?

50 %
50 %
Information about ?
Entertainment

Published on October 15, 2008

Author: aSGuest1000

Source: authorstream.com

Vad gör en innovativ manager? : Innovativt management Asplund 2007 1 Vad gör en innovativ manager? Carl-Johan Asplund Lunds Tekniska Högskola MIO 022 Företagsorganisation 2007 Program : Innovativt management Asplund 2007 2 Program Vad är innovativt management? En ny värld är här Vad är innovation? Innovativa företagandet Hur arbetar man som en ”chef”? Management är INTE ledarskap! @ffärer med tankens hastighet Ett nytt språk.. En ny värld är här : Innovativt management Asplund 2007 3 En ny värld är här Högre intensitet Stort förändringstryck på individen, ”företagandet” och samhället Multikompetens Behoven skiftar. Oväntat? Information och kommunikation - ICT Globalisering och miljöpåverkan Etik och moral Innovation is..? : Innovativt management Asplund 2007 4 Innovation is..? ”Change that creates a difference”. Drucker 2001 Innovation is an act, not an idea. It requires continual change. It is an combination of deliberate risk taking, close management of a well defined process..and a highly disciplined focus on acheiving payback! Andrew & Sirkin 2006 Vad kännetecknar det innovativa företagandet? Källa: Andrew & Sirkin , BCG/HBR 2006 : Innovativt management Asplund 2007 5 Vad kännetecknar det innovativa företagandet? Källa: Andrew & Sirkin , BCG/HBR 2006 Individuellt ansvarstagande Enhetsansvar är tydligt! Skapa en innovativ företagande miljö! Tid, plats; fys/psyk, krävande (TDR LG), motivation Djup kunskap (i.e.teknisk) är nödvändigt! Öppenhet Gör mätbar (se BSC) Management är inte ledarskap! : Innovativt management Asplund 2007 6 Management är inte ledarskap! Planera Scenarier - dvs skapa alternativ Organisera Arbetssätt efter affärsprocesser Leda Avgöra riktningen och värdegrund Kontrollera Värdera & reflektera Två synsätt på management : Innovativt management Asplund 2007 7 Två synsätt på management Management 2.0 Hög tilltro Bemyndigande Team ”När- och fjärrverk” Strategi som lärprocess Utifrån och in Affärsorienterad org. Värdeskapande lösn. Management 1.0 Låg tilltro Kontroll och kommando Personal Hierarki Strategi som plan Inifrån och ut Funktionella strukturer ”Produkter” De nya företagen kännetecknas av: : Innovativt management Asplund 2007 8 De nya företagen kännetecknas av: Fokus på kunden och medarbetarna i värdeskapandet Exempel: Starbucks, Guiness Ger inflytande och ”rätt” organisationsform Kundens värdeskapande i fokus Lärande förhållningssätt – öppen dialog- men styr med fast hand Söker gränsöverskridande kunskaper Visat tillit till individens förmåga Relationsskapande företagande : Innovativt management Asplund 2007 9 Relationsskapande företagande Relationer mellan: Olika företag Människor Människa och teknik Maskin och maskin Nätverk När relationerna blir många skapas nätverk (och ibland kluster) Interaktioner Innehållet i samspelet Affärsplattformen i närbild : Innovativt management Asplund 2007 10 Affärsplattformen i närbild Dialoger ske i olika typer av relationer Nätverk innebär att olika aktörer/intressenter samverkar på olika nivåer och mötesplatser Olika typer av relationer : Innovativt management Asplund 2007 11 Olika typer av relationer Sociala Tekniska Tidsmässiga Juridiska Ekonomiska Kunskapsmässiga Nätverk på olika nivåer : Innovativt management Asplund 2007 12 Nätverk på olika nivåer Meganätverk Sker på stad, regional, statlig och överstatlig nivå Marknadsnätverk Företagens (och organisationers) affärsnätverk Nanonätverk Nätverken inom företaget t ex mellan människor & olika funktioner Kan vara formella och informella Mot ett nytt affärsledarskap 2.0 : Innovativt management Asplund 2007 13 Mot ett nytt affärsledarskap 2.0 Innebär att företagen bör vara bra på att mobilisera och använda olika resurser Snarare än att äga dessa resurser. Detta innebär därför att en förändrad syn på kundernas, ledningens och medarbetarnas resurser och kompetenser skapas De immateriella tillgångarna blir allt viktigare Ny syn på kunskap Ett Etiskt affärsledarskap är ledstjärnan Den framtida innovativa managern fokusera på: : Innovativt management Asplund 2007 14 Den framtida innovativa managern fokusera på: Övertygar att innovation har betydelse Rollmodell: ”A leader must walk the talk” Allokerar resurser Skapa en innovativ affärsmodell Fokusera på de ”rätta” sakerna Övertyga befintliga ”stakeholders” Sätta de ”rätta” människorna på de ”rätta” ställena Uppmuntra risktagande ”Från bra till bäst” : Innovativt management Asplund 2007 15 ”Från bra till bäst” ”NIVÅ 5 ledare: Ödmjukhet och vilja Effektiv ledare Kompetent chef Bidragande teammedlem Skicklig individ + Först vem - sedan vad.. Business@thespeedofthought@ffärer med tankens hastighet : Innovativt management Asplund 2007 16 Business@thespeedofthought@ffärer med tankens hastighet ”De framgångsrika företagen i nästa decennium blir de som använder digitala verktyg (och människor) till att på nytt uppfinna sitt arbetssätt. De företagen kommer att fatta snabba beslut, handla effektivt och ha en positiv direktkontakt med sina kunder”. Bill Gates med Collins Hemingway i boken @ffärer med tankens hastighet, 1999, Svenska förlaget En ny ordlista/språk : Innovativt management Asplund 2007 17 En ny ordlista/språk KunDskap Värdeskapande nätverk (”win-win”) Relationer Fokus DLX Service Etik och moral Affär Och innovation Ändra dina tankar och du ändrar hela din värld : Innovativt management Asplund 2007 18 Ändra dina tankar och du ändrar hela din värld

Add a comment

Related presentations