15 บทที่ 3 f

50 %
50 %
Information about 15 บทที่ 3 f
Education

Published on March 13, 2014

Author: pichitnannantavichit

Source: slideshare.net

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter บทที่ 3 แนวความคิดโครงการ (Programming Concepts) แนวความคิดโครงการ คือ การนําเสนอความสัมพันธขององคประกอบตางๆภายในโครงการ โดยเปนการกําหนดถึงการตอบสนองตอความตองการของโครงการที่เปนไปไดในการออก แบบ โดยเนนถึงเหตุผลและความสําคัญที่ไดมาจากขอเท็จจริง ซึ่งแนวความคิดในการออกแบบโครงการ นั้น เปนการกําหนดทิศทางของโครงการดวยนามธรรม โดยโครงการหนึ่งๆอาจจะมีหลากหลาย แนวความคิดโครงการได พิจารณาความสําคัญของแตละแนวความคิดโครงการ แลวเลือกให เหมาะสมกับโครงการมากที่สุด แนวความคิดโครงการจะเปนการบรรยายในเชิงคุณภาพ กลาว ลักษณะ การจัดการความสัมพันธ และความเหมาะสมของแตละองคประกอบภายในโครงการ โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) ซึ่งเปนโครงการที่ผสม กันระหวางอาคารสํานักงาน และสวนอาคารจัดแสดงสินคา ซึ่งลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีความ แตกตางกัน รวมไปถึงลักษณะของคุณภาพของที่วาง โดยคํานึงการออกแบบที่เปนมิตรผูใชงาน อาคารและสิ่งแวดลอม ดังนั้น จึงวางแนวคิดโครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) ไวดังนี้ • รูปลักษณของโครงการควรจะสื่อความเปนอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยนําอัตลักษณที่ สําคัญของบริษัทมาประกอบกับแนวความคิดในการออกแบบ รวมไปถึงการเลือกวัสดุประกอบ อาคารที่สามารถสื่อถึงความเปนเอกลักษณของบริษัทไดชัดเจน • โครงการมีการวางตัวอาคารเปนลักษณะกลุมอาคารเพื่อใหสามารถแยกการใชงานของ กิจกรรม ของผูใชหลักกับผูใชรองไดอยางชัดเจน โดยใชพื้นที่วางหรือพื้นที่สีเขียวเปนตัวเชื่อมกลุม อาคารหรือกิจกรรม เขาดวยกัน แนวความคิดโครงการ 3 -1

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter • โครงการควรจะมีการสรางพื้นที่วาง บรรยากาศ และสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อสงเสริมคุณภาพที่ วางของโครงการ และทําใหผูใชงานรูสึกผอนคลาย ไมนาเบื่อ เนื่องจากกิจกรรมหลักเปนอาคาร สํานักงาน ซึ่งมีความตองการพื้นที่สําหรับพักผอน • โครงการควรจะนําเอาเทคโนโลยีตางๆที่ทันสมัย ตลอดจนโครงสรางพิเศษที่ทันสมัยเขามาใช รวมในการออกแบบโครงการ ไมวาจะเปนสวนสาธารณะ สวนจัดแสดง และสวนอาคารสํานักงาน เพื่อสรางภาพลักษณใหกับองคกร จากแนวความคิดโครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) สามารถนําเสนอความสัมพันธที่สอดคลองกันตอเนื่องตลอดทั้ง กระบวนการจัดทํารายละเอียด โครงการ (Programming Procedure) จึงนําเอาแนวความคิดโครงการมาอธิบายตามกลุมขอมูล เพื่อตรวจสอบและกําหนดลงไปในโครงการตามรายละเอียดตางๆของโครงการ โดยแนวความคิด โครงการสามารถแยกออกเปน 4ดาน ไดดังนี้ 3.1 แนวความคิดดานหนาที่ใชสอย (Function Concept) 3.2 แนวความคิดดานรูปแบบ (Form Concept) 3.3 แนวความคิดดานเศรษฐศาสตร (Economy Concept) 3.4 แนวความคิดดานเทคโนโลยี (Technology Concept) การนําเสนอจะคลอบคลุมถึงทุกสวนที่เกี่ยวของกับการออกแบบและการกําหนดรายละเอียดของ โครงการ โดยลําดับขั้นตอนของการกําหนดแนวความคิดโครงการ ตั้งแตภาพรวมทั้งโครงการจนถึง แตละองคประกอบและรายละเอียดในแตละสวน แนวความคิดโครงการ 3 -2

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 3.1. แนวความคิดดานหนาที่ใชสอย (Function Concepts) แนวความคิดโครงการเปนเรื่องของความสัมพันธในหลายปจจัยขอมูลพื้นฐานดังนั้นการกําหนด แนวความคิดดานนี้ควรจะพิจารณาทีละสวนขององคประกอบโครงการแต ละองคประกอบเพื่อให สอดคลองกับการกําหนดพื้นที่ใชสอยในบทตอไปซึ่งมีการ เรียงลําดับตามองคประกอบของ โครงการดังนั้นการนําเสนอจึงมีการเรียงลําดับตาม องคประกอบโครงการดังนี้ 3.1.1 ภาพรวมโครงการ (Overall Project) 3.1.2 สวนองคประกอบหลักของโครงการ (Main – Functions Zone) 3.1.3 สวนองคประกอบรองโครงการ (Sub - Function Zone) 3.1.4 สวนสนับสนุนโครงการ (Support Zone) 3.1.5 สวนสาธารณะ (Public Zone) 3.1.6 สวนบริการ (Service Zone) 3.1.7 สวนจอดรถ (Parking Zone) โดยแตละสวนจะมีการกําหนดแนวความคิดโครงการ (Programming Concept) ตาม แนวความคิดที่สัมพันธกับขอมูลพื้นฐาน โดยมีสามารถแสดงรายละเอียดของแตละองคประกอบ โครงการ ดวยหัวขอแนวความคิดตางๆดังนี้ 1.แนวความคิดที่เกี่ยวของกับความสัมพันธ(Relationship) 2.แนวความคิดที่เกี่ยวของกับกิจกรรม 3.แนวความคิดที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการ(Operation) ภาพรวมโครงการ (Overall Project) 3.1.1 แนวความคิดที่เกี่ยวของกับความสัมพันธ (Relationship) แนวความคิดนี้เปนการแสดงความสัมพันธของหนาที่ใชสอย และการสัญจรระหวางแตละ องคประกอบของโครงการ ซึ่งเปนการกําหนดแนวความคิดทั้งหมดของโครงการ โดยกิจกรรมที่ เกิดขึ้นในแตละองคประกอบโครงการตองมีความสัมพันธและมีความตอเนื่องสงเสริมใหเกิดความ สมบูรณในการใชงาน และสามรถตอบสนองความตองการของผูใชโครงการไดเปนอยางดี แนวความคิดโครงการ 3 -3

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter โดยโครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) มีการแบง โครงการตางๆของโครงการออกเปน 6 สวนและกําหนดสวนตางๆ ของโครงการไดดังนี้ 1. สวนองคประกอบหลักของโครงการ (Main – Functions Zone ) เปนสวนอาคารสํานักงาน เปนสวนพื้นที่หลักของโครงการประกอบไปดวยพื้นที่สํานักงานของ บริษัท และอีกสวนหนึ่งเปนพื้นที่สํานักงานเชาหรือไวใชสําหรับรองรับการขยายตัวของบริษัทใน อนาคต 2. สวนองคประกอบรองโครงการ (Sub - Function Zone) เปนสวนพื้นที่จัดแสดงสินคาโดยจะแบงออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ - แผนกบานสําเร็จรูป - แผนกสินคาประเภทเฟอรนิเจอร - แผนกสินคามูจิ โดยพื้นที่สวนนี้จะตองสามารถมองเห็นและสังเกตไดงายจากบุคคลภายนอก ซึ่งจะแตกจากสวน อาคารสํานักงาน โดยพื้นที่อาจจะแยกสวนออกมาจากอาคารสํานักงาน แตสามารถเชื่อมตอกันได ดวยในลักษณะของพื้นที่วาง 3. สวนสนับสนุนโครงการ (Support Function Zone) เปนสวนพื้นที่ของโกดังสินคา ซึ่งจะเปนที่ที่จะสนับสนุนในสวนขององคประกอบรอง โดยเปน พื้นที่จัดเก็บสินคาเพื่อสต็อกสินคา หรือรอนําขนสงตอไปยังสาขาตางๆ พื้นที่นี้จึงจะตองสามารถ เชื่อมตอกับสวนองคประกอบรองไดอยางสะดวกแตตองไมบดบังทัศนียภาพหรือสรางปญหาแก สวนอื่นๆในโครงการ 4.สวนสาธารณะ (Public Zone) ประกอบดวยสวนสาธารณะและลานกิจกรรมซึ่งเปนสวนเชื่อมองคประกอบตางๆของโครงการ เขาดวยกันซึ่งเปนสวนที่ผูใชงานสามารถเขามาใชรวมกันได นอกจากนี้ในสวนนี้จะประกอบไปดวย สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ธนาคาร รานอาหาร เปนตน 5. สวนบริการอาคาร (Service Zone) เปนสวนที่มีความสําคัญกับโครงการเนื่องจากเปนสวนที่ดูแลบํารุงรักษาอาคาร และควบคุมงาน ระบบทุกประเภทของแตละองคประกอบโครงการ ดังนั้น สวนบริการอาคารตองมีเสนทางบริการ อาคารที่สามารถ เขาถึงไดทุกองคประกอบที่สําคัญ โดยไมรวมใชกับเสนทางหลักและเสนทางรอง ของโครงการ และไมผานสวนสาธารณะของโครงการ เพื่อแยกประเภทผูใชโครงการใหชัดเจน แนวความคิดโครงการ 3 -4

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 6.สวนจอดรถ (Parking Zone) สวนที่จอดรถของโครงการ จะแยกออกเปน 2 สวนหลัก สําหรับพนักงานและลูกคา เพื่อสามารถ ที่จะจัดการไดอยางสะดวกและเปนระเบียบเรียบรอย และสามารถเขาถึงกิจกรรมที่ผูใชแตละ ประเภทไดสะดวก และมีสวนจอดสําหรับบริการอาคารและขนถายสินคาสงโกดัง เพื่องายตอการ ขนถายสินคา และการใหบริการอาคารดานตางๆ โดยแยกออกจากเสนทางของสวนอื่นๆ แผนผังที่ 3.1 แผนผังแสดงความสัมพันธของพื้นที่ใชสอย : ภาพรวมโครงการ 3.1.2 แนวความคิดที่เกี่ยวของกับกิจกรรม แนวความคิดที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเปนการวิเคราะหถึงพฤติกรรมผูใชโครงการสัมพันธกับ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในแตละองคประกอบ เพื่อนําไปใชในการกําหนดรายละเอียดพื้นที่ใชสอย โดยมี หัวขอที่ใชในการพิจารณาในแตละองคประกอบ โดยโครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย)มีแนวความคิดที่ เกี่ยวของกับกิจกรรม ในแตละองคประกอบดังนี้ แนวความคิดโครงการ 3 -5

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter ก.การจัดกลุมกิจกรรม (Activities Grouping) แผนผังที่ 3.2 แสดงการจัดกลุมของกิจกรรม จําแนกตามผูใชกิจกรรม ข.ลําดับความสําคัญของกิจกรรม (Sequence of Activities) แผนผังที่ 3.3 แสดงความสัมพันธระหวางลําดับของกิจกรรมกับกลุมผูใชโครงการหลัก แผนผังที่ 3.4 แสดงความสัมพันธระหวางลําดับของกิจกรรมกับกลุมผูใชโครงการรอง แนวความคิดโครงการ 3 -6

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter แผนผังที่ 3.5 แสดงความสัมพันธระหวางลําดับของกิจกรรมกับกลุมผูใหบริการอาคาร ค.ลําดับความสําคัญของผูใช(Order of Importance) แผนผังที่ 3.6 แสดงความสัมพันธองคประกอบโครงการกับลําดับความสัมพันธของผูใชโครงการ ง.ความตองการใชพื้นที่ของกิจกรรม (Activity Requirements) โดยแนวความคิดโครงการในเรื่องความ ตองการใชพื้นที่ของกิจกรรมจะมีรายละเอียดแสดงถึง เนื้อหา และเรื่องราวของกิจกรรม รวมถึงความตองการของกิจกรรมนั้นๆใหเกิดขึ้นภายในโครงการ ดังนี้ แนวความคิดโครงการ 3 -7

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 3.1.3 แนวความคิดที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการ (Operation) 1. สวนองคประกอบหลักของโครงการ (Main-Functions Zone ) เปนสวนอาคารสํานักงาน เปนสวนพื้นที่หลักของโครงการประกอบไปดวยพื้นที่สํานักงานของ บริษัท และอีกสวนหนึ่งเปนพื้นที่สํานักงานเชาหรือไวใชสําหรับรองรับการขยายตัวของบริษัทใน อนาคต แผนผังที่ 3.7 แสดงความสัมพันธองคประกอบหลัก 2. สวนองคประกอบรองโครงการ (Sub - Function Zone) เปนสวนพื้นที่จัดแสดงสินคาโดยจะแบงออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ - แผนกบานสําเร็จรูป - แผนกสินคาประเภทเฟอรนิเจอร - แผนกสินคามูจิ โดยพื้นที่สวนนี้จะตองสามารถมองเห็นและสังเกตุไดงายจากบุคคลภายนอก ซึ่งจะแตกจากสวน อาคารสํานักงาน โดยพื้นที่อาจจะแยกสวนออกมาจากอาคารสํานักงาน แตสามารถเชื่อมตอกันได ดวยในลักษณะของพื้นที่วาง แนวความคิดโครงการ 3 -8

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter แผนผังที่ 3.8 แสดงความสัมพันธองคประกอบรอง 3. สวนสนับสนุนโครงการ (Support Function Zone) เปนสวนพื้นที่ของโกดังสินคา ซึ่งจะเปนที่ที่จะสนับสนุนในสวนขององคประกอบรอง โดยเปน พื้นที่จัดเก็บสินคาเพื่อสต็อกสินคา หรือรอนําขนสงตอไปยังสาขาตางๆ พื้นที่นี้จึงจะตองสามารถ เชื่อมตอกับสวนองคประกอบรองไดอยางสะดวกแตตองไมบดบังทัศนียภาพหรือสรางปญหาแก สวนอื่นๆในโครงการ แผนผังที่ 3.9 แสดงความสัมพันธสวนสนับสนุนโครงการ แนวความคิดโครงการ 3 -9

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 4.สวนสาธารณะ (Public Zone) ประกอบดวยสวนสาธารณะและลานกิจกรรมซึ่งเปนสวนเชื่อมองคประกอบตางๆของโครงการ เขาดวยกันซึ่งเปนสวนที่ผูใชงานสามารถเขามาใชรวมกันได นอกจากนี้ในสวนนี้จะประกอบไปดวย สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ธนาคาร รานอาหาร เปนตน แผนผังที่ 3.10 แสดงความสัมพันธสวนสาธารณะ 5. สวนบริการอาคาร (Service Zone) เปน สวนที่มีความสําคัญกับโครงการเนื่องจากเปนสวนที่ดูแลบํารุงรักษาอาคาร และควบคุมงาน ระบบทุกประเภทของแตละองคประกอบโครงการ ดังนั้น สวนบริการอาคารตองมีเสนทางบริการ อาคารที่สามารถ เขาถึงไดทุกองคประกอบที่สําคัญ โดยไมรวมใชกับเสนทางหลักและเสนทางรอง ของโครงการ และไมผานสวนสาธารณะของโครงการ เพื่อแยกประเภทผูใชโครงการใหชัดเจน แนวความคิดโครงการ 3 -10

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter แผนผังที่ 3.11 แสดงความสัมพันธสวนบริการอาคาร 6. สวนจอดรถ (Parking Zone) สวนที่จอดรถของโครงการ จะแยกออกเปน 2 สวนหลัก สําหรับพนักงานและลูกคา เพื่อสามารถ ที่จะจัดการไดอยางสะดวกและเปนระเบียบเรียบรอย และสามารถเขาถึงกิจกรรมที่ผูใชแตละ ประเภทไดสะดวก และมีสวนจอดสําหรับบริการอาคารและขนถายสินคาสงโกดัง เพื่องายตอการ ขนถายสินคา และการใหบริการอาคารดานตางๆ โดยแยกออกจากเสนทางของสวนอื่นๆ แนวความคิดโครงการ 3 -11

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter แผนผังที่ 3.12 แสดงความสัมพันธสวนจอดรถ 3.2 แนวความคิดดานรูปแบบ (Form Concept) แนวความคิดดานรูปแบบ แบงออกเปนสวนดังนี้ 3.2.1 แนวความคิดในการเลือกที่ตั้งโครงการ (Criteria for Site Selection) 3.2.2 แนวความคิดโครงการดานจินตภาพ (Image Concepts) มีรายละเอียดดังนี้ 3.2.1 แนวความคิดในการเลือกที่ตั้งโครงการ (Criteria for Site Selection) โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) เปนโครงการอาคาร สํานักงานที่ตองพิจารณาองคประกอบตางๆ โดยเฉพาะจะตองอยูในที่ตั้งที่เหมาะสมกับโครงการ ดังนั้น หลักเกณฑการพิจารณาที่ตั้ง(Site) โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) จึงมีขั้นตอน ดังนี้ 1. แนวความคิดในการเลือกที่ตั้งโครงการ 2. แนวความคิดในการเปรียบเทียบที่ตั้ง แนวความคิดโครงการ 3 -12

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 1. แนวความคิดในการเลือกที่ตั้งโครงการ หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาที่ตั้งโครงการทั้ง 3 แหงนั้น ที่ตั้งโครงการทั้ง 3 แหงตองมี ศักยภาพใกลเคียงกัน โดยโครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศ ไทย) มีหลักเกณฑการพิจารณาที่ตั้งโครงการ ดังนี้ 1. ดานเศรษฐกิจและการเงิน (Economical and Financial) 1.1 ราคาที่ดิน โครงการไดงบประมาณจากบริษัท ในการลงทุนขยายสาขาอาคารสํานักงาน 1.2 สภาพการตลาด และสวนแบง (Marketing Share) ดวยพื้นที่ที่ตั้งโครงการนั้นเปนแหลงที่อยูอาศัย จึงมีโครงการหลายๆประเภทเกิดขึ้นทั้งที่เปนสวน แบงทางการตลาด หรือเปนโครงการที่สนับสนุนกับโครงการ แตโดยรวมแลวนั้นดวยภาพลักษณ และจุดขายของบริษัท มีความแตกตางจากโครงการอื่นๆ และดวยองคประกอบหลักของโครงการ เปนอาคารสํานักงาน จึงไมคอยมีผลกระทบตอการตลาดมากนัก 2. ดานเทคนิค (Techniques) 2.1 การใชที่ดิน (Land Use) การใชที่ดินของโครงการเปนอาคารสํานักงานและมีสวนแสดงสินคา จึงไมมีความจําเปนตองเปน อาคารสูง แตตองการพื้นที่แสดงสินคาที่สามารถสังเกตและเขาถึงไดงาย และมีพื้นที่เปดโลง 2.2 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (Utilities and Facilities) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่สงเสริมโครงการนอกจาก ประปา ไฟฟา โทรศัพท อินเตอรเน็ต ฯลฯ แลวยังมีถนนสายหลักสายรอง ที่จะสามารถที่จะสงเสริมในสวนของการเขาใชโครงการในแตละ รูปแบบการใชงานไดงายขึ้น 2.3 ความสะดวกในการเขาถึง (Accessibility) การเขาถึงโครงการ สามารถที่จะเขาถึงโครงการไดหลายทาง ดังนี้ เขาถึงโครงการโดยเสนทางคมนาคมขนสงโดยรอบๆโครงการหรือการใชถนนในการเขาถึงพื้นที่ตั้ง โครงการ - ระบบของการเดินทางโดยเสนทางของถนนตางๆ - การใชการเดินทางโดยรถสวนบุคคล - การเดินทางโดยรถโดยสารรับจาง (Taxi รถสองแถว) - การเขาถึงโดยรถโดยสารสาธารณะ แนวความคิดโครงการ 3 -13

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 2.4 การคมนาคม และสภาพการจราจร (Transportation and Traffic) เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยูในพื้นที่อยูอาศัย จึงมีผลกระทบทางดานการจราจรเกิดขึ้นในกรณีที่เปน ชวงเวลาเรงดวน อาจทําใหการสัญจรในการเขาถึงโครงการมีความหนาแนนและเกิดการติดขัดของ ยานพาหนะ ดังนั้นในชวงเชาและเย็นจึงจะเกิดการจราจรที่หนาแนน 3. ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture) 3.1 ลักษณะประชากร (Population) ลักษณะของประชากรในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ หรือสภาพแวดลอมโดยรอบ ตองอยูใน กลุมเปาหมายหลักและรองของโครงการ อีกทั้งยังตองมีปริมาณของกลุมผูที่สนใจในโครงการอยาง พอเพียง ทั้งในแงของลักษณะและปริมาณ 3.2 ความปลอดภัย (Safety) โครงการมีการเขาใชของผูใชงานเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงควรที่จะมีมาตรการในการปองกัน อุบัติเหตุ และเพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสินของผูเขาใชบริการ จึงควรมีเจาหนาที่ที่สามารถดูแล ได อยางทั่วถึง 3.3 ความเหมาะสมของประเภทอาคาร (Conformity) อาคารที่เกิดขึ้นภายในโครงการไมควรกอใหเกิดผลเสียหรือผลกระทบกับอาคารโดยรอบ มีความ สอดคลองทั้งรูปแบบสถาปตยกรรมและที่วาง 4. ดานสภาวะแวดลอม (Environment) 4.1 สภาพโดยรอบบริเวณ (Surroundings) สภาพโดยรอบโครงการเปนที่วางละยานที่พักอาศัย ซึ่งในการจัดทําโครงการตองไมสงผลกระทบ ตอพื้นที่และบริบทโดยรอบ 4.2 ทิวทัศน (View from site) โครงการประเภทอาคารสํานักงานไมมีความจําเปนที่จะตองให คานํ้าหนักกับมุมมองจากภายใน โครงการมากนักเนื่องจากอาคารประเภทนี้เปน อาคารที่เนนใหมีพื้นที่และกิจกรรมสวนมากภายใน โครงการมากกวาภายนอกโครงการ 4.3 การมองเห็นที่ตั้ง และลักษณะเชื้อเชิญ (Approach and Invitation) เนื่องจากโครงการมีสวนจัดแสดงสินคา ในดานการมองเห็นที่ตั้งจึงมีความสําคัญ สามารถมองเห็น ไดงาย หรือมีจุดดึงดูด หรือมีลักษณะที่เชื้อเชิญ 4.4 ความสัมพันธของโครงการที่เกี่ยวของ (Linkage) เนื่องจากโครงการจําเปนที่จะตองพึ่งพาอาศัยโครงการที่อยูในละแวกใกลเคียง เพื่อเปนการดึงดูด หรือเพิ่มปริมาณผูใชโครงการ โครงการโดยรอบจึงมีความสําคัญ ในการเลือกที่ตั้งโครงการ แนวความคิดโครงการ 3 -14

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 5. ดานแนวความคิดโครงการ (Trend) 5.1 แนวโนมการไดรับประโยชนจากระบบขนสงมวลชน (MASS TRANSIT) ระบบขนสงมวลชน ประเภทตางๆ เชน รถประจําทาง รถไฟฟา หรือแนวโนมโครงการตางๆที่จะ เกิดขึ้น จะมีผลอยางมากตอโครงการ ซึ่งตองสามารถเชื่อมโยงพื้นที่ตั้งโครงการเขากับกับพื้นที่ ตางๆ หรือพื้นที่ที่มีการดําเนินกิจกรรม สงผลใหเกิดประโยชนกับโครงการได อีกทั้งยังเปนการ อํานวยความสะดวกของผูใชโครงการ 5.2 การขยายตัวโครงการ (Project Expansion) พื้นที่ตั้งโครงการ หรือสภาพแวดลอมของโครงการตองมีศักยภาพที่ดีพอที่จะสามารถรองรับ การขยายตัวของโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 5.3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน (Trend in Changing Land Use) พื้นที่ตั้งโครงการควรตั้งอยูในเขตพื้นที่ที่มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน ไปในทางที่ สอดคลองกับประเภทโครงการ เพื่อโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นตอๆมาในอนาคตนั้น สามารถสงเสริม กับโครงการที่มีอยูในปจจุบันได 5.4 แนวโนมของการอยูในที่เวนคืน (Expropriation) พื้นที่ที่ตังของโครงการเจาของเปนเอกชน จึงไมควรจะตั้งอยูในพื้นที่ที่มีการเวนคืนที่ดิน ซึ่งจะสงผล กระทบตอโครงการในระยะยาว 5.5 แนวโนมการขยายตัวของชุมชนขางเคียง การที่ชุมชนมีอัตราการขยายตัวสูงยอมทําสงผลตอการโครงการทั้ง ในแงของสภาพแวดลอม ระบบคมนาคม การเขาถึง ภาพลักษณของโครงการ กลุมเปาหมายและปจจัยตางๆที่สงผลตอ โครงการ จากหลักเกณฑในการพิจารณาที่ตั้ง ดังกลาว ทําใหสามารถสรุปหัวขอที่ใชในการพิจารณาที่ตั้ง โครงการ 3 แหง ไดในสวนของหลักเกณฑในการเปรียบเทียบที่ตั้ง โดยอางอิงกับบทที่ 2 ในสวน ตารางที่ 2.1 สรุปความสําคัญของหลักเกณฑการเลือกที่ตั้งโครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) แนวความคิดโครงการ 3 -15

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 2. แนวความคิดในการเปรียบเทียบที่ตั้ง เนื่องจากโครงการมีหลักเกณฑในการพิจารณาหาที่ตั้งโครงการ ดังนั้น จึงนําหลักเกณฑ ดังกลาวมาเปรียบเทียบที่ตั้ง โครงการเพื่อหาบทสรุปที่ตั้งโครงการ ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด จากตัวเลือกที่ตั้งโครงการทั้ง 3 แหง โดยเปนหลักเกณฑการใหลําดับคะแนนตามลําดับความสําคัญของแตละหลักเกณฑดังนี้ Criteria for Site Selection Weight 1. มีโครงการสงเสริม/สนับสนุน 5 2. การคมนาคม/การเขาถึงโครงการ 5 3. โครงสรางบริการพื้นฐานสาธารณะ/ ระบบโลจิสติก มีลักษณะที่สงเสริม 5 4. มุมมอง/ทําเลที่ตั้ง/บริบท 5 5. กลุมเปาหมาย 5 รวม 25 ตารางที่ 3.1 แสดงหลักเกณฑการใหคะแนนการพิจารณาที่ตั้งโครงการ 3.2.2 แนวความคิดโครงการดานจินตภาพ (Image Concepts) เปนลักษณะรูปแบบโครงการดานสถาปตยกรรม ที่มีความสอดคลองกับผูใชกิจกรรม พฤติกรรม ที่ตั้ง งบประมาณ และเทคโนโลยีอาคาร โดยแนวทางการนําเสนอ เพื่อสามารถนําไปใชในการ ออกแบบแนวความคิดดานจินตภาพโครงการ จากการที่ไดทําการศึกษา Case Study ในบทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานโครงการแลว สามารถนําเสนอเปนแนวความคิดไดหัวขอหลักที่เกี่ยวของกับอาคาร ประเภทอาคารสํานักงาน ดังนี้ 1.แนวความคิดโครงการดานจินตภาพภายนอก 2.แนวความคิดโครงการดานจิยตภาพภายใน แนวความคิดโครงการ 3 -16

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 1.แนวความคิดโครงการดานจินตภาพภายนอก แนวความคิดรูปแบบของอาคารจะแสดงความเปนเอกลักษณของบริษัท ทั้งในรูปแบบของฟอรม อาคาร หรือวัสดุปดผิวอาคาร ที่สามารถสื่อออกมาไดอยางชัดเจน นอกจากนี้มีความออนนอมตอ พื้นที่โดยรอบ และสอดแทรกดวยพื้นที่สีเขียว อาคารจึงดูเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติไมแบงแยก ทํา ใหเกิดความเปนมิตรทั้งตอผูใชงาน 2.แนวความคิดโครงการดานจินตภาพภายใน แนวความคิดโครงการ 3 -17

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter แนวความคิดรูปแบบภายในจะมีปฏิสัมพันธระหวางที่วางและกิจกรรม ทําใหเกิดความรับรูและ ความรูสึก ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานและอาคาร ในรูปแบบลักษณะตางๆ อยางไรก็ตามลักษณะการสะทอนความเปนเอกลักษณของบริษัท ออกมายังรูปลักษณของอาคาร นั้นตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ เหลานี้ดวย - กิจกรรมและหนาที่ใชสอย (Activities and Function) - ผูใชโครงการ (User) - ที่ตั้งและสภาพแวดลอมของโครงการ (Site and Environment) 3.3 แนวความคิดดานเศรษฐศาสตร (Economy Concepts) การกําหนดแนวความคิดทางดานเศรษฐศาสตรโดยสามารถบงบอกรูปแบบของโครงการได โดยแบงออกเปน 2 แนวทางคือ - การควบคุมงบประมาณโครงการ (Budget Control) - การควบคุมคุณภาพอาคาร (Building Quality Control) 3.3.1 ประสิทธิภาพอาคาร (Building Efficiency) ประกอบดวย - พื้นที่ใชงานสุทธิ (Assignable Area) คือพื้นที่รวมของทุกๆพื้นที่ใชสอยที่ถูกตองการตาม โปรแกรม - พื้นที่สนับสนุน (Unassigned Area) คือพื้นที่ที่นอกเหนือจากพื้นที่ใชงานโดย เฉพาะพื้นที่ทาง สัญจร หองเครื่อง หองน้ําสวนรวม หองเก็บของผนังกั้นตางๆ โดยไมรวมพื้นที่จอดรถซึ่งแตกตางไป ตามกฎหมายของแตละทองที่ และพื้นที่ใชงานภายนอก (Outdoor Space) เพราะถือเปนพื้นที่ใช งานแตอยูภายนอกอาคาร - สัดสวนประสิทธิภาพของอาคาร (Efficiency Ratio) คือสัดสวนรอยละของ พื้นที่สนับสนุนตอ พื้นที่ใชงานสุทธิ มีระดับโดยทั่วไปอยู 3 ระดับ คือ 1.ระดับดีมาก อัตราสวน 40 – 50 % ของพื้นที่ทั้งหมด 2.ระดับปานกลาง อัตราสวน 30 % ของพื้นที่ทั้งหมด 3.ระดับประหยัด อัตราสวน 20 % ของพื้นที่ทั้งหมด แนวความคิดโครงการ 3 -18

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) เปนโครงการกึ่ง สาธารณะที่ตองมีพื้นที่ภายในอาคารเปดโลงมากพอเพื่อสรางคุณภาพใหกับที่วางและเสริมสราง ทัศนียภาพใหกับอาคาร โดยแบงลําดับความสําคัญของหนาที่ใชงานตามความเหมาะสมของ กิจกรรมโดยแบงเปนองคประกอบดังนี้ องคประกอบโครงการ พื้นที่ใชสอย (%) พื้นที่สัญจร (%) 1. องคประกอบหลัก 70% 30% 2. องคประกอบรอง 70% 30% 3. สวนสนับสนุนโครงการ 80% 20% 4. สวนสาธารณะ 70% 30% 5. สวนบริการอาคาร 80% 20% 6. สวนจอดรถ 50% 50% ตารางที่ 3.2 แสดงการแบงสัดสวนประสิทธิภาพอาคารจําแนกตามองคประกอบ ที่มา : ตารางราคาคากอสรางจําแนกตามชนิดอาคารและระดับคุณภาพ เอกสารประกอบการสอนวิชา THESIS PREPARETION CONCEPTS – 15 3.3.2 คุณภาพอาคาร (Building Quality Control) คุณภาพของอาคารสามารถบอกดวยราคาคากอสรางตอตารางเมตร ซึ่งโดยทั่วไปรวมถึงงาน สถาปตยกรรม งานโครงสราง ระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาลแตไมรวมถึงอุปกรณพิเศษที่ติดตั้ง สา หรับอาคารเพื่อการศึกษามีการประเมินคากอสราง ดังนี้ 1. ระดับประหยัด ราคาคากอสราง 8,000 บาท/ตารางเมตร 2. ระดับปานกลาง ราคาคากอสราง 10,000 บาท/ตารางเมตร 3. ระดับดี ราคาคากอสราง 15,000 บาท/ตารางเมตร 4. ระดับดีมาก ราคาคากอสราง 20,000 บาท/ตารางเมตร สําหรับโครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) เปนโครงการ ที่เปนเจาของโดยเอกชน ดังนั้นจึงมีการกําหนดคุณภาพอาคารใหอยูในระดับระดับประหยัดถึงดี มาก เนื่องจากตองมีการควบคุมคุณภาพในดานสวนอาคารสํานักงานและสวนจัดแสดงสินคา เนื่องจากเปนองคประกอบที่สําคัญของโครงการ โดยสามารถแสดงรายละเอียดองคประกอบ โครงการใหสัมพันธกับราคาคากอสรางและระดับคุณภาพอาคาร ไดดังตอไปนี้ แนวความคิดโครงการ 3 -19

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter องคประกอบโครงการ ราคาคากอสราง (บาท/ตารางเมตร) ระดับคุณภาพ 1. องคประกอบหลัก 20,000 ดีมาก 2. องคประกอบรอง 20,000 ดีมาก 3. สวนสนับสนุนโครงการ 10,000 ปานกลาง 4. สวนสาธารณะ 15,000 ดี 5. สวนบริการอาคาร 10,000 ปานกลาง 6. สวนจอดรถ 8,000 ประหยัด ตารางที่ 3.3 แสดงราคาคากอสรางจําแนกตามองคประกอบและคุณภาพ ที่มา : ตารางราคาคากอสรางจําแนกตามชนิดอาคารและระดับคุณภาพ เอกสารประกอบการสอนวิชา THESIS PREPARETION CONCEPTS – 16 สรุป แนวความคิดโครงการทางดานเศรษฐศาสตรโครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) เปนโครงการที่เนนทางดานคุณภาพของอาคารและคุณภาพของที่วาง เนื่องจากอาคารแหงนี้ตั้งขึ้นเพื่อรองรับกลุมลูกคา และเปนตัวแทนของภาพลักษณบริษัท ดังนั้นจึง ตองการสัดสวนพื้นที่และคุณภาพอาคารที่ดี เพื่อตอบสนองกลุมเปาหมายโครงการ และสงเสริม กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นของโครงการ 3.4 แนวความคิดดานเทคโนโลยี (Technology Concepts) แนวความคิดโครงการทางดานเทคโนโลยี เปนการเลือกประเภทของเทคโนโลยีอาคารให เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของโครงการโดยอางอิงจากบทที่2 ขอมูลพื้นฐานโครงการ และ สอดคลองกับบทที่1 เปาหมายโครงการ เพื่อใชในการพิจารณาหา บทที่4 ในสวนของรายละเอียด โครงการทางดานเทคโนโลยี โดยแนวความคิดโครงการทางดานเทคโนโลยีของโครงการ มี รายละเอียดที่ใชในการคํานึงถึง ดังนี้ - ระบบโครงสรางอาคารตองเหมาะสมและตอบรับกับรูปแบบอาคาร - ระบบเทคโนโลยีอาคารและระบบการกอสรางตองมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ในปริมาณราคาที่ต่ํา ที่สุด เพื่อลดคาใชจายในการลงทุน - ระบบเทคโนโลยีอาคารมีความเหมาะกับการใชงานของอาคาร - ระบบเทคโนโลยีอาคารมีราคาคาติดตั้ง และคาบํารุงรักษาในระยะยาว ที่ไมสมควรแพงเกินไปนัก เพื่อลดตนทุนในการลงทุน แนวความคิดโครงการ 3 -20

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter - ระบบเทคโนโลยีอาคารตองมีความปลอดภัยในการใชงานในระยะยาว - ระบบเทคโนโลยีอาคารตองอายุยืนยาวในการใชงาน - ระบบเทคโนโลยีอาคารตองสามารถชวยประหยัดพลังงานอาคารได เพื่อชวยลดคาใชจายใน ระยะยาว โดยรายละเอียดแนวความคิดโครงการทางดานเทคโนโลยีอาคารมี 2สวนดังนี้ 3.4.1 ระบบอาคาร (Building System) 3.4.2 ระบบเทคโนโลยีพิเศษ (Specific Technology) 3.4.1 เทคโนโลยีระบบอาคาร (Building System) โครงการพิพิธภัณฑสถานใตรมเย็น มีระบบโครงสรางหลายระบบ เนื่องจากความตองการในการใช พื้นที่ในแตละองคประกอบ แตกตางกัน 1. ระบบโครงสราง (Structure System) ภายในโครงการจะประกอบไปดวยระบบโครงสรางดังนี้ - ระบบเสา – คาน ระบบโครงสรางเสา-คานเปนแบบระบบเสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากราคาไมสูงมากนักงายตอการกอสรางสามารถสรางไดกับชวง ระยะหางระหวางเสาสั้นๆ ใชพื้นที่ไม

Add a comment

Related presentations

Related pages

[ปวส.] ห้องสมุดกับการ ...

... สารสนเทศ บทที่ 15 ... บทที่ 2 ... ชีวิต บทที่ 3 ...
Read more

1.

>˘7,,˝ .ˇ ( " ˘ (. ,˘ f ˚ 11. ˙ / 3 -˜ 201 ˙ 7 %’ ˘ %’ % 1) 2, , !" #$ , $4 7$" ,˝ 0 ˚ .˝ˇ’1." ... 15. ˙ >˘˚<= 3- ...
Read more

1.

... F˜ ˙G@ ( (˛ ˝ @ ˚2) ˚ ˝ ˛ , ’- - eq ( = ( ˝&˙ ) ne ( ~= (’ & ˝&˙ ) lt ( < ( ˙ & ) ... 1ˇ ˙ 3.15. 46 ˙, SPSS 1 ...
Read more

บทที่ 4 วิถีชีวิตจิต ...

บทที่ 4 - Free download as ... อ ระหว า งคริ ส ต ศ ตวรรษที่ 5-15 ... บทที่ 3 ...
Read more

Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM Objektiv: Amazon.de ...

Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM Objektiv; Hochwertiges 5,6fach Zoom - für höchste Ansprüche; Optischer Bildstabilisator ...
Read more

บทที่1 การวิเคราะห์ ...

บทที่1 การวิเคราะห์ข้อมูล - Free download as PDF File ... 15 17 22 f fx 3 5 2 N = 10 (x - 36 85 44
Read more

E.O.F.T - Welcome // European Outdoor Film Tour

The films of the E.O.F.T. 15/16 All information on the programme! Burn it down. Tamara. Unbranded. ... Int. OCEAN FILM TOUR Volume 3. Adventure. Action ...
Read more

บทที่ 15 ไฟฟ้าสถิตย์ ...

บทที่ 15 ... กลอนขำ ๆ เกี่ยวกับ f ... บทที่ 3 แรง มวล ...
Read more

Felgen 15.3 eBay Kleinanzeigen

eBay Kleinanzeigen: Felgen 15.3, Kleinanzeigen - Jetzt finden oder inserieren! eBay Kleinanzeigen - Kostenlos. Einfach. Lokal. Kostenlos. Einfach.
Read more

วิชา การสื่อสาร ...

Skip navigation Sign in. Search
Read more