Έθιμα του Δωδεκαήμερου

55 %
45 %
Information about Έθιμα του Δωδεκαήμερου
Education

Published on March 10, 2014

Author: SWALSParma

Source: slideshare.net

Τα ζθιμα του Δωδεκαήμερου: Χριςτοφγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια Βαςιλική Γεωργιάδου

Νηςτεία

Χριςτουγεννιάτικο δζντρο

Γαλοποφλα

Μελομακάρονα

Κουραμπιζδεσ

Ο ςφαγμόσ του χοίρου

Μικρά καραβάκια

Χριςτόψωμο

Κάλαντα

Άγιοσ Βαςίλησ

Δϊρα

Βαςιλόπιτα

Ο αγιαςμόσ των υδάτων

Add a comment

Related presentations