยอาคาร 16,009 x 150 = 2,401,350 VA หรือเทากับ 2401 kVA ขนาดกําลังไฟฟาสําหรับสวนจอดรถ ประมาณ 10 VA / sq.m. สวนพื้นที่จอดรถ 2,887 x 10 = 28,870 VA หรือเทากับ 28.87 kVA รวมขนาดกําลังไฟฟา 2,401 + 28.87 = 2,429.87 kVA ดังนั้นตองมีหมอแปลงขนาด 2,500 kVA สรุปขนาดพื้นที่หองเครื่องไฟฟา หองหมอแปลงไฟฟา + MDB = 250 ตารางเมตร (รองรับกําลังไฟไดถึง 3000 kVA) ที่มา : เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการเตรียมพื้นที่งานระบบ 2. คํานวณหาพื้นที่ขนาดหองเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง การคํานวณหาพื้นที่ใชสอยสวนหองเครื่องไฟฟามีรายละเอียด ดังนี้ หองเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง (Emergency General Room) มีขนาด 30% ของหมอแปลง ดังนั้น เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองตองสามารถผลิตกําลังไฟฟาได 750 kVA ขนาดของเครื่อง 4.50 x 1.75 = 7.875 ตารางเมตร / ตู ระยะปลอดภัย = 0.35 เมตร Set พื้นที่ดานขางดานละ = 1.50 เมตร Set พื้นที่บริเวณทายเครื่องไมต่ํากวา = 2.50 เมตร Set พื้นที่ติดตั้งวัสดุกันเสียง = 1.2 เมตร เพราะฉะนั้นพื้นที่หอง General Room = 5.45 x 8.20 = 44.69 ตารางเมตร ที่มา : www.cat.com (Caterpillar Diesel Generator Sets Specs) เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการเตรียมพื้นที่งานระบบ รายละเอียดโครงการ 4 - 28

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 3. คํานวณหาพื้นที่ระบบปรับอากาศ การคํานวณหาพื้นที่ระบบปรับอากาศมีรายละเอียด ดังนี้ ขนาดกําลังเครื่องปรับอากาศ 20 ตารางเมตร / ตัน อาคารมีพื้นที่ใชสอยที่ตองการระบบปรับอากาศประมาณ 11,076 ตารางเมตร ขนาดกําลังเครื่องปรับอากาศที่ใช 11,076 / 20 = 553.8 หรือเทากับ 600 ตัน โดยเลือกระบบน้ําเย็นระบายความรอนดวยน้ํา คํานวณขนาดหอง Chiller จะได 600 x 0.4 = 240 ตารางเมตร (20x12 ม.) ที่ตั้ง Cooling Tower ขนาด 12 x 15 = 180 ตารางเมตร (อยูชั้นบนสุดของอาคาร) หอง AHU มีพื้นที่ประมาณ 4% ของพื้นที่ปรับอากาศ ดังนั้นหอง AHU มีขนาด 11,076 x 4% = 443 ตารางเมตร รวมตองการพื้นพื้นระบบปรับอากาศ 240 + 180 + 443 = 863 ตารางเมตร ที่มา : เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการเตรียมพื้นที่งานระบบ 4. คํานวณหาพื้นที่ขนาดถังเก็บน้ํา การคํานวณหาพื้นที่ถังเก็บน้ํามีรายละเอียด ดังนี้ คํานวณปริมาณน้ําที่ใชตอวัน โดยมาตรฐานปริมาณการใชน้ํา จะใชน้ํา 125 ลิตร / คน / วัน ดังนั้น จะมีปริมาณการใชน้ํา 346 x 125 = 45 ลบ.ม. / วัน คํานวณปริมาณน้ําที่ใชกับระบบปรับอากาศ จากสูตร 0.0075 x ขนาดกําลังเครื่องปรับอากาศ(ton) x ระยะเวลาใชงาน(Hr.) จะได 0.0075 x 600 x 12 = 54 ลบ.ม. / วัน ดังนั้น ตองการถังเก็บสํารองน้ําประปาขนาด 100 ลบ.ม. จํานวน 2 ถัง (สํารองน้ําได 2 วัน) ที่มา : เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการเตรียมพื้นที่งานระบบ 5. คํานวณหาพื้นที่ขนาดถังบําบัดน้ําเสีย การคํานวณหาพื้นที่ถังบําบัดน้ําเสียมีรายละเอียด ดังนี้ ปริมาณน้ําเสีย = 90% ของน้ําที่คนใช (ไมรวม Cooling Tower) จะได 90% x 45 = 41 ลบ.ม. / วัน เลือกใชถังบําบัดสําเร็จรูปขนาด 50 ลบ.ม. ฝงใตถนน ตองการพื้นที่ 12 x 2.5 เมตร กนถังอยูลึกประมาณ 3 เมตร ที่มา : เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการเตรียมพื้นที่งานระบบ รายละเอียดโครงการ 4 - 29

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 6. คํานวณหาพื้นที่หองเครื่องระบบสุขาภิบาลและหองอื่นๆในหองเครื่องหลัก มาตรฐานหองเครื่องสูบน้ําประปา ประมาณ 80 ตารางเมตร มาตรฐานหองเครื่องสูบดับเพลิง ประมาณ 80 ตารางเมตร มาตรฐานหองระบบบําบัดน้ําเสีย ประมาณ 200 ตารางเมตร มาตรฐานหองควบคุมอาคาร ประมาณ 50 ตารางเมตร สํานักงานฝายวิศวกรรมโครงการ ประมาณ 50 ตารางเมตร ที่มา : เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการเตรียมพื้นที่งานระบบ รายละเอียดโครงการ 4 - 30

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 4.1.6 สวนที่จอดรถ ความตองการในการใชพื้นที่ของกิจกรรม 6.1 พื้นที่จอดรถยนตสวนบุคคล ใชพื้นที่ 5.50 x 2.50 = 13.75 ตารางเมตร ที่มา : Neufert Architect’s data 6.2 พื้นที่จอดรถยนตสวนบุคคล+พื้นที่คนพิการ ใชพื้นที่ 6.00 x 3.50 = 21.00 ตารางเมตร ที่มา : Neufert Architect’s data 6.3 พื้นที่จอดรถจักรยานยนต ใชพื้นที่ 2.00 x 1.00 = 2.00 ตารางเมตร ที่มา : Neufert Architect’s data รายละเอียดโครงการ 4 - 31

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 6.3 พื้นที่จอดรถบรรทุกสินคา ใชพื้นที่ 15.00 x 2.55 = 38.25 ตารางเมตร ที่มา : Neufert Architect’s data รายละเอียดโครงการ 4 - 32

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter ตารางที่ 4.7 แสดงรายละเอียดพื้นที่โครงการสวนที่จอดรถ รายละเอียดโครงการ 4 - 33

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter ภาพที่ 4.12 แผนภูมิแสดงอัตราสวนสวนที่จอดรถกับพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ ภาพที่ 4.13 แผนภูมิแสดงอัตราสวนสวนที่จอดรถ องคประกอบหลัก 30% องคประกอบรอง 24% สวนสนับสนุน 10% สวนสาธารณะ 14% สวนบริการ 8% สวนจอดรถ 14% จอดรถยนตสวน บุคคล (ลูกคา) 26% จอดรถยนตสวน บุคคล (พนักงาน) 65% รถจักรยานยนต 3% จอดรถขนสง สินคา 6% รายละเอียดโครงการ 4 - 34

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 1. คํานวณหาพื้นที่ที่จอดรถยนตสวนบุคคล การคํานวณหาพื้นที่ที่จอดรถยนตสวนบุคคลมีรายละเอียด ดังนี้ จากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ระบุจํานวนที่จอดรถในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร ไวดังนี้ อาคารขนาดใหญ ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร เศษของ 120 ตารางเมตรใหคิดเปน 120 ตารางเมตร ดังนั้นจะตองมีจํานวนที่จอดรถ 16,009 / 120 = 133.4 หรือเทากับ 134 คัน เพื่อความสะดวกสบายของผูใชงานจึงกําหนดใหมีที่จอด 140 คัน รายละเอียดโครงการ 4 - 35

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 4.2 รายละเอียดโครงการดานรูปแบบ (Form Needs) 4.2.1.การเลือกที่ตั้งโครงการ (Analysis Site) โครงการ อาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) จําเปนตองมีการ จัดตั้งบนพื้นที่ที่เหมาะสมและสงเสริมโครงการในทุกๆดาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่โครงการได ตั้งไว โดยเปาหมายและจุดประสงคในการพิจารณาที่ตั้งโครงการไดกลาวไวในบทที่ 1 ซึ่งมี หลักเกณฑในการวิเคราะห ดังตอไปนี้ 1. การพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการในระดับภาค 2. การพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการในระดับจังหวัด 3. การพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการในระดับยาน 4. การพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการในระดับที่ตั้ง 1. พิจารณาที่ตั้งโครงการระดับภาค ภาพที่ 4.14 ภาพประกอบการพิจารณาที่ตั้งระดับภาค หลักเกณฑในการพิจารณาเลือก ภาคกลาง 1. มีเมืองหลวงและปริมณฑล ซึ่งเปนศูนยกลางทางการคาและการลงทุนของประเทศไทย 2. มีระบบโครงขายคมนาคมที่ครอบคลุมและทั่วถึง 3. มีความพรอมของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 4. มีศักยภาพของพื้นที่และเงินทุนที่สูง สรุปผลการพิจารณา เลือกภาคกลางเนื่องจากมีเมืองหลวงเปนศูนยกลางการคาการลงทุนของ ประเทศ แมวาภาคเหนือและภาคอื่นๆก็มีศักยภาพ แตภาคกลางนั้นยังมีความไดเปรียบในอีก หลายๆดาน ทั้งโครงขายคมนาคมหรือระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ ที่คอนขางจะ เขาถึงในพื้นที่สวนใหญของภาค รวมไปถึงหากมองใหภาคเศรษฐกิจแลวภาคกลางนั้นมีความ เหมาะสมกับการลงทุนมากที่สุด รายละเอียดโครงการ 4 - 36

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 2. พิจารณาที่ตั้งโครงการระดับจังหวัด ภาพที่ 4.15 ภาพประกอบการพิจารณาที่ตั้งระดับจังหวัด หลักเกณฑในการพิจารณาเลือก กรุงเทพมหานคร 1. เปนเมืองหลวง ซึ่งเปนศูนยกลางทางการคาและการลงทุนทั้งจากในและนอกประเทศ 2. มีระบบโครงขายคมนาคมที่ครอบคลุมและทั่วถึง 3. เปนที่รูจักของชาวตางชาติ ทั้งดานการทองเที่ยว และการลงทุน 4. เปนศูนยกลางการบริหารและการจัดการของภาครัฐ 5. เปนแหลงงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสําคัญและใหญที่สุดของประเทศ สรุปผลการพิจารณา เลือกจังหวัดกรุงเทพมหานครเนื่องจากเปนศูนยรวมแหลงการคาการลงทุน ของประเทศ ซึ่งหลายๆบริษัทใหญก็จะมีสํานักงานอยูในกรุงเทพมหานคร เปนที่รูจักของ ชาวตางชาติ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังเปนแหลงงานที่สําคัญ ในประเภทสํานักงาน และคาด วาจังหวัดกรุงเทพมหานครจะมีกลุมเปาหมายของโครงการมากที่สุด ซึ่งกระแสสังคม วัสดุสิ่งของ และเทคโนโลยีในปจจุบัน จะสามารถเขาถึงไดงายและรวดเร็วและพัฒนาไปสูพื้นที่ภาคตางๆ รายละเอียดโครงการ 4 - 37

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 3. พิจารณาที่ตั้งโครงการระดับยาน ภาพที่ 4.16 ภาพประกอบการพิจารณาที่ตั้งระดับยาน พื้นที่ศูนยกลางเขตธุรกิจมีพื้นที่อาคารสํานักงานมากที่สุดคือประมาณ 36% ของทั้ง กรุงเทพมหานครตามดวยพื้นที่รอยตอทางทิศเหนือที่ประมาณ 20% และอีก 14% ในพื้นที่ ศูนยกลางเขตธุรกิจชั้นนอก อุปทานของอาคารสํานักงานในพื้นที่ที่ เหลือจะกระจายไปทั่ว กรุงเทพมหานคร รายละเอียดโครงการ 4 - 38

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter การขาดแคลนที่ดินในพื้นที่ศูนยกลางเขตธุรกิจ และศูนยกลางเขตธุรกิจชั้นนอก รวมทั้งการ เพิ่มขึ้นของราคาที่ดินในชวงหลายปที่ผานมาเปนอุปสรรคสําคัญใน การพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพยทุกประเภทรวมทั้งอาคารสํานักงาน อาคารสํานักงานใหมๆ โดยสวนใหญจะตั้งอยู ในพื้นที่รอยตอทางทิศเหนือ ซึ่งมี ระบบสาธารณูปโภคใกลเคียงกับพื้นที่ศูนยกลางเขตธุรกิจ ภาพที่ 4.17 ภาพประกอบการพิจารณาที่ตั้งระดับยาน พื้นที่รอยตอทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครกําลังจะกลายเปนพื้นที่เศรษฐกิจแหงใหม การเพิ่มขึ้นของอุปทานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ดวยขอจํากัดในเรื่องของที่ดินในพื้นที่ศูนยกลางเขตธุรกิจ และคาเชาที่เริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแตป พ.ศ. 2556 เปนตนไป จะเริ่มมีอุปทานใหมๆ เขาสูตลาดในพื้นที่ทางทิศเหนือของ ศูนยกลางเขตธุรกิจ พื้นที่กลุมกรุงเทพฯ เหนือ ประกอบดวย 7 เขต ไดแก เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพราว เขต หลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน รายละเอียดโครงการ 4 - 39

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter การพิจารณา พื้นที่กลุมกรุงเทพฯ เหนือ ประกอบดวย 7 เขต ไดแก เขตจตุจักร เขตบาง ซื่อ เขตลาดพราว เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน ภาพที่ 4.18 ภาพแสดงการพิจารณาเลือกที่ตั้งระดับยาน สรุปผลการพิจารณา เลือกที่ตั้งโครงการในพื้นที่เขตลาดพราว จากการวิเคราะหดานสภาวะ เศรษฐกิจและปริมาณอุปทานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เขตลาดพราวถือวาเปนเขตที่มีความพรอม และมีศักยภาพเหมาะสมที่จะเลือกเพื่อตั้งโครงการมากที่สุด รายละเอียดโครงการ 4 - 40

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 4. พิจารณาที่ตั้งโครงการระดับที่ตั้ง เปนการพิจารณาที่ตั้งโครงการลําดับสุดทาย ซึ่งมีความสําคัญที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้ง 3 แหง ในบริเวณระดับยาน ที่ตองมีศักยภาพที่ใกลเคียงกัน เพื่อที่จะสงเสริมใหโครงการเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) เปนโครงการ อาคารสํานักงานที่ตองพิจารณาองคประกอบตางๆ โดยเฉพาะจะตองอยูในที่ตั้งที่เหมาะสมตอทั้ง รูปลักษณโครงการ และตรงกลุมเปาหมาย ดังนั้นหลักเกณฑการพิจารณาที่ตั้ง ดังนี้ 1. มีโครงการที่สงเสริม / สนับสนุน (Support Marketing) 2. การคมนาคมเขาถึงโครงการ / โลจิสติก มีลักษณะที่สงเสริม (Accessibility) 3. โครงสรางบริการพื้นฐานสาธารณะ (Public utilities) 4. มุมมอง/ทําเลที่ตั้ง/บริบท (Surrounding) 5. กลุมเปาหมาย (Target group) โดยจะพิจารณาโดยหลักเกณฑดังกลาวตามตํ

Add a comment

Related presentations

Related pages

บทที่ 16 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 | ฟิสิกส์ง่ายๆกับครูติ๊ก

กลอนขำ ๆ เกี่ยวกับ f ... บทที่ 4 ... บทที่ 16 แม่เหล็กไฟฟ้า 1;
Read more

บทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | ครูภควัต โอวาท

บทที่ 16 ... ฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 4. บทที่ 13 ...
Read more

1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 x1 3 2 2 3 3 4 4 5 6 6 4 4 7 6 ... - p a r t i a l c o r r e l a t i o n c o e f f i c i e n t s
Read more

บทที่4 ปัญหาข้อ23 - YouTube

จัดทำวิดีโอ โดย : มานะ คำยัง (เปี๊ยก) วศ.บ.(วิศวกรรม ...
Read more

แบบทดสอบบทที่ 4 | natawan

16. แบบทดสอบบทที่ 4. โพสต์เมื่อ 16th February 2013 โดย Natawan Tak. 0 เพิ่ม ...
Read more

1.

F = ( 1 R / ( N k 1) ( R R ) / k k) 1 2 Y . 1 2 . .. k 1 2 2 ... 16 17 18 19 20 3.20 4.00 3.00 2.60 3.70 4.00 4.00 2.70 3.60 4.00 2.70 2.90 2.50 3.00 3.30
Read more

มักกะลีผล บทที่ 19 ใช้หนี้สงฆ์ - YouTube

49 4. Don't like this ... 16:02. Jakrapong F 8,578 views. 1:16:02 ... นารีผล บทที่ 89 หลวงพ่อเกษม ...
Read more

บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 4 ... ma.ultranet/BiologyPages/F/Finches.jpg http://pages ... 15 ภาพนิ่ง 16 ภาพนิ่ง ...
Read more

high hope (TH) - บทที่ 4 - Wattpad

บทที่ 4 บทที่ 5 ... บทที่ 16 บทที่ 17 ...
Read more

บทที่ 4 งานและพลังงาน

07/08/47: 4.4 แรงอนุรักษ์ ... ไม่ขึ้นกับเส้นทางการเคลื่อนที่ของ ... ...
Read more