ប្រវត្តិសាស្រ្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស

50 %
50 %
Information about ប្រវត្តិសាស្រ្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស
Books

Published on March 11, 2014

Author: sokengheng39

Source: slideshare.net

ប្រវត្តិសាស្រ្តកិច្ចប្រមពប្រៀងប្កុងប៉ា រី្ Lecture by Sreng Leng Master of Social Science on Korea and South East Asia, Graduate School of International Studies, South Korea, Seoul. 10/6/2013 1 Youth For Peace (NGOs)

• ១៩៧៩ សាធារណរដឋររជាមានិតកមពុជា • ១៩៨៩ រដឋកមពុជា • ១៩៨២UN បានទទួលសាា ល់ចលនាទ ាំងបីជារដ្ឋឋ ភិបាលចាំរុុះ • កិចចរពមពរពៀងរកុងបា៉ា រ ីស ១៩៩១ • ១៩៩៣ រពុះរាជាណាចរកកមពុជា 10/6/2013 2

• ១៩៦៨ សាឡុត ស បានចាប់ពផតើម “តសូររដ្ឋប់អាវុធ” ជាមួយ សពមតច សីហនុ • ១៩៧០ បានកាន់កាប់ ១/៥ ននររពទស • ១៩៧០ រដឋររហារ • ១៩៧៣ រាប់ជាងសសនពោន បានទមាល ក់ • ១៩៧៧ -៧៨ ពវៀតណាមបានពបើកយុទធនាការពោធា • ១៩៨០ ជនពភៀសខ្លួនចូលចលនាតសូ • មានបីរកុម មានគាំនិតដូចាន មិនទុកចិតតចាំព ុះ V – ភកតីភាពចាំព ុះ សពមតច សីហនុ – អតីតនាយករដឋមន្តនតី សឺន សាន – របបកមពុជាររជាធិបពតយយ (សខ្ែររកហម) 10/6/2013 3

សពមេចបវរពសដ្ឋឋ ធិបតី សឺន សាន (Son Sann) (១៩១១-២០០០) • ១៩៧៥ -១៩៧៩ ពដ្ឋយមានចូល រួមពីសហគមន៍ សខ្ែរពៅបរពទស សពមតច សឺន សាន បានបពងកើត សមាគមសខ្ែរពៅបរពទសមាន ព្ែ ុះថា AGKE • ជាឥសសរជនសខ្ែរមួយរូប សដលជា វ ីរបុរសជាតិកមពុជាពរកាម • ១៩៧០ សពមតច សឺន សាន រតូវ បានឧតតមពសនីយ៍ លន់ នល់ឃុាំ ឃាំងពៅកនុងផទុះ 10/6/2013 4

ការរពងកើត្រណ្ិរសជាត្ិរំព ោះប្រជារលរដ្ឋខ្មែរ • ១៩៧៩ កងទ ័ពជាតិ រ ាំពដ្ឋុះររជាពលរដឋសខ្ែរ បានរតូវបពងកើតពឡើង(សពមតច សឺន សាន ជាររធាន) • ទទួលរង្វវ ន់ជាអនក កាល ហានពដើមបីពសរ ីភាព ររចាាំឆ្ន ាំ១៩៨៥ រង្វវ ន់ផតល់ ឲ្យ ពដ្ឋយអងាការសមព័នធពសរ ីភាពននររពទស អូស្ត្សាត លីកាល ១៩៨៦ • ១៩៩០ សពមតច សឺន សាន បានយល់រពម ចូលជាសមាជិតឧតតម រកុម ររឹកាជាតិពដើមបីសរមុុះសរមួលជាតិខ្ខ្ែរ • បានជាប់ពឆ្ោ តជាសមាជិកសភាមណឌ លរកុង ភនាំពពញពៅឆ្ន ាំ ១៩៩៣ • បានទទួលដាំខ្ណងជាររធានសភា ធមមនុញ្ញ១៩៩៣ 10/6/2013 5

សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត្កមពុជា/រដ្ឋកមពុជា • ហុន សសន ពហង សាំរ ិន(រដឋមន្តនតី ១៩៨៦-១៩៩៣) • រតូវបានបពងកើតពឡើងពៅកមពុជា ពដ្ឋយរណសិរសសពន្តង្វា ុះគឺជារកុម មួយននពួកពឆវងនិយមកមពុជាសដល មិនបានពពញចិតតជាមួយនឹងសខ្ែរ រកហម 10/6/2013 6

FUNCINPEC (Khmer: គណរកសហ្វ៊ុន្៊ុិនរ៊ុិច្) • Established 1978 • In 1991 PUNCINPEC signed the 1991 Paris Peace Accords. • Prince Norodom Ranariddh, served as co- prime minister with Hun Senfrom 1993 to 1997 • Prince Norodom Ranariddh led the party until October 2006 ​ 10/6/2013 7

• ១៩៥០-១៩៧៩ កមពុជាសថិតពរកាមការរតួតរោបរពទស • ពហងសាំរ ិន ជាសីម ហុន សសន អតីតទហានបានរត់ពចាលជួរ ១៩៧៨ • ពោក សឺន សាន សសវងរកការាាំរទពីបរពទស ពដើមបីពដញយួន • U.S.A, China, Thai ទុកចិតតរកុម Pol Pot • ១៩៩០ កមាល ាំង របស់ Pol Pot ពៅសតគាំរាមកាំខ្ហងដ ៏ធងន់ធងរ ដល់រដ្ឋឋ ភិបាល់ រកុងភនាំពពញ 10/6/2013 8

ការដកកងទ ័ពពវៀតណាម • ១៩៨៩ កងទ ័ព ២៩,០០០ នាក់ពចញពីកមពុជា • Why???? • ១) អាចដឹកនា ាំខ្លួនឯងបាន ផ្លល ស់ព្ែ ុះ (រដឋកមពុជា) • ២) ជាំនួយសូពវៀតរតូវបានកាតបនថយោ៉ា ងពរចីន (១៩៨៩) • ៣) គាំរូរបស់សូពវៀតខ្លួនឯង បានដកទ ័ពពចញពីររពទស អាហវហាា នីសាថ ន 10/6/2013 9

្ម័យអវ៊ុនតាក់និង្ម័យពប្កាយអវ៊ុនតាក់ • សពមតច សីហនុ គង់ររថាប់ពៅពរៅររពទស ១២ ឆ្ន ាំបានោងមកវ ិញ ១៩៩១ • ភាគីទ ាំង ៤ ចូលរួមបពងកើត ឧតតមរកុមររឹកាជាតិ ពរកាមរពុះរាជាធិបតីភាព របស់ សពមតច សីហនុ • ១៩៩២ ទហាន ១,៣០០,០០០នាក់ (UNTC) • របបភនាំពពញ មិនអនុញ្ញញ តឲ្យ អ.ស.ប រតួតពិនិតយ នគបាលជាតិដ ៏មាន អាំណាច • សខ្ែររកហមពរងីកទឹកដី មិនឲ្យ អ.ស.ប ចូលរតូតពិនិតយ និងបដិពសដមិន ឲ្យពគដកអាវុធ 10/6/2013 10

• ១៩៩២-១៩៩៣ ចាំនាយអស់២០០០ោនដុោល រ (Result Bad) ប៉ាុសនត..... • ទទួលបានអងាការ សិទធិមនុសសកនុងស្សុក • បពញ្ច ញសារពត៌មានសខ្ែរ • ពបាុះពឆ្ោ ត ១៩៩៣ (សខ្ែររកហមពធវើពហិ ការ) ១៩៩០ ចលនាសខ្ែររកហមមាន ររុសស្សីជាង៥០០០នាក់ សដលកាន់អាវុធ 10/6/2013 11

អសានររ្់ខ្មែរប្កហម • ១៩៩៦ ពអៀង សារ ីអតីតរដឋមន្តនតីរកសួងការបរពទស បានចូលជាមួយរដ្ឋឋ ភិ បាល • ោម៉ាុក កាល យជាពម បញ្ញជ ការ ពោធា • ប៉ាុល ពត មានជាំងឺ • ១៩៩៧ សុន ពសន រតូវបានពគបញ្ញជ ឲ្យសមាល ប់ ទ ាំងកូនទ ាំងពៅ (ពដ្ឋយ ពចាទរររពឹតតិអាំពពើកបត់) • ប៉ាុល ពត រតូវបានចាប់ខ្លួន ពហើ យកាត់កតី ពីបទ មនុសសឃត ពលើ សុន សសន ជាប់ពនធនាាអស់ មួយជីវ ិត (ពៅផទុះ, ១០សខ្ពរកាយបានពដកសាល ប់ ពៅពលើខ្រគ) មិនបានកាត់ពរឿងអតីតកាល 10/6/2013 12

១៩៧៧ សនទរកថារបស់ ប៉ាុល ពត “ពបើររជាជនពយើងអាចកសាងអងារបាន ាម នអវីខ្ដលពួកពគពធវើមិនពកើតពនាុះពឡើយ” 10/6/2013 13

រលប្រហារពៅឆ្ន ាំ ១៩៩៧ • វ ិបតតិដ ៏ធងន់ធងរ រវាង គណបកសររជាជន និង គណបកសហុនសុឺនបិច ១៩៩៦ • ពោក ហុន សសន បញ្ចូ លសខ្ែររកហម ជាកមាល ាំងពៅជុាំវ ីញខ្លួន • ហុវន សុិនបិុុច បានពាោមចរចាដ ៏រ ឹងរូស សដលដឹកនា ាំពដ្ឋយ ោម៉ាុក, បានបពញ្ឆ ុះកាំហឹ ង ពោក ហុន សសន • ១៩៩៧ ពោក ហុន សសន បានពធវើពលររហារការ រខ្លួនររឆ្ាំងនឹង ហុវន សុិនបិុុច • បកសពួក ហុវន សុិនបិុុចជាង១០០នាក់រតូវបានសមាល ប់ ពដ្ឋយចាប់ខ្លួន និង ពធវើទរុណកមម, លួចរលន់ក៏បានពកើតពឡើង 10/6/2013 14

១៩៩៨ ពបាុះពឆ្ោ តបកសររឆ្ាំង មិនងអនុញ្ញញ តឲ្យបពញ្ច ញពត៌មានពអឡិចរតូ និច និងយុទធនាការពៅោមជនបទ (គាំរាម) 10/6/2013 15

វ ិបតតចុងទសវតសឆ្ន ាំ១៩៩០ មានភាពអារកក់ • អរោមរណភាពកុមារមានកាំរ ិតខ្ពស់ • ររព័នធអប់រ ាំខ្វុះខាតថវ ិការ • ឧរកិដឋកមមសាហាវពឃពៅពកើតពឡើង ញឹកញាប់ • ពអដស៍ • ការកាប់ពឈើាម នការទប់សាក ត់ • វ ិនិពោគទុន ពីបរពទសជាប់ាាំង 10/6/2013 16

No Title Topic Goals រកុម ១ ររវតតិកិចចរពមពរពៀង រកុង បា៉ា រ ីស សសវងយល់ រពឹតតការណ៍ មុនពរកាយ កិចចរពម ពរពៀងរកុងបា៉ា រ ីស រកុម ២ ពាលបាំណងកិចចរព ពរពៀង រកុងបា៉ា រ ីស សសវងយល់ ពីកមពុជាទទួលបានអវីពីកិចចរព ពរពៀង រកុងបា៉ា រ ីស រកុម ៣ រដឋធមមនុញននរពុះរាជា ណាចរកកមពុជា សសវងយល់ ខ្លឹមសារសាំខាន់ៗ ននរដឋធមមនុញ និងពផទៀងផ្លទ ត់ពៅនឹងការអនុវតតន៍ (១៩៩៣ រហូតដល់ សពវនថង) រកុម ៤ ចាប់កិចចរពមពរពៀងរកុង បា៉ា រ ីស អាំពីបញ្ញា កមពុជា សសវងយល់ ខ្លឹមសារសាំខាន់ៗ ននចាប់កិចចរពម ពរពៀងរកុងបា៉ា រ ីស និងពផទៀងផ្លទ ត់ពៅនឹងការ អនុវតតន៍ (១៩៩៣ រហូតដល់ សពវនថង) 10/6/2013 17

Add a comment

Related presentations