ഉൽപാദനവും ഉൽപാദനഘടകങ്ങളും

45 %
55 %
Information about ഉൽപാദനവും ഉൽപാദനഘടകങ്ങളും
Education

Published on September 18, 2014

Author: cozcorn

Source: slideshare.net

Description

ഉൽപാദനവും ഉൽപാദനഘടകങ്ങളും

Dev¸mZw apjycpsS hnhn[ Bhiy§Ä Xy]vXns¸Sp¯p¶Xnmbn km[§fpw, tkh§fpw e`yam¡p¶XnsbmWv Dev¸mZw ( Production ) F¶p ]dbp¶Xv. Hcp tUmIvSdpsS tkhhpw Dev¸mZamWv. tkh§Ä ap¡v ImWm³ IgnbnÃ.

Dev¸mZLSI§Ä Hcp hkvXphnsâ Dev¸mZ¯nmbn D]tbmKn¡p¶ A²zmw, {]IyXn hn`h§Ä, apjy nÀ½nX hkvXp¡Ä F¶nhsb LSI§Ä F¶p hnfn¡p¶p. Dev¸mZLSI§sf {][mambpw membn XcwXncn¨ncn¡p¶p.

Dev¸mZLSI§Ä ]ehn[w `qan þ {]IyXnZ¯ hkvXp¡Ä A[zmw þ ImbnIhpw, amknIhpamb apjym[zmw aqe[w þ apjynÀ½nXhkvXp¡Ä kwLmSwþ aäv Dev¸mZLSI§fpsS GtIm]w Dev¸mZLSI§Ä Dev¸¶§fmbn amdp¶ {]{InbbmWv Dev¸mZw.

Dev¸mZ LSI§fmb `qan¡v e`n¡p¶ {]Xn^eamWv ]m«w (Rent). A²zm¯nsâ {]Xn^ew Iqen (thXw) F¶dnbs¸Sp¶p. aqe[¯n¯nsâ {]Xn^ew ]eni (interest) BWv. kwLmSIsâ {]Xn^ew em`w BWv.

`qan A[zmw aqe[w kwLmSw Dev¸mZw apjymhiy§Ä ndthäp¶p

THANKS PRESENTED By RESMI. P

Add a comment

Related presentations