การพูดโน้มน้าวใจ เรื่อง ช็อกโกแลตก็มีดีเหมือนกันนะ

60 %
40 %
Information about การพูดโน้มน้าวใจ เรื่อง ช็อกโกแลตก็มีดีเหมือนกันนะ
Education

Published on March 4, 2014

Author: duckyyves

Source: slideshare.net

Description

นางสาว ธนาภรณ์ พรหมมาส
มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 เลขที่ 40

การพูดโน้มน้าวใจ เรื่ อง ช็อกโกแลตก็มีดีตอสุขภาพเหมือนกัน ่ นะ

ไม่ทาให้ฟันผุ • แม้ วาของหวานจะเป็ นตัวการทาให้ ฟันผุ แต่สาหรับช็อคโก ่ แลตนันเป็ นข้ อยกเว้ น เพราะช็อคโกแลต ละลายได้ ในน ้าลาย ้ จึงไม่เหลือคราบติดที่ฟัน และยังมีกรดแทนนินซึ ้งช่วยยับยัง้ การเกิดแบคทีเรี ยที่ทาให้ ฟันผุด้วย แต่ก็ควรกินในปริมาณที่ พอเพียงก็น่าจะดีกว่านะเพื่อนๆ

รักษาความอ่อนเยาว์ • ตอนนี ้ช็อกโกแลตถือว่าเทียบได้ กบถัวเหลืองและชาเขียว ั ่ ในเรื่ องการเป็ นอาหารที่อดมด้ วยแอนตี ้ออกซิเดนท์ ที่ ุ ช่วยร่างกายในการต่อสู้กบความเสียหายที่เกิดจาก ั มลภาวะ ยาฆ่าแมลง การสูบบุหรี่ ความเครี ยด และ อาหารสาเร็จรูป

ช่วยเรื่องของหัวใจ • แมกนีเซียมที่มีอยู่ในช็อกโกแลตในปริมาณสูง มีประโยชน์ต่อ การทางานของหัวใจและความดันโลหิตสูง ถึงแม้ ในทาง เทคนิคมันจะเป็ นไขมันแบบอิ่มตัว แต่เนื่องจากกรดสเตียริ กที่ มีในช็อกโกแลตมีคณภาพดี จะทาให้ มนไม่อดตันเส้ นเลือด ุ ั ุ หรื อทาให้ เกิดระดับคอเลสเตอรอลสูง

สูอาการก่อนมีประจาเดือน ้ • ระดับโปรเจสเตอโรนที่ลดลงก่อนมีประจาเดือน ทาให้ ผ้ หญิง ู จานวนมากเกิดอารมณ์แปรปรวนในช่วงเวลานันของเดือน ้ แมกนีเซียมได้ พิสจน์แล้ วว่า สามารถเพิ่มระดับโปรเจนเตอโรน ู ในช่วงก่อนมีประจาเดือนที่ช่วยลดปั ญหานี ้ได้

คลายเครียด • ถ้ าคุณเครียด เซโรโทนินสามารถช่วยได้ วิธีที่ดีที่สดในการ ุ สร้ างเซโรโทนินก็คือ การออกกาลัง อย่างไรก็ตาม อาหารที่มี กรดอะมิโนทริปโตฟานสามารถเปลี่ยนเป็ นเซโรโทนินใน ร่างกายได้ เดาซิว่าอะไรที่มีทริปโตฟานมาก ใช่แล้ ว ช็อกโกแลตไงล่ะ

ผิ วสวย • ช็อกโกแลตทาให้ เกิดสิวหรือเปล่า? งานวิจยเมื่อไม่นานมานี ้ที่ ั มหาวิทยาลัยเพนซิเวเนียในสหรัฐฯ ซึงให้ คนไข้ ที่เป็ นสิว ่ อักเสบจานวน 65 คน กินช็อกโกแลตในปริมาณมาก ๆ และ พบว่า 46 คนไม่มีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเรื่ องสิว 10 คนดีขึ ้น และ 9 คนแย่ลง บ่งชี ้ว่าช็อกโกแลตไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการเป็ นสิว

ตื่นตัว • ช็อกโกแลตอุดมไปด้ วยพลังงานและมีกาเฟอีน จึง สามารถทาให้ คณตื่นตัวได้ ในยามที่ต้องการ นอกจากนี ้ ุ ถ้ าคุณเลือกช็อกโกแลตที่มีกาเฟอีนสูง ๆ มันจะมีน ้าตาล น้ อยกว่าและดีกว่าสาหรับคุณ

บรรเทาอาการไอ • นักวิจยพบว่าสารประกอบที่ชื่อ ธีโอโบรไมน์ ใน ั ช็อกโกแลตมีประสิทธิภาพมากกว่ายาโคดีอีนในการกด อาการไอโดยไม่มีผลข้ างเคียง อย่างเช่น ง่วงนอน หรื อ ท้ องผูก

Add a comment

Related presentations

Related pages

ตัวอย่างการพูดโน้มน้าวใจเรื่องช็อกโกแลต [ตลาดใหญ่™]

... การพูดโน้มน้าวใจเรื่อง ... ช็อกโกแลตก็มีดีเหมือนกันนะ ...
Read more

การพูดโน้มน้าวใจ เรื่องช็อกโกแลต [ตลาดใหญ่™]

การพูดโน้มน้าวใจ ... เรื่อง ... ช็อกโกแลตก็มีดีเหมือนกันนะ ...
Read more