Σεισμοί Κεφαλονιάς της 15ης Φεβρουαρίου 2014

75 %
25 %
Information about Σεισμοί Κεφαλονιάς της 15ης Φεβρουαρίου 2014
News & Politics

Published on February 17, 2014

Author: itsak-eppo

Source: slideshare.net

Description

Την 15η Φεβρουαρίου 2014 και τοπική ώρα 09:31 έγινε ένας σεισμός έντονα αισθητός στο μεγαλύτερο τμήμα της Κεφαλονιάς ενώ ακολούθησε στις 10:18 ένας ακόμη σεισμός αισθητός ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα του νησιού. Οι δονήσεις αυτές εντάσσονται στην ακολουθία η οποία ξεκίνησε με τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 (Μw:6.1).

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Γαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Γηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 15ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Τελ 15ε Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη ηνπηθή ώξα 09:31 έγηλε έλαο ζεηζκόο έληνλα αηζζεηόο ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο Κεθαινληάο ελώ αθνινύζεζε ζηηο 10:18 έλαο αθόκε ζεηζκόο αηζζεηόο ηδηαίηεξα ζην δπηηθό ηκήκα ηνπ λεζηνύ. Οη δνλήζεηο απηέο εληάζζνληαη ζηελ αθνινπζία ε νπνία μεθίλεζε κε ηνλ ζεηζκό ηεο 26εο Ιαλνπαξίνπ 2014 (Μw:6.1). O ΟΑΣΠ δηα ηνπ ΙΤΣΑΚ εγθαηέζηεζε έλα δίθηπν αηζζεηήξωλ επξέωο θάζκαηνο (επηηαρπλζηνκέηξωλ θαη ηαρπηεηνκέηξωλ) κε θαηαγξαθηθά αλάιπζεο 24bits θαη εμνπιηζκέλωλ κε ζπζηήκαηα απόιπηνπ ρξόλνπ ηα νπνία κεηαβηβάδνπλ κέζω ηνπ δηθηύνπ SYZEFXIS ηα δεδνκέλα ζην ΙΤΣΑΚ (γξαθεία ηνπ ΟΑΣΠ ζηε Θεζζαινλίθε), αιιά θαη ζην Σεηζκνινγηθό Σηαζκό ηνπ ΑΠΘ όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ππνινγηζκό ηωλ εζηηαθώλ παξακέηξωλ ηωλ ζεηζκώλ ηεο πεξηνρήο ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ αθξίβεηα ηωλ ππνινγηζκώλ. Σύκθωλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σεηζκνινγηθνύ Σηαζκνύ ηνπ ΑΠΘ ((http://geophysics.geo.auth.gr/ the_seisnet/) νη παξάκεηξνη εζηίαο ηωλ δύν απηώλ ζεηζκώλ δίλνληαη ζηνλ παξαθάηω Πίλαθα. Πίκαθαξ Ι. Πανάμεηνμη εζηίαξ ηωκ ηζπονόηενωκ ζεηζμώκ ηεξ 15εξ Φεβνμοανίμο 2014 ζηε πενημπή ηεξ Κεθαιμκηάξ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ GMT ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ φ λ 2014.02.15 07:31:17 38.231 2014.02.15 08:18:57 38.250 Η Km ML MW 20.377 16 km 4.6 4.8 (GFZ) 20.365 3 km 3.9 Γηα ηνλ πξώην ζεηζκό θαζνξίζηεθε από ην GFZ-Potsdam ν κεραληζκόο γέλεζεο ηνπ θαη βξέζεθαλ νη γεωκεηξηθέο παξάκεηξνη ηωλ δύν επηπέδωλ νη νπνίεο είλαη: Παράταξη Κλίση Ολίσθηση Δπίπεδν Ι 359 44 99 Δπίπεδν ΙΙ 167 47 82 Σην ράξηε ηνπ ζρήκαηνο (1), ην ξνδ άζηξν παξηζηάλεη ην επίθεληξν ηνπ ζεηζκνπ κεγέζνπο Μ=4,6 Οη θύθινη ζην ίδην ζρήκα παξηζηάλνπλ ηα επίθεληξα ζεηζκώλ κε κεγέζε 4.5≤Μ≤6.1 κεηά ηελ 26ε Ιαλνπαξίνπ 2014 αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπο θαη ην ρξώκα όπωο θαίλεηαη ζην ππόκλεκα. Τα δεδνκέλα είλαη από ηηο αλαιύζεηο ηνπ Σεηζκνινγηθνύ Σηαζκνύ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεωθπζηθήο ηνπ ΑΠΘ θαη είλαη δηαζέζηκα κέζω εο ηζηνζειίδαο ηνπο. Σην ίδην ζρήκα ην πξάζηλν άζηξν παξηζηάλεη ην επίθεληξν ηνπ ζεηζκνύ κεγέζνπο MW=5.5 ν νπνίνο 1

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Γαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Γηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 έγηλε ζηηο 18:45 GMT ηεο 26.0.12014 ελώ ν κεραληζκόο γέλεζεο ηνπ θαίλεηαη κε πξάζηλα ρξώκαηα. Παξαηεξείζηε ηελ νκνηόηεηα ηωλ δύν κεραληζκώλ θαη ηελ εγγύηεηα ηωλ επηθέληξωλ. Φαίλεηαη όηη νη δύν ζεηζκνί ζρεηίδνληαη κε έλα ξήγκα νιίζζεζεο δηεύζπλζεο κε ζεκαληηθή αλάζηξνθε ζπληζηώζα. Τέηνηεο δηαξξήμεηο είλαη αλακελόκελεο γηα ηε δώλε δηάξξεμεο ηεο Κεθαινληάο (Παπαδάρνο & Παπαδάρνπ 2003). Σπήμα 1. Καηακμμή επηθέκηνωκ ζεηζμώκ γηα ημ δηάζηεμα 2014.01.26 – 2014.02.15 με μεγέζε Μ≥4.0. Τμ επίθεκηνμ ημο ζεηζμμύ ηεξ 2014.02.15 μεγέζμοξ ΜW=4.6 πανηζηάκεηαη με νμδ άζηνμ. Δίκμκηαη επίζεξ μ μεπακηζμόξ γέκεζεξ ημο ζεηζμμύ θαη μη ζέζεηξ ηωκ επηηαποκζημγνάθωκ (νμδ ηεηνάγωκα). Τμ πνάζηκμ άζηνμ θαη μ μεπακηζμόξ πνάζηκμο πνώμαημξ ακηηζημηπμύκ ζημ επίθεκηνμ θαη ημκ μεπακηζμό ημο μεηαζεηζμμύ ηεξ 26εξ Ιακμοανίμο 2014 Μ5.5 2

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Γαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Γηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Ο ράξηεο ηνπ ζρήκαηνο (2) δίλεη ηελ θαηαλνκή ηωλ ηηκώλ ηεο κέγηζηεο νξηδόληηαο εδαθηθήο επηηάρπλζεο θαη εθπνλείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο INGEOCLOUDS. http://portal. ingeoclouds.eu/sitools/client-user/Shakemaps/project-index.html. Ο ράξηεο ηνπ ζρήκαηνο (3) απεηθνλίδεη ηελ αηζζεηόηεηα κε βάζε ηελ απόθξηζε ηνπ πιεζπζκνύ (www.emsc-csem.org). Σπ. 2. Χάνηεξ θαηακμμήξ ηεξ μέγηζηεξ μνηδόκηηαξ εδαθηθήξ επηηάποκζεξ. Σπ. 3. Χάνηεξ αηζζεηόηεηαξ με βάζε ηεκ απόθνηζε ηωκ θαημίθωκ (www.emsc-csem.org) Από ηνλ ράξηε ηνπ ζρήκαηνο (3) πξνθύπηεη όηη ζην Αξγνζηόιη θαη ζηα Βαιζακάηα ε έληαζε ήηαλ V ζε θαιή ζπκθωλία κε ηελ ηηκή IV-V από ηνλ ράξηε ηνπ ζρήκαηνο (2). Τα απνηειέζκαηα γηα ηνπο δύν κόληκνπο ζηαζκνύο ARG2 ζηε Κεθαινληά θαη ITC1 ζηε Ιζάθε, θαζώο θαη γηα ηηο ζέζεηο ηωλ Φαβξηάηωλ (CHV1), Λεμνπξίνπ (LXR1) θαη Αγίαο Θέθιαο (AGΤ1) δίλνληαη ζηα ζρήκαηα (4) – (9). Γηα θάζε θαηαγξαθή νη δηνξζωκέλεο ηηκέο γηα ηηο επηηαρύλζεηο ηαρύηεηεο θαη κεηαζέζεηο θαζώο θαη ηα θάζκαηα απόθξηζεο επηηαρύλζεωλ θαη ηα ηξη-ινγαξηζκηθά θάζκαηα απόθξηζεο ηαρπηήηωλ. Τέινο ζηα ζρήκαηα (10) - (15) παξαηίζεληαη νη αλαιύζεηο από ηνλ ζεηζκό ζηηο 08:18 GMT. 3

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Γαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Γηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 2014.02.15 07:31 GMT Σπήμα 4. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Ανγμζημιίμο Σπήμα 5. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Λελμονίμο 4

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Γαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Γηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 2014.02.15 07:31 GMT Σπήμα 6. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Αγίαξ Θέθιαξ Σπήμα 7. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Χαβνηάηωκ. 5

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Γαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Γηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 2014.02.15 07:31 GMT Σπήμα 8. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Βαζζηιηθάδωκ Σπήμα 9. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Ιζάθεξ 6

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Γαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Γηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 2014.02.15 08:18 GMT Σπήμα 10. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Ανγμζημιίμο Σπήμα 11. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Λελμονίμο 7

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Γαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Γηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 2014.02.15 08:18 GMT Σπήμα 12. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Αγίαξ Θέθιαξ Σπήμα 13. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Χαβνηάηωκ. 8

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Γαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Γηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 2014.02.15 08:18 GMT Σπήμα 14. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Βαζζηιηθάδωκ Σπήμα 15. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Ιζάθεξ 9

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Επιστημονική μελέτη: Οι σεισμοί ...

... ακτές της Κεφαλονιάς ... σεισμοί του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014 στην ...
Read more

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ...

... 26 Φεβρουαρίου του 2014 ... σεισμοί ης Κεφαλονιάς ... ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Της ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ...
Read more

Ινστιτούτο Τεχνικής ...

Σεισμοί Κεφαλονιάς της 15ης ... της 15ης Φεβρουαρίου 2014. ... ακτές της Κεφαλονιάς, ...
Read more

Ινστιτούτο Τεχνικής ...

Σεισμοί Κεφαλονιάς της 15ης ... της 15ης Φεβρουαρίου 2014. ... Μ4.6 της 12ης Φεβρουαρίου 2014, ...
Read more

Elias' words: Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς

Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς. ... 18 Φεβρουαρίου. ... σκέφτομαι το ρόλο της Κεφαλονιάς, ...
Read more

POROSNEWS: Τεχνητός ο σεισμός της ...

Τεχνητός ο σεισμός της Κεφαλονιάς; ... Οι δύο σεισμοί της ... 1η Φεβρουαρίου 2014 ...
Read more

Κεφαλλονιά, 2014: φαινόμενα που ...

... Φεβρουαρίου. 17/2/2014 ... πρόσφατοι σεισμοί, ... σεισμού της 26ης Ιανουαρίου 2014. ...
Read more

Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς του 1953.

Ο επόμενος μεγάλος σεισμός που γίνεται την ίδια μέρα θα έχει μέγεθος 7.2 και θα είναι ο ...
Read more