ενημερωτική παρουσίαση για πανελλαδικές

40 %
60 %
Information about ενημερωτική παρουσίαση για πανελλαδικές

Published on March 9, 2014

Author: DimitriosPariotis

Source: slideshare.net

ΧΣΡΧΤΕΩΥΘ ΓΙΑ ΦΘΟ ΧΣΡΒΡΝΘ ΑΙΦΘΥΘΥ ΢λοι οι υποψιφιοι για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του 2014  Ξακθτζσ τθσ Γ Νυκείου κακϊσ και  Απόφοιτοι των προθγοφμενων ετϊν Γενικϊν Νυκείων (ΓΕΝ) και των Επαγγελματικϊν Νυκείων (ΕΣΑΝ), που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτισ Σανελλινιεσ Εξετάςεισ για ειςαγωγι τουσ ςτθν Φριτοβάκμια Εκπαίδευςθ (90% των κζςεων) πρζπει να υποβάλουν ςτο Νφκειό τουσ ΑΙΦΘΥΘ – ΔΘΝΩΥΘ Χποψθφιότθτασ για τθ ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ αυτζσ. Θ προκεςμία για τθν υποβολι των δθλϊςεων αναμζνεται να οριςτεί ςε ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ μζςα ςτο Φεβρουάριο .

Οι υποψιφιοι υποβάλλουν ΑΙΣΗ΢Η-ΔΗΛΩ΢Η ςτθν οποία κα δθλϊςουν: i) το δεφτερο μάκθμα γενικισ παιδείασ που κα εξεταςτοφν πανελλαδικά ii) αν κα εξεταςτοφν πανελλαδικά και ςτισ Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ iii) αν κα εξεταςτοφν ςε κάποιο/α από τα ειδικά μακιματα (ξζνεσ γλϊςςεσ, ςχζδια, μουςικι) iv) αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για τισ ΢τρατιωτικζσ ΢χολζσ (δεν ζχουν δικαίωμα οι υποψιφιοι των Εςπερινϊν ΓΕΛ) v) αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για τισ ΢χολζσ των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ vi) αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για τα Σμιματα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (ΣΕΦΑΑ).

Η ΑΙΤΗΣΗ–ΔΗΛΩΣΗ υποψθφιότθτασ κα αναρτθκεί ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Υπουργείου Παιδείασ http://www.minedu.gov.gr/exams και κα μπορεί να εκτυπϊνεται είτε από το Λφκειο είτε απευκείασ από τον ίδιο τον υποψιφιο. Η υποβολι τθσ κα γίνει ςτο Λφκειο θλεκτρονικά. Η αίτθςθ αυτι του υποψθφίου είναι δεςμευτικι και εφόςον υποβλθκεί, δεν αλλάηει ςε καμία περίπτωςθ.

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΑ ΟΠΟΘΑ ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΘ ΠΑΝΕΛΛΑΔΘΚΑ Α. Οι μακθτζσ και οι απόφοιτοι εξετάηονται ςε πανελλαδικό επίπεδο ςτα τζςςερα (4) μακιματα κατεφκυνςθσ και ςε δφο (2) μακιματα γενικισ παιδείασ, από τα οποία το ζνα (1) είναι υποχρεωτικά θ Νεοελλθνικι Γλϊςςα και το άλλο μποροφν να το επιλζξουν μεταξφ των μακθμάτων: Βιολογία, Μακθματικά και ΢τοιχεία ΢τατιςτικισ, Ιςτορία του Νεότερου και ΢φγχρονου Κόςμου και Φυςικι. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ΢ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ Για τθν επιλογι του δεφτερου μακιματοσ γενικισ παιδείασ που ο υποψιφιοσ πρόκειται να εξεταςτεί ςε πανελλαδικό επίπεδο, πρζπει να λάβει υπόψθ του τα μακιματα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ κατά επιςτθμονικό πεδίο κακϊσ και τα μακιματα γενικισ παιδείασ που τα αντικακιςτοφν με τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ, τα οποία αναφζρονται ςυνοπτικά ςτον Πίνακα 1 που ακολουκεί.

ΕΠΘΛΟΓΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ΢ ΓΕΝΘΚΗ΢ ΠΑΘΔΕΘΑ΢  Αν τα επιςτθμονικά πεδία που προτίκεται να επιλζξει ο υποψιφιοσ ζχουν ωσ μακιματα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ τα μακιματα τθσ κατεφκυνςθσ που εξετάςτθκε (π.χ. μακθτισ κετικισ κατεφκυνςθσ προτίκεται να επιλζξει 3ο και 4ο επιςτθμονικό πεδίο, όπου τα μακιματα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ είναι τα μακιματα τθσ κατεφκυνςισ του), τότε ο υποψιφιοσ αυτόσ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει ωσ δεφτερο μάκθμα γενικισ παιδείασ οποιοδιποτε από τα τζςςερα επιλεγόμενα μακιματα γενικισ παιδείασ.

Στθν αντίκετθ περίπτωςθ (π.χ. μακθτισ κετικισ κατεφκυνςθσ προτίκεται να επιλζξει το 1ο και 2ο επιςτθμονικό πεδίο) ο μακθτισ αυτόσ κα πρζπει να επιλζξει ωσ δεφτερο μάκθμα γενικισ παιδείασ εκείνο από τα τζςςερα επιλεγόμενα, το οποίο μαηί με το μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ αντικακιςτοφν τα μακιματα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ του 1ου επιςτθμονικοφ πεδίου (που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι θ Ιςτορία Γενικισ Παιδείασ), όπωσ φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα και αναφζρεται ςτο ίδιο άρκρο τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.

Ρι προχποκζςεισ για τθν επιλογι ςχολϊν του πζμπτου επιςτθμονικοφ πεδίου Εξζταςθ ςτο μάκθμα :Αρχζσ Ρικονομικισ Θεωρίασ Εφόςον ο υποψιφιοσ προτίκεται να επιλζξει το 5ο επιςτθμονικό πεδίο,  Οφείλει να ζχει επιλζξει και να δθλϊςει ότι κα ςυμμετζχει ςτισ πανελλινιεσ εξετάςεισ για το μάκθμα «Αρχζσ Ρικονομικισ Θεωρίασ».  Σο δεφτερο μάκθμα γενικισ παιδείασ το οποίο πρζπει να επιλζξει και να εξεταςτεί ςε πανελλαδικό επίπεδο είναι τα Ξακθματικά και Υτοιχεία Υτατιςτικισ. ΢ε αυτι τθν περίπτωςθ τα εξεταηόμενα μακιματα είναι επτά (7). Μανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί να δθλϊςει το 5ο επιςτθμονικό πεδίο αν δεν ζχει εξεταςτεί ι δεν ζχει δθλϊςει ότι κα εξεταςτεί ςε πανελλαδικό επίπεδο ςτα δφο μακιματα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ του πεδίου αυτοφ. Ρ Βακμόσ Σρόςβαςθσ ςτθν περίπτωςθ αυτιν κα εξαχκεί από τα 7 μακιματα και ιςχφει για όλα τα πεδία ςχολϊν που κα επιλζξει ο υποψιφιοσ .

ΕΠΑΓΩΓΘ ΥΧΟΡΝΡΧ ΞΡΤΙΩΟ Οι ςυντελεςτζσ για τθν εξαγωγι του ςυνόλου των μορίων είναι 8,0 για το Γενικό Βακμό Σρόςβαςθσ, 1,3 για το πρϊτο μάκθμα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ ι 0,9 ςτθν περίπτωςθ αντικατάςταςισ του από μάκθμα γενικισ παιδείασ ςφμφωνα με τα παρακάτω, 0,7 για το δεφτερο μάκθμα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ ι 0,4 ςτθν περίπτωςθ αντικατάςταςισ του από το μάκθμα γενικισ παιδείασ (Νεοελλθνικι Γλϊςςα) ςφμφωνα με τα παρακάτω. Για τισ ςχολζσ που απαιτείται ειδικό μάκθμα ςτα μόρια που ζχουν εξαχκεί από το Γενικό Βακμό Σρόςβαςθσ και τα Ξακιματα Βαρφτθτασ προςκζτουμε τα μόρια που εξάγονται από τα Ειδικά Ξακιματα.

ΕΙΔΙΜΑ ΞΑΘΘΞΑΦΑ 2 για τα Φμιματα και τισ κατευκφνςεισ ξζνων φιλολογιϊν (Αγγλικισ, Γαλλικισ, Γερμανικισ, Ιταλικισ, Ιςπανικισ), τθσ ειδίκευςθσ Ιςπανικισ Γλϊςςασ και Πολιτιςμοφ του τμιματοσ Ξζνων Γλωςςϊν, Μετάφραςθσ και -Διερμθνείασ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου και τθσ ειδίκευςθσ Μετάφραςθσ ι -Διερμθνείασ του τμιματοσ Ξζνων Γλωςςϊν Μετάφραςθσ και -Διερμθνείασ του ίδιου Πανεπιςτθμίου, 2 για τα Φμιματα που απαιτοφνται τα ειδικά μακιματα Ελεφκερο και Γραμμικό Υχζδιο (αρχιτεκτονικζσ ςχολζσ ) ι Αρμονία και Ζλεγχοσ Ξουςικϊν Ακουςτικϊν Ικανοτιτων, 1 για τα λοιπά Φμιματα που απαιτείται ειδικό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ, όπωσ αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακϊν ΢πουδϊν, Διεκνϊν ΢πουδϊν κλπ ι Ελεφκερο ΢χζδιο όπωσ το τμιμα Πλαςτικϊν Σεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Σζχνθσ και 2 για τα ΦΕΦΑΑ. Για τα τμιματα και τισ ςχολζσ που απαιτείται ειδικό μάκθμα, το ςφνολο μορίων δίδεται από τθ ςχζςθ: *(Γεν. Βακμόσ Πρόςβαςθσ * 8) + (βακμόσ πρόςβαςθσ α’ μακιματοσ αυξθμζνθσ βαρφτθτασ * 1,3) + (βακμόσ πρόςβαςθσ β’ μακιματοσ αυξθμζνθσ βαρφτθτασ * 0,7) + (βακμόσ ειδικοφ μακιματοσ * 1 ι 2 κατά περίπτωςθ)+ * 100.

Πίνακαρ 1 1ο ΕΠ.ΠΕΔΙΟ : Ανκρωπιςτικϊν, Νομικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 2ο ΕΠ.ΠΕΔΙΟ: 3ο ΕΠ.ΠΕΔΙΟ: Θετικϊν Επιςτθμϊν Επιςτθμϊν Τγείασ 4ο ΕΠ.ΠΕΔΙΟ: Σεχνολογικϊν Επιςτθμϊν 5ο ΕΠ.ΠΕΔΙΟ: Επιςτθμϊν Οικονομίασ & Διοίκθςθσ (1,3) Αρχαία Ελλθνικά (Θεωρθτικισ) (1,3) Μακθματικά (Θετικισ,Σεχν/κισ) (1,3) Βιολογία (Θετικισ) (1,3) Μακθματικά (Θετικισ, Σεχνολογικισ) (1,3)Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ(Ε) (0,7) Ιςτορία (Θεωρθτικισ ) (0,7) Φυςικι (Θετικισ,Σεχν/κισ) (0,7) Χθμεία (Θετικισ) (0,7) Φυςικι (Θετικισ, Σεχνολογικισ) (0,7) Μακθματικά & ΢τοιχεία ΢τατιςτικισ (ΓΠ) Μακιματα Γενικισ Παιδείασ τθσ Γϋ Λυκείου που αντικακιςτοφν τα παραπάνω μακιματα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ αντίςτοιχα κατά επιςτθμονικό πεδίο για όςουσ υποψιφιουσ προζρχονται από κατευκφνςεισ διαφορετικζσ από αυτζσ ςτισ οποίεσ ανικουν τα μακιματα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ: (0,9) Νεοελ Γλϊςςα (ΓΠ) (0,9) Μακθματικά &΢τοιχεία ΢τατιςτικισ (ΓΠ) (0,9) Βιολογία (ΓΠ) (0,9) Μακθματικά και ΢τοιχεία ΢τατιςτικισ (ΓΠ) (0,4) Ιςτορία (ΓΠ) (0,4) Νεοελλθνικι Γλϊςςα (ΓΠ) (0,4)Νεοελ Γλϊςςα (ΓΠ) (0,4) Νεοελ Γλϊςςα(ΓΠ)

ΕΠΘ΢ΣΗΜΟΝΘΚΑ ΠΕΔΘΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝ΢ΕΘ΢ ΘΕΩΡΗΣΘΚΗ ΘΕΣΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΗ ΚΥΚΛΟ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ 1ο 2ο ΑΟΘΤΩΣΙΥΦΙΜΕΥ ΟΡΞΙΜΕΥ & ΜΡΙΟΩΟΙΜΕΥ ΕΣΙΥΦΘΞΕΥ 1. ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΑ (1,3) 2. ΙΥΦΡΤΙΑ (0,7) 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΣΙΝΙΚΑ 5. Νεοελ. Γλϊςςα (ΓΠ) 6. Ελεφκερθ Επιλογι (ΓΠ) 1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 2. ΦΤ΢ΙΚΗ 3. ΧΗΜΕΙΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5. Ο. Γλϊςςα (ΓΣ) (0,9) 6. Ιςτορία (ΓΣ) (0,4) 1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 2. ΦΤ΢ΙΚΗ 3. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚΗ΢Η ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ 5. Οεοελ. Γλϊςςα (ΓΣ) (0,9) 6. Ιςτορία (ΓΣ) (0,4) ΘΕΦΙΜΕΥ ΕΣΙΥΦΘΞΕΥ 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2. Ι΢ΣΟΡΙΑ 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΣΙΝΙΚΑ 5. Ξακθματικά (ΓΣ) (0,9) 6. Οεοελ Γλϊςςα (ΓΣ) (0,4) 1. ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΑ (1,3) 2. ΦΧΥΙΜΘ (0,7) 3. ΧΗΜΕΙΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5. Νεοελ. Γλϊςςα (ΓΠ) 6. Ελεφκερθ Επιλογι (ΓΠ) 1. ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΑ (1,3) 2. ΦΧΥΙΜΘ (0,7) 3. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚΗ΢Η ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ 5. Νεοελ Γλϊςςα (ΓΠ) 6. Ελεφκερθ Επιλογι (ΓΠ) 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2. Ι΢ΣΟΡΙΑ 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΣΙΝΙΚΑ 5. Βιολογία (ΓΣ) (0,9) 6. Οεοελ Γλϊςςα (ΓΣ) (0,4) 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2. Ι΢ΣΟΡΙΑ 3. ΝΕΟΕΛ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΣΙΝΙΚΑ 5. Ξακθματικά (ΓΣ) (0,9) 6. Οεοελ. Γλϊςςα (ΓΣ) (0,4) 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2. Ι΢ΣΟΡΙΑ 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΣΙΝΙΚΑ 5. Νεοελ Γλϊςςα (ΓΠ) 6. Ρικονομία (Ε) (1,3) 7. Ξακθματικά (ΓΣ) (0,7) 1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 2. ΦΤ΢ΙΚΗ 3. ΒΙΡΝΡΓΙΑ (1,3) 4. ΧΘΞΕΙΑ (0,7) 5. Νεοελ. Γλϊςςα (ΓΠ) 6.Ελεφκερθ Επιλογι (ΓΠ) 1. ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΑ (1,3) 2. ΦΧΥΙΜΘ (0,7) 3. ΧΗΜΕΙΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5. Νεοελ Γλϊςςα (ΓΠ) 6. Ελεφκερθ Επιλογι (ΓΠ) 1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 2. ΦΤ΢ΙΚΗ 3. ΧΗΜΕΙΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5. Νεοελ. Γλϊςςα (ΓΠ) 6. Ρικονομία (Ε) (1,3) 7. Ξακθματικά (ΓΣ) (0,7) 1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 2. ΦΤ΢ΙΚΗ 3. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚΗ΢Η ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ 5. Βιολογία (ΓΣ) (0,9) 6. Οεοελ. Γλϊςςα (ΓΣ) (0,4) 1. ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΑ (1,3) 2. ΦΧΥΙΜΘ (0,7) 3. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚΗ΢Η ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ 5. Νεοελ Γλϊςςα (ΓΠ) 6. Ελεφκερθ Επιλογι (ΓΠ) 1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 2. ΦΤ΢ΙΚΗ 3. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚΗ΢Η ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ 5. Νεοελ Γλϊςςα (ΓΠ) 6. Ρικονομία (Ε) (1,3) 7. Ξακθματικά (ΓΣ) (0,7) 3ο ΕΣΙΥΦΘΞΕΥ ΧΓΕΙΑΥ 4ο ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΕΥ ΕΣΙΥΦΘΞΕΥ 5ο ΕΣΙΥΦΘΞΕΥ ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ & ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ

ΣΧΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  Είναι γνωςτό ότι από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2010-2011 και μετά, καταργικθκε το βακμολογικό κριτιριο τθσ βάςθσ για τθ ςυμμετοχι υποψθφίου ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ των Πανεπιςτθμίων, των Ανϊτατων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν, των Σ.Ε.Ι, τθσ Α΢ΠΑΙΣΕ και των Ανϊτερων ΢χολϊν Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ (Α΢ΣΕ). Για τθ ςυμμετοχι υποψθφίου ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για τα τμιματα, για τα οποία απαιτείται εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα παραμζνει ωσ προχπόκεςθ θ επιτυχία βακμοφ ςτο ειδικό μάκθμα ίςου με το μιςό τουλάχιςτον του μζγιςτου δυνατοφ. Αν απαιτείται εξζταςθ ςε δφο ειδικά μακιματα, θ προχπόκεςθ αυτι ιςχφει χωριςτά για το κακζνα από τα εξεταηόμενα ειδικά μακιματα.

ΥΧΡΝΕΥ ΓΙΑ ΦΙΥ ΡΣΡΙΕΥ ΑΣΑΙΦΕΙΦΑ ΕΙΔΙΜΡ ΞΑΘΘΞΑ 1Ρ ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΙΜΡ ΣΕΔΙΡ : ΥΧΡΝΕΥ Α.Ε.Ι. ΑΓΓΝΙΜΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ ΜΑΙ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑΥ ΑΘΘΟΑΥ – ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΑΓΓΝΙΜΑ ΓΑΝΝΙΜΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ ΜΑΙ ΦΙΝΡΝ. ΑΘΘΟΑΥ –ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΓΕΤΞΑΟΙΜΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ ΜΑΙ ΦΙΝ. ΑΘΘΟΑΥ ΘΕΥΥΑΝ. ΓΑΝΝΙΜΑ ΓΕΤΞΑΟΙΜΑ ΙΦΑΝΙΜΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ ΑΘΘΟΑΥ ΜΑΙ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΙΦΑΝΙΜΑ ΙΥΣΑΟΙΜΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ ΑΘΘΟΑΥ ΙΥΣΑΟΙΜΑ

ΥΧΡΝΕΥ ΓΙΑ ΦΙΥ ΡΣΡΙΕΥ ΑΣΑΙΦΕΙΦΑ ΕΙΔΙΜΡ ΞΑΘΘΞΑ 1Ρ ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΙΜΡ ΣΕΔΙΡ : ΥΧΡΝΕΥ Α.Ε.Ι. ΥΦΑ ΦΞΘΞΑΦΑ ΔΙΕΘΟΩΟ & ΕΧΤΩΣΑΛΜΩΟ ΜΑΙ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ ΣΑΟΦΕΙΡΧ ΔΙΕΘΟΩΟ & ΕΧΤΩΣΑΛΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ ΣΕΙΤΑΙΑ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ ΜΑΙ ΞΕΥΩΟ ΞΑΗΙΜΘΥ ΕΟΘΞΕΤΩΥΘΥ ΑΘΘΟΑΥ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ ΞΕΥΩΟ ΜΑΙ ΣΡΝΙΦΙΥΞΡΧ ΣΑΟΦΕΙΡΧ ΔΘΞΡΥΙΡΓΤΑΦΙΑΥ ΜΑΙ ΞΕΥΩΟ ΞΑΗΙΜΘΥ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ απαιτείται εξζταςθ ςε ζνα από τα τζςςερα ειδικά μακιματα: ΑΓΓΝΙΜΘ ΓΝΩΥΥΑ – ΓΑΝΝΙΜΘ ΓΝΩΥΥΑ ΓΕΤΞΑΟΙΜΘ ΓΝΩΥΥΑ- ΙΦΑΝΙΜΘ ΓΝΩΥΥΑ .

ΥΧΡΝΕΥ ΓΙΑ ΦΙΥ ΡΣΡΙΕΥ ΑΣΑΙΦΕΙΦΑ ΕΙΔΙΜΡ ΞΑΘΘΞΑ (ςυνζχεια) 1Ρ ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΙΜΡ ΣΕΔΙΡ : ΠΕΟΩΟ ΓΝΩΥΥΩΟ, ΞΕΦΑΦΤΑΥΘ ΜΑΙ ΔΙΕΤΞΘΟΕΙΑΥ (ΜΕΤΜΧΤΑΥ) ΙΡΟΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ για το τμιμα αυτό απαιτείται εξζταςθ ςε δυο από τα τρία ειδικά μακιματα : ΑΓΓΝΙΜΘ ΓΝΩΥΥΑ – ΓΑΝΝΙΜΘ ΓΝΩΥΥΑ – ΓΕΤΞΑΟΙΜΘ ΓΝΩΥΥΑ.

΢ΧΟΛΕ΢ ΓΙΑ ΣΙ΢ ΟΠΟΙΕ΢ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (ςυνζχεια) Φ.Ε.Ι 1ο ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΙΜΡ ΣΕΔΙΡ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΩΟ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ –Φ.Ε – ΥΧΟΦΘΤΘΥΘΥ ΣΡΝΙΦΙΥΞΙΜΘΥ ΜΝΘΤΡΟΡΞΙΑΥ Φ.Ε (ΗΑΜΧΟΘΡΥ) Απαιτείται εξζταςθ ςτα ειδικά μακιματα ΕΝΕΧΘΕΤΡ ΥΧΕΔΙΡ ΓΤΑΞΞΙΜΡ ΥΧΕΔΙΡ ΥΧΡΝΕΥ Φ.Ε.Ι ΕΦΑΤΞΡΓΘ ΠΕΟΩΟ ΓΝΩΥΥΩΟ ΥΦΘ ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΜΑΙ ΥΦΡ ΕΞΣΡΤΙΡ ΘΣΕΙΤΡΧ (ΘΓΡΧΞΕΟΙΦΥΑ) για το τμιμα αυτό απαιτείται εξζταςθ ςε ζνα από τα τζςςερα ειδικά μακιματα: ΑΓΓΝΙΜΘ ΓΝΩΥΥΑ – ΓΑΝΝΙΜΘ ΓΝΩΥΥΑ – ΓΕΤΞΑΟΙΜΘ ΓΝΩΥΥΑ- ΙΦΑΝΙΜΘ ΓΝΩΥΥΑ.

ΜΡΙΟΕΥ ΥΧΡΝΕΥ Α.Ε.Ι 1ου και 2ου ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΙΜΡΧ ΣΕΔΙΡΧ ΞΡΧΥΙΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ ΑΘΘΟΑΥ ΞΡΧΥΙΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΞΡΧΥΙΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ ΜΕΤΜΧΤΑΥ - ΙΡΟΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΞΡΧΥΙΜΘΥ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ ( ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) για τα τμιματα αυτά απαιτείται εξζταςθ ςτα μακιματα ΑΤΞΡΟΙΑ ΕΝΕΓΧΡΥ ΞΡΧΥΙΜΩΟ ΑΜΡΧΥΦΙΜΩΟ ΙΜΑΟΡΦΘΦΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΕΥ ΦΧΥΙΜΘΥ ΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΧ ΑΘΘΟΑΥ ΕΣΙΥΦΘΞΕΥ ΦΧΥΙΜΘΥ ΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΧ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΕΣΙΥΦΘΞΕΥ ΦΧΥΙΜΘΥ ΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΧ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ (ΥΕΤΤΕΥ) ΕΣΙΥΦΘΞΕΥ ΦΧΥΙΜΘΥ ΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΧ ΘΤΑΜΘΥ (ΜΡΞΡΦΘΟΘ) ΕΣΙΥΦΘΞΕΥ ΦΧΥΙΜΘΥ ΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΧ ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ (ΦΤΙΜΑΝΑ) Για τα τμιματα αυτά απαιτείται εξζταςθ ςε τρία από τα εξισ τζςςερα αγωνίςματα 1. 2. 3. 4. ΔΤΡΞΡΥ 400 μζτρων για τα αγόρια ι 200 μζτρων για τα κορίτςια ΑΝΞΑ ΥΕ ΞΘΜΡΥ ΥΦΑΙΤΡΒΡΝΙΑ ( 6 κ. για τα αγόρια και 4 κ για τα κορίτςια) 50 μζτρα ΜΡΝΧΞΒΘΥΘΥ ΥΕ ΕΝΕΧΘΕΤΡ

ΚΟΘΝΕ΢ ΢ΥΟΛΕ΢ Σ.Ε.Θ 1ος και 2ος ΕΠΘ΢ΣΗΜΟΝΘΚΟΤ ΠΕΔΘΟΤ ΝΑΚΜΘΥ ΜΑΙ ΣΑΤΑΔΡΥΙΑΜΘΥ ΞΡΧΥΙΜΘΥ ΘΣΕΙΤΡΧ (ΑΤΦΑ) ο υποψιφιοσ για να παρακολουκιςει το τμιμα αυτό πρζπει να ζχει ζνα καλό επίπεδο μουςικισ δεξιοτεχνίασ ςε κάποιο από τα ελλθνικά παραδοςιακά λαϊκά όργανα

4ο ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΙΜΡ ΣΕΔΙΡ ΥΧΡΝΕΥ Α.Ε.Ι ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ Ε.Ξ.Σ ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΣΑΦΤΑΥ ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ (ΒΡΝΡΥ) ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΘΤΑΜΘΥ ( ΠΑΟΘΘ) ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΣΡΝΧΦΕΧΟΕΙΡ ΜΤΘΦΘΥ (ΧΑΟΙΑ) για τα τμιματα αυτά απαιτείται θ εξζταςθ ςτα μακιματα ΕΝΕΧΘΕΤΡ ΥΧΕΔΙΡ ΓΤΑΞΞΙΜΡ ΥΧΕΔΙΡ ΣΝΑΥΦΙΜΩΟ ΦΕΧΟΩΟ ΜΑΙ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΦΕΧΟΘΥ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ για το τμιμα αυτό απαιτείται θ εξζταςθ ςτο ειδικό μάκθμα ΕΝΕΧΘΕΤΡ ΥΧΕΔΙΡ

4ο ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΙΜΡ ΣΕΔΙΡ - ΥΧΡΝΕΥ Φ.Ε.Ι ΓΤΑΦΙΥΦΙΜΘΥ ΑΘΘΟΑΥ ΓΤΑΦΙΥΦΙΜΘΥ ΑΘΘΟΑΥ - ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΓΤΑΦΙΜΩΟ ΦΕΧΟΩΟ ΕΥΩΦΕΤΙΜΘΥ ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΙΜΘΥ, ΔΙΑΜΡΥΞΘΥΘΥ ΜΑΙ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΧ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΩΟ ΑΘΘΟΑΥ ΥΧΟΦΘΤΘΥΘΥ ΑΤΧΑΙΡΦΘΦΩΟ ΜΑΙ ΕΤΓΩΟ ΦΕΧΟΘΥ ΑΘΘΟΑΥ ΦΩΦΡΓΤΑΦΙΑΥ ΜΑΙ ΡΣΦΙΜΡΑΜΡΧΥΦΙΜΩΟ ΦΕΧΟΩΟ ΑΘΘΟΑΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΩΟ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ –Φ.Ε – ΥΧΟΦΘΤΘΥΘΥ ΣΡΝΙΦΙΥΞΙΜΘΥ ΜΝΘΤΡΟΡΞΙΑΥ Φ.Ε (ΗΑΜΧΟΘΡΥ) για τα τμιματα αυτά απαιτείται εξζταςθ ςτα μακιματα ΕΝΕΧΘΕΤΡ ΥΧΕΔΙΡ ΓΤΑΞΞΙΜΡ ΥΧΕΔΙΡ

5ος ΕΠΘ΢ΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕΔΘΟ ΢ΥΟΛΕ΢ Α.Ε.Θ ΔΘΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΢ΠΟΤΔΩΝ ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΘΚΗ΢ ( ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ΢). για ηο ημήμα αςηό απαιηείηαι εξέηαζη ζε ένα από ηα ηέζζεπα ειδικά μαθήμαηα: ΑΓΓΛΘΚΗ ΓΛΩ΢΢Α – ΓΑΛΛΘΚΗ ΓΛΩ΢΢Α – ΓΕΡΜΑΝΘΚΗ ΓΛΩ΢΢Α- ΘΣΑΛΘΚΗ ΓΛΩ΢΢Α. ΝΑΤΣΘΛΘΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΘΡΑΘΑ για ηο ημήμα αςηό απαιηείηαι εξέηαζη ζηο ειδικό μάθημα: ΑΓΓΛΘΚΗ ΓΛΩ΢΢Α

5Ρ ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΙΜΡ ΣΕΔΙΡ ΥΧΡΝΕΥ Φ.Ε.Ι ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ – ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΦΡΧΤΙΥΦΙΜΏΟ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ ΜΑΙ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ ΦΙΝΡΠΕΟΙΑΥ ΑΘΘΟΑΥ- ΓΤΕΒΕΟΩΟ-ΘΓΡΧΞΕΟΙΦΥΑΥ-ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ-ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ – ΝΑΤΙΥΑΥ-ΝΕΧΜΑΔΑΥ-ΣΕΙΤΑΙΑ  ΦΡΧΤΙΥΦΙΜΩΟ ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΩΟ (ΤΡΔΡΧ-ΑΓ. ΟΙΜΡΝΑΡΧ ΜΤΘΦΘΥ) για τα τμιματα αυτά απαιτείται εξζταςθ ςε ζνα από τα τζςςερα ειδικά μακιματα: ΑΓΓΝΙΜΘ ΓΝΩΥΥΑ – ΓΑΝΝΙΜΘ ΓΝΩΥΥΑ – ΓΕΤΞΑΟΙΜΘ ΓΝΩΥΥΑ- ΙΦΑΝΙΜΘ ΓΝΩΥΥΑ.

         ΕΣΙΥΘΞΑΟΥΕΙΥ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΕΥ ΜΑΙ ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΕΥ ΥΧΡΝΕΥ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015  ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΕΥ ΥΧΡΝΕΥ ςτθ Υχολι Αςτυφυλάκων και ςτθ Υχολι Αξιωματικϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ δεν ειςάγονται ιδιϊτεσ. Υυγκεκριμζνα: Ρι Αςτυνομικζσ Υχολζσ (ΞΡΟΡ ΓΙΑ ΣΡΝΙΦΕΥ): Αξιωματικϊν Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και Αςτυφυλάκων δεν κα υπάρχουν ςτο μθχανογραφικό δελτίο του 2014. Θ Υχολι Αξιωματικϊν Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (ΞΡΟΡ ΓΙΑ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΡΧΥ) κα δεχτεί υποψθφίουσ (ιδθ υπθρετοφντεσ Αςτυνομικοφσ) των πανελλαδικϊν εξετάςεων του 2014. Θ Υχολι Ανκυποπυραγϊν τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ (ΞΡΟΡ ΓΙΑ ΣΧΤΡΥΒΕΥΦΕΥ) κα δεχτεί υποψθφίουσ (που είναι ιδθ Συροςβζςτεσ) των πανελλαδικϊν εξετάςεων του 2014.  ΢ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ΢ ΢ΧΟΛΕ΢ ΢ςον αφορά ςτισ Υτρατιωτικζσ Υχολζσ, για το νζο ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015 δεν κα δεχκοφν ειςακτζουσ και ςυνεπϊσ δεν κα υπάρχουν ςτο μθχανογραφικό δελτίο Υτρατιωτικι Υχολι Ιπταμζνων Ταδιοναυτίλων (ΥΙΤ) Φο τμιμα Ελεγκτϊν Αεράμυνασ τθσ Υχολισ Ικάρων

  Υε ό, τι αφορά τισ διαδικαςίεσ επιλογισ για τουσ υποψθφίουσ των Ανϊτατων Υτρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, των Υχολϊν Χπαξιωματικϊν των Ενόπλων Δυνάμεων, τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ και των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Οαυτικοφ, δεν ιςχφει το βακμολογικό κριτιριο τθσ βάςθσ προχπόκεςθ όμωσ είναι ο υποψιφιοσ να ζχει κρικεί ικανόσ για τισ Υχολζσ αυτζσ κατά τισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ που διενεργοφνται για το ςκοπό αυτό από τισ ίδιεσ τισ Υχολζσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Ρι ςχετικζσ προκθρφξεισ που περιγράφουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και τθ διαδικαςία των προκαταρκτικϊν εξετάςεων ανακοινϊνονται από τα αρμόδια Χπουργεία ϊςτε οι υποψιφιοι να τισ αναηθτιςουν προσ ενθμζρωςι τουσ.

Οι ςποψήθιοι για ηιρ ΢τρατιωτικζσ ςχολζσ Αςτυνομικζσ ςχολζσ ΢χολζσ Ακαδθμιϊν του Εμπορικοφ Ναυτικοφ πρζπει να ζχουν κρικεί ικανοί ςτισ οικείεσ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ (υγειονομικζσ, ακλθτικζσ, ψυχοτεχνικζσ) που διενεργοφνται από τα αρμόδια υπουργεία κατά περίπτωςθ. Για τισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Οαυτικοφ απαιτείται μόνον υγειονομικι εξζταςθ. Για τθ ςυμμετοχι ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ ςχετικι αίτθςθ ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ αντίςτοιχεσ προκθρφξεισ. Για τα προγράμματα ςπουδϊν των Ανωτάτων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν υποψιφιοι μποροφν να είναι μόνον Χριςτιανοί Ρρκόδοξοι. Υτα προγράμματα των Ιερατικϊν Υπουδϊν γίνονται δεκτοί μόνον άρρενεσ υποψιφιοι .

ΑΠΟΛΤΣΗΡΘΟ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΕΝΔΟ΢ΥΟΛΘΚΕ΢ ΕΞΕΣΑ΢ΕΘ΢ • όςοι μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ των θμεριςιων ΓΕΛ επικυμοφν να μθν ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ και να αποκτιςουν το απολυτιριό τουσ μόνο με ενδοςχολικζσ εξετάςεισ, ςτο ίδιο διάςτθμα που οι υπόλοιποι υποψιφιοι κα υποβάλλουν αίτθςθ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλινιεσ εξετάςεισ, υποβάλλουν ςτο Γενικό Λφκειο φοίτθςθσ ςχετικι αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ. Με τθν υποβολι αυτισ τθσ αίτθςθσ αποδζχονται ότι οριςτικά και αμετάκλθτα δεν κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του 2014 και ωσ εκ τοφτου δεν κα αποκτιςουν φζτοσ βεβαίωςθ πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Ωςτόςο, οποιοδιποτε επόμενο ζτοσ μετά τθν αποφοίτθςι τουσ, αν το επικυμιςουν, μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ εκείνου του ζτουσ. • Τζλοσ, υπενκυμίηεται ότι όλοι οι ωσ άνω μακθτζσ και απόφοιτοι (υποψιφιοι των πανελλαδικϊν εξετάςεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και όςοι δθλϊςουν ενδοςχολικό απολυτιριο) με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που εξετάηονται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία προφορικά ι γραπτά κατά περίπτωςθ, πρζπει ωσ τισ 28 Φεβρουαρίου να υποβάλουν και ςχετικι αίτθςθ με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςτο Λφκειό τουσ.

Add a comment

Related pages

Ενημερωτική παρουσίαση στα παιδιά του Ολοήμερου από την ...

Την ευκαιρία να παραθέσει ενημερωτική παρουσίαση στα 120 περίπου παιδιά που ...
Read more

Ενημερωτική και απολογιστική παρουσίαση του προγράμματος ...

Ενημερωτική και απολογιστική παρουσίαση του προγράμματος «Το Λιμάνι και ο ...
Read more

Anatolia College | Facebook

• Διπλάσια ποσοστά αριστούχων στις πανελλαδικές ... ενημερωτική ... παρουσίαση για ...
Read more

Ενημερωτική παρουσίαση για το Executive MBA στο Διεθνές ...

Ενημερωτική παρουσίαση για το Executive MBA στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 10/01/2013
Read more

Ενημερωτική παρουσίαση για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ...

Πληροφορίες για τα πανεπιστήμια, ... Πανελλαδικές ... Ενημερωτική παρουσίαση για ...
Read more

Ενημερωτική παρουσίαση του Προγράμματος Υποτροφιών του ...

Ενημερωτική παρουσίαση του ... ενημερωτική παρουσίαση για τις υποτροφίες που ...
Read more

παρουσίαση ενημέρωση για Comenius - Education

Παρουσίαση Ενημέρωση για Comenius ... 1. « Comenius - Η ςχολική εκπαίδευςη ςτο πρόγραμμα Δια ...
Read more

Ενημερωτική Παρουσίαση (info session) στο Διεθνές ...

Ενημερωτική Παρουσίαση (info session) στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - 03/05/2012
Read more

Ενημερωτική Παρουσίαση για το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2012 ...

Την Τρίτη 06/03 και ώρα 11πμ - 1μμ θα γίνει Ενημερωτική Παρουσίαση για το Πρόγραμμα ...
Read more