پاورپوینت روانشناسی اجتماعی

71 %
29 %
Information about پاورپوینت روانشناسی اجتماعی
Books

Published on March 16, 2014

Author: rama227

Source: slideshare.net

‫مادسیج‬‫مادسیج‬‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ،‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ، ‫ایران‬‫ایران‬ MadMadsgsg.com.com ‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫مادسیج‬!!

22 ‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫نور‬ ‫پیام‬ ‫دانشگاه‬ ‫انتشارات‬ – ‫کریمی‬ ‫یوسف‬ ‫دکتر‬ ‫کاظمی‬ ‫نصرت‬ :‫کننده‬ ‫تهیه‬ ‫تهران‬ ‫مرکز‬ ‫نور‬ ‫پیام‬ ‫دانشگاه‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫عضو‬ ‫دی‬1385

33 :‫اول‬ ‫گفتار‬:‫اول‬ ‫گفتار‬ ‫روان‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫روشهای‬ ‫و‬ ‫تاریخچه‬ ،‫تعریف‬ ‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ :‫کلی‬ ‫آموزشی‬ ‫هدف‬:‫کلی‬ ‫آموزشی‬ ‫هدف‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫عللم‬ ‫تاریخلی‬ ‫زمینله‬ ‫و‬ ‫تعریلف‬ ‫بلا‬ ‫آشنایلی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تحقیلق‬ ‫روشهای‬ ‫ویژگیهای‬ ‫شناخلت‬ ‫و‬ ‫اجتماعلی‬ .‫علم‬

44 :‫جزئی‬ ‫آموزشی‬ ‫هدفهای‬:‫جزئی‬ ‫آموزشی‬ ‫هدفهای‬ :‫بتوانند‬ ‫باید‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دانشجویان‬ 1‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫از‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫تعریف‬ ‫یک‬ - .‫کنند‬ ‫بیان‬ 2‫نقش‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫رفتاری‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫لاقل‬ - .‫بزنند‬ ‫مثال‬ ‫است‬ ‫زده‬

55http://emaghale.mihanblog.comhttp://emaghale.mihanblog.com 3‫با‬ ‫اجتماعلی‬ ‫شناسلی‬ ‫روان‬ ‫تفاوتهای‬ ‫و‬ ‫شباهتهلا‬ - ‫جامعه‬ ،‫لی‬‫ل‬‫عموم‬ ‫لی‬‫ل‬‫شناس‬ ‫روان‬ ‫لر‬‫ل‬‫نظی‬ ‫لی‬‫ل‬‫علوم‬ .‫دهند‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫شناسی‬ ‫قوم‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ 4.‫دهند‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫علمی‬ ‫روش‬ ‫هدفهای‬ ‫و‬ ‫ویژگیها‬ -

66 5‫تحقیق‬ ‫مختلف‬ ‫روشهای‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ ،‫مشخصات‬ - ،‫آرشیوی‬ ‫تحقیق‬ ‫نظیلر‬ ‫اجتماعلی‬ ‫شناسلی‬ ‫روان‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫میدانلی‬ ‫تحقیلق‬ ،‫یابلی‬ ‫زمینله‬ ‫تحقیلق‬ .‫کنند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫آزمایشگاهی‬ 6‫ذکر‬ ‫تحقیق‬ ‫روشهای‬ ‫کاربرد‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ،‫محاسن‬ - .‫کنند‬ ‫مقایسه‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬

77 ‫چیست؟‬ ‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬‫چیست؟‬ ‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫از‬ ‫برگ‬ ‫لنل‬‫ل‬‫ی‬‫اتوکل‬ ‫لفل‬‫ل‬‫ی‬‫تعر‬ :‫اجتماعی‬ ‫رفتار‬ ‫مطللالعلله‬ ‫علللللم‬ ‫اجتللماعللی‬ ‫شللنلاسلی‬ ‫روان‬ .‫است‬ ‫گروهی‬ ‫وضع‬ ‫در‬ ‫فرد‬

88 : ‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫از‬ ‫آلپورت‬ ‫تعریف‬ ‫خود‬ ‫رشته‬ ‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ،‫استثنائات‬ ‫جزئی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ ‫تبیین‬ ‫و‬ ‫فهم‬ ‫برای‬ ‫دانند‬ ‫می‬ ‫کوششی‬ ‫را‬ ‫تاثیر‬ ‫تحلت‬ ‫چگونله‬ ‫افراد‬ ‫رفتار‬ ‫یلا‬ ‫احسلاسات‬ ،‫افکار‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫دیگران‬ ‫تلویحلی‬ ‫یلا‬ ‫تصلوری‬ ،‫واقعلی‬ ‫حضور‬ .‫گیرد‬

99 :‫دیگر‬ ‫تعریفی‬ ‫ارائه‬ ‫رفتار‬ ‫مطالعه‬ ‫عللم‬ ‫عنوان‬ ‫بله‬ ‫اجتماعلی‬ ‫شناسلی‬ ‫روان‬ ‫انسانها‬ ‫تعاملل‬ ‫مطالعله‬ ‫عللم‬ ‫یلا‬ ‫انسلانها‬ ‫بیلن‬ ‫متقابلل‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬

1010 ‫جامعه‬ ‫لال‬‫ب‬ ‫لیلل‬‫اجتماع‬ ‫لل‬‫ل‬‫لی‬‫شناس‬ ‫روان‬ ‫تفاوت‬ :‫شناسی‬ ‫نللظر‬‫شناس‬ ‫جامعلله‬‫گروهی‬ ‫رفتار‬ ‫اجتماعی‬ ‫عوامل‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫معطوف‬ ‫فرد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گروه‬ ‫اثرات‬ ‫به‬ ‫اجتماعلی‬ ‫شناسلی‬ ‫روان‬ .‫دارد‬ ‫خاص‬ ‫توجه‬

1111 ‫قوم‬ ‫با‬ ‫للیلل‬‫اجتماع‬ ‫للیللل‬‫شناس‬ ‫روان‬ ‫تفاوت‬ :‫شناسی‬ ‫است‬ ‫شناسی‬ ‫قوم‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫علمی‬ ‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫شده‬ ‫کنترل‬ ‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫بیشتر‬ ‫آزمایشگاهی‬ .‫دارد‬ ‫توصیفی‬ ‫جنبه‬ ‫عمدتا‬ ‫شناسی‬ ‫قوم‬

1212 ‫روان‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫تفاوت‬ :‫عمومی‬ ‫شناسی‬ ‫ترین‬ ‫اجتماعی‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫متخصصان‬ .‫پردازند‬ ‫می‬ ‫رفتارها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پدیده‬ ‫توجه‬ ‫هایی‬ ‫پدیده‬ ‫به‬ ‫عمومی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫متخصصان‬ .‫هستند‬ ‫اجتماعی‬ ،‫دیگر‬ ‫های‬ ‫پدیده‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫که‬ ‫دارند‬

1313 ( )‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫تحقیق‬ ‫روشهای‬( )‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫تحقیق‬ ‫روشهای‬ :‫علمی‬ ‫روش‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ 1‫بیان‬ ‫جهت‬ ‫سوال‬ ‫یک‬ ‫طرح‬ -‫مسئله‬‫نظر‬ ‫مورد‬ 2‫تدوین‬ -‫فرضیه‬‫اثباتی‬ ‫جمله‬ ‫بیان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ 3‫اطلعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ - 4‫اطلعات‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ - 5‫گیری‬ ‫نتیجه‬ -

1414 ‫روش‬ ‫ویژگیهای‬ ‫علمی‬ ‫تجربی‬ ‫رویکرد‬‫عملیاتی‬ ‫تعریف‬‫عینیت‬

1515 ‫روش‬ ‫هدفهای‬ ‫علمی‬ ‫روابط‬ ‫کشف‬ ‫ها‬ ‫پدیده‬ ‫بین‬‫رویدادها‬ ‫کنترل‬ ‫ها‬ ‫پدیده‬ ‫تبیین‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫روایدادها‬

1616 ‫روش‬ ‫انواع‬ ‫تحقیق‬ ‫طبیعی‬ ‫آزمایش‬ ‫آرشیوی‬ ‫تحقیق‬ ‫یابی‬ ‫زمینه‬ ‫تحقیق‬ ‫آزمایشگاهی‬ ‫تحقیق‬ ‫میدانی‬ ‫آزمایش‬ ‫میدانی‬ ‫تحقیق‬

1717 : -‫آرشیوی‬ ‫تحقیق‬ ‫الف‬ •‫و‬ ‫آرشیوها‬ ‫از‬ ‫اسلتفاده‬ ‫بلا‬ ‫اطلعات‬ ‫آوری‬ ‫جملع‬ ‫ها‬ ‫بایگانی‬ •‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اطلعات‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫گذشته‬

1818 :‫آرشیوی‬ ‫تحقیق‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬:‫آرشیوی‬ ‫تحقیق‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ :‫مزایا‬ •‫بودن‬ ‫العملی‬ ‫عکس‬ ‫غیر‬ •‫بودن‬ ‫ماسبق‬ ‫به‬ ‫عطف‬ •‫مختلف‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫رویدادها‬ ‫تحقیق‬ ‫امکان‬

1919http://emaghale.mihanblog.comhttp://emaghale.mihanblog.com :‫معایب‬ •‫موجود‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫عدم‬ •‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫بودن‬ ‫دشوار‬ ‫و‬ ‫پرخرج‬ •‫اطلعات‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫در‬ ‫دقت‬ ‫لزوم‬ •‫مورد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫نقیض‬ ‫و‬ ‫ضد‬ ‫اطالعات‬ ‫وجود‬

2020http://emaghale.mihanblog.comhttp://emaghale.mihanblog.com : -‫یابی‬ ‫زمینه‬ ‫تحقیق‬ ‫ب‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫گروهها‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫خواهی‬ ‫نظر‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫مبتنی‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫شفاهی‬‫مصاحبه‬ ‫پرسیدن‬ ‫شامل‬ ‫کتبی‬‫پرسشنامه‬

2121http://emaghale.mihanblog.comhttp://emaghale.mihanblog.com : ‫یابی‬ ‫زمینه‬ ‫تحقیق‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬: ‫یابی‬ ‫زمینه‬ ‫تحقیق‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ :‫مزایا‬ •‫جمعیت‬ ‫یک‬ ‫درباره‬ ‫دقیق‬ ‫اطلعات‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ •‫رویدادها‬ ‫نتایج‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دقیق‬ ‫های‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫امکان‬ : ‫معایب‬ •‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫خطای‬ •‫ماهر‬ ‫و‬ ‫کارآزموده‬ ‫پرسنل‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ •‫بودن‬ ‫العملی‬ ‫عکس‬

2222 : -‫میدانی‬ ‫تحقیق‬ ‫پ‬ •‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫مورد‬ ‫موقعیلت‬ ‫در‬ ‫محقلق‬ ‫موقتلی‬ ‫زندگلی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫طبیعی‬ ‫مشاهده‬ ‫پرسشنامه‬ ‫مثل‬ ‫دیگر‬ ‫ابزارهای‬ •‫است‬ ‫یابی‬ ‫زمینه‬ ‫تحقیق‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫عمیق‬

2323 :‫میدانی‬ ‫تحقیق‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬:‫میدانی‬ ‫تحقیق‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ :‫مزایا‬ •‫کسب‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫تعمیم‬ ‫قابلیت‬ ‫طبیعی‬ ‫محیط‬ ‫از‬ •‫آنها‬ ‫آزمایش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرضیه‬ ‫استخراج‬ ‫امکان‬ :‫معایب‬ •‫پدیده‬ ‫بین‬ ‫معلولی‬ ‫و‬ ‫علت‬ ‫رابطه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫احتمال‬ ‫نیست‬ ‫قطعی‬ ‫ها‬ •‫روند‬ ‫در‬ ‫اسست‬ ‫ممکسن‬ ‫جامعسه‬ ‫در‬ ‫محقسق‬ ‫حضور‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫تغییری‬ ‫یا‬ ‫اختلل‬ ‫جامعه‬ ‫آن‬ ‫زندگی‬ ‫طبیعی‬

2424 : –‫طبیعی‬ ‫آزمایش‬ ‫ت‬ •‫متغیرهای‬ ‫و‬ ‫طبیعی‬ ‫رویداد‬ ‫یسک‬ ‫مطالعسه‬ ‫و‬ ‫بررسسی‬ .‫رویدادها‬ ‫قبیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ •.‫نیست‬ ‫آزمایشگر‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫متغیر‬ ‫دستکاری‬

2525 :‫طبیعی‬ ‫آزمایش‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬:‫طبیعی‬ ‫آزمایش‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ :‫مزایا‬ •‫رابطه‬ ‫نیسز‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫آزمایشگاهسی‬ ‫تحقیسق‬ ‫ماننسد‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫معلولی‬ ‫و‬ ‫علت‬ •‫محیطهای‬ ‫به‬ ‫فراوانی‬ ‫تعمیم‬ ‫قابلیت‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫نتایج‬ .‫دارد‬ ‫طبیعی‬ •‫بر‬ ‫قوی‬ ‫تاثیرات‬ ‫که‬ ‫ست‬‫س‬‫اس‬ ‫قوی‬ ‫متغیرهای‬ ‫وجود‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫آزمودنیها‬ .‫نیست‬ ‫میسر‬

2626 :‫معایب‬ •‫طبیعی‬ ‫رویدادهای‬ ‫وقوع‬ ‫بودن‬ ‫ناگهانسی‬ ‫دلیسل‬ ‫بسه‬ .‫است‬ ‫ضروری‬ ‫بسیار‬ ‫محقق‬ ‫عمل‬ ‫سرعت‬ •‫موجب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫حادثه‬ ‫صحنه‬ ‫در‬ ‫محقق‬ ‫دخالت‬ .‫شود‬ ‫نتایج‬ ‫شدن‬ ‫مخدوش‬

2727 : –‫میدانی‬ ‫آزمایش‬ ‫ث‬ •‫و‬ ‫تعیین‬ ‫آزمایشگر‬ ‫توسط‬ ‫متغیرها‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫طرح‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ •‫است‬ ‫واقعی‬ ‫زمینه‬ ‫یک‬ ،‫تحقیق‬ ‫انجام‬ ‫زمینه‬

2828 : ‫میدانی‬ ‫آزمایش‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬: ‫میدانی‬ ‫آزمایش‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ :‫مزایا‬ •‫و‬ ‫علت‬ ‫رابطه‬ ‫آزمایش‬ ‫محیط‬ ‫بودن‬ ‫واقعی‬ ‫علت‬ ‫به‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫معلولی‬ •‫تعمیم‬ ‫قدرت‬ ‫آزمایش‬ ‫محیسط‬ ‫بودن‬ ‫واقعسی‬ ‫علست‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫یافته‬ •‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫فرضیه‬ ‫سنجش‬

2929 :‫معایب‬ •‫تحقیق‬ ‫مورد‬ ‫موسسات‬ ‫از‬ ‫اجازه‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ •‫باید‬ ‫متغیرها‬ ‫اثرات‬ ‫درباره‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫ی‬ ‫کلیه‬ ‫شود‬ ‫بررسی‬ •‫جانبی‬ ‫متغیرهای‬ ‫کنترل‬ ‫بودن‬ ‫دشوار‬ •‫آزمایش‬ ‫واقعسی‬ ‫اهداف‬ ‫نگهداشتسن‬ ‫لزوم‬ ‫دلیسل‬ ‫بسه‬ ‫ایجاد‬ ‫آزمودنیها‬ ‫در‬ ‫مشکلتی‬ ‫یا‬ ‫ظن‬ ‫سوء‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شود‬

3030 -‫آزمایشگاهی‬ ‫تحقیق‬ ‫ج‬ •‫متغیرها‬ ‫بر‬ ‫کنترل‬ ‫حداکثر‬ ‫اعمال‬ •‫متغیرها‬ ‫دستکاری‬ ‫توانایی‬ •‫گروههای‬ ‫یسا‬ ‫گروه‬ ‫یسک‬ ‫انتخاب‬‫آزمایشسی‬‫و‬‫گواه‬‫نیز‬ ‫و‬ ‫متغیرهای‬‫مستقل‬‫و‬‫وابسته‬

3131 :‫آزمایشگاهی‬ ‫تحقیق‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬:‫آزمایشگاهی‬ ‫تحقیق‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ :‫مزایا‬ •‫آزمایشی‬ ‫فرضیه‬ ‫صحت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫نتایج‬ ‫کند‬ ‫ثابت‬ ‫را‬ ‫آزمایشگران‬ •‫شده‬ ‫منفرد‬ ‫متغیرهای‬ ‫اثر‬ ‫بررسی‬ •‫معلولی‬ ‫و‬ ‫علت‬ ‫رابطه‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ •‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فرضیه‬ ‫آزمون‬ ‫امکان‬ •‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫دقست‬ ‫و‬ ‫دقیسق‬ ‫گیری‬ ‫نمونسه‬ ‫صسورت‬ ‫در‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫بال‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫نتایج‬ ‫تعمیم‬ ‫قابلیت‬ ‫آزمایشی‬

3232 :‫معایب‬ •‫با‬ ‫مقایسسه‬ ‫در‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫محیسط‬ ‫بودن‬ ‫مصسنوعی‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ •‫کننده‬ ‫ناراحت‬ ‫شرایسط‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫مانسع‬ ‫اخلقسی‬ ‫اصسول‬ ‫است‬ ‫انسان‬ ‫برای‬ ‫روانی‬ ‫و‬ ‫جسمی‬ •‫است‬ ‫فراوان‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ، ‫دانش‬ ، ‫مهارت‬ ‫مستلزم‬ •‫باشد‬ ‫گران‬ ‫و‬ ‫پرخرج‬ ‫است‬ ‫ممکن‬

3333 ‫دوم‬ ‫گفتار‬‫دوم‬ ‫گفتار‬ ‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نظریه‬ :‫کلی‬ ‫آموزش‬ ‫هدف‬:‫کلی‬ ‫آموزش‬ ‫هدف‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫در‬ ‫مختلسف‬ ‫های‬ ‫نظریسه‬ ‫بسا‬ ‫آشنایسی‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫پدیده‬ ‫توجیسه‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫اجتماعسی‬ .‫ها‬ ‫نظریه‬ ‫این‬ ‫چارچوب‬

3434 : ‫جزئی‬ ‫آموزشی‬ ‫هدفهای‬: ‫جزئی‬ ‫آموزشی‬ ‫هدفهای‬ :‫بتوانند‬ ‫باید‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دانشجویان‬ 1‫روان‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫نظریه‬ - .‫کنند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ 2‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫ویژگیهای‬ - .‫کنند‬ ‫تشریح‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫تقویتی‬ ‫و‬ ‫پاسخی‬ ‫محرک‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ (‫الف‬ ‫شناختی‬ ‫و‬ ‫گشتالت‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ (‫ب‬ ‫میدانی‬ ‫نظریه‬ (‫ج‬ ‫روانکاری‬ ‫نظریه‬ (‫د‬ ‫نقش‬ ‫نظریه‬ (‫هس‬

3535http://emaghale.mihanblog.comhttp://emaghale.mihanblog.com 3‫از‬ ‫یک‬ ‫هسر‬ ‫اسساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫راسسپوتین‬ ‫تاریخسی‬ ‫مورد‬ - .‫کنند‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ 4‫با‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ذکسر‬ ‫های‬ ‫نظریسه‬ ‫قوت‬ ‫و‬ ‫ضعسف‬ ‫نقاط‬ - .‫کنند‬ ‫مقایسه‬ ‫یکدیگر‬ 5‫هر‬ ‫توضیح‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ - ‫مورد‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ، ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫های‬ ‫نظریسه‬ ‫از‬ ‫یسک‬ .‫کنند‬ ‫ذکر‬ ‫مثال‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ،‫راسپیوتین‬

3636 ‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫های‬ ‫نظریه‬‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ - (‫پاسخ‬ ‫محرک‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫الف‬ :‫مفروضات‬ -‫ارتباطهای‬ ‫مطالعه‬ ‫اجتماعسی‬ ‫رفتار‬ ‫درک‬ ‫روش‬ ‫بهتریسن‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫محرک‬ ‫بین‬ -‫رفتار‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درونی‬ ‫یا‬ ‫بیرونی‬ ‫عامل‬ ‫محرک‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫شخص‬ -.‫دارد‬ ‫نام‬ ‫پاسخ‬ ‫شخص‬ ‫رفتار‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫تغییر‬ -‫میزان‬ ‫به‬ ‫بسستگی‬ ‫پاسسخ‬ - ‫محرک‬ ‫بیسن‬ ‫پیونسد‬ ‫نیرومندی‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫تقویتی‬

3737 - ‫محرک‬ ‫پردازان‬ ‫نظریه‬ ‫سدس‬‫ی‬‫تاک‬ ‫مورد‬ ‫سلسس‬‫عوام‬- ‫محرک‬ ‫پردازان‬ ‫نظریه‬ ‫سدس‬‫ی‬‫تاک‬ ‫مورد‬ ‫سلسس‬‫عوام‬ ‫پاسخی‬‫پاسخی‬ ‫نظریه‬ ،‫سخی‬‫س‬‫پاس‬ - ‫محرک‬ ‫های‬ ‫سه‬‫س‬‫نظری‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫خساص‬ ‫تاکیسدهای‬ ‫اجتماعسی‬ ‫رفتارهای‬ ‫تبیین‬ ‫در‬ ‫پردازان‬ .‫اند‬ ‫داشته‬ ‫ویژه‬ ‫عسوامل‬ ‫روی‬ ‫بسر‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫عوامل‬ ‫این‬ ‫تقلید‬ - ‫تقویت‬ - ‫جانشینی‬ ‫تقویت‬ -

3838 –‫ماجرای‬ ‫درتبیین‬ ‫پاسخ‬ ‫محرک‬ ‫نظریه‬ ‫کاربرد‬–‫ماجرای‬ ‫درتبیین‬ ‫پاسخ‬ ‫محرک‬ ‫نظریه‬ ‫کاربرد‬ ‫راسپوتین‬‫راسپوتین‬ -‫بود‬ ‫محرک‬ ‫یک‬ ‫کوچک‬ ‫آلکسی‬ ‫هموفیلی‬ ‫حمله‬ ‫هر‬ -‫قطع‬ ‫موجب‬ ‫کسودک‬ ‫با‬ ‫راسپوتیسن‬ ‫بودن‬ ‫همراه‬ ‫پاسخ‬ .‫شد‬ ‫می‬ ‫بیماری‬ ‫حمله‬ -.‫شد‬ ‫می‬ ‫تقویت‬ ‫راسپوتین‬ ‫فراخواندن‬ -‫دیگر‬ ‫های‬ ‫زمینسه‬ ‫در‬ ‫راسسپوتین‬ ‫های‬ ‫توصسیه‬ ‫از‬ ‫پیروی‬ ‫تعمیم‬ ‫مفهوم‬ ‫اسساس‬ ‫بر‬ ‫سسلطنتی‬ ‫خانواده‬ ‫توسسط‬ ‫گرفت‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫محرک‬

3939 -‫شناختی‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫ب‬ ( )‫گشتالت‬ ‫الگو‬ ‫یا‬ ‫هیات‬ ، ‫شکل‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫آلمانی‬ ‫های‬ ‫واژه‬ :‫گشتالت‬ .‫است‬ :‫مفروضات‬ •‫است‬ ‫خود‬ ‫اجزاء‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫کل‬

4040 •.‫است‬ ‫هدفدار‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫یکپارچه‬ ‫حالتی‬ ‫رفتار‬ •(‫مغز‬ ‫و‬ ‫عصبی‬ ‫سیستم‬ ‫)در‬ ‫مرکزی‬ ‫ادراکی‬ ‫فرآیندهای‬ .‫دارند‬ ‫کلیدی‬ ‫نقش‬ ‫یادگیری‬ ‫در‬ •‫ساخت‬ ‫یسک‬ ‫شکسل‬ ‫بسه‬ ‫را‬ ‫مسا‬ ‫ادراک‬ ‫و‬ ‫احسساس‬ ‫مغسز‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫شناختی‬ •‫ای‬ ‫هاله‬ ‫اثر‬ •‫اسناد‬ ‫نظریه‬‫تعادل‬ ‫نظریه‬

4141 ‫مورد‬ ‫تبیین‬ ‫برای‬ ‫گشتالت‬ ‫نظریه‬ ‫کاربرد‬‫مورد‬ ‫تبیین‬ ‫برای‬ ‫گشتالت‬ ‫نظریه‬ ‫کاربرد‬ ‫راسپوتین‬‫راسپوتین‬ 1‫اصول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ (« »‫پرازندن‬ ‫نیکو‬‫برای‬ «‫»ترمیم‬ ‫و‬ ‫تزارنیا‬ ‫توسط‬ ‫راسپوتین‬ ‫نظرات‬ ‫پذیرش‬ 2‫نظریه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ (« »‫شناختی‬ ‫ناهماهنگی‬ 3‫نظریه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ (« »‫تعادل‬«‫»اسناد‬ ‫نظریه‬ ‫یا‬

4242 (‫میدانی‬ ‫نظریه‬ ‫ج‬ ( )‫لوین‬ ‫کورت‬ :‫بنیادی‬ ‫فرض‬ B=f(p,E) ‫محيط‬ (Enviornment)‫شخص‬ (Person) ‫از‬ ‫است‬ ‫تابعی‬ ‫رفتار‬ )Behavior(

4343 ‫رفتار‬‫خود‬ ‫درونی‬ ‫خصوصیات‬‫آن‬ ‫در‬ ‫لحظه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫موقعیت‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫توارث‬ ‫توانائیها‬ ‫شخصیت‬ ‫سلمت‬ ‫وضع‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫دیگران‬ ‫حضور‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫حضور‬ ‫خود‬ ‫رسیدن‬ ‫از‬ ‫ممانعت‬ ‫میزان‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رفتار‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫جامعه‬ ‫نگرش‬ ‫خود‬

4444 :‫دوم‬ ‫فرض‬ ‫یسک‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫رفتار‬‫میدان‬‫این‬ ‫کسه‬ ‫کنسد‬ ‫مسی‬ ‫پیدا‬ ‫وقوع‬ ‫را‬ ‫محیط‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫دیگر‬ ‫رفتارهای‬ ‫میدان‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫زندگی‬ ‫فضای‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫اینجا‬‫کنش‬ ‫نظام‬ ‫نظریه‬ ‫اصطلح‬ ‫ترین‬ ‫بنیادی‬ ‫میدانی‬ ‫اصطلحات‬ ‫مهم‬

4545 ‫مورد‬ ‫تبیین‬ ‫برای‬ ‫میدانی‬ ‫نظریه‬ ‫کاربرد‬‫مورد‬ ‫تبیین‬ ‫برای‬ ‫میدانی‬ ‫نظریه‬ ‫کاربرد‬ :‫راسپوتین‬:‫راسپوتین‬ 1‫ترسیم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تبیین‬ (‫زندگی‬ ‫فضای‬‫این‬ ‫حاوی‬ ‫تزارینا‬ :‫بود‬ ‫عوامل‬ ‫تحویل‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫نشده‬ ‫طرف‬ ‫بر‬ ‫تنش‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ (‫الف‬ .‫کرد‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫سالم‬ ‫ذکور‬ ‫وارث‬ ‫یک‬ ‫دادن‬ ‫بیماری‬ ‫وسیله‬ ‫ببه‬ ‫هدف‬ ‫ایبن‬ ‫ببه‬ ‫رسبیدن‬ ‫راه‬ ‫شدن‬ ‫سبد‬ ( ‫ب‬ ‫آلکسی‬

4646 2‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ( ‫ها‬ ‫تعارض‬ –‫رویگردان‬ ‫رویگردان‬ –‫رویگردان‬ ‫رویکرد‬ ‫تعارض‬ ‫ها‬

4747 (‫روانکاوی‬ ‫نظریه‬ ‫د‬ « »‫فروید‬ ‫زیگموند‬ ‫شخصیت‬ ‫رشد‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫دهانی‬ ‫مرحله‬‫مقصدی‬ ‫مرحله‬‫آلتی‬ ‫مرحله‬‫جنسی‬ ‫مرحله‬ ‫مراحل‬ ‫رشد‬

4848 ‫نظر‬ ‫از‬ ‫شخصیت‬ ‫ساختار‬ ‫فروید‬ ‫نهاد‬‫خود‬‫فراخود‬

4949 ‫مورد‬ ‫تبیین‬ ‫برای‬ ‫روانکاوی‬ ‫نظریه‬ ‫کاربرد‬‫مورد‬ ‫تبیین‬ ‫برای‬ ‫روانکاوی‬ ‫نظریه‬ ‫کاربرد‬ ‫راسپوتین‬‫راسپوتین‬ 1‫الکساندرا‬ ‫رشد‬ ‫مراحل‬ ‫بررسی‬ ( 2‫الکساندرا‬ ‫شخصیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ( •‫طلب‬ ‫اقتدار‬ ‫شخصیت‬ •‫قوی‬ ‫فراخود‬ ‫و‬ ‫ضعیف‬ ‫خود‬ •‫فرافکنی‬ ‫مکانیسم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬

5050 (‫نقش‬ ‫نظریه‬ ‫هب‬ :‫نقش‬ ‫تعریف‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫رفتارها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫نقش‬ ‫اجتماعی‬ ‫زمینبه‬ ‫یبک‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫موقعیبت‬ ‫یبک‬ ‫ببا‬ ‫فرد‬ .‫باشد‬ ‫مناسب‬ ‫خاص‬

5151 :‫نقش‬ ‫نظریه‬ ‫مفاهیم‬ •‫نقش‬ ‫انتظارات‬ •‫نقش‬ ‫تعارض‬ ‫راسپوتین‬ ‫مورد‬ ‫تبیین‬ ‫برای‬ ‫نقش‬ ‫نظریه‬ ‫کاربرد‬‫راسپوتین‬ ‫مورد‬ ‫تبیین‬ ‫برای‬ ‫نقش‬ ‫نظریه‬ ‫کاربرد‬ 1‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تبیین‬ (‫نقشی‬ ‫انتظارات‬‫از‬ ‫الکساندرا‬ ‫و‬ ‫راسپوتین‬ ‫یکدیگر‬ 2‫راسپوتین‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نقشی‬ ‫انتظارات‬ ‫با‬ ‫رفتار‬ ‫تضاد‬ ( ‫بین‬ ‫تعارض‬ ‫نقشی‬ ‫درون‬ ‫تعارض‬ ‫نقشی‬

5252 ‫سوم‬ ‫گفتار‬‫سوم‬ ‫گفتار‬ ‫گروهها‬ ‫در‬ ‫رفتار‬ :‫کلی‬ ‫آموزش‬ ‫هدف‬:‫کلی‬ ‫آموزش‬ ‫هدف‬ ،‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫مفهوم‬ ‫با‬ ‫آشناییی‬ ‫آن‬ ‫عملکردهای‬ ‫و‬ ‫ویپگیها‬ ،‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫چگونگی‬

5353 :‫جزئی‬ ‫آموزش‬ ‫هدفهای‬:‫جزئی‬ ‫آموزش‬ ‫هدفهای‬ :‫بتوانند‬ ‫باید‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دانشجویان‬ 1‫توضیح‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫اصطلحات‬ ( :‫ببرند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫های‬ ‫پدیده‬ ‫بازداری‬ ،‫اجتماعی‬ ‫سبازی‬ ‫آسبان‬ ،‫انبوهبه‬ ،‫گروه‬ ،‫گروه‬ ‫پیوستگی‬ ،‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ،‫اجتماعی‬ ‫همکوش‬ ‫گروه‬ ،‫مسلط‬ ‫پاسخهای‬ ،‫مغزی‬ ‫بارش‬

5454 2‫گروه‬ ‫عامل‬ ‫سه‬ ‫اثر‬ ،‫اجتماعی‬ ‫تاثیر‬ ‫مدل‬ ‫تشریح‬ ‫با‬ - .‫دهید‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫تماشاچیان‬ 3‫تماشاچیان‬ ‫تاثیر‬ ‫چگونگی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫انگیزشی‬ ‫الگوی‬ - ‫تشریح‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫عمبل‬ ‫شخبص‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫فعال‬ ‫غیبر‬ .‫کنند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫تاثیرات‬ ‫این‬ ‫علل‬ ‫و‬ ‫کنند‬

5555 4‫گروه‬ ) ‫فعال‬ ‫تماشاچیان‬ ‫گروه‬ ‫مختلف‬ ‫عوامل‬ ‫اثرات‬ - ‫را‬ ‫کننده‬ ‫عمل‬ ‫شخص‬ ‫رفتار‬ ‫چگونگی‬ ‫بر‬ (‫همکوش‬ .‫کنند‬ ‫تشریح‬ 5‫سایر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫گروه‬ ‫اندازه‬ ‫تغییرات‬ ‫تاثیر‬ - .‫کنند‬ ‫بیان‬ ‫آن‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گروه‬ ‫ویژگیهای‬

5656 6‫)شبکه‬ ‫ارتباطبی‬ ‫فرصبتهای‬ ‫مختلبف‬ ‫های‬ ‫شکبل‬ ‫اثبر‬ - ‫گروه‬ ‫فعالیت‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫بر‬ ‫را‬ ( ‫ارتباط‬ ‫های‬ ‫دهند‬ ‫شرح‬ 7‫آن‬ ‫عمل‬ ‫نحوه‬ ‫بر‬ ‫درگروه‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫تجاتس‬ ‫تاثیر‬ - .‫کنند‬ ‫بیان‬ ‫را‬

5757 8‫قضاوت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫گروه‬ ‫عملکرد‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ - .‫کنند‬ ‫مقایسه‬ ‫افراد‬ ‫عملکرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫و‬ 9‫گروه‬ ‫ویژگیهای‬ -T‫کنند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫رویاروی‬ ‫گروههای‬ ‫و‬ .‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫تفاوت‬ ‫و‬ ‫شباهت‬ ‫وجوه‬ ‫و‬

5858 :‫گروه‬ ‫تعریف‬ ‫تعامل‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بیشتر‬ ‫یا‬ ‫فرد‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫دیگری‬ ‫در‬ ‫توانبد‬ ‫مبی‬ ‫یبک‬ ‫هبر‬ ‫کبه‬ ‫نحوی‬ ‫ببه‬ ‫دارنبد‬ ‫شاوه‬ .‫شود‬ ‫متاثر‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گذاشتبه‬ ‫تاثیبر‬ ‫دیگران‬ )1981(

5959 :‫گروه‬ ‫از‬ ‫دوم‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫داشتن‬ ،‫افراد‬ ‫بین‬ ‫تعامل‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫عاطفی‬ ‫پیوندهای‬ ‫ایجاد‬ ،‫اعضبا‬ ‫دیگبر‬ ‫از‬ ‫تصبور‬ ‫)دولماتر‬ .‫متقابل‬ ‫های‬ ‫نقبش‬ ‫یبا‬ ‫متقاببل‬ ‫وابسبتگی‬ 1974(

6060 ‫انبوهه‬ ‫واژه‬ ‫تعریف‬ .‫نیستند‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ :‫مثال‬ ‫فیلم‬ ‫یک‬ ‫تماشاچیان‬

6161 :‫اجتماعی‬ ‫تاثیر‬ .‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫عامل‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫تماشاچیان‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫تاثیر‬ ‫تعداد‬ ‫تعداد‬ ‫افراد‬ ‫تماشاچیا‬ ‫ن‬ ‫نزدیکی‬ ‫بلواسطه‬ ‫بودن‬ ‫تماشاچیان‬ ‫نیرومندی‬ ‫پایگاه‬ ‫اجتماعی‬ ‫تماشاچیان‬ ‫مدل‬ ‫لنانه‬

6262 ‫هدف‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫بسبتگی‬ ‫تماشاچبی‬ ‫گروه‬ ‫یبک‬ ‫اثبر‬ ‫انگیزشبی‬ ‫الگوی‬ ‫)اندازه‬ ‫آنها‬ ‫نیرومندی‬ ،(‫هبا‬ ‫دایره‬ ‫)تعداد‬ ‫مناببع‬ ‫تعداد‬ ‫پیکانها‬ ‫)طول‬ ‫کننده‬ ‫عمل‬ ‫فرد‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫فاصله‬ ‫و‬ (‫ها‬ ‫دایره‬

6363 :‫اجتماعی‬ ‫سازی‬ ‫آسان‬ ) ‫آلپورت‬ ‫فلوید‬ ‫از‬ ‫اصطلحی‬1920(‫عملکرد‬ ‫شدن‬ ‫بهتر‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫صبرف‬ ‫)حضور‬ ‫دیگبر‬ ‫افراد‬ ‫حضور‬ ‫علبت‬ ‫ببه‬ ‫فرد‬ ( ‫تماشاچیان‬ ‫و‬ ‫فرد‬ ‫بین‬ ‫تعامل‬ :‫اجتماعی‬ ‫بازداری‬ ‫دیگر‬ ‫افراد‬ ‫حضور‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫کاهش‬

6464 ‫اجتماعی‬ ‫سازی‬ ‫آسان‬ ‫در‬ ‫انگیزشی‬ ‫الگوی‬‫اجتماعی‬ ‫سازی‬ ‫آسان‬ ‫در‬ ‫انگیزشی‬ ‫الگوی‬ ‫از‬‫از‬‫زایونک‬‫زایونک‬))19651965(( ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫تمایل‬ ‫مسلط‬ ‫پاسخ‬ ‫عرضه‬ ‫تهیج‬‫تماشاچیان‬ ‫حضور‬ ‫تماشاچیان‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫رفتار‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫مسلط‬ ‫رفتار‬ ‫همان‬ ‫بله‬ ‫خی‬ ‫ر‬ ‫عملکرد‬ ‫افزایش‬ ‫عملکرد‬ ‫کاهش‬

6565 ‫های‬ ‫ویژگی‬‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫گروه‬‫گروه‬ ‫اندازه‬ ‫شخصیت‬ ‫افراد‬ ‫جنسیت‬ ‫نژاد‬ ‫قومیت‬ ‫اعضا‬ ‫تواناییهای‬ 1-‫گروه‬ ‫ترکیب‬

6666 2-‫ساختار‬ ‫گروه‬ ‫ارتباطی‬ ‫کانالهای‬ ‫طبقاتی‬ ‫نظامهای‬ ‫گروه‬ ‫رهبری‬

6767 3-‫پویایی‬ ‫گروه‬ ‫تاثیر‬ ‫نفوذ‬ ‫نحوه‬ ‫یکدیگر‬ ‫بر‬ ‫اعضاء‬ ‫عاطفی‬ ‫پیوندهای‬ 4-‫گروه‬ ‫عملکرد‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫گروه‬ ‫کردن‬ ‫عمل‬ ‫بد‬ ‫یا‬ ‫خوب‬ ‫میزان‬

6868 )‫نماینده‬ ‫ها‬ ‫نقطه‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬)‫نماینده‬ ‫ها‬ ‫نقطه‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ ‫کانالهای‬ ‫نماینده‬ ‫خطوط‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫موقعیت‬‫کانالهای‬ ‫نماینده‬ ‫خطوط‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫موقعیت‬ ( ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫مجاز‬( ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫مجاز‬ ‫هم‬ ‫پیوند‬ ‫دایره‬Y‫شک‬ ‫ل‬ ‫چرخ‬ ‫زنجیر‬

6969 ‫گروههای‬ ‫ویژه‬ ‫حساسیت‬ ‫آموزش‬ ‫انسانی‬ ‫روابط‬ ‫آموزش‬ ‫رویارویی‬ ‫گروههای‬ T ‫گروه‬

7070http://emaghale.mihanblog.comhttp://emaghale.mihanblog.com ‫گروه‬‫گروه‬TT ( )‫لوین‬ ‫کورت‬ ‫بنپانگذار‬( )‫لوین‬ ‫کورت‬ ‫بنپانگذار‬ :‫هدف‬ ‫پیامدهای‬ ،‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫بینش‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫شخص‬ ‫هر‬ ‫درباره‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ ‫قضاوت‬ ‫و‬ ‫ببیند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رفتار‬ ‫بداند‬ ‫خودش‬

7171http://emaghale.mihanblog.comhttp://emaghale.mihanblog.com ‫نظر‬‫نظر‬) « »‫شاو‬) « »‫شاو‬19811981(‫گروههای‬ ‫درباره‬ (‫گروههای‬ ‫درباره‬TT ‫گروههای‬ ‫در‬ ‫شرککت‬ ‫پیامکد‬ ‫شاو‬T‫می‬ ‫مورد‬ ‫چهار‬ ‫را‬ :‫داند‬ 1‫»خود‬ ‫و‬ «‫آرمانی‬ ‫»خود‬ ‫بیکن‬ ‫اختلف‬ ‫شدن‬ ‫کاسکته‬ - ‫واقعیت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫و‬ «‫تصوری‬ 2‫افراد‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫احساسات‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ - 3‫افراد‬ ‫رفتار‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ - 4‫در‬ ‫شدید‬ ‫روانی‬ ‫اختلالت‬ ‫ایجاد‬ ، ‫شرایط‬ ‫بعضی‬ ‫تحت‬ -

7272http://emaghale.mihanblog.comhttp://emaghale.mihanblog.com ‫چهارم‬ ‫گفتار‬‫چهارم‬ ‫گفتار‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫نفوذ‬ :‫كلي‬ ‫آموزش‬ ‫هدف‬:‫كلي‬ ‫آموزش‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫نفوذ‬ ‫پدیده‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ .‫کنترل‬

7373 :‫جزئی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫هدف‬:‫جزئی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫هدف‬ :‫بتوانند‬ ‫باید‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دانشجویان‬ 1‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫کننکد‬ ‫تعریکف‬ ‫را‬ ‫زیکر‬ ‫مفاهیکم‬ - .‫دهند‬ ‫توضیح‬ ‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫های‬ ‫پدیده‬ ،‫ناهمنوایی‬ ،‫رای‬ ‫استقلل‬ ،‫همنوایی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫نفوذ‬ ‫یا‬ ‫مرککز‬ ،‫کنترل‬ ‫توهکم‬ ،‫رهکبری‬ ‫دیگکر‬ ،‫رهکبری‬ ‫خود‬ ‫خود‬ ‫وابستگی‬ ، ‫شده‬ ‫آموخته‬ ‫درماندگی‬ ،‫کنترل‬ ‫مکان‬ ‫القایی‬

7474 2،‫همنوایی‬ ‫میزان‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫موقعیتی‬ ‫عوامل‬ - ‫بندی‬ ‫سنخ‬ ‫و‬ ‫همنوایکی‬ ‫بکا‬ ‫مغایکر‬ ‫رفتارهای‬ ‫اشکال‬ .‫دهند‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫همنوایی‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شخصیت‬ 3.‫کنند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫جمع‬ ‫با‬ ‫فرد‬ ‫شدن‬ ‫همنوا‬ ‫دالیل‬ -

7575 4‫از‬ ‫را‬ ‫شخص‬ ‫آزاد‬ ‫اراده‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫بیرونی‬ ‫کنترل‬ ‫پدیده‬ - ‫توضیح‬ ‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫مختلف‬ ‫دیدگاههای‬ ‫نظر‬ .‫دهند‬ 5‫به‬ ‫اعتقاد‬ ‫اثرات‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫توهم‬ ‫ایجاد‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ - ‫انسان‬ ‫زندگی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رویدادها‬ ‫کنترل‬ .‫کنند‬ ‫بیان‬

7676 6‫جنبه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫اعتقاد‬ ‫در‬ ‫فردی‬ ‫تفاوتهای‬ ‫نقش‬ - .‫دهند‬ ‫شرح‬ ‫انسان‬ ‫زندگی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ 7‫عکس‬ ‫نظیر‬ ،‫تسلیم‬ ‫یا‬ ‫مقاومت‬ ‫با‬ ‫توام‬ ‫های‬ ‫واکنش‬ - ‫خود‬ ‫وابستگی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آموختکه‬ ‫درماندگکی‬ ،‫العمکل‬ .‫کنند‬ ‫تشریح‬ ‫را‬ ‫کنترل‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ،‫القایی‬

7777 ‫اجتماعی‬ ‫نفوذ‬ ‫تعریف‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫عمدی‬ ‫است‬ ‫کوششی‬ ‫اجتماعی‬ ‫نفوذ‬ .‫ما‬ ‫رفتار‬ ‫یا‬ ‫عقاید‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫یا‬ :‫مثل‬ •‫نگرش‬ ‫تغییر‬ •‫قدرت‬ ‫استراتژیهای‬ ‫کاربرد‬ •‫مستقیم‬ ‫دستورات‬ •‫کردن‬ ‫تقاضا‬

7878http://emaghale.mihanblog.comhttp://emaghale.mihanblog.com ‫همنوایی‬ ‫تعریف‬ •‫تقاضای‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫گروهی‬ ‫فشارهای‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تسلیم‬ ‫فرد‬ ‫شدن‬ ‫همرنگ‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گروه‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫مستقیمی‬ ‫من‬ ‫رایتس‬ ‫و‬ ‫)دوو‬ ،‫باشد‬ ‫نگرفته‬ ‫انجام‬ ‫گروه‬ ‫با‬1984( •‫یا‬ ‫واقعکی‬ ‫فشار‬ ‫احسکاس‬ ‫از‬ ‫اسکت‬ ‫عبارت‬ ‫همنوایکی‬ ‫سبب‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فرد‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫گروه‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫خیالی‬ ‫)آرونسون‬ ‫گردد‬ ‫او‬ ‫رفتار‬ ‫در‬ ‫تغییری‬1999(

7979http://emaghale.mihanblog.comhttp://emaghale.mihanblog.com ‫همنوایی‬ ‫میزان‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫موقعیتی‬ ‫عوامل‬ •‫گروه‬ ‫حجم‬ •‫واحدهای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫تلقکی‬ ‫میزان‬ ‫مجزا‬ ‫همنوایی‬ ‫با‬ ‫مغایر‬ ‫رفتارهای‬ 1‫رای‬ ‫استقلل‬ - 2‫همنوایی‬ ‫ضد‬ ‫یا‬ ‫ناهمنوایی‬ -

8080http://emaghale.mihanblog.comhttp://emaghale.mihanblog.com :‫کنترل‬ ‫تعریف‬ ‫کنترل‬‫بازداری‬ ‫یا‬ ‫هدایکت‬ ،‫قدرت‬ ‫اعمال‬ ‫توان‬ ‫مکی‬ ‫را‬ .‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫خود‬ ‫یا‬ ‫دیگران‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫اعمال‬ :‫کنترل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫موارد‬ ‫سایر‬ •‫کنترل‬ ‫توهم‬ •‫کنترل‬ ‫داشتن‬ ‫به‬ ‫اعتقاد‬ ‫پیامدهای‬

8181 ‫درک‬ ‫در‬ ‫فردی‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬‫درک‬ ‫در‬ ‫فردی‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ :‫کنترل‬:‫کنترل‬ ‫مکان‬ ‫یا‬ ‫مرکز‬ ‫کنترل‬ ‫درون‬ ‫ی‬ ‫بیرونی‬ •:‫کنترل‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫واکنش‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫نظریه‬

8282 ‫شده‬ ‫آموخته‬ ‫درماندگی‬‫شده‬ ‫آموخته‬ ‫درماندگی‬ )‫سیلگمن‬ ‫مارتین‬)‫سیلگمن‬ ‫مارتین‬19751975(( :‫تعریف‬ :‫از‬ ‫عبارتست‬ ‫شده‬ ‫آموخته‬ ‫درماندگی‬ ،‫فرد‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫دسکت‬ ‫بکه‬ ‫نتایکج‬ ‫اینککه‬ ‫بکه‬ ‫اعتقاد‬ .‫هستند‬ ‫او‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫اعمال‬ ‫از‬ ‫مستقل‬

8383 :‫سیلگمن‬ ‫تحقیقات‬ ‫نتیجه‬ ‫ایکن‬ ‫بکه‬ ‫حیوانات‬ ‫روی‬ ‫آزمایکش‬ ‫از‬ ‫پکس‬ ‫سکیلگمن‬ ‫بازده‬ ‫کردن‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫نقص‬ ‫یا‬ ‫کمبود‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫که‬ ‫رسید‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫ناشی‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫های‬ 1‫انگیزش‬ ‫نقص‬ - 2‫شناختی‬ ‫نقص‬ - 3‫عاطفی‬ ‫نقص‬ -

8484 ‫درماندگی‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬‫درماندگی‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫شده‬ ‫آموخته‬‫شده‬ ‫آموخته‬ ‫کنترل‬ ‫انتظار‬‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫کنترل‬ ‫عدم‬ ‫انتظار‬‫شده‬ ‫آموخته‬ ‫درماندگی‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫درماندگی‬‫آموخته‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تجربه‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫انگیزه‬ ‫اعمال‬ ‫کنترل‬

Lorem ipsum dolor sit amet,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sedVivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipitsem sed magna suscipit egestasegestas.. Lorem ipsum dolor sit amet,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sedVivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipitsem sed magna suscipit egestasegestas.. TitleTitle

Add a comment

Related presentations

Related pages

پاورپوینت روانشناسی : ppt – بانک پاورپوینت ایران

پاورپوینت “ روانشناسی رنگ ها ... پاورپوینت “ جنبه های روانی و اجتماعی استرس ...
Read more

پاورپوینت علوم اجتماعی : ppt – بانک پاورپوینت ایران

پاورپوینت “ روانشناسی ورزش ... سیاست گذاری اجتماعی. پاورپوینت “ اسناد ملی نوروز ...
Read more

دانلود پاورپوینت درس روان شناسی اجتماعی 254 اسلاید

دانلود پاورپوینت: روان شناسی اجتماعی 254 اسلاید ... پاورپوینت روانشناسی روان شناسی ...
Read more

دانلود پاورپوینت : درس روان شناسی اجتماعی (نسخه دوم)

پاورپوینت شامل 239 اسلاید با موضوع درس روان شناسی اجتماعی (نسخه دوم) - ppt
Read more

پاورپوینت روانشناسی - datakala.com

عنوان پاورپوینت: آسیب شناسی اجتماعی فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: نظم و نظارت اجتماعی
Read more

دانلود پاورپوینت : درس روانشناسی اجتماعی

پاورپوینت شامل 166 اسلاید با موضوع درس روانشناسی اجتماعی - ppt
Read more

پاورپوینت روانشناسی اجتماعی - Education

1. ‫مادسیج‬‫مادسیج‬‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ،‫دانشجویان ...
Read more

مرجع پاورپوینت و قالب پاورپوینت - PPT - PowerPoint ...

مرجع جمع آوری و به اشتراک گذاری پاورپوینت،دانلود قالب و تم، پاورپوینت های های برتر دنیا
Read more

MONSHIZADEH.ORG پاورپوينت دروس رشته روانشناسی (کارشناسی ...

پاورپوينت دروس رشته روانشناسی ... تنظیم پاورپوینت: دريافت فايل : 1: آسيب شناسي ...
Read more

پاورپوینت روانشناسی | جزوهکده

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: نظم و نظارت اجتماعی فصل دوم: نظریه های کژرفتاری فصل ...
Read more