اقتصاد بهداشت

67 %
33 %
Information about اقتصاد بهداشت
Books

Published on March 15, 2014

Author: rama227

Source: slideshare.net

‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬

‫مادسیج‬‫ان‬‫ر‬‫ای‬ ‫دانشجویان‬ ‫ی‬ ‫هش‬‫و‬‫پژ‬‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫شبکه‬ ، Madsg.com ‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫دانش‬ ‫و‬‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬‫مادسیج‬!!

‫بهداشت‬ ‫اقتصاد‬ ECONOMIC HEALTH

‫مدیریت‬ ‫بهبود‬ ‫ي‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫پودمانهای‬ ‫س‬‫ر‬‫د‬ ‫طرح‬ ‫ی‬‫فتار‬‫ر‬ ‫اهداف‬:‫بود‬ ‫خواهد‬‫قادر‬‫اگير‬‫ر‬‫ف‬‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫اين‬ ‫انيدن‬‫ر‬‫گذ‬ ‫از‬‫پس‬: -‫نمايد‬ ‫بیان‬ ‫ا‬‫ر‬‫آن‬‫ل‬‫اصو‬ ‫و‬‫مفاهيم‬ ‫و‬‫کرده‬ ‫تعریف‬‫ا‬‫ر‬ ‫بهداشت‬‫اقتصاد‬ -‫نماید‬‫بیان‬‫ا‬‫ر‬ ‫بهداشتی‬ ‫اقبتهای‬‫ر‬‫م‬‫مالی‬ ‫تامين‬ ‫چگونگي‬ ‫و‬ ‫منابع‬ -‫دهد‬ ‫توضیح‬ ‫بهداشت‬‫بخش‬‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اولویتها‬‫تعیين‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫محاسبه‬ ‫نحوه‬ -‫نماید‬ ‫تشریح‬ ‫بهداشتی‬‫خدمات‬ ‫تدارک‬‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫خصوص‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫بخش‬‫جایگاه‬ -‫نماید‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬‫ا‬‫ر‬ ‫بهداشت‬ ‫بخش‬‫در‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫تقاء‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬‫ی‬‫گير‬ ‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫نحوه‬

‫فرنس‬‫ر‬ 1-‫دکتر‬ ‫ترجمه‬‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫های‬‫ر‬‫کشو‬‫در‬ ‫اقتصادبهداشت‬ ‫ضا‬‫ر‬‫ر‬‫پو‬ ‫ابوالقاسم‬ 2-‫مبان‬‫ي‬‫اده‬‫ز‬ ‫آصف‬ ‫سعيد‬‫دکتر‬ ‫تاليف‬ ‫مان‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫اقتصاد‬ 3-‫مبان‬‫ي‬‫کريم‬ ‫ايرج‬ ‫دکتر‬ ‫تاليف‬ ‫سالمت‬ ‫اقتصاد‬‫ي‬

‫يف‬‫ر‬‫تعا‬ ‫اقتصاد‬: 1-‫کينز‬ ‫نظر‬ ‫از‬: ‫کامل‬‫اشتغال‬ ‫به‬‫سيدن‬‫ر‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫و‬ ‫شها‬‫و‬‫ر‬ ‫مطالعه‬ 2-‫س‬‫ر‬‫ما‬ ‫ل‬‫کار‬ ‫نظر‬‫از‬: ‫اک‬‫ر‬‫اشت‬‫جامعه‬ ‫به‬‫سيدن‬‫ر‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫و‬ ‫شها‬‫و‬‫ر‬ ‫مطالعه‬‫ي‬ 3-‫اسميت‬ ‫نظر‬ ‫از‬: ‫ملل‬ ‫ت‬‫و‬‫ثر‬‫علل‬ ‫مطالعه‬ 4-‫کل‬ ‫ر‬‫بطو‬‫ي‬: ‫بهينه‬ ‫تخصيص‬ ‫علم‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬ ‫بشر‬ ‫نياز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫خدمات‬ ‫و‬‫کاالها‬ ‫توليد‬ ‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬ ‫کمياب‬ ‫منابع‬‫ي‬‫مص‬‫رف‬ ‫آينده‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫در‬

‫ار‬‫ز‬‫با‬market: ‫ا‬ ‫مجموعه‬‫ي‬‫خر‬ ‫ر‬‫منظو‬‫به‬ ‫که‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫و‬ ‫موسسات‬ ‫از‬‫ي‬‫ب‬ ‫خدمات‬ ‫و‬‫کاالها‬‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫و‬ ‫د‬‫ا‬ ‫ي‬‫کد‬‫ي‬‫م‬ ‫ار‬‫ر‬‫برق‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫گر‬‫ي‬‫سرما‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ، ‫کنند‬‫ي‬‫و‬‫کار‬، ‫س‬‫ر‬‫بو‬ ، ‫ه‬... ‫تقاضا‬demand: ‫مقاد‬ ‫تقاضا‬‫ي‬‫از‬ ‫مختلف‬ ‫ر‬‫ي‬‫خر‬ ‫که‬‫کاال‬ ‫ک‬‫ي‬‫تما‬ ‫دار‬‫ي‬‫ق‬ ‫در‬‫است‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ل‬‫ي‬‫مت‬‫ها‬‫ي‬ ‫در‬ ‫مختلف‬‫ي‬‫مع‬ ‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫ک‬‫ي‬‫خر‬ ‫ن‬‫ي‬‫دار‬‫ي‬‫نما‬‫ي‬‫د‬ ‫تقاضا‬ ‫ن‬‫قانو‬: ‫ب‬ ‫معکوس‬ ‫ابطه‬‫ر‬‫ي‬‫ق‬ ‫ن‬‫ي‬‫مت‬‫ي‬‫کاال‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫ک‬‫يي‬‫خر‬ ‫که‬‫ي‬‫تما‬ ‫ان‬‫ر‬‫دا‬‫ي‬‫ن‬‫ر‬‫دا‬ ‫ل‬‫ند‬‫ر‬‫قاد‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫که‬‫ي‬‫مع‬ ‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫ک‬‫ي‬‫خر‬ ‫ن‬‫ي‬‫دار‬‫ي‬‫نما‬‫ي‬‫ند‬.

‫عرضه‬:supply ‫مقاد‬‫ي‬‫مختلف‬ ‫ر‬‫ي‬‫کاال‬ ‫ک‬‫ي‬‫تما‬ ‫شندگان‬‫و‬‫فر‬‫که‬‫ا‬‫ر‬ ‫خدمت‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫ل‬‫ند‬‫ر‬‫قاد‬ ‫ق‬ ‫در‬‫ي‬‫متها‬‫ي‬‫مانها‬‫ز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مختلف‬‫ي‬‫مع‬‫ي‬‫شند‬‫و‬‫بفر‬‫ن‬ ‫عرضه‬ ‫ن‬‫قانو‬: ‫مستق‬‫ابطه‬‫ر‬‫ي‬‫ب‬ ‫م‬‫ي‬‫قيمت‬ ‫ن‬‫ي‬‫کاال‬ ‫ک‬‫ي‬‫کاال‬‫مقدار‬ ‫و‬‫خدمات‬ ‫ا‬‫يي‬‫که‬ ‫در‬ ‫ند‬‫ر‬‫قاد‬ ‫و‬ ‫حاضرند‬ ‫شندگان‬‫و‬‫فر‬‫ي‬‫مع‬‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫ک‬‫ي‬‫و‬‫ن‬‫ي‬‫ثابت‬ ‫فرض‬ ‫ا‬ ‫سا‬ ‫بودن‬‫ي‬‫شند‬‫و‬‫بفر‬ ‫عوامل‬ ‫ر‬

‫ها‬ ‫شاخه‬‫ي‬‫اقتصاد‬ ‫علم‬ 1-‫خرد‬‫اقتصاد‬:micro Economies ‫واحدها‬ ، ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫فتار‬‫ر‬‫ي‬‫اقتصاد‬‫ي‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ،‫ي‬‫غ‬‫و‬ ‫کاال‬ ‫ک‬‫ي‬‫تج‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ا‬‫ر‬ ‫ره‬‫ز‬‫ي‬‫و‬ ‫ه‬ ‫تحل‬‫ي‬‫م‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ل‬‫ي‬‫دهد‬ 2-‫کالن‬‫اقتصاد‬:macro Economies ‫متغ‬‫يي‬‫رها‬‫ي‬‫کل‬‫ي‬‫نظ‬‫جامعه‬ ‫کالن‬ ‫و‬‫ي‬‫تول‬ ، ‫م‬‫ر‬‫تو‬ ‫ر‬‫ي‬‫مل‬ ‫ناخالص‬ ‫د‬‫ي‬GNP، ‫ب‬‫ي‬‫کار‬‫ي‬‫غ‬ ‫و‬‫ي‬‫تجز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ا‬‫ر‬ ‫ره‬‫ي‬‫تحل‬ ‫و‬ ‫ه‬‫ي‬‫م‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ل‬‫ي‬‫دهد‬

‫ر‬‫تا‬‫ي‬‫بهداشت‬ ‫اقتصاد‬‫خچه‬: ‫نخست‬‫ي‬‫هز‬‫د‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬ ‫در‬ ‫کوشش‬ ‫ن‬‫ي‬‫ب‬ ‫نه‬‫ي‬‫مار‬‫ي‬‫دهه‬ ‫به‬‫س‬‫ر‬‫د‬‫و‬‫ز‬ ‫مرگ‬ ‫و‬1920‫م‬‫ي‬ ‫سد‬‫ر‬.‫سال‬ ‫در‬1950‫ا‬‫ر‬‫ب‬ ‫تالش‬‫ي‬‫بن‬‫ي‬‫ار‬‫ز‬‫گ‬ ‫ان‬‫ي‬‫بعنوان‬ ‫بهداشت‬ ‫اقتصاد‬ ‫ي‬‫دکتر‬ ‫ک‬‫ي‬‫سم‬‫ر‬ ‫ن‬‫ي‬ ‫بکارگ‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫مفاه‬‫ي‬‫سال‬ ‫در‬ ‫بهداشت‬ ‫اقتصاد‬ ‫م‬1970 ‫اول‬‫ي‬‫ب‬ ‫انس‬‫ر‬‫کنف‬ ‫ن‬‫ي‬‫امللل‬ ‫ن‬‫ي‬‫سال‬ ‫در‬ ‫بهداشت‬ ‫اقتصاد‬1973

‫ا‬ ‫در‬‫ي‬‫ان‬‫ر‬‫اول‬‫ي‬‫شناس‬‫ر‬‫کا‬‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫ن‬‫ي‬‫بهداشت‬ ‫اقتصاد‬‫شد‬‫ر‬‫ا‬‫سال‬ ‫در‬1381 ‫پزشک‬ ‫علوم‬‫دانشگاه‬ ‫در‬‫ي‬‫ا‬‫ي‬‫ان‬‫ر‬‫گرد‬ ‫ار‬‫ز‬‫برگ‬‫ي‬‫د‬ ‫تعر‬‫ي‬‫بهداشت‬‫اقتصاد‬‫ف‬:‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬‫مطالعه‬‫ي‬‫کم‬‫ي‬‫ق‬ ، ‫ت‬‫ي‬‫ار‬ ‫و‬ ‫مت‬‫ش‬‫ز‬ ‫محدود‬ ‫منابع‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬ ‫که‬‫ي‬‫م‬ ‫اختصاص‬ ‫مان‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫و‬ ‫ابند‬‫حوه‬ ‫ترک‬‫ي‬‫ا‬ ‫ب‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬ ‫منابع‬ ‫ن‬‫ي‬‫تول‬‫ي‬‫خدمات‬ ‫د‬‫ي‬‫مع‬‫ي‬‫ر‬‫بطو‬‫ن‬‫ي‬‫ب‬ ‫به‬ ‫که‬‫االتر‬‫ي‬‫بهره‬ ‫ن‬ ‫ده‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬‫کا‬ ‫و‬‫يي‬‫برسند‬ ‫بهداشت‬ ‫متخصصان‬‫ي‬‫ترج‬‫ي‬‫م‬ ‫ح‬‫ي‬‫به‬ ‫بهداشت‬ ‫اقتصاد‬‫در‬ ‫دهند‬‫جا‬‫ي‬ ‫ه‬‫ژ‬‫وا‬‫خواسته‬‫ه‬‫ژ‬‫وا‬‫ن‬‫ي‬‫از‬‫کنند‬ ‫استفاده‬

‫ا‬‫ر‬‫ب‬‫تقاضا‬ ‫اقتصاد‬‫علم‬‫ان‬‫ر‬‫نظ‬‫صاحب‬‫ي‬‫بهداشت‬‫خدمات‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫به‬‫ا‬‫ر‬ ‫دل‬‫دو‬‫ي‬‫م‬‫ل‬‫ي‬‫دانند‬: 1-‫کاال‬ ‫بعنوان‬‫ي‬‫مصرف‬‫ي‬‫ز‬‫ي‬‫ست‬‫ر‬‫تند‬‫احساس‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬‫شتر‬‫ي‬‫م‬‫ي‬‫کنند‬ 2-‫کاال‬ ‫بعنوان‬‫ي‬‫سرما‬‫ي‬‫گذار‬ ‫ه‬‫ي‬‫ز‬‫ي‬‫سالمت‬ ‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ‫موجب‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬‫کا‬ ‫ش‬‫ي‬‫ي‬‫تول‬ ،‫ي‬‫د‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آمد‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬

‫بهداشت‬ ‫اقتصاد‬‫اهداف‬: 1-‫آيي‬‫ر‬‫کا‬‫ساندن‬‫ر‬ ‫حداکثر‬ ‫به‬ ‫طريق‬‫از‬ ‫و‬‫اجتماعی‬‫فاه‬‫ر‬ ‫ساندن‬‫ر‬ ‫اکثر‬‫حد‬ ‫به‬ 2-‫مساوات‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬(‫عدالت‬)‫د‬ ‫موفقیت‬‫ان‬‫ز‬‫مي‬ ‫محاسبه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫شاخصها‬‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫ر‬ ‫شامل‬ ‫و‬‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫مختلفی‬ ‫تعابير‬‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫بهداشت‬ ‫سیاستهای‬ ‫مصرف‬ ‫ی‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬:‫است‬ ‫آیی‬ ‫کار‬ ‫بحث‬ ‫مغایر‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫یافت‬‫ر‬‫د‬ ‫خدمات‬‫نوع‬ ‫یک‬ ‫همه‬ ‫ابر‬‫ر‬‫ب‬ ‫بهداشت‬:‫است‬ ‫انه‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫پر‬ ‫بلند‬‫بسیار‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬(‫نیاز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مندی‬‫بهره‬:)‫ر‬ ‫افیایی‬‫ر‬‫جغ‬ ‫ی‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫محدود‬ ‫ر‬‫بطو‬ ‫مسئله‬ ‫این‬‫مطرح‬ ‫ا‬ ‫میکند‬ ‫طبعیت‬‫افقی‬ ‫ی‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫اصل‬ ‫از‬ ‫این‬ ‫یکسان‬‫نیاز‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫یکسان‬‫مان‬‫ر‬‫د‬ ،‫مینماید‬‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫متفاو‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬ ‫بهداشتی‬‫مشکالت‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫و‬‫نیست‬ ‫معلوم‬ ‫ی‬‫جيز‬‫مشابه‬‫غير‬‫دچار‬‫ا‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫نماید‬ ‫می‬‫مشکل‬ ‫بودن‬‫مفید‬‫اساس‬ ‫بر‬‫مانی‬‫ر‬‫د‬ ‫بهداشتی‬‫خدمات‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬:‫ر‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫کس‬ ‫آیا‬ ‫معنی‬ ‫بدان‬‫یافت‬‫ر‬‫د‬‫ا‬ ‫د‬‫استفاده‬‫است‬‫اقتصاددانان‬ ‫حمایت‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫نه‬ ‫یا‬‫میبرد‬ ‫سود‬‫آن‬‫از‬ ‫میکند‬‫عمل‬ ‫ر‬ ‫است‬‫مشکل‬

‫تقاضا‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬ ‫مردم‬‫ي‬‫اقبتها‬‫ر‬‫م‬‫ي‬‫بهداشت‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬ 1-‫ب‬ ‫احتمال‬‫ي‬‫شدن‬‫ر‬‫ما‬(‫ش‬ ، ‫جنس‬ ، ‫سن‬‫ي‬‫ب‬ ‫وع‬‫ي‬‫ر‬‫ما‬‫ي‬‫ها‬‫ي‬‫مزمن‬) 2-‫خصوص‬‫ي‬‫فرهنگ‬ ‫ات‬‫ي‬‫جمع‬ ‫و‬‫ي‬‫شناخت‬ ‫ت‬‫ي‬(‫نگرشه‬ ، ‫سواد‬ ‫سطح‬، ‫ا‬ ‫خصوص‬‫ي‬‫فرهنگ‬ ‫ات‬‫ي‬‫خانوار‬ ‫بعد‬ ‫و‬) 3-‫اقتصاد‬ ‫عوامل‬‫ي‬:‫ق‬ ،‫آمد‬‫ر‬‫د‬ ‫شامل‬‫ي‬‫ب‬‫وقت‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬، ‫متها‬‫ي‬‫مار‬ 4-‫پزشک‬

‫بهداشت‬ ‫خدمات‬ ‫عرضه‬ ‫در‬ ‫موثر‬‫عوامل‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬ 1-‫ق‬‫ي‬‫خدمات‬ ‫مت‬ 2-‫س‬‫ي‬‫بهداشت‬‫خدمات‬‫ستم‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫ر‬‫کشو‬‫بر‬‫حاکم‬ ‫بهداشت‬‫خدمات‬ ‫عرضه‬‫ها‬‫ر‬‫کشو‬ ‫اکثر‬‫در‬‫ي‬‫ا‬ ،‫ي‬‫منساز‬‫ي‬‫ساملساز‬ ،‫ي‬‫آب‬ ‫آشام‬‫ي‬‫دن‬‫ي‬‫مح‬ ‫بهداشت‬ ،‫ي‬‫اقبتها‬‫ر‬‫م‬‫و‬ ‫بهداشت‬‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ،‫ط‬‫ي‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫ها‬‫ي‬ ‫آس‬‫ي‬‫پذ‬ ‫ب‬‫ي‬‫م‬ ‫انجام‬‫دولت‬ ‫توسط‬ ٌ ‫عمدتا‬ ‫ر‬‫ي‬‫شود‬

‫مان‬‫ر‬‫د‬‫و‬‫بهداشت‬‫بخش‬‫ات‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫بخش‬‫این‬‫ات‬‫ر‬‫اعتبا‬‫ان‬‫ز‬‫مي‬ ‫تعیين‬‫از‬ ‫ی‬ ‫ناش‬‫مشکالت‬ .1‫است‬ ‫دولتی‬ ‫بخش‬‫شده‬ ‫هزینه‬‫ات‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬‫صرفا‬‫اطالعات‬ ‫این‬ .2‫است‬ ‫ها‬‫ر‬‫کشو‬‫مان‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫به‬ ‫مربوط‬‫صرفا‬‫ات‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫این‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬‫اکثر‬‫در‬ .3‫میشود‬ ‫بیان‬‫آمریکا‬‫دالر‬ ‫برحسب‬ ‫املللی‬ ‫بين‬‫سطح‬ ‫در‬‫ات‬‫ر‬‫اعتبا‬‫این‬ ‫ن‬‫چو‬ ‫معموال‬‫ممکن‬ ‫قواني‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ها‬‫ر‬‫کشو‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشد‬‫متفاوت‬ ‫ها‬‫ر‬‫کشو‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫هر‬ ‫خرید‬‫ت‬‫ر‬‫قد‬‫است‬‫ن‬ ‫نمایند‬‫حفظ‬‫واقعی‬‫غير‬ ‫ت‬‫ر‬‫بصو‬‫ایج‬‫ر‬ ‫ل‬‫پو‬ ‫واحد‬‫با‬‫دالر‬ ‫ی‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬ ‫نرخ‬‫داخلی‬ .4‫ار‬ ‫و‬‫متفاوت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫ر‬‫کشو‬ ‫در‬ ‫بودجه‬‫این‬ ‫تخصیص‬0.8‫تا‬14‫صد‬‫ر‬‫د‬GNP ‫میباشد‬ ‫ها‬‫ر‬‫کشو‬

‫مالي‬‫تامين‬‫صحيح‬‫و‬‫مطلوب‬‫حد‬ ‫ب‬ ‫سالمتی‬ ‫شود‬ ‫هزینه‬ ‫بهداشت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ی‬‫بیشتر‬ ‫اعتبار‬ ‫هرچه‬‫ميرسد‬ ‫بنظر‬‫عاید‬ ‫ی‬‫یشتر‬ ‫نمیدهد‬ ‫انشان‬‫ر‬ ‫این‬ ‫آمار‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫جامعه‬ ‫بهداشتی‬ ‫فرهنگ‬ ، ‫ر‬‫کشو‬ ‫بهداشت‬ ‫کالن‬‫سیاستها‬ ‫مالی‬ ‫مسائل‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫و‬ ‫مردم‬ ‫هستند‬ ‫موثر‬ ‫غذایی‬ ‫یمهای‬‫ژ‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫بخشهای‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫ن‬‫و‬‫در‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫مالی‬ ‫تامين‬ ‫صحیح‬ ‫و‬ ‫مطلوبیت‬ ‫حد‬‫قتصادی‬ ‫گيرد‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫توجه‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫باید‬ ‫ی‬‫ر‬‫کشو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫نک‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مردم‬‫به‬ ‫آسیب‬ ‫موجبات‬ ‫اعتبار‬ ‫کمبود‬ ‫بعلت‬ ‫که‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫بدین‬‫و‬ ‫ند‬ ‫د‬‫ر‬‫نیاو‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اثر‬ ‫بی‬ ‫مان‬‫ر‬‫د‬ ‫موجبات‬ ‫اعتبار‬ ‫یادی‬‫ز‬

‫مالي‬‫تامين‬‫صحيح‬‫و‬‫مطلوب‬ ‫سيستم‬‫يک‬‫ويژگيهای‬ .1‫جامعه‬‫بهداشتی‬ ‫های‬‫ز‬‫نیا‬ ‫تامين‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫کافی‬‫بودجه‬ .2‫م‬ ‫ا‬‫ر‬‫فق‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫تمندان‬‫و‬‫ثر‬ ‫آن‬ ‫در‬‫که‬ ‫مجدد‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬ ‫ایند‬‫ر‬‫ف‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬‫ند‬‫ز‬‫پردا‬ ‫ی‬ .3‫جامعه‬ ‫آحاد‬ ‫منصفانه‬ ‫و‬‫عادالنه‬ ‫مشارکت‬ .4‫از‬ ‫ی‬‫بیشتر‬ ‫سهم‬ ‫که‬ ‫بهداشتی‬ ‫های‬ ‫اقبت‬‫ر‬‫م‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫توان‬‫بودجه‬ ‫ميرسانند‬ ‫مصرف‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دولت‬

‫انه‬‫ر‬‫س‬‫حق‬‫تعيين‬ ‫يکردهای‬‫و‬‫ر‬ .1‫حالت‬ ‫بهترین‬ ‫جامعه‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫تمام‬ ‫ی‬‫اجبار‬ ‫بیمه‬ .1‫شود‬ ‫اخذ‬‫نفر‬‫هر‬‫ای‬‫ز‬‫ا‬‫به‬ ‫ثابت‬‫ان‬‫ز‬‫مي‬‫به‬‫انه‬‫ر‬‫س‬‫حق‬ .2‫شود‬ ‫اخذ‬‫نفر‬‫هر‬ ‫ای‬‫ز‬‫ا‬‫به‬‫امد‬‫ر‬‫د‬‫ان‬‫ز‬‫مي‬‫به‬‫انه‬‫ر‬‫س‬‫حق‬ .3‫شود‬ ‫پرداخت‬ ‫دولت‬‫توسط‬‫و‬ ‫ندی‬‫و‬‫شهر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫انه‬‫ر‬‫س‬‫حق‬ .2‫آنه‬ ‫انه‬‫ر‬‫س‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ان‬‫ز‬‫مي‬‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ی‬‫اختیار‬ ‫بیمه‬‫تعیين‬ ‫ا‬ ‫میشود‬

‫مالي‬‫تامين‬‫صحيح‬‫و‬‫مطلوب‬ ‫سيستم‬‫يک‬‫ويژگيهای‬ .1‫جامعه‬‫بهداشتی‬ ‫های‬‫ز‬‫نیا‬ ‫تامين‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫کافی‬‫بودجه‬ .2‫م‬ ‫ا‬‫ر‬‫فق‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫تمندان‬‫و‬‫ثر‬ ‫آن‬ ‫در‬‫که‬ ‫مجدد‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬ ‫ایند‬‫ر‬‫ف‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬‫ند‬‫ز‬‫پردا‬ ‫ی‬ .3‫جامعه‬ ‫آحاد‬ ‫منصفانه‬ ‫و‬‫عادالنه‬ ‫مشارکت‬ .4‫از‬ ‫ی‬‫بیشتر‬ ‫سهم‬ ‫که‬ ‫بهداشتی‬ ‫های‬ ‫اقبت‬‫ر‬‫م‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫توان‬‫بودجه‬ ‫ميرسانند‬ ‫مصرف‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دولت‬

‫بهداشتی‬‫ايای‬‫ز‬‫م‬‫و‬‫منافع‬‫محاسبه‬ ‫ب‬ ‫سالمتی‬ ‫شود‬ ‫هزینه‬ ‫بهداشت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ی‬‫بیشتر‬ ‫اعتبار‬ ‫هرچه‬‫ميرسد‬ ‫بنظر‬‫عاید‬ ‫ی‬‫یشتر‬ ‫نمیدهد‬ ‫انشان‬‫ر‬ ‫این‬ ‫آمار‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫جامعه‬ ‫بهداشتی‬ ‫فرهنگ‬ ، ‫ر‬‫کشو‬ ‫بهداشت‬ ‫کالن‬‫سیاستها‬ ‫مالی‬ ‫مسائل‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫و‬ ‫مردم‬ ‫هستند‬ ‫موثر‬ ‫غذایی‬ ‫عادات‬ ‫ا‬ ‫بخشهای‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫ن‬‫و‬‫در‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫مالی‬ ‫تامين‬ ‫صحیح‬ ‫و‬ ‫مطلوبیت‬ ‫حد‬‫قتصادی‬ ‫گيرد‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫توجه‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫باید‬ ‫ی‬‫ر‬‫کشو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫نک‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مردم‬‫به‬ ‫آسیب‬ ‫موجبات‬ ‫اعتبار‬ ‫کمبود‬ ‫بعلت‬ ‫که‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫بدین‬‫و‬ ‫ند‬ ‫د‬‫ر‬‫نیاو‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اثر‬ ‫بی‬ ‫مان‬‫ر‬‫د‬ ‫موجبات‬ ‫اعتبار‬ ‫یادی‬‫ز‬

‫بهداشتی‬‫ايای‬‫ز‬‫م‬‫و‬‫منافع‬‫محاسبه‬ ‫ج‬ ‫صرفه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫اقتصادانان‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫میرود‬ ‫تصور‬ ‫چنین‬ ‫معموال‬‫ویی‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫میرود‬ ‫تصور‬ ‫چنین‬ ‫مصرف‬ ‫آنها‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫و‬ ‫صرفه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫اقتصادانان‬ ‫است‬ ‫منابع‬ ‫بهینه‬ ‫مصرف‬ ‫آنها‬ ‫وظیفه‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬(CEA)Cost Effectiveness Analysis ‫در‬ ‫متفاوت‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ، ‫ای‬ ‫مداخله‬ ‫فعالیتهای‬ ‫برای‬ ‫تحلیل‬ ‫این‬ ‫از‬‫یا‬ ‫و‬ ‫مان‬ ‫و‬ ‫دارو‬......‫این‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫کمی‬ ‫موارد‬ ‫که‬ ‫بطوری‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫استراتژی‬ ‫یا‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫مقایسه‬ ‫روش‬ ‫کاربر‬ ‫میشوند‬ ‫سنجیده‬ ‫شاخص‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫اهداف‬ ‫که‬ ‫برنامه‬ ‫دو‬ ‫مقایسه‬ ‫امکان‬‫دارد‬ ‫د‬

‫بهداشتی‬‫ايای‬‫ز‬‫م‬‫و‬‫منافع‬‫محاسبه‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫برابر‬ ‫شده‬ ‫پیشگیری‬ ‫ومیر‬ ‫مرک‬ ‫یک‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫بیماری‬ ‫احتمال‬ ‫بر‬ ‫بخش‬ ‫کل‬ ‫هزینه‬*‫کارایی‬*‫شده‬ ‫درمان‬ ‫تعداد‬*CFR ‫پاشی‬ ‫سم‬‫بند‬ ‫پشه‬ ‫سالیانه‬ ‫هزینه‬10000‫دالر‬4000 ‫درمان‬ ‫کارایی‬15%85% ‫ها‬ ‫شده‬ ‫درمان‬ ‫تعداد‬100001000 ‫بیماری‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫احتمال‬80%80% CFR5%5% ‫ومیر‬ ‫مرک‬ ‫یک‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫شده‬ ‫پیشگیری‬ 13234

‫بهداشتی‬‫ايای‬‫ز‬‫م‬‫و‬‫منافع‬‫محاسبه‬ ‫مطلوبیت‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬(CUA)Cost Utility Analysis ‫است‬ ‫مورد‬ ‫زندگی‬ ‫کیفیت‬ ‫مانند‬ ‫کیفیی‬ ‫موارد‬ ‫برسی‬ ‫برای‬ ‫تحلیل‬ ‫این‬ ‫از‬‫قرار‬ ‫فاده‬ ‫میگیردان‬ ‫باشد‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫اطالعات‬ ‫اگر‬ ‫حال‬ ‫عمر‬ ‫متوسط‬64‫سال‬ ‫شده‬ ‫پیشگیری‬ ‫سالهای‬ ‫میانگین‬40‫سال‬ ‫بیماری‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫میزان‬20% ‫بیماری‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫ناتوانی‬ ‫میزان‬80% ‫میتوان‬DALY(Disability Adjusted Life Years)‫آورد‬ ‫دست‬ ‫به‬

DALY‫مرگ‬ ‫بدلیل‬ ‫رفته‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫سالهای‬ ‫بر‬ ‫بخش‬ ‫کل‬ ‫هزینه‬ ‫است‬ ‫برابر‬* ‫شده‬ ‫پیشگیری‬ ‫مرگهای‬+‫بیماری‬ ‫احتمال‬*‫کارایی‬*‫شده‬ ‫درمان‬ ‫تعداد‬*CFR ‫پاشی‬ ‫سم‬‫بند‬ ‫پشه‬ ‫سالیانه‬ ‫هزینه‬10000‫دالر‬4000 ‫درمان‬ ‫کارایی‬15%85% ‫ها‬ ‫شده‬ ‫درمان‬ ‫تعداد‬100001000 ‫بیماری‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫احتمال‬80%80% CFR5%5% ‫ومیر‬ ‫مرک‬ ‫یک‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫شده‬ ‫پیشگیری‬ 13234

‫مطلوبیت‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ 1-‫است‬ ‫ماچیز‬ ‫مرگ‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫بیماری‬ ‫اثرات‬ 2-‫س‬ ‫امتیازمقیا‬DALY‫ه‬ ‫با‬ ‫قیاس‬ ‫قابل‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫هزینه‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬‫ر‬ ‫است‬ ‫دیگر‬ ‫بیماری‬ 3-‫رامتر‬ ‫پا‬ ‫میتوان‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫بیشتری‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫اگر‬‫های‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫مراقبت‬ ‫توان‬ ، ‫فیزیکی‬ ‫تحرک‬ ‫درد‬ ‫مانند‬ ‫بیشتری‬..... ‫گرفت‬ ‫بکار‬

‫بهداشتی‬‫ايای‬‫ز‬‫م‬‫و‬‫منافع‬‫محاسبه‬ ‫منفعت‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬(CBA)Cost Benefit Analysis ‫اس‬ ‫تولید‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫نظیر‬ ‫اقتصادی‬ ‫ی‬ ‫موارد‬ ‫برای‬ ‫تحلیل‬ ‫این‬ ‫از‬‫تفاده‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ CBA‫اس‬ ‫بهداشتی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫منافع‬ ‫همه‬ ‫مالی‬ ‫گذاری‬ ‫ارزش‬ ‫دنبال‬ ‫به‬‫ت‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫منافع‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ 1-‫مستقیم‬ ‫منافع‬(‫و‬ ‫پیشگیری،کنترل‬ ، ‫درمان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬).... 2-‫و‬ ‫تولید،ناتوانی‬ ‫کاهش‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫مستقیم‬ ‫غیر‬..... 3-‫ناملموس‬(‫و‬ ‫زندگی‬ ‫،کیفیت‬ ‫درد‬).......

‫شامل‬‫خدمات‬‫کنندگان‬‫عرضه‬: 1-‫دولت‬‫ي‬:‫تام‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫مان‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫ي‬‫اجتماع‬ ‫ن‬‫ي‬ 2-‫خصوص‬‫ي‬ ‫مان‬‫ر‬‫د‬‫و‬‫بهداشت‬‫در‬ ‫تقاضا‬‫و‬‫عرضه‬‫در‬‫تعادل‬‫در‬‫موثر‬‫عوامل‬: 1-‫ق‬‫ي‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫مت‬ 2-‫ک‬‫ي‬‫غ‬‫ي‬‫خدمات‬ ‫ت‬ 3-‫م‬‫ي‬‫دسترس‬ ‫ان‬‫ز‬‫ي‬

‫ر‬‫ي‬‫ب‬‫د‬‫ر‬‫چا‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬‫ي‬‫بهداشت‬‫خدمات‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫سه‬‫به‬‫کشش‬‫نظر‬‫از‬‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫تقس‬‫ي‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫کند‬ ‫ناپذ‬ ‫کشش‬‫ي‬‫ر‬:‫د‬‫ر‬‫موا‬‫و‬ ‫انس‬‫ژ‬‫ر‬‫او‬ ‫خدمات‬‫ي‬‫ندگ‬‫ز‬ ‫و‬ ‫مرگ‬ ‫با‬ ‫که‬‫ي‬‫است‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫در‬ ‫پذ‬ ‫کشش‬ ‫نسبتا‬‫ي‬‫ر‬:‫ب‬ ‫خدمات‬‫ي‬‫ر‬‫ما‬‫ي‬‫ها‬‫ي‬‫اس‬ ‫کمتر‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫مرگ‬ ‫خطر‬ ‫که‬ ‫مزمن‬‫ت‬ ‫کشش‬ ‫کم‬‫ي‬‫ب‬‫ا‬‫ي‬‫کشش‬:‫پ‬ ‫خدمات‬‫ي‬‫شگ‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫معا‬ ‫و‬‫ي‬‫سال‬ ‫نات‬‫ي‬‫چکاپ‬ ‫و‬ ‫انه‬

‫اده‬‫ز‬ ‫آصف‬ ‫دکتر‬ ‫مطالعات‬‫سال‬ ‫در‬1999‫ا‬ ‫در‬‫ي‬‫همبستگ‬ ‫ان‬‫ر‬‫ي‬‫ق‬‫ي‬‫مت‬ ‫ب‬‫ي‬‫خصوص‬ ‫بخش‬ ‫به‬‫اجعه‬‫ر‬‫م‬ ‫ن‬‫ي‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬‫ي‬‫ک‬ ‫با‬‫خدمات‬ ‫افت‬‫ي‬‫ف‬‫ي‬‫به‬ ‫ت‬‫ا‬‫ر‬ ‫تر‬ ‫همچن‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫ثبات‬‫ي‬‫همبستگ‬ ‫ن‬‫ي‬‫ب‬ ‫مثبت‬‫ي‬‫ق‬ ‫ن‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫مت‬‫به‬‫جعه‬ ‫دولت‬ ‫بخش‬‫ي‬

‫تول‬‫ي‬‫بهداش‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫د‬‫ت‬ ‫مان‬‫ر‬‫د‬‫و‬

‫تول‬‫ي‬‫م‬‫مان‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬‫در‬ ‫خدمات‬‫د‬‫ي‬‫ت‬‫تواند‬‫ابع‬ ‫قوان‬‫ي‬‫اقتصاد‬ ‫عام‬ ‫ن‬‫ي‬‫باشد‬. ‫تول‬‫ي‬‫د‬:‫فعال‬‫ي‬‫ت‬‫ي‬‫فا‬ ‫که‬‫ي‬‫اش‬ ‫ده‬‫ي‬‫ا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اء‬‫ي‬‫ک‬ ‫جاد‬‫و‬ ‫ند‬‫ي‬‫ا‬ ‫فا‬‫بر‬‫ي‬‫ب‬ ‫آن‬ ‫ده‬‫ي‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫ي‬‫د‬

‫تول‬‫منابع‬‫ي‬‫د‬ 1-‫تول‬ ‫منابع‬‫ي‬‫انسان‬ ‫د‬‫ي‬‫ن‬ ‫شامل‬‫ي‬‫رو‬‫ي‬‫تخص‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫با‬ ‫کار‬، ‫ص‬ ‫فکر‬‫استعداد‬ ‫و‬ ‫توان‬‫ي‬‫تول‬ ‫در‬‫که‬‫ي‬‫بهداشت‬‫خدمات‬ ‫د‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫رو‬‫ي‬ ‫انسان‬‫ي‬‫اساس‬ ‫نقش‬‫ي‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫م‬ ‫فاد‬‫ي‬‫پر‬ ، ‫پزشک‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫کند‬، ‫ستار‬ ‫و‬ ‫ماما‬...‫جمع‬ ‫به‬‫ي‬‫ت‬‫ي‬‫ک‬‫ي‬‫شاخصها‬ ‫از‬‫ي‬‫تلق‬ ‫بهداشت‬ ‫بهبود‬‫ي‬‫م‬‫ي‬‫شود‬ 2-‫سرما‬‫ي‬‫و‬ ‫ه‬‫ي‬‫غ‬ ‫منابع‬ ‫ا‬‫ي‬‫انسان‬ ‫ر‬‫ي‬‫ماش‬ ، ‫ساختمان‬ ‫شامل‬‫ي‬، ‫آاالت‬ ‫ن‬‫م‬‫ز‬‫ي‬‫و‬ ‫ن‬ ...

‫پ‬ ‫خدمات‬‫هرچه‬‫ي‬‫چ‬‫ي‬‫تخصص‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫ده‬‫ي‬‫سرما‬ ‫باشد‬ ‫تر‬‫ي‬‫ب‬ ‫ه‬‫ي‬‫شتر‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫از‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫ي‬‫تول‬ ‫منابع‬ ‫نکه‬‫ي‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫محدودند‬ ‫د‬‫ي‬‫تول‬ ‫ش‬‫ي‬‫در‬ ‫د‬‫ي‬‫ک‬‫ي‬‫چند‬ ‫ا‬ ‫تول‬ ‫در‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫کاال‬‫ي‬‫و‬ ‫کاال‬ ‫چند‬ ‫د‬‫ي‬‫د‬ ‫خدمات‬ ‫ا‬‫ي‬‫م‬ ‫گر‬‫ي‬‫شود‬ ‫ش‬‫ي‬‫تول‬‫وه‬‫ي‬‫د‬:‫ا‬‫ر‬‫ب‬ ‫که‬‫معتقدند‬ ‫اقتصادانان‬‫ي‬‫تول‬‫ي‬‫د‬‫ي‬‫کاال‬ ‫ک‬‫ي‬‫ا‬‫خدمت‬ ‫ها‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫ي‬‫مختلف‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬‫ي‬‫تول‬‫ي‬‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫د‬.‫مسئول‬‫ي‬‫متخصص‬ ‫ت‬‫ان‬ ‫ا‬ ‫در‬‫ي‬‫مناسبتر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ن‬‫ي‬‫نما‬ ‫استفاده‬‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫ن‬‫ي‬‫ند‬.

‫هز‬‫ي‬‫تول‬‫نه‬‫ي‬‫د‬ ‫هز‬ ‫مجموع‬‫ي‬‫پول‬ ‫نه‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬ ‫که‬‫ي‬‫تام‬‫ي‬‫و‬ ‫کاال‬ ‫ن‬‫ي‬‫تول‬ ‫خدمت‬ ‫ا‬‫ي‬‫د‬‫ي‬‫بکار‬‫م‬‫ي‬‫د‬‫و‬‫ر‬ ‫هز‬‫ي‬‫کل‬ ‫نه‬‫هز‬ ‫مجموع‬ ‫شامل‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫ثابت‬‫و‬‫متغ‬‫ي‬‫ر‬‫است‬ ‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫ثابت‬‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫يي‬‫تغ‬ ‫از‬ ‫مستقل‬‫که‬ ‫هستند‬‫يي‬‫حج‬ ‫ات‬‫ر‬‫تول‬ ‫م‬‫ي‬‫د‬ ‫م‬‫ي‬‫باشد‬ ‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫متغ‬‫ي‬‫ر‬‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫يي‬‫تول‬ ‫مقدار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬‫ي‬‫تغ‬ ‫د‬‫يي‬‫م‬ ‫ر‬‫ي‬‫کنند‬

‫ک‬‫ي‬‫ف‬‫ي‬‫بهداشت‬ ‫خدمات‬ ‫ت‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫تاث‬ ‫تحت‬ ‫ه‬‫ر‬‫هموا‬‫ي‬‫ر‬‫به‬ ‫مقدار‬‫بردار‬ ‫ره‬‫ي‬ ‫م‬‫محدود‬‫ي‬‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫مثال‬‫شود‬‫ي‬‫ز‬‫ي‬‫ت‬‫ي‬‫م‬‫چه‬ ‫هر‬ ‫پزشک‬ ‫ک‬‫ي‬‫آن‬ ‫ان‬‫ز‬ ‫ک‬‫شود‬ ‫تر‬ ‫کم‬‫ي‬‫ف‬‫ي‬‫و‬ ‫ت‬‫ي‬‫ز‬‫ي‬‫م‬ ‫کاهش‬ ‫ت‬‫ي‬‫ي‬‫ابد‬ ‫مانها‬‫ز‬‫سا‬‫در‬‫ي‬‫بهداشت‬ ‫خدمات‬ ‫کننده‬‫عرضه‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫تعداد‬ ، ‫واحدها‬‫ي‬‫و‬ ‫عرضه‬‫خدمات‬‫ي‬‫تول‬ ‫ا‬‫ي‬‫اساس‬ ‫بر‬‫شده‬ ‫د‬‫م‬‫ي‬‫خدم‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫ان‬‫ز‬‫ت‬ ‫پ‬‫ي‬‫ب‬ ‫ش‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫م‬‫ي‬‫شود‬(‫پ‬‫ي‬‫ب‬ ‫ش‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫بهداش‬ ‫مرکز‬ ،‫بهداشت‬ ‫خانه‬‫ت‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬، ‫ب‬‫ي‬‫و‬ ‫ستان‬‫ر‬‫ما‬)...

‫ل‬‫و‬‫نز‬‫ده‬‫ز‬‫با‬‫ن‬‫قانو‬‫ي‬ ‫مقدار‬‫مان‬‫ز‬ ‫هر‬‫در‬ ‫گاه‬ ‫هر‬‫ي‬‫ک‬‫ي‬‫تول‬ ‫منابع‬ ‫از‬‫ي‬‫د‬‫ي‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬ ‫استفده‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ه‬ ‫مقاد‬‫ي‬‫مساو‬ ‫ر‬‫ي‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫ي‬‫ده‬ ‫ش‬‫ي‬‫مقاد‬ ‫و‬ ‫م‬‫ي‬‫س‬ ‫ر‬‫ي‬‫تول‬ ‫منابع‬‫ر‬‫ي‬‫د‬‫ي‬‫ک‬ ‫به‬‫فته‬‫ر‬ ‫ار‬ ‫ر‬‫دا‬‫نگه‬ ‫ثبات‬ ‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫م‬ ‫م‬‫ي‬‫مرحله‬‫به‬‫مرحله‬‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫ل‬‫محصو‬‫ان‬‫ز‬‫نرخ‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ز‬‫ف‬‫ي‬‫ا‬ ‫نده‬‫ي‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫ي‬‫م‬ ‫ش‬‫ي‬‫ي‬‫ول‬ ‫ابد‬‫ي‬‫ا‬‫مرحله‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ي‬‫هم‬‫ي‬‫اف‬ ‫مقدار‬ ‫ن‬‫ا‬‫ز‬‫ي‬‫ش‬ ‫م‬ ‫تر‬ ‫کم‬ ‫فته‬‫ر‬ ‫فته‬‫ر‬ ‫ل‬‫محصو‬‫ي‬‫شود‬

‫تول‬‫ل‬‫جدو‬‫ي‬‫نها‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ‫د‬‫يي‬(‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫در‬)‫ب‬ ‫تعداد‬‫ي‬‫ان‬‫ر‬‫ما‬ ‫و‬‫ي‬‫ز‬‫ي‬‫شده‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫ي‬‫ب‬ ‫تعداد‬ ‫ش‬‫ي‬‫و‬‫ان‬‫ر‬‫ما‬‫ي‬‫ز‬‫ي‬‫شده‬ ‫ت‬ (‫تول‬‫ي‬‫نها‬ ‫د‬‫يي‬) ‫ب‬ ‫تعداد‬‫ي‬‫و‬‫ان‬‫ر‬‫ما‬‫ي‬‫ز‬‫ي‬‫در‬ ‫شده‬ ‫ت‬‫ي‬‫ک‬ ‫ساعت‬ (‫تول‬‫ي‬‫متوسط‬ ‫د‬) ‫تعداد‬ ‫اتاق‬ 5 5 1 3 8 2 2 10 3 0 10 4 1- 9 5 2- 8 6

‫تخص‬‫ي‬‫تول‬ ‫منابع‬ ‫ص‬‫ي‬‫د‬‫ي‬: ‫ها‬‫شته‬‫ر‬ ‫سهم‬ ‫مفهوم‬‫به‬‫ي‬‫تول‬ ‫ن‬‫گوناگو‬‫ي‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫مختلف‬ ‫منابع‬ ‫از‬‫ست‬ ‫تخص‬‫ي‬‫تول‬ ‫منابع‬ ‫ص‬‫ي‬‫د‬‫ي‬‫ن‬ ‫و‬ ‫مختلف‬‫ف‬‫ر‬‫مصا‬‫به‬‫ي‬‫ز‬‫تو‬ ‫ز‬‫ي‬‫م‬ ‫آن‬ ‫ع‬‫در‬ ‫نابع‬ ‫اف‬‫ر‬‫جغ‬ ‫متفاوت‬ ‫مناطق‬‫ي‬‫ا‬‫يي‬‫ر‬‫بطو‬‫ي‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ‫موجب‬ ‫که‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬‫کا‬ ‫ش‬‫يي‬‫اق‬‫تصاد‬ ‫م‬‫ي‬‫شود‬

‫تخص‬ ، ‫طرحها‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫ي‬‫بهداشت‬‫ده‬‫ز‬‫با‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫ص‬‫ي‬: ‫مد‬‫ي‬‫با‬ ‫ان‬‫ر‬‫ي‬‫کم‬ ‫منابع‬ ‫د‬‫ي‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫حداکثر‬ ‫ر‬‫منظو‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اب‬‫ي‬‫سط‬ ‫در‬ ‫ش‬‫ح‬ ‫مفاه‬‫به‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫بهداشت‬‫ي‬‫اقتصاد‬ ‫م‬‫ي‬‫تخص‬‫ي‬‫کن‬‫توجه‬ ‫مناع‬ ‫ص‬‫ند‬. ‫مثال‬ ‫بعنوان‬:‫م‬ ‫و‬ ‫مرگ‬ ‫کاهش‬‫ي‬‫از‬ ‫ر‬130‫به‬80‫واکس‬ ‫با‬‫ي‬‫ناس‬‫ي‬، ‫ن‬‫و‬80 ‫به‬50‫سا‬ ‫با‬‫ي‬‫بهداشت‬ ‫خدمات‬ ‫ر‬‫ي‬‫اول‬‫ي‬‫از‬ ‫و‬ ‫ه‬50‫به‬30‫خدمات‬ ‫با‬ ‫ب‬‫ي‬‫از‬ ، ‫ستان‬‫ر‬‫ما‬30‫تخصص‬ ‫ق‬‫فو‬‫خدمات‬ ‫با‬ ‫کمتر‬

‫هز‬‫د‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬‫اج‬‫ي‬‫ها‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫ي‬‫بهداشت‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬ ‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬‫اج‬‫ي‬‫نبا‬‫ها‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫ي‬‫باشد‬ ‫باالتر‬‫آن‬‫آمد‬‫ر‬‫د‬ ‫از‬ ‫د‬.‫ا‬‫ر‬‫اج‬‫امکان‬‫ي‬‫ي‬‫تحل‬ ‫به‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫ک‬‫ي‬‫هز‬ ‫ل‬‫ي‬‫نه‬ ‫بستگ‬‫امد‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬‫ها‬‫ي‬‫هز‬ ‫د‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫ي‬‫ز‬‫شکل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫است‬‫محاسبه‬ ‫قابل‬ ‫ر‬. 1-‫جمع‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫ي‬‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫ت‬(N) 2-‫اگ‬‫ر‬‫ف‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬(T)‫پزشک‬‫خدمات‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫ي‬‫با‬‫که‬‫ي‬‫کند‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫د‬ 3-‫اپ‬‫ي‬‫دم‬‫ي‬‫ژ‬‫ولو‬‫ي‬‫تقاضا‬‫و‬(Q)‫خدمت‬ ‫هر‬ ‫کل‬ ‫متوسط‬‫ي‬‫جمع‬ ‫که‬‫ي‬‫م‬‫استفاده‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫ت‬‫ي‬ ‫کنند‬ 4-‫هز‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬ ‫خالص‬ ‫نه‬(C-F)‫هز‬ ‫کل‬‫متوسط‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫يي‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬ ‫که‬‫ي‬‫هر‬ ‫خدمات‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫ي‬‫واحدها‬‫از‬ ‫ک‬‫ي‬ ‫پزشک‬‫ي‬‫است‬‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬(C)‫منها‬‫ي‬‫پرداختها‬‫ي‬‫شخص‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫ي‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫خدمت‬ ‫افت‬ (F) 5-‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫ادار‬‫ي‬(A)‫هز‬ ‫متوسط‬‫ي‬‫ادار‬ ‫نه‬‫ي‬‫سال‬‫ي‬‫پ‬ ‫انه‬‫ي‬‫پرداخت‬‫برد‬ ‫ش‬

N(T*Q(C-F)+A)= ‫هز‬‫ي‬‫سال‬ ‫نه‬‫ي‬‫انه‬

‫ها‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫آمد‬‫ر‬‫د‬ ‫د‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬‫ي‬‫بهداشت‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬ ‫ها‬‫آمد‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫ي‬‫و‬ ‫پرداخت‬‫در‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫مشارکت‬ ‫حجم‬‫حاصل‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫ک‬ ‫کمکها‬‫ي‬‫است‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ن‬‫و‬‫بر‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫حاصل‬. N*P+S=‫ساالنه‬‫آمد‬‫ر‬‫د‬ ‫ا‬‫ه‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫ي‬‫سال‬‫آمد‬‫ر‬‫د‬ ‫که‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫ادامه‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫است‬‫موفق‬‫ي‬‫آن‬ ‫انه‬ ‫و‬ ‫گتر‬‫ر‬‫بز‬‫ي‬‫ر‬‫مساو‬ ‫ا‬‫ي‬‫هز‬‫ي‬‫باشد‬ ‫آن‬ ‫کل‬ ‫نه‬. ‫هز‬‫ي‬‫سال‬ ‫نه‬‫ي‬‫انه‬≥‫سال‬‫آمد‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫انه‬

‫تمر‬‫ي‬‫ن‬ ‫جمع‬ ‫اگر‬‫ي‬‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫ت‬‫ي‬‫بهداشت‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫ک‬‫ي‬000/750‫و‬ ‫باشد‬ ‫نفر‬ ‫اگ‬‫ر‬‫ف‬‫ي‬‫برنامه‬ ‫ر‬75%‫اجعه‬‫ر‬‫م‬ ‫بار‬ ‫متوسط‬‫و‬4‫تخم‬‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫هر‬‫و‬ ‫شود‬‫ده‬‫ز‬ ‫ت‬ ‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫فرد‬000/30‫ر‬‫ي‬‫ال‬000/10‫ر‬‫ي‬‫متوسط‬ ‫و‬ ‫د‬‫ز‬‫بپردا‬ ‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫سهم‬ ‫ال‬ ‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫ادار‬‫ي‬1000‫ر‬‫ي‬‫است‬‫مطلوب‬‫شود‬‫د‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬ ‫ال‬: ‫الف‬:‫هز‬ ‫محاسبه‬‫ي‬‫سال‬ ‫نه‬‫ي‬‫انه‬ ‫ب‬:‫ب‬ ‫حق‬ ‫چنانچه‬‫ي‬‫مه‬000/20‫ر‬‫ي‬‫مقدار‬ ‫حداقل‬ ‫باشد‬ ‫ال‬‫ي‬‫م‬‫چه‬ ‫انه‬‫ر‬‫ا‬‫ي‬‫ان‬‫ز‬ ‫با‬‫ي‬‫باشد‬ ‫د‬

‫تحل‬‫ي‬‫هز‬ ‫ل‬‫ي‬‫در‬ ‫ها‬ ‫نه‬ ‫بهداشت‬ ‫بخش‬

‫تحل‬‫ي‬‫هز‬ ‫ل‬‫ي‬‫جنبه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بهداشت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نه‬‫ک‬ ‫اقتصاد‬‫الن‬‫و‬ ‫خرد‬ ‫اقتصاد‬‫م‬‫انجام‬‫ي‬‫شود‬. ‫ر‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫کالن‬‫اقتصاد‬‫جنبه‬ ‫از‬‫ي‬‫ز‬‫ي‬‫د‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬‫مان‬‫ر‬ ‫ا‬‫ر‬‫ب‬‫خرد‬ ‫اقتصاد‬‫جنبه‬ ‫از‬ ‫و‬‫ي‬‫مد‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫و‬ ‫مانها‬‫ز‬‫سا‬ ‫ت‬ ‫بنگاهها‬‫ي‬‫بهداشت‬ ‫خدمات‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫م‬ ‫کار‬ ‫به‬‫ي‬‫د‬‫و‬‫ر‬.

‫ر‬‫تعا‬‫ي‬‫شها‬‫و‬‫ر‬ ‫و‬‫ف‬ ‫الف‬:‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫خصوص‬‫ي‬:‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫يي‬‫ام‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اند‬‫ي‬‫به‬‫د‬‫بود‬ ‫م‬ ‫پرداخت‬ ‫اشخاص‬ ‫توسط‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫سالمت‬‫ي‬‫شوند‬ ‫ب‬:‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫دولت‬‫ي‬:‫دولت‬ ‫بخش‬ ‫توسط‬‫ي‬‫ت‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ‫هر‬ ‫به‬‫هر‬ ‫حت‬ ‫ا‬‫ر‬‫ش‬‫ي‬‫ط‬‫ي‬‫م‬ ‫انجام‬‫ي‬‫گ‬‫ي‬‫رد‬

‫تصو‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫تجز‬‫از‬‫ي‬‫تحل‬ ‫و‬ ‫ه‬‫ي‬‫هز‬‫ل‬‫ي‬‫ها‬‫نه‬ ‫قض‬‫بهتر‬‫درک‬ ‫ر‬‫منظو‬‫به‬‫ي‬‫تجز‬ ‫ه‬‫ي‬‫تحل‬ ‫و‬ ‫ه‬‫ي‬‫هز‬ ‫ل‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫ب‬ ‫بخش‬، ‫هداشت‬ ‫ر‬‫کشو‬‫ي‬‫خ‬‫ي‬‫ال‬‫ي‬‫پان‬‫و‬‫ر‬ ‫نام‬ ‫به‬‫ي‬‫م‬ ‫که‬‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬‫ي‬‫ا‬ ‫نمونه‬ ‫تواند‬‫ي‬‫کش‬ ‫از‬‫ها‬‫ر‬‫و‬‫ي‬‫و‬‫ر‬ ‫آس‬‫شد‬‫ر‬ ‫به‬‫ي‬‫ا‬‫يي‬‫آفر‬‫ي‬‫قا‬‫يي‬‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫باشد‬‫ي‬‫م‬‫ي‬‫کن‬‫ي‬‫م‬. ‫ا‬ ‫ل‬‫پو‬‫واحد‬‫ي‬‫فرض‬‫ر‬‫کشو‬‫ن‬‫ي‬‫پار‬‫و‬‫ر‬،‫جمع‬‫ي‬‫آن‬ ‫ت‬10‫م‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫نفر‬ ‫ن‬‫و‬،‫تول‬‫ي‬‫د‬ ‫مل‬ ‫ناخالص‬‫ي‬‫آن‬2000‫م‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫پار‬‫و‬‫ر‬ ‫د‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫هز‬ ‫کل‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫بهداشت‬‫ي‬‫آن‬100 ‫م‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫است‬‫پار‬‫و‬‫ر‬ ‫ن‬‫و‬

‫ل‬‫جدو‬7-1‫تجز‬‫ي‬‫هز‬‫ه‬‫ي‬‫مال‬‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫و‬‫منبع‬‫نوع‬‫حسب‬‫بر‬‫ها‬‫نه‬‫ي‬ ‫هز‬‫ي‬‫م‬‫برحسب‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫روپار‬ ‫ن‬‫و‬ ‫منبع‬ ‫نوع‬ ‫کل‬ ‫خصوص‬‫بخش‬‫ي‬ ‫دولت‬ ‫بخش‬‫ي‬ ‫هز‬‫ي‬‫سرما‬ ‫نه‬‫ي‬‫ا‬‫ه‬‫ي‬ 4.5 0 4.5 ‫ب‬‫ساخت‬‫ي‬‫آموزش‬ ‫مارستان‬‫ي‬ 0.5 0 0.5 ‫بهداشت‬‫مرکز‬‫ساخت‬ ‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫جار‬‫ي‬:‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫پرداخت‬(‫خصوص‬‫بخش‬ ‫ناخالص‬‫ي‬) 29 20 9 ‫دندانپزشکان‬‫و‬‫پزشکان‬ 12 4 8 ‫ماماها‬‫و‬ ‫پرستاران‬ 4 0 4 ‫کادرها‬‫ي‬‫کمک‬‫ي‬ 8 8 0 ‫سنت‬‫پزشکان‬‫ي‬ 6 2 4 ‫سا‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ن‬ 10 4 6 ‫نقل‬ ‫و‬‫حمل‬ 20 12 8 ‫گ‬ ‫دارو،دواجات‬‫ي‬‫اه‬‫ي‬‫وسا‬ ،‫ي‬‫ل‬ ‫جراح‬‫ي‬‫پشت‬ ،‫ي‬‫بان‬‫ي‬‫پزشک‬‫ي‬ 6 3 3 ‫سا‬‫ي‬‫کاالها‬ ‫ر‬ 100 53 47 ‫جمع‬

‫ل‬‫جدو‬7-2‫تجز‬‫ي‬‫هز‬‫ه‬‫ي‬‫کاال‬ ‫حسب‬ ‫بر‬‫ها‬‫نه‬‫ي‬‫دات‬‫ر‬‫وا‬‫ي‬‫تول‬‫و‬‫ي‬‫داخل‬ ‫دات‬‫ي‬ ‫هز‬‫ي‬‫م‬‫برحسب‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫روپار‬ ‫ن‬‫و‬ ‫منبع‬ ‫نوع‬ ‫کل‬ ‫خصوص‬‫بخش‬‫ي‬ ‫دولت‬ ‫بخش‬‫ي‬ ‫دات‬‫ر‬‫وا‬ ‫داخل‬‫ي‬ ‫دات‬‫ر‬‫وا‬ ‫داخل‬‫ي‬ ‫دات‬‫ر‬‫وا‬ ‫داخل‬‫ي‬ 2.5 1 0 0 2.5 1 ‫هز‬‫ي‬‫سرما‬ ‫نه‬‫ي‬‫ا‬‫ه‬‫ي‬ ‫هز‬‫ي‬‫جار‬ ‫نه‬‫ي‬ 6 0 2 0 4 0 ‫نقل‬‫و‬ ‫حمل‬ 16 4 8 4 8 0 ‫غ‬ ‫و‬‫و‬‫دار‬‫ي‬‫ره‬ 2 4 1 2 1 2 ‫سا‬‫ي‬‫کاالها‬‫ر‬

‫ل‬‫جدو‬7-3‫تجز‬‫ي‬‫هز‬ ‫ه‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫دولت‬‫خدمات‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬‫ي‬‫نما‬‫ي‬‫پ‬‫سطح‬ ‫ش‬‫ي‬‫بهداشت‬ ‫خدمات‬ ‫شرفت‬‫ي‬-‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬ ‫م‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫روپار‬ ‫ن‬‫و‬ ‫منبع‬ ‫نوع‬ 3 ‫ها‬‫برنامه‬ ‫ه‬‫ر‬‫ادا‬‫ي‬‫مرکز‬‫ي‬‫ا‬‫منطقه‬‫و‬‫ي‬ 2 ‫ز‬‫ر‬‫و‬‫کار‬ ،‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫ي‬‫تحق‬‫و‬‫ي‬‫قات‬ 4.5 ‫ب‬‫ساختمان‬‫ي‬‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫ستان‬‫ر‬‫ما‬‫ي‬‫جد‬‫ي‬‫د‬ 16 ‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫جار‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬‫ستانها‬‫ر‬‫ما‬‫ي‬‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫موجود‬‫ي‬‫ستانها‬‫ر‬‫ما‬‫ي‬‫ا‬‫منطقه‬‫ي‬ 14 ‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫جار‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬‫ستانها‬‫ر‬‫ما‬‫ي‬‫ناح‬‫ي‬‫ا‬‫ه‬‫ي‬ ‫بهداشت‬‫اکز‬‫ر‬‫م‬: 0.5 ‫هز‬‫ي‬‫جد‬‫مرکز‬‫ساختمان‬ ‫نه‬‫ي‬‫د‬ 5 ‫هز‬‫ي‬‫جار‬ ‫نه‬‫ي‬‫فعل‬‫مراکز‬‫ي‬ 1 ‫هز‬‫ي‬‫جار‬ ‫نه‬‫ي‬‫ز‬‫تو‬‫مراکز‬‫ي‬‫و‬‫دار‬ ‫ع‬ 1 ‫مح‬‫بهداشت‬‫ي‬‫پ‬ ‫اقدامات‬‫و‬‫ط‬‫ي‬‫شگ‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬ 47 ‫جمع‬

‫ل‬‫جدو‬7-4‫تجز‬‫ي‬‫هز‬ ‫ه‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫جار‬‫ي‬‫عمل‬ ‫خدمات‬‫ي‬‫پ‬،‫مان‬‫ر‬‫د‬‫حسب‬‫بر‬‫دولت‬‫ات‬‫ي‬‫شگ‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫پشت‬‫و‬‫ي‬‫بان‬‫ي‬ ‫هز‬‫ي‬‫م‬‫برحسب‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫روپار‬ ‫ن‬‫و‬ ‫منبع‬ ‫نوع‬ ‫کل‬ ‫پشت‬‫ي‬‫بان‬‫ي‬ ‫پ‬‫ي‬‫شگ‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬ ‫مان‬‫ر‬‫د‬ 16 0 0 16 ‫ب‬‫ي‬‫ستانها‬‫ر‬‫ما‬‫ي‬‫آموزش‬‫ي‬‫ا‬‫منطقه‬ ‫و‬‫ي‬ 14 2 0.5 11.5 ‫ب‬‫ي‬‫ستانها‬‫ر‬‫ما‬‫ي‬‫ناح‬‫ي‬‫ا‬ ‫ه‬‫ي‬ 5 0.5 0.5 4 ‫بهداشت‬ ‫اکز‬‫ر‬‫م‬ 1 0 0.1 0.9 ‫توز‬‫ي‬‫دارو‬‫ع‬ 1 0 1 0 ‫عمل‬‫ي‬‫مح‬ ‫بهداشت‬ ‫ات‬‫ي‬‫پ‬‫و‬ ‫ط‬‫ي‬‫شگ‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬ 37 2.5 2.1 23.4 ‫جمع‬

‫ل‬‫جدو‬7-5‫تجز‬‫ي‬‫هز‬ ‫ه‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫جار‬‫ي‬‫بهداشت‬ ‫خدمات‬‫ي‬‫شهر‬‫مناطق‬ ‫نسبت‬ ‫به‬‫ي‬‫ستا‬‫و‬‫ر‬‫و‬‫يي‬ ‫هز‬‫ي‬‫جار‬ ‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫م‬ ‫به‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫روپار‬ ‫ن‬‫و‬ ‫منبع‬ ‫نوع‬ ‫کل‬ ‫روستا‬‫ي‬ ‫شهر‬‫ي‬ ‫دولت‬ ‫بخش‬ ‫خدمات‬‫ي‬ 30 1.5 28.5 ‫ب‬‫ي‬‫ستان‬‫ر‬‫ما‬‫ي‬‫آموزش‬‫ي‬‫ا‬‫منطقه‬ ،‫ي‬‫ناح‬،‫ي‬‫ا‬ ‫ه‬‫ي‬ 5 5 0 ‫بهداشت‬ ‫اکز‬‫ر‬‫م‬ 1 1 0 ‫توز‬‫ي‬‫دارو‬‫ع‬ 1 0.5 0.5 ‫عمل‬‫ي‬‫مح‬ ‫بهداشت‬ ‫ات‬‫ي‬‫پ‬‫و‬ ‫ط‬‫ي‬‫شگ‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬ ‫خصوص‬‫بخش‬‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫خدمات‬‫ي‬ 26 1 25 ‫سا‬‫و‬ ‫ان‬‫ر‬‫پرستا‬ ، ‫پزشکان‬‫ي‬‫کارکنان‬ ‫ر‬ 8 6 2 ‫بوم‬ ‫ان‬‫ر‬‫پرستا‬‫ي‬(‫سنت‬‫ي‬) 4 1 3 ‫نقل‬‫و‬ ‫حمل‬ 15 4 11 ‫گ‬ ‫دواجات‬ ،‫دارو‬‫ي‬‫اه‬‫ي‬‫سا‬‫و‬‫ي‬‫کاالها‬ ‫ر‬ 90 20 70 ‫جمع‬

‫ل‬‫جدو‬7-6‫تخص‬‫ي‬‫هز‬‫ص‬‫ي‬‫ها‬‫نه‬‫ي‬‫جار‬‫ي‬‫بهداشت‬‫خدمات‬‫ي‬‫هها‬‫و‬‫گر‬‫به‬‫ي‬‫سن‬‫ي‬ ‫هز‬‫ي‬‫انه‬‫ر‬‫س‬‫نه‬ ‫هز‬‫ي‬‫نه‬ ‫تعداد‬ ‫سن‬‫گروه‬‫ي‬ ‫روپار‬ ‫م‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫روپار‬ ‫ن‬‫و‬ ‫م‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫نفر‬ ‫ن‬‫و‬ 7 7 1 ‫تا‬1 5.5 11 2 1‫تا‬5 1.66 5 3 5‫تا‬15 2.33 7 3 15‫تا‬45 7 7 1 ‫باال‬‫ي‬45 3.7 37 10 ‫جمع‬

‫ل‬‫جدو‬7-7‫هز‬‫ي‬‫نه‬–‫بهداشت‬‫خدمات‬‫واحد‬‫ي‬ ‫روپار‬ ‫هز‬‫ي‬‫نه‬-‫واحد‬ 120 ‫هز‬‫ي‬‫هفتگ‬ ‫سرانه‬‫نه‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫در‬‫مار‬‫ي‬‫ستان‬‫ر‬‫ما‬ 4 ‫هز‬‫ي‬‫و‬ ‫نه‬‫ي‬‫ز‬‫ي‬‫پزشک‬‫هر‬‫ت‬ 0.5 ‫هز‬‫ي‬‫و‬ ‫نه‬‫ي‬‫ز‬‫ي‬‫پزشک‬‫هر‬‫ت‬‫ي‬‫ار‬ 0.5 ‫هز‬‫ي‬‫سنت‬ ‫پزشک‬‫هر‬ ‫نه‬‫ي‬ 0.1 ‫هز‬‫ي‬‫ا‬ ‫هر‬ ‫نه‬‫ي‬‫ساز‬ ‫من‬‫ي‬ 5 ‫هز‬‫ي‬‫خودرو‬‫نسبت‬ ‫به‬ ‫نه‬–‫ک‬‫ي‬‫هز‬ ، ‫استهالک‬ ‫شامل‬ ‫لومتر‬‫ي‬‫جار‬ ‫نه‬‫ي‬‫تعم‬ ،‫ي‬‫ات‬‫ر‬ 100000 ‫هز‬‫ي‬‫ترب‬‫و‬ ‫آموزش‬ ‫نه‬‫ي‬‫مدت‬ ‫به‬ ‫پزشک‬‫هر‬ ‫ت‬5‫سال‬ 5000 ‫هز‬‫ي‬‫ترب‬‫و‬ ‫آموزش‬ ‫نه‬‫ي‬‫مدت‬ ‫به‬‫پرستار‬‫هر‬ ‫ت‬3‫سال‬ 3000 ‫هز‬‫ي‬‫ترب‬‫و‬ ‫آموزش‬ ‫نه‬‫ي‬‫پزشک‬‫هر‬ ‫ت‬‫ي‬‫مدت‬‫به‬ ‫ار‬2‫سال‬ 1000 ‫هز‬‫ي‬‫ترب‬‫و‬ ‫آموزش‬ ‫نه‬‫ي‬‫بهورز‬ ‫ت‬‫ي‬‫کمک‬ ‫کادر‬ ‫ا‬‫ي‬‫عمل‬‫ي‬‫ات‬‫ي‬‫مدت‬ ‫به‬6‫ماه‬

‫ل‬‫جدو‬7-8‫مقا‬‫ي‬‫هز‬ ‫سه‬‫ي‬‫ها‬‫نه‬‫ي‬‫واحد‬ ‫روپار‬ ‫هز‬‫ي‬‫هفتگ‬‫نه‬‫ي‬‫ب‬ ‫هر‬‫ي‬‫بستر‬ ‫مار‬‫ي‬ 250 ‫ب‬‫ي‬‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫ستان‬‫ر‬‫ما‬‫ي‬(‫الف‬) 170 ‫ب‬‫ي‬‫ا‬‫منطقه‬‫ستان‬‫ر‬‫ما‬‫ي‬(‫ب‬) 140 ‫ب‬‫ي‬‫ا‬‫منطقه‬‫ستان‬‫ر‬‫ما‬‫ي‬(‫پ‬) 80 ‫ب‬‫ي‬‫ناح‬‫ستان‬‫ر‬‫ما‬‫ي‬‫ا‬‫ه‬‫ي‬(‫ت‬) 50 ‫ب‬‫ي‬‫ناح‬‫ستان‬‫ر‬‫ما‬‫ي‬‫ا‬‫ه‬‫ي‬(‫ث‬)

‫ل‬‫جدو‬7-8‫مقا‬‫ي‬‫هز‬ ‫سه‬‫ي‬‫ها‬‫نه‬‫ي‬‫واحد‬ ‫روپار‬ ‫هز‬‫ي‬‫و‬‫هر‬ ‫نه‬‫ي‬‫ز‬‫ي‬‫پزشک‬‫ت‬ 7 ‫بهداشت‬‫مرکز‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫شهر‬‫ي‬(‫الف‬) 5 ‫بهداشت‬‫مرکز‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫شهر‬‫ي‬(‫ب‬) 3 ‫بهداشت‬‫مرکز‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫ستا‬‫و‬‫ر‬‫يي‬(‫پ‬) 2 ‫بهداشت‬‫مرکز‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫ستا‬‫و‬‫ر‬‫يي‬(‫ت‬)

‫ل‬‫جدو‬7-8‫مقا‬‫ي‬‫هز‬ ‫سه‬‫ي‬‫ها‬‫نه‬‫ي‬‫واحد‬ ‫روپار‬ ‫هز‬‫ي‬‫و‬ ‫هر‬ ‫نه‬‫ي‬‫ز‬‫ي‬‫کمک‬ ‫کادر‬ ‫ت‬‫ي‬ 1.5 ‫بهداشت‬ ‫مرکز‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫شهر‬‫ي‬(‫الف‬) 1 ‫بهداشت‬ ‫مرکز‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫شهر‬‫ي‬(‫ب‬) 0.3 ‫بهداشت‬ ‫مرکز‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫ستا‬‫و‬‫ر‬‫يي‬(‫پ‬) 0.4 ‫بهداشت‬ ‫مرکز‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫ستا‬‫و‬‫ر‬‫يي‬(‫ت‬)

‫نت‬‫ي‬‫جه‬ ‫پان‬‫و‬‫ر‬ ‫ر‬‫کشو‬ ‫در‬‫ي‬‫ا‬(‫نماد‬‫عنوان‬ ‫به‬‫ي‬‫ها‬‫ر‬‫کشو‬‫از‬‫ي‬‫توس‬ ‫حال‬ ‫در‬‫عه‬ ‫آس‬‫ي‬‫ا‬‫يي‬‫آفر‬‫ي‬‫قا‬‫يي‬)‫د‬‫ي‬‫د‬‫ي‬‫هز‬ ‫که‬ ‫م‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫بهداشت‬ ‫بخش‬‫و‬ ‫م‬‫ا‬‫ر‬ ‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫شها‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬ ‫شود‬‫ي‬‫تجز‬ ‫متفاوت‬‫ي‬‫د‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ه‬‫ي‬‫دگاهه‬‫ا‬‫ي‬ ‫تحل‬ ‫ن‬‫گوناگو‬‫ي‬‫کرد‬ ‫ل‬

‫متعدد‬‫عوامل‬‫ي‬‫پ‬ ‫در‬‫ي‬‫دا‬‫ي‬‫دخ‬ ‫آن‬ ‫ش‬‫ي‬‫شامل‬ ‫هستند‬ ‫ل‬: 1-‫بس‬‫ي‬‫ار‬‫ي‬‫ها‬‫ر‬‫کشو‬ ‫از‬‫ي‬‫ش‬ ‫با‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬‫ي‬‫ا‬ ‫وه‬‫ي‬‫بهداشت‬ ‫خدمات‬ ‫از‬‫ي‬‫م‬‫ر‬‫د‬‫ان‬‫ي‬ ‫م‬ ‫ه‬‫ر‬‫ادا‬‫ي‬‫م‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫ي‬‫تها‬‫ر‬‫قد‬‫اث‬‫ر‬‫ي‬‫استعمار‬‫ي‬‫مبنا‬‫بر‬ ‫و‬ ‫است‬‫ي‬‫ن‬ ‫فع‬‫ر‬‫ي‬‫م‬‫ز‬‫ا‬‫ند‬‫ي‬‫ها‬‫ي‬ ‫بهداشت‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬‫ي‬‫ج‬‫ر‬‫خا‬‫ي‬‫است‬ ‫شده‬ ‫طرح‬ ‫مرفع‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫ان‬ 2-‫ها‬‫ر‬‫کشو‬‫ي‬‫ها‬‫ر‬‫کشو‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬‫ي‬‫توسعه‬‫ي‬‫ترب‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫افته‬‫ي‬‫ت‬‫پزشک‬ ‫ب‬‫ي‬‫سا‬ ‫از‬ ‫ش‬‫ي‬‫تاک‬ ‫پرسنل‬ ‫ر‬‫ي‬‫م‬ ‫دنبال‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫د‬‫ي‬‫کنند‬ 3-‫ب‬‫ي‬‫پ‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بر‬ ‫شتر‬‫ي‬‫ب‬ ‫شرفته‬‫ي‬‫ستان‬‫ر‬‫ما‬‫ي‬‫تاک‬‫ي‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫د‬ 4-‫ب‬ ‫خدمات‬‫ي‬‫شتر‬‫ي‬‫ک‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫ي‬‫ف‬‫ي‬‫کم‬ ‫و‬‫ي‬‫جمع‬ ‫به‬‫ي‬‫شهر‬ ‫ت‬‫ي‬‫م‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫ي‬‫گردد‬

‫ا‬‫ر‬‫کا‬‫يي‬‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬‫ستان‬‫ر‬‫ما‬ ‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫باال‬‫ي‬‫سر‬‫ي‬(OC:)‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫هز‬ ‫شامل‬ ‫هستند‬ ‫ثابت‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫تعم‬‫ي‬‫و‬ ‫ر‬ ‫نگهدار‬‫ي‬‫گرما‬،‫ي‬‫سرما‬ ، ‫ش‬‫ي‬‫وکاخدار‬، ‫ق‬‫بر‬ ،‫ش‬‫ي‬،...... ‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫خوابگاه‬‫ي‬( :HC)‫خوابگاه‬ ‫امکانات‬ ،‫غذا‬ ‫شامل‬‫ي‬‫،و‬ ‫شتشو‬ ،......‫که‬ ‫تقر‬‫ي‬‫است‬ ‫ثابت‬ ‫با‬ ‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫ثابت‬FC= OC+HC ‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫مان‬‫ر‬‫د‬VC:‫ا‬‫ي‬‫هز‬ ‫ن‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬‫ف‬ ‫و‬ ‫مان‬‫ر‬‫د‬‫نوع‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫تشخ‬ ‫ند‬‫ي‬‫بستگ‬ ‫ص‬‫ي‬‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫متغ‬ ‫و‬‫ي‬‫است‬ ‫ر‬ ‫ا‬‫ي‬‫هز‬ ‫ن‬‫ي‬‫ها‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫باالتر‬ ‫به‬ ‫ل‬‫او‬‫ي‬‫م‬ ‫خود‬ ‫مقدار‬ ‫ن‬‫ي‬‫رسد‬ ‫هز‬‫ي‬‫ها‬‫نه‬‫ي‬‫کل‬TC= FC+VC

‫پ‬‫ي‬‫ب‬ ‫ش‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬ ‫هز‬ ‫از‬ ‫اطالع‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫ي‬‫پ‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫ک‬‫ي‬‫ب‬ ‫ش‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫آت‬ ‫مخارج‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫ز‬ ‫مف‬‫ي‬‫است‬ ‫د‬ ‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫ي‬‫هز‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫سال‬ ‫ک‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫ن‬ ‫بعد‬ ‫سال‬‫ي‬‫ست‬ ‫هز‬ ‫محاسبه‬ ‫از‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬‫واقع‬‫ي‬‫ي‬‫م‬ ‫برنامه‬ ‫ک‬‫ي‬‫پ‬ ‫توان‬‫ي‬‫ب‬ ‫ش‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫هز‬‫ي‬‫ها‬ ‫نه‬‫ي‬ ‫احتمال‬‫ي‬‫جد‬ ‫برنامه‬‫ي‬‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫د‬

‫ده‬ ‫بهره‬‫ي‬‫بخش‬ ‫اثر‬ ‫و‬‫ي‬‫در‬ ‫بهداشت‬

‫تجز‬‫ي‬‫تحل‬ ‫و‬ ‫ه‬‫ي‬‫اثربخش‬ ‫ل‬‫ي‬‫بهداشت‬ ‫در‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬‫ي‬‫س‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬‫ي‬‫ستمات‬‫ي‬

Add a comment

Related presentations

Related pages

اقتصاد بهداشت - oloompezeshki.com

health economics اقتصاد بهداشت ... اخبار آزمون کارشناسی ارشد سراسری دولتی
Read more

Health Economics Association of Iran - انجمن علمی اقتصاد ...

پايگاه رسمي انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران iranian healtheconomics association انجمن علمی اقتصاد ...
Read more

اقتصاد بهداشت - phdpezeshki.com

اطلاعات مربوط به آزمون دکتری اقتصاد بهداشت ... تخصصی ترین مرکز برگزار کننده دوره های ...
Read more

پاورپوینت “ اقتصاد بهداشت ( ECONOMIC HEALTH )” : ppt ...

فایل پاورپوینت “ اقتصاد بهداشت ( economic health )” جهت دانلود بر روی لینک های زیر کلیک کنید :
Read more

‫فهرست منابع كارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت‬

منابع آزمون ورودي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت اقتصاد بهداشت 90 -91. اقتصاد خرد. نظريه ...
Read more

کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

معرفی کامل رشته کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحدهای ...
Read more

مقالات ISI اقتصاد سلامت : 61 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

به طور کلی اقتصاد سلامت را می ... منابع محدودی که برای بهداشت و درمان اختصاص می ...
Read more

رشته کارشناسی ارشداقتصاد بهداشت

درباره رشته اقتصاد بهداشت. منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد ...
Read more

www.behdasht.gov.ir

www.behdasht.gov.ir
Read more

Home - iHEA - International Health Economics Association

The International Health Economics Association was formed to increase communication among health economists, ...
Read more